Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Van Aartsen (BUZA) over situatie Tsjetsjenie

Datum nieuwsfeit: 17-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4


2513 AA Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum 17 januari 2000
Kenmerk DEU-003/2000
Blad /5
Bijlage(n) --
Betreft De situatie in Tsjetsjenie

Zeer geachte Voorzitter,

Ten vervolge op voorgaande brieven aan U over de situatie in Tsjetsjenie, laatstelijk mijn schrijven van 10 november 1999, alsmede het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 17 december jl. bericht ik U hierbij over het conflict in de noordelijke Kaukasus het volgende.

Inleiding

Het vervroegde aftreden van president Jeltsin op 31 december 1999 en de benoeming van premier Poetin tot waarnemend president lijken geen invloed te hebben op de Russische inzet in de oorlog in Tsjetsjenië. Voorlopig is de verwachting dat waarnemend president Poetin zijn harde lijn ten aanzien van Tsjetjenië zal blijven voortzetten en zich weinig zal aantrekken van kritiek en maatregelen van Westerse zijde. De aanloop tot de presidentsverkiezingen op 26 maart a.s. zal naar verwachting slechts bijdragen aan een bestendiging of verdere verharding van de huidige militaire campagne. Intussen is het niet onmogelijk dat Tsjetsjenen met gewelddadige incidenten de komende periode gebruiken om president Poetins positie te verzwakken.

Militaire en binnenlands-politieke situatie

Het Russische leger heeft het noordelijke gedeelte van Tsjetsjenië thans onder controle en tracht de situatie aldaar te normaliseren. De pro-Russische clanleider Saidoellaev is benoemd tot hoofd van de Tsjetsjeense regering in het bezette

gebied. Regelmatig worden raketaanvallen en hevige bombardementen uitgevoerd op de vrijwel geheel omsingelde hoofdstad Grozny en andere steden, waarbij inmiddels vele burgerslachtoffers zijn gevallen. Het Tsjetsjeense verzet lijkt echter sterker dan verwacht. Opstandelingen voeren in toenemende mate aanvallen uit op het leger waarbij het aantal slachtoffers aan Russische zijde volgens de Russische media snel stijgt. Volgens Human Rights Watch zouden Russische troepen in het dorp Alchan-Joert in de periode van 1-14 december gewelddadigheden en moorden jegens de burgerbevolking hebben gepleegd. De Russische regering stelt hiernaar een onderzoek in. Over een evacuatie van de burgerbevolking uit Grozny is tot nu diverse keren vruchteloos onderhandeld. Ook het meest recente overleg tussen Minister van Noodsituaties Sjoigoe en de Tsjetsjeense onderhandelaar Yarikhanov op 29 december jl. bleef zonder resultaat. Het is onduidelijk hoeveel burgers nog in de stad verblijven, schattingen lopen uiteen van 10-40.000. Het Russische leger maakte begin december een ultimatum bekend: op 11 december zou de dan nog achtergebleven bevolking van Grozny worden beschouwd als terrorist. Deze datum is echter verstreken zonder dat het Russische dreigement is uitgevoerd.

Het is duidelijk dat de Russische strijdkrachten zullen trachten het gehele grondgebied onder Russische controle te brengen.

De steun van Rusische politici en bevolking voor de acties van de regering is nog steeds zeer groot. De populariteit van waarnemend president Poetin is sterk toegenomen dankzij de Russische acties in Tsjetsjenië. De resultaten van de Doemaverkiezingen van 19 december, waarbij regeringsgezinde partijen onverwacht veel winst hebben geboekt, hebben de positie van het Kremlin en van Poetin versterkt en daarmede de steun van de bevolking voor de strijd in Tsjetsjenie bevestigd.

Humanitaire situatie

Hulpverlening aan de ontheemden in de buurrepublieken Ingoesjetië en Noord-Ossetië en in Tsjetsjenië zelf verloopt nog steeds moeizaam vanwege de slechte veiligheidssituatie. Volgens UNHCR is het precieze aantal ontheemden moeilijk te bepalen omdat bijna 90% bij familie en vrienden verblijft, circa 40.000 mensen weer terug zijn gekeerd naar het noorden van Tsjetsjenië en circa 30.000 zijn doorgereisd naar andere delen van de Russische Federatie. Volgens de Russische autoriteiten verbleven in Ingoesjetië eind december vorig jaar ruim

190.000 ontheemden. De humanitaire situatie is met het invallen van de winter sterk verslechterd, hetgeen door diverse internationale missies naar Ingoesjetië (UNHCR Ogata op 19 november, OVSE-CiO Vollebaek op 15 december) is bevestigd. Het Russische Rode Kruis/Halve Maan, UNHCR, WFP, UNICEF,


WHO en een zevental NGO's verzorgen de hulpverlening in de regio. De overheid heeft een aantal kampen ingericht en op basis van een Inter-agency Appeal van 24 november jl. heeft de VN tenten en voedsel beschikbaar gesteld

Nederland heeft in 1999 in totaal 3,2 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de opvang van ontheemden in de regio, gekanaliseerd via het ICRC (1 miljoen), Medicins du Monde (178.000), de Stichting Oekomenische Hulp (275.000) en UNICEF en de WHO via de Inter-agency Appeal van de Verenigde Naties

(1. 800.000).

Internationale reacties

Binnen de Permanente Raad van de OVSE is het Russische optreden in verschillende EU-verklaringen scherp veroordeeld. Tijdens de OVSE-top in Istanboel op 18 en 19 november jl. (waarover u op 26 november jl. schriftelijk bent geïnformeerd) is dankzij grote internationale druk op president Jeltsin de noodzaak van een politieke oplossing in de slotverklaring onderstreept. Ondanks het feit dat Tsjetsjenië de OVSE-top domineerde is men uiteindelijk toch overgegaan tot ondertekening van het CSE-verdrag en het OVSE-Veiligheidscharter. Mogelijk zullen Westerse landen de ratificatie van het CSE-verdrag afhankelijk maken van een oplossing van het confict in Tsjetsjenië. Als uitvloeisel van de OVSE-top bracht een OVSE-missie o.l.v. Chairman in Office Vollebaek op 15 en 16 december uiteindelijk een bezoek aan Ingoesjetië. Echter, Rusland stemde niet in met het verlangde politieke onderhandelingsmandaat. De CiO drong aan op een politieke oplossing met een regionale dimensie en een wapenstilstand. Rusland stemde in met het sturen van OVSE-waarnemers naar de grens tussen Georgië en Rusland, maar gaf geen toestemming voor de door de EU bepleite vestiging van een OVSE-humanitair hulpverleningskantoor in Nazran (Ingoesjetië).

De Europese Unie heeft tijdens de Europese Raad van Helsinki op 10 en 11 december jl. een aantal sanctiemaatregelen tegen Rusland ingesteld. De uitvoering van de Gemeenschappelijke Strategie en het Partenerschaps- en

Samenwerkingsaccoord wordt heroverwogen waarbij de mensenrechtenclausule zal worden ingeroepen voor het opschorten van artikelen waaraan Rusland economische voordelen ontleent. De inzet van nieuwe TACIS-middelen zal worden verlegd van economische ondersteuning naar projecten op het gebied van humanitaire hulp, mensenrechten, civil society, rechtsstaat en nucleaire veiligheid. Reeds eerder was besloten de ondertekening van het wetenschappelijk Samenwerkingsaccoord tussen de EU en Rusland uit te stellen.


Evenmin zal Rusland zijdens de EU hernieuwde voedselhulp ontvangen. Zorg bestaat over regionale uitbreiding van het conflict, zeker nadat Rusland op 21 december vorig jaar, na diverse grensincidenten, Georgië formeel beschuldigde van hulp aan Tsjetsjeense opstandelingen.

In de Raad van Europa staat Rusland hoog op de agenda. Op 14 januari zal de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Andrews in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van ministers een bezoek aan Moskou brengen en de goede diensten van de Raad aanbieden bij het bereiken van een oplossing van de Tsjetsjeense kwestie. De SG van de RvE, Schwimmer, heeft op 13 december de artikel 52 procedure ingesteld volgens welke Rusland avant 10 januari 2000 moet rapporteren over de toepassing van het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens in Tsjetsjenië. Geen enkele andere lidstaat is ooit door de SG gevraagd om rekenschap te geven op grond van dit artikel van het EVRM. Van 16-18 januari a.s. zal een delegatie van de Parlementaire Assemblee onder leiding van haar voorzitter Lord Russell Johnston op uitnodiging van de Russische minister van Binnenlandse Zaken Roesjailo een bezoek aan Rusland brengen. Eind januari zal de Parlementaire Assemblee een urgentiedebat over Rusland voeren.

Nederlands beleid

Nederland blijft inspanningen ondersteunen om de internationale druk op de Russische Federatie op te voeren, gericht op een politieke oplossing van het conflict, regionale stabiliteit en humanitaire bijstand voor ontheemden.

Tijdens het Plenaire Debat in de Tweede Kamer op 16 december inzake de Europese Raad te Helsinki heb ik aangegeven bereid te zijn te onderzoeken of tesamen met andere EU-lidstaten een Statenklacht tegen Rusland kan worden ingediend, indien Rusland over zou gaan tot het met geweld innemen van Grozny. Mijn sondages wijzen uit dat hiervoor binnen de EU in dit stadium te weinig draagvlak kan worden gevonden. Vrijwel alle lidstaten wijzen op de geringe opportuniteit van indiening in het licht van de andere ijzers die de Raad van Europa juist deze maand t.a.v. Rusland in het vuur heeft (artikel 52 procedure, bezoek Ierse voorzitterschap RvE aan Moskou, bezoek voorzitter Parlementaire Assemblee en daaropvolgend debat). Eerst moet worden afgewacht of deze maatregelen vruchten afwerpen. Tevens wordt gewezen op de lange duur (twee jaar!) van de statenklachtprocedure, de onbeproefdheid van het instrument en derhalve de zeer onzekere uitkomst. Ik heb derhalve geconstateerd, dat er op dit moment te weinig steun is van onze partners voor het indienen van een statenklacht.


In de relatie met Rusland moeten we verder kijken dan de Tsjetsjeniëcrisis. Het belang van onze strategische relatie op de lange termijn moet zorgvuldig worden afgewogen tegen het de huidige precaire situatie van de Tsjetsjeense burgers. De uitslag van de Doemaverkiezingen van 19 december en het aantreden van een nieuwe waarnemend President op 31 december vorig jaar, hebben Rusland zeker niet ontvankelijker gemaakt voor Westerse kritiek en maatregelen.

Eventuele maatregelen mogen niet leiden tot een breuk. Rusland moet nauw betrokken blijven bij westerse instituties als de EU, de OVSE, de Raad van Europa en de NAVO. Daarom onderzoekt Nederland in overleg met EU-partners mogelijkheden om de uitvoering van de Gemeenschappelijke Strategie EU-Rusland in te zetten voor het creëren van een samenhangend beleid ten aanzien van de (Noordelijke) Kaukasusregio. Met een dergelijke aanpak kan de GSR dienen als handvat voor het uitoefenen van politieke druk alsook voor het aanbieden van van een bredere betrokkenheid van de EU bij het nemen van maatregelen in Rusland zoals internationale terrorismebestrijding, het oplossen van etnische tegenstellingen en het bevorderen van regionale stabiliteit door samenwerking en economische ontwikkeling.

We moeten stevige signalen in bilaterale en multilaterale contacten en het oplopend gebruiken van beschikbare drukmiddelen, zoals door de Europese Raad in Helsinki ingesteld, niet uit de weg gaan. Deze maatregelen worden thans nader uitgewerkt maar de mogelijkheden om Rusland in deze verkiezingstijd daadwerkelijk te beïnvloeden zijn beperkt.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...