Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel Realisatie 30 en 60 kilometer gebieden in Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

VOORSTEL

18-01-2000

Realisatie 30 en 60 kilometer gebieden in gemeente Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor het op sobere wijze realiseren van 30 km gebieden binnen alle bebouwde kommen van de gemeente Delfzijl en een aantal 60 km gebieden in de buitengebieden. Deze werken moeten worden gerealiseerd in de jaren 2000 en 2001.

De Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) heeft onderzoek gedaan in alle dorpen van de gemeente Delfzijl. Voor de gehele gemeente Delfzijl zijn de plannen in het kader van de regeling "Duurzaam Veilig" in concept klaar.

De suggesties uit de eindrapportage zullen gebruikt worden voor het opstellen van verbeteringsplannen.

In de twee eerste maanden van dit jaar zullen de suggesties van de eindrapportage worden besproken met de bewoners van de dorpen in het buitengebied. In Delfzijl en Farmsum zal later in het voorjaar overleg met de bevolking plaats vinden.

Zodra er overeenstemming is over de verbeterplannen zal naar verwachting het komend najaar begonnen worden met de aanleg van de 30 km gebieden in de diverse wijken van Delfzijl en Farmsum.

In een iets later stadium zullen ook de plannen met betrekking tot de 60 km gebieden worden aangepakt.

In de vergadering van de gemeenteraad van 30-09-1999 werd de regeling "Duurzaam Veilig", supplement op het Verkeersveiligheidsplan 1995, vastgesteld. In deze regeling staat de huidige stand van zaken vermeld en de op korte en langere termijn te nemen acties in het kader van het startprogramma "Duurzaam Veilig".

In de regeling staan de nog te realiseren actiepunten. Te weten:

het omvormen van zoveel mogelijk woongebieden binnen de bebouwde kom tot 30 km gebieden;

het vormen van 60 km gebieden buiten de bebouwde kom. In eerste instantie zal de maximumsnelheid op de wegen waarop veel fietsverkeer voorkomt worden teruggebracht tot 60 km/uur;

het waar wenselijk de grens van de bebouwde kommen te verplaatsen naar logischer locaties en te verbeteren;

In de regeling staat verder een fasering van de uit te voeren werkzaamheden aangegeven, en wel:

In de periode tot 31 december 2001 het op een zo sober mogelijke wijze realiseren van de geplande 30 en 60 kilometer gebieden. De ingangconstructies en de bebording worden geplaatst. Zeer sporadisch wordt een verkeerstafel of/ en een wegversmalling in het gebied aangelegd.

In de periode 2002 t/m 2008 de aanleg van aanvullende gewenste maatregelen binnen de 30 km gebieden. De verbetering van de bebouwde komgrenzen, het uitbreiden van de 60 km gebieden en de aanleg van verkeersveiligheidsvoorzieningen op de 50 km wegen binnen de bebouwde kommen. In het meerjarenbeleid zijn reeds gelden hiervoor gereserveerd.

Bovengenoemde splitsing van werkzaamheden is noodzakelijk om de toegezegde subsidie van het rijk zeker te stellen.

Onlangs werd ook in onze gemeente de maatregel "bromfiets op de rijbaan" ingevoerd.

Op 15 december 1997 is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen het Convenant "Startprogramma Duurzaam Veilig" ondertekend. Dit startprogramma schept voor de komende jaren het kader waarbinnen tot een Duurzaam Veilig Verkeer gekomen dient te worden. Door het Rijk wordt in de kosten tegemoet gekomen via een tijdelijke bijdrage-regeling.

Belangrijke items van het startprogramma zijn onder andere:


- De categorisering van wegen. Het vastleggen van de verkeersfunctie van alle wegen.


- Uitbreiding 30 km/uur-gebieden en 60km/uur-gebieden voor respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom.


- Het regelen van de voorrang op verkeerswegen en op rotondes.


- Het toelaten van bromfietsers op de rijbaan en het regelen van voorrang van fietsers van rechts.

De kosten van de voorgestelde werken zijn begroot op 3 miljoen 45 duizend gulden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H.D. van Dam, telefoon 0596-639954.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie