Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Van Boxtel bij OOV-nieuwjaarsreceptie

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Speech minister Van Boxtel ter gelegenheid van de OOV-nieuwjaarsreceptie
Een toespraak bij het onderwerp Achter de overheidsschermen.

18 januari 2000

dames en heren
Over het algemeen worden op nieuwjaarsrecepties geen felicitaties uitgesproken. Dat het ene jaar in het andere overgaat is namelijk niemands verdienste. Het gebeurt gewoon. Maar dit jaar is het anders. U verdient namelijk grote lof voor een overgang van het ene millennium in het andere zonder dat er dingen mis zijn gelopen. Ik heb het niet alleen over uw rol tijdens de jaarwisseling zelf, die voor zover ik kan zien een stuk rustiger is verlopen dan menigeen heeft gevreesd, maar ik heb het vooral over uw inspanning om op informatie- en communicatietechnologisch terrein de overgang - in tegenstelling tot het knallend vuurwerk - geruisloos te laten zijn.
Bij de inventarisatie vooraf over wat er voor het millennium moest worden aangepakt werden ca. 8000 objecten geïdentificeerd, die alle geanalyseerd en zonodig aangepast of vervangen moesten worden.
De gezamenlijke aanpak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en het politie- en brandweerveld heeft prima gewerkt. Daarbij moet zeker ook de inzet van de projectbureaus Millennium DNP (de Nederlandse politie) en brandweer worden gememoreerd.
Of veel politie- en brandweersystemen stil gevallen zouden zijn, is moeilijk vast te stellen. Zeker achteraf. Van een aantal systemen weten we dat zeker maar ik ben er van overtuigd dat de dienstverlening aan de burger behoorlijk in het gedrang zou zijn gekomen zonder de intensieve aanpak van het probleem. Ik neem dan ook afstand van de stuurlui aan wal die zich nu publiekelijk afvragen of het allemaal wel zo opgeklopt moest worden. Als zij die vraag 2 jaar geleden hadden gesteld zou hun bijdrage wat geloofwaardiger geweest zijn. Er zijn mensen die onverzekerd auto rijden. Als ze nooit een ongeval krijgen past het hen niet op te scheppen over de niet betaalde premie.
Ook op het gebied van noodplannen is prima werk geleverd. Van oudsher beschikten de hulpverleningsdiensten over noodplannen (het zijn immers dienstverlenende bedrijven die onder alle omstandigheden door moeten blijven draaien) maar deze plannen moesten op het millennium worden toegesneden. Het referentiekader van de commissie Alders heeft daarbij zijn nut bewezen, want iedereen kon nu vanuit hetzelfde punt vertrekken. Een ander voorbeeld is het continuïteitsplan Millennium Brandweer, opgesteld onder auspiciën van het CCRB,
Ik wil - als we spreken over de gehele millenniumvoorbereiding - vooral de aandacht vestigen op de lessen die uit het gehele traject getrokken kunnen worden. Meer dan ooit is gebleken dat ICT niet iets is van technici alleen. Het vraagt de volle aandacht van het management. En dan de operationele voorbereiding: niet "ieder voor zich" , maar volledige samenwerking en afstemming tussen hulpverleningsdiensten. Dat was indrukwekkend en ik hoop dat we dat in de toekomst kunnen vasthouden.
Ook het Nationaal Coördinatiecentrum verdient vermelding. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bestuurlijke coördinatie vóór en tijdens de millenniumwisseling. Ik denk aan de afstemming tussen de departementen, provincies en internationale organisaties.
Nogmaals, U heeft als OOV-veld fantastisch werk gedaan. Op het raakvlak van ICT en veiligheid wil ik overigens iets kwijt. De electronische snelweg, de virtuele stad, cyberspace; het zijn allemaal begrippen voor een nieuw geschapen openbare, publieke ruimte. En in die publieke ruimte hebben burgers en ook de overheid zelf recht op bescherming tegen geweld, valsemunterij , inbraak en kinderporno. Het is een heel nieuw ordevraagstuk met geheel nieuwe parameters. Maar daarom doet het mij extra deugd dat de KLPD deel is gaan uitmaken van het ministerie van BZK, want bij de KLPD vinden we de Cybercops die strijden tegen cybercrime: de mensen die zich bezig houden met criminaliteitsbestrijding in dit nieuwe gebied. Ik heet u van harte welkom. Ik ben er - wat dit betreft - van overtuigd dat wij als overheid veel meer (geld) zullen moeten investeren in het beschermen van de kwetsbare informatiesystemen. De Verenigde Staten doen dat - volgens de Automatiseringsgids - al volop; ruim 600 miljoen per jaar. Dames en heren,
Ik heb u het afgelopen jaar niet alleen leren waarderen voor uw inzet ten aanzien van de millennium wisseling. Ik heb u ook van uw beste kant leren kennen als we het hebben over de veiligheid in de grote steden, over integraal veiligheidbeleid en het grote stedenbeleid: het deel van mijn portefeuille dat -anders dan het millennium - niet afgerond is met een vrolijk vuurwerk of een tevreden glas. De veiligheid in de grote steden zal nog jaren de aandacht vragen, zal steeds opnieuw creatieve en toegesneden oplossingen vereisen. Maar we zetten flinke stappen; wij, u en al die anderen die we daarbij nodig hebben.
In 1999 is naast het Beleidsplan Nederlandse Politie ook het Integraal Veiligheidsplan - het IVP - tot stand gekomen. Dat gebeurde door wat we in ons jargon een interactief beleidsproces noemen.
Als ik op mijn ervaring af mag gaan verwacht ik het komend jaar een versterking van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ik verwacht ook dat de gemeenten dit jaar meer uitvoering zullen geven aan de plannen voor lokaal veiligheidsbeleid; plannen waarin aangegeven staat wat gemeenten en partners aan verbetering van de veiligheid zullen doen.
Voor het grote stedenbeleid was 20 december 1999 een heel belangrijke datum. Op die dag zijn de convenanten met de grote steden getekend. De steden hebben in indrukwekkende plannen aangegeven hoe onder meer de veiligheid te verbeteren; ambitieuze plannen op terrein van veiligheid, zowel pro-actief, preventief en representief beleid in een wisselende mix. De programma's gaan ook in op de veiligheid op scholen.
20 december betekende een nieuwe fase in het grote stedenbeleid. Een grote stap op weg naar een veilige en democratische leefomgeving en stedelijke cultuur. Dat was de reden dat het Kabinet besloot om in de komende vier jaren 16,5 miljard gulden in het grote steden beleid te investeren.
In de plannen van de steden heeft veiligheid een prominente plaats gekregen. En dat is ook waarom ik als minister voor het grote stedenbeleid mij tot u wilde wenden. Zonder veiligheid, zonder ook het gevóel van veiligheid, is elke poging om de steden te revitaliseren een bouwsel op los zand. Het gevoel van onveiligheid is daarbij misschien nog wel van wezenlijker belang dan de misdaadstatistieken.
De onzekerheid of degenen waarmee we een openbare ruimte delen, zich aan de codes zullen houden, zich zullen gedragen volgens de normen en waarden die wij essentieel achten voor een civiele, respectvolle samenleving, leidt tot angst. We zien helaas een -zij het lichte - toename van het aantal mensen dat zich "wel eens onveilig voelt", dat blijkt uit de Politiemonitor 1999. Daar staat tegenover dat - ondanks de grote aandacht voor wat "zinloos geweld wordt" genoemd - de bewoners van de grote steden zich vergeleken met 1996 wat minder onveilig voelen.
Het zou kunnen zijn dat de aandacht die in de media wordt geschonken aan onbegrijpelijk geweld - waarvan men kan vermoeden dat dit onveiligheidsgevoelens oproept of versterkt - zijn tegenhanger vindt in de aandacht voor het groeiend verzet tegen dit geweld. Als dat zo is dan moet daar ook een aanknopingspunt te vinden zijn om op lokaal niveau tot een concrete vormgeving van dat verzet te komen.
Het zou overigens interessant zijn om eens een studie te zien over de rol die de media spelen in onveiligheidsgevoelens. Het realiseren van de veilige stad vraagt veel van alle verantwoordelijken. Dat bent u niet alleen. De
verantwoordelijkheid moet steeds opnieuw door allen worden aanvaard. En dat gebeurt ook, steeds meer. Een democratische, veilige, vrije maatschappij kan alleen bestaan als hij wordt gedragen door verantwoordelijk burgers en organisaties. Maar dat alles gezegd hebbend weten we ook dat u daarin een leidende positie inneemt. Dat vooral naar u zal worden gekeken als het gaat om het betrekken van de frontlinies. Ik hoop dat u zich daarbij gesteund weet; dat het geen eenzaam gevecht tegen de bierkaai is, maar dat u deel uit maakt van een beweging die tot resultaat zal leiden. Ook in het komend jaar. Ik wens u daarbij alle succes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie