Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Voorbereidingsbesluit Hoornse Meer
In de Hoornse Meer zijn de afgelopen jaren veel woningen uit de huursector overgegaan in particuliere handen. De komende jaren zal dit aantal steeds verder toenemen. Met de overgang van huur naar particulier eigendom zijn ook de eerste bouwaanvragen voor het vergroten van de woningen bij de dienst RO/EZ binnengekomen. Momenteel geldt voor dit gebied het bestemmingsplan 'Corpus den Hoorn Zuid'. In dit bestemmingsplan is (voor de te verkopen woningen) een aantal bouwlagen mogelijk van 1 tot 3. Deze bouwlagen zijn niet gebonden aan stedenbouwkundige eisen.
Er wordt nu gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan met nadere regelingen voor bebouwingsmogelijkheden in deze wijk. Er is een richtlijn opgesteld in verband met aanvragen voor een derde woonlaag, juist om de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk te kunnen waarborgen. Om aanvragen die nu worden ingediend te kunnen toetsen aan die richtlijn is het noodzakelijk dat er voor dit gebied met spoed een voorbereidingsbesluit wordt genomen. B&W hebben dan ook besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de duur van twee jaar.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: Voorbereidingsbesluit 'Hoornse Meer'

Vaststelling stedenbouwkundig plan Oosterpark
Op 26 oktober 1999 heeft het college besloten het 'Stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark' als concept vast te stellen en het plan voor inspraak vrij te geven. Het plan heeft betrekking op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de wijk, met name na het vertrek van het Noorderpoortcollege. Het gaat hierbij om zaken als het woningaanbod (de locatie die vrijkomt na het vertrek van het Noorderpoortcollege is bijzonder geschikt voor woningbouw), de populatie in de wijk en de leefomgeving.
Het plan heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen; er zijn geen reacties op binnengekomen. Ook is er een inspraakbijeenkomst gehouden. Tijdens die inspraakbijeenkomst zijn vooral positieve reacties gegeven.
Het college heeft dan ook besloten het 'Stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark' definitief vast te stellen en het plan onder de aandacht te brengen van de raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Daarna zal het stedenbouwkundig plan doorgestuurd worden naar de provincie Groningen, omdat laatstgenoemde, in verband met de bouwvergunningsverlening, een 'verklaring van geen bezwaar' moet afgeven.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: Vaststelling stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark

Nieuwbouw van twee gymnastieklokalen op CiBoGa-terrein B&W stellen voor f 3,4 miljoen uit te trekken voor twee gymnastieklokalen op het CiBoGa-terrein. De lokalen staan gepland bij de uitbreiding van het Werkmancollege aan de Nieuwe St. Jansstraat en op het binnenterrein achter de schoolgebouwen aan de Agricolastraat. Als gevolg van de grondsanering van het CiBoGa-terrein zijn drie gymnastieklokalen gesloopt: 2 gymlokalen aan de Bloemsingel en 1 aan de Jodenkamp. Deze lokalen werden zowel door de scholen in de binnenstad gebruikt voor gymnastieklessen als door sportverenigingen. Vóór het schooljaar 2001/2002 zullen de nieuwe sportaccommodaties klaar moeten zijn.
Inmiddels zijn twee nieuwbouwplannen ontwikkeld. Het betreft een gymnastiekaccommodatie voor het Werkmancollege, die wordt meegenomen in de uitbreiding van het hoofdgebouw. Daarnaast wordt een tweede gymnastieklokaal gebouw op het binnenterrein achter de schoolgebouwen aan de Agricolastraat. Voor het derde lokaal is nog geen definitieve locatie vastgesteld.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: (Her)bouw gymnastiekaccommodaties CiBoGa/binnenstad t.b.v. onderwijs en avondgebruik

En verder heeft het college besloten...

* het raadsvoorstel aangaande de slotcalculaties vast te stellen. Het gaat om de slotcalculaties van 19 stadsuitleg-, sanerings-, reconstructie,- en stadsvernieuwingsplannen, onder andere in de wijken Klein Martijn, Gideon-Noord en Badstratenbuurt-Zuid. Dit betekent dat de plannen in de wijken volledig zijn gerealiseerd en dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Het voorstel wordt via de raadscommissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening (VRO) voorgelegd aan de gemeenteraad.

* Verder heeft het college besloten het raadsvoorstel inzake de 'Bancaire rol' vast te stellen. Het raadsvoorstel heeft betrekking op de bancaire relatie die de gemeente Groningen heeft met de lokale corporaties als Volkshuisvesting (VHV) en Stichting Studenten Huisvesting (SSH). De vermogenspositie van de Groningse corporaties blijft in het algemeen achter bij het landelijk gemiddelde.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: -

Gemeente Groningen en Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk sluiten nieuwe overeenkomst
Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) hebben al sinds 1993 afspraken over hoe gemeente Groningen en bewoners van Hoogkerk met elkaar om gaan. Beide partijen zijn positief over deze afspraken en hebben besloten nu een nieuwe overeenkomst voor de periode 2000 tot en met 2003 aan te gaan.
De VWH krijgt jaarlijks f 30.000,- om de verschillende activiteiten te bekostigen. Nieuw is dat de VWH ook digitale communicatiemiddelen gaat gebruiken. Bewoners van Hoogkerk zullen straks on-line informatie krijgen en digitaal hun mening kunnen geven.
Het bestuur van de VWH en wethouder Pijlman tekenen het convenant op 13 januari in Hoogkerk tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie van de 25-jarige VWH.
In het nieuwe convenant voor de periode 2000-2004 krijgt de VWH extra middelen om zoveel mogelijk (nieuwe) bewoners te betrekken bij de activiteiten. De bijdrage van de gemeente Groningen is met f 10.000,- verhoogd naar f 30.000,- per jaar. De VWH zal met die hogere bijdrage ook gebruik gaan maken van digitale vormen van communicatie en meningsvorming.
In de gemeentelijke nota 'De Democratie van Alledag' gaf het college aan in de nabije toekomst digitaal met burgers te willen communiceren. De plannen van de VWH passen binnen dat voornemen.

Datum besluit: dinsdag, 11 januari 2000
Nota: Voortzetting convenant Hoogkerk

Bestemmingsplan 'Milieuboulevard'
B&W stellen de raad voor een gedeelte van het industrieterrein 'Winschoterdiep' in te richten als Milieuboulevard. Met de Milieuboulevard wordt de ontwikkeling van een gethematiseerd bedrijventerrein beoogd voor milieugerelateerde bedrijvigheid. Voor de totstandkoming van de boulevard is een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt, dat nu gereed is voor eerste inzage.
Doel van het bestemmingsplan is het gebied tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn Groningen-Nieuweschans te ontwikkelen tot een cluster van bedrijvigheid op het gebied van inzameling, verwerking en duurzaam hergebruik van afvalstoffen. Met de aanwezigheid van onder andere een kringloopstation, een huisvuilscheidingsinstallatie en een vergistingsinstallatie ontstaat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een reeks aanverwante activiteiten.

Datum besluit: dinsdag, 11 januari 2000
Nota: Bestemmingsplan 'Milieuboulevard'

Ruim 1 miljoen voor verbouwing van twee scholen
Het college van B&W stelt voor om ruim 1 miljoen gulden uit te trekken voor verbouwingen van het Praedinius Gymnasium en het Reitdiepcollege. Het Praedinius Gymnasium ontvangt een bedrag van f 770.000,- voor de verbouwing van het hoofdgebouw aan de Turfsingel. De binnenkant van dit gebouw moet aangepast worden aan de eigentijdse eisen van het onderwijs. Daarnaast ontvangt de school f 67.700,- voor het installeren van een lift in de dependance aan de Kruitlaan. Een bedrag van f 200.000,- is bestemd voor het Reitdiepcollege, voor de nevenvestiging Leon van Gelder aan de Diamantlaan. Het geld zal worden besteed aan het verbeteren van de entree van het schoolplein en de school.
De gemeente is als lokale overheid verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. In die hoedanigheid is door de gemeenteraad al eerder besloten tot een bijdrage voor de genoemde verbouwingen. De bijdrage die nu wordt voorgesteld, vloeit voort uit de verantwoordelijkheid van de gemeente als openbaar bestuur. Via de raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 11 januari 2000
Nota: Onderwijshuisvesting: aanpassingen bij het Praedinius Gymnasium en Reitdiepcollege

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie