Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ over verantwoord ondernemen in het buitenland

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

> 26485000.005 brief sts ez inzake maatschapplijk verantwoord ondernemen in het buitenland
> Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 15:41

> 5

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

nr. 5 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 januari 2000

Inleiding

In vervolg op mijn brief aan u van 6 oktober 1999 (Tweede Kamer vergaderjaar 1999-2000, 26485 nr.4) informeer ik u bij deze over mijn conclusies omtrent een gedragscode voor de overheid als ondernemer en over initiatieven inzake verslaglegging door bedrijven.

In genoemde brief kondigde ik aan dat ik de Kamer een ontwerp van een gedragscode zou voorleggen die mogelijk toepasbaar is op het handelen van de overheid als ondernemer in het buitenland. Dat ontwerp zou ook kunnen dienen als voorbeeld voor mogelijk door Nederlandse bedrijven op te stellen gedragscodes.

In die brief heb ik tevens de verwachting uitgesproken nadere informatie te kunnen verschaffen hoe ik met VNO/NCW tot een soort convenant kan komen over verslaglegging door Nederlandse bedrijven over hun buitenlandse activiteiten. Beide zaken worden in het hiernavolgende nader belicht.

De ontwerpgedragscode voor de overheid

Tijdens het overleg met de Kamer op 7 september jl. heb ik in reactie op de motie van het lid mw. Verburg toegezegd een ontwerp op te stellen van een gedragscode voor de overheid als ondernemer. Ik heb bij die gelegenheid gesteld dat het niet zeker is of een dergelijke code in de praktijk zinvol kan worden toegepast. De overheid treedt immers niet als ondernemer in het buitenland op. Zij is eerder marktpartij, zoals bij de aankoop van goederen en diensten. De aan- en verkoop van militair materieel neem ik overigens in deze beschouwing niet mee; voor het beleid op dit terrein gelden duidelijke criteria waarmee de Kamer bekend is.

Ik heb onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een gedragscode voor de overheid als marktpartij. Het blijkt dat het hanteren van de term «gedragscode» in deze context verwarrend kan zijn. Beter is het om te spreken van mogelijke criteria die de overheid bij aankoop en aanbestedingen hanteert. Daarbij kan overigens principieel geen onderscheid worden gemaakt tussen criteria voor binnenlandse en buitenlandse aankopen. Dat zou in strijd zijn met de Europese richtlijnen voor aanbestedingen: Nederlandse overheidsopdrachten zijn boven een bepaalde drempel onderworpen aan Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten. Nederland is voorts gebonden aan het WTO-verdrag inzake overheidsaanschaffingen. Net als in de Europese richtlijnen is in dit verdrag non-discriminatie het basisbeginsel.

De totale Nederlandse overheidsaankopen beliepen in de periode 1995 tot en met 1998 gemiddeld ongeveer 65 miljard gulden op jaarbasis. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 1996, op het totaal van 66 miljard gulden, 11% van de aankopen uit het buitenland kwam. De invoer uit EU-landen beloopt ongeveer 7,8%. Het CBS beschikt niet over exacte cijfers over de herkomst van aanschaffingen van buiten de EU, maar men schat dat in 1996 ongeveer 0,5% (300 miljoen gulden) van de Nederlandse overheidsaankopen uit niet-OESO-landen werd betrokken. Het aandeel van de ontwikkelingslanden hierin is moeilijk te achterhalen, maar de schatting is dat dit enkele tientallen miljoenen guldens bedraagt.

De vraag is welke criteria de diverse overheden in Nederland kunnen hanteren om te verzekeren dat de diensten en producten die zij uit het buitenland betrekken op verantwoorde wijze tot stand komen. Het probleem daarbij is dat het hier niet zozeer gaat om objectieve eisen die aan producten worden gesteld, maar eerder om eisen aan het productieproces. Dat is een veel moeilijker meetbaar criterium. Desondanks acht ik het wenselijk dat de overheid bij het aankoopbeleid behalve naar functionele kwaliteit ook streeft naar maatschappelijke kwaliteit. Het zal duidelijk zijn dat bij de ontwikkeling van toepasbare criteria een groot aantal instanties is betrokken.

Daarnaast wil ik de mogelijkheid onderzoeken van maatschappelijke toetsingscriteria die zouden kunnen worden gehanteerd bij de verlening van subsidies voor investeringen in het buitenland. Het gaat daarbij primair om criteria die de uitvoerders van de instrumenten kunnen hanteren. Ook moet in kaart worden gebracht wat de mogelijke consequenties van het hanteren van dergelijke criteria zijn. Dat vereist overleg met de betrokken uitvoerders en met andere departementen.

Ik zal de Kamer over de voortgang van deze initiatieven informeren.

De voorbeeld-gedragscode voor het bedrijfsleven

Zoals eerder aangekondigd heb ik een voorbeeld-gedragscode opgesteld die Nederlandse bedrijven kan helpen bij het opstellen van een eigen gedragscode. Mijn uitgangspunt daarbij is dat de overheid bedrijven niet moet voorschrijven hoe zij zich in het buitenland dienen te gedragen. Een gedragscode moet vanuit het bedrijf ontwikkeld worden. Alleen dan zal hij door de medewerkers als een deel van de eigen cultuur worden ervaren.

Doel van deze voorbeeldcode is om bedrijven die actief in het buitenland zijn, of die plannen in die richting hebben, aan te sporen een eigen gedragscode op te stellen. Er zijn immers landen waar bedrijven worden geconfronteerd met politieke of sociale problemen. Een eigen gedragscode, waarover objectief wordt gerapporteerd, biedt zowel het bedrijf als het publiek zekerheid over de normen die in het buitenland worden gehanteerd.

De bijgevoegde voorbeeldcode moet vooral gezien worden als een checklist van maatschappelijke aspecten die mijns inziens de aandacht verdienen bij het zaken doen in het buitenland. De OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn en blijven het algehele internationale kader voor het gedrag van bedrijven in het buitenland. Naast de Richtlijnen is voor de checklist ook geput uit inzichten en ervaringen van bedrijven. Ik zie de toegevoegde waarde van deze voorbeeldcode vooral op de volgende punten:

? Begonnen wordt met een aantal voorafgaande overwegingen: de meeste bedrijfscodes, als ook de OESO-Richtlijnen beperken zich tot de normen die gehanteerd zouden moeten worden als men al gevestigd is of handel drijft. Deze voorafgaande overwegingen kunnen vooral van nut zijn als een bedrijf overweegt actief te worden in landen waar sprake is van politieke of sociale problemen.

? Specifieke melding wordt gemaakt van het belang van respect voor de fundamentele arbeidsnormen. Ik ben mij ervan bewust dat de relatie tussen handel, investeringen en arbeidsnormen internationaal een omstreden thema is. De primaire verantwoordelijkheid voor de naleving van die normen ligt uiteraard bij de overheden. Even duidelijk is echter dat bedrijven die de fundamentele arbeidsnormen niet in praktijk brengen zich uiterst kwetsbaar voor maatschappelijke kritiek maken.

? Het belang van het betrachten van openheid over buitenlandse activiteiten wordt nadrukkelijk genoemd. Er is een toenemend aantal initiatieven voor vrijwillige certificering op het gebied van milieu en sociale normen. Lang niet ieder bedrijf zal zich hierbij kunnen aansluiten, maar het zijn initiatieven die serieuze overweging verdienen.

Momenteel wordt bezien hoe deze voorbeeldcode het best verspreid kan worden. Ik ben voornemens de code in ieder geval te bespreken met bedrijven waarin de overheid een belang heeft. Ik zal de voorbeeldcode doen verstrekken aan bedrijven die gerichte verzoeken om informatie doen aan onderdelen van mijn departement over
investeringsmogelijkheden in het buitenland. Daarnaast zal ik intermediaire organisaties als Kamers van Koophandel en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering verzoeken deze voorbeeldcode bij hun achterban bekend te maken.

Ik wil de code, samen met de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, doen verstrekken aan bedrijven die gebruik maken van de instrumenten voor bevordering van investeringen in het buitenland. Doel bij dit alles is om bedrijven aan te moedigen tot het formuleren van een eigen gedragscode.

Verslaglegging door bedrijven

In voorgaande discussies met de Kamer is gebleken dat bijzonder belang wordt gehecht aan het betrachten van openheid door bedrijven omtrent hun activiteiten in het buitenland. In mijn gesprekken met het bedrijfsleven is mij overigens gebleken dat de wil daartoe aanwezig is.

Tijdens het symposium van 15 september jl. over gedragscodes voor het internationale bedrijfsleven heeft de toenmalige voorzitter van het VNO/NCW het aanbod gedaan om op dit punt tot een soort convenant met de overheid te komen. Ik waardeer dat aanbod en ik heb het bij die gelegenheid aanvaard. In het daaropvolgende overleg met het VNO/NCW is gebleken dat zo'n convenant minder eenvoudig te realiseren is dan aanvankelijk gedacht. Ik zet het overleg met VNO/NCW hierover voort.

Staatssecretaris van Economische Zaken

G. Ybema

Maatschappelijke aspecten van zaken doen in het buitenland


1. Overwegingen alvorens actief te worden in het buitenland


* breng naast de commerciële ook de politieke risico's van een land in kaart


* bedenk dat in landen met politieke of sociale problemen de politieke en commerciële risico's nauw met elkaar verweven zijn


* bij activiteiten in landen met politieke en sociale problemen is het extra belangrijk om een eigen gedragscode te hanteren: als intern ijkpunt voor de eigen medewerkers en als externe positiebepaling


* omkoping in het buitenland is strafbaar in Nederland


* toezeggingen van overheden over vrijwaring van toepasselijke wetten of regels brengen vaak risico's met zich mee


* win bij twijfel advies in van VNO/NCW, de Nederlandse overheid (Contactpunt Multinationale Ondernemingen, Ministerie van Economische Zaken, tel. 070-3797152, fax 3797924) of de Kamer van Koophandel


2. Algemeen beleid


* Basisbeginsel is dat de lokale wetgeving wordt gerespecteerd. Vermijd conflicten met de lokale en nationale overheid


* integreer waar mogelijk in de lokale samenleving, respecteer lokale zeden en gewoonten


* maak duidelijk dat corruptie onaanvaardbaar is


* bereid het bedrijf voor hoe om te gaan met afpersing, intimidatie, onlusten of burgeroorlog etc.


* betracht zoveel mogelijk openheid omtrent buitenlandse activiteiten. Bereid u voor op een dialoog met consumenten of maatschappelijke groeperingen.


* onderzoek toeleveranciers op hun maatschappelijk gedrag; betrek ze waar mogelijk bij voorlichting en training


3. Milieu


* overweeg certificering volgens internationale normen zoals ISO 14000


* probeer zo concreet mogelijke doelstellingen op te stellen voor verbetering van de milieuprestatie


* doordring lokaal personeel van het belang van duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfscultuur, b.v. door het opzetten van trainingsprogramma's


4. Arbeidsomstandigheden en sociaal beleid


* respecteer de internationaal erkende fundamentele arbeidsnormen, te weten

(1) vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen

(2) geen gedwongen arbeid

(3) geen misbruik van kinderarbeid

(4) geen discriminatie bij tewerkstelling of beroepsuitoefening


* overweeg aansluiting bij vrijwillige sociale certificering zoals SA
8000


* streef ernaar om lokaal personeel ook in management- en specialistenfuncties aan te stellen


5. Mensenrechten


* eerbiediging van de mensenrechten is niet alleen een zaak van overheden; ook particuliere personen en bedrijven hebben hier een verantwoordelijkheid


* overweeg het raadplegen van Amnesty International of andere deskundige organisaties over de relatie mensenrechten en bedrijfsleven


* wees extra zorgvuldig met de behandeling van etnische minderheden


* zorg dat externe dienstverleners zoals bewakingsdiensten het bedrijfsbeleid kennen en toepassen: betrek ze waar mogelijk bij training


6. Openbaarheid


* openheid omtrent huidige of voorgenomen buitenlandse activiteiten schept vertrouwen


* probeer maatschappelijke dilemma's en mogelijke problemen in kaart te brengen en te bespreken


* overweeg vrijwillige verslaglegging over de toepassing van de eigen gedragsregels in het buitenland, in het bijzonder waar het zaken als arbeidsomstandigheden, milieu en mensenrechten betreft;


* verslaglegging, zeker op het punt van milieu, wordt vergemakkelijkt door aansluiting bij internationale certificering


*overweeg verslagen door externe instanties te laten opstellen of controleren

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...