Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Teksten van de GBVB-verklaringen van de EU-raad

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directeur Generaal Politieke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum 18 januari 2000
Kenmerk DPZ-024-00
Betreft Europese Unie:

Gemeenschappelijk Buitenlands en

Veiligheidsbeleid

Zeer geachte Voorzitter,

Ik heb de eer U hierbij de teksten toe te zenden van GBVB-verklaringen die de Raad van de Europese Unie heeft aangenomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Bijlagen: Verklaring inzake de oprichting van de Oost-Afrikaanse gemeenschap

Verklaringen inzake de Democratische Republiek Congo

Verklaring inzake de Letlandse talenwet

Verklaring inzake de situatie tussen Nicaragua en Honduras

Verklaring inzake Somalië

Verklaring inzake het overlijden van de president van de Republiek Kroatië Dr. Franjo Tudjman

Verklaring inzake de vrijlating van de heer Mikhail N. Chigir, voormalig

Minister-President van Wit-Rusland

Verklaring inzake de jongste maatregelen tegen onafhankelijke media in

FRJ

VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE

OVER DE VRIJLATING VAN DE HEER MIKHAIL N. CHIGIR,

VOORMALIG MINISTER-PRESIDENT VAN WIT-RUSLAND

De Europese Unie neemt er met voldoening kennis van dat de voormalige minister-president, de heer Mikhail N. Chigir, op 30 november 1999 is vrijgelaten, zoals al vele maanden aan de Wit-Russische autoriteiten is gevraagd.

De heer Chigir was op 2 april 1999 op beschuldiging van corruptie aangehouden, hoewel er ernstige aanwijzingen waren dat zijn arrestatie door politieke overwegingen was ingegeven. De EU verwacht dat het proces waarin de heer Chigir te zijner tijd zal worden betrokken, transparant en eerlijk zal zijn en zal worden gevoerd volgens internationaal aanvaarde rechtsbeginselen.

De vrijlating van de heer Chigir is een bemoedigend teken. De EU herhaalt haar steun voor de inspanningen van de OVSE om een politieke dialoog met de oppositie tot stand te brengen, zodat in 2000 vrije democratische verkiezingen kunnen plaatsvinden met waarneming door de internationale gemeenschap. De EU spreekt in dit verband haar voldoening uit over de toezeggingen die Wit-Rusland in de verklaring van de Top van Istanboel heeft gedaan.

De EU hoopt dat na deze eerste stap, die een aanzet is voor de spoedige opening van de geplande onderhandelingen, het reeds bereikte akkoord - waardoor de oppositie vóór het begin van de onderhandelingen toegang tot de staatsmedia krijgt - in concreto zal worden uitgevoerd.

Tenslotte hoopt de EU dat de door de OVSE op gang gebrachte politieke dialoog Wit-Rusland in staat stelt resoluut te werken aan de ontwikkeling van een pluralistische maatschappij waar de beginselen van de rechtsstaat en eerbied voor de mensenrechten gelden. De EU is bereid Wit-Rusland hierbij te helpen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa: Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië, de geassocieerde landen Cyprus en Malta, en de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________


8 december 1999


VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE OVER DE JONGSTE MAATREGELEN TEGEN ONAFHANKELIJKE MEDIA IN DE FRJ

De Europese Unie heeft de jongste maatregelen tegen onafhankelijke media in de FRJ bestudeerd, en spreekt haar ontzetting uit over de geldboetes die zijn opgelegd aan Blic, Danas en Studio B.

Deze geldboetes zijn volkomen ongerechtvaardigd. Media beboeten, louter omdat ze een officiële verklaring van een prominente politieke partij publiceren, is absoluut strijdig met elk beginsel van vrije meningsuiting. Zoals de EU bij verscheidene eerdere gelegenheden heeft gesteld, is de wet op de openbare informatie in strijd met fundamentele democratische beginselen. Doordat de autoriteiten van de FRJ deze wet nu als instrument van financiële censuur tegen onafhankelijke media inzetten, raken ze nog verder van de Europese en internationale normen verwijderd.

De Europese Unie roept de autoriteiten in de FRJ op om het laakbare besluit tot beboeting van Blic, Danas en Studio B. ongedaan te maken, en herhaalt haar eis dat de wet op de openbare informatie wordt ingetrokken.

_____________________


13 december 1999


VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE

TER GELEGENHEID VAN HET OVERLIJDEN VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK KROATIË Dr. FRANJO TUDJMAN

Diepgetroffen door het nieuws van het tragische verlies voor het Kroatische volk als gevolg van het overlijden van de president van de Republiek Kroatië, Dr. Franjo Tudjman, wil het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie het volk van Kroatië zijn innige deelneming betuigen.

Het voorzitterschap van de Europese Unie wenst het Kroatische volk in deze tijd van droefheid ervan te verzekeren dat het bereid is te werken aan de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Kroatië.

___________________


14 december 1999


VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE OVER SOMALIE

De Europese Unie is ingenomen met het op 26 november door de 7e Top van staatshoofden en regeringsleiders van de IGAD in Djibouti aangenomen besluit om het door haar voorzitter, president Samail Omar Guelleh van Djibouti genomen initiatief inzake de crisis in Somalië te onderschrijven en ten volle te steunen.

De Unie zal zich gaarne buigen over de gedetailleerde voorstellen en het mechanisme voor de toepassing ervan, welke de IGAD in samenwerking met het Permanent Comité voor Somalië zal uitwerken. Op deze basis zal steun van de EU bekeken worden in het licht van de conclusies van de op 19-20 oktober 1999 in Rome gehouden vergadering van het Comité voor Somalië van het IGAD-partnersforum en van de door dat Comité gekozen benadering ten faveure van de inrichting van regionale bestuursstructuren, op basis van participatieprocessen waarbij de civiele maatschappij ten volle betrokken is. Die structuren dienen aan de basis te liggen van een toekomstige nationale regering waarbij de soevereiniteit en eenheid van Somalië wordt gevrijwaard.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_____________________


6 december 1999


VERK LARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE

OVER DE SITUATIE TUSSEN NICARAGUA EN HONDURAS

De Europese Unie heeft met bezorgdheid nota genomen van de verslechterde situatie tussen Nicaragua en Honduras met betrekking tot een gebied van het continentale plat onder de Caribische Zee na de ratificatie van het zogenoemde Ramirez-Lopez Verdrag inzake de afbakening van de zee tussen Colombia en Honduras.

De Europese Unie doet een dringend beroep op alle betrokken partijen om maximale terughoudendheid te betonen en zich te onthouden van handelingen die de betrekkingen tussen de twee landen verder zouden kunnen schaden. De Europese Unie dringt er voorts bij beide regeringen op aan om zich tot het uiterste in te spannen om dit probleem via een dialoog en andere op internationaal recht gebaseerde wegen voor de beslechting van internationale geschillen op te lossen. Zij steunt met klem deelname van de Organisatie van Amerikaanse Staten aan de oplossing van het geschil.

De Europese Unie vreest met name dat de spanningen, indien deze niet via onderhandelingen worden opgelost, de belangrijke successen bij de politieke en economische integratie in de Centraal-Amerikaanse regio in gevaar kunnen brengen. De Europese Unie roept beide regeringen op om zich toe te leggen op de wederopbouw en ontwikkeling van de regio in overeenstemming met de in mei 1999 door de vergadering van de adviesgroep in Stockholm aangenomen verklaring.

_____________________


14 december 1999


VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE

OVER DE LETLANDSE TALENWET

De Europese Unie is ingenomen met de nationale talenwet die op 9 december 1999 is aangenomen door de Saeima van Letland. De Unie acht dit een bemoedigende ontwikkeling voor de versterking van het proces van integratie van minderheden in de Letlandse samenleving.

De Europese Unie onderschrijft ten volle de verklaring betreffende de talenwet van de hoge commissaris voor nationale minderheden, Max van der Stoel, waarin hij tot de slotsom komt dat de wet thans in essentie in overeenstemming is met de internationale verplichtingen en verbintenissen van Letland.

De Unie vertrouwt erop dat de wet correct zal worden uitgevoerd. Daarnaast waardeert de Europese Unie het recente besluit van de regering van Letland om het raamwerkdocument betreffende integratie in de samenleving aan te nemen en verwacht zij dat er op dit gebied nog verdere ontwikkelingen zullen plaatsvinden. De Unie zal nauw met Letland blijven samenwerken om deze doelstelling te ondersteunen.

_________________________


13 december 1999


VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE OVER DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

De EU en haar lidstaten bevestigen andermaal hun steun voor de Overeenkomst van Lusaka, het enige realistische vooruitzicht op duurzame vrede en veiligheid in het gebied van de Grote Meren. De EU benadrukt dat zij bereid is volledige politieke, diplomatieke en materiële steun te verlenen voor de uitvoering van de Overeenkomst van Lusaka, mits de partijen zelf blijk geven van de nodige politieke wil en de Overeenkomst uitvoeren. De EU roept alle partijen op geen verklaringen af te leggen die het vredesproces in gevaar kunnen brengen.

De EU en de lidstaten zullen het staakt-het-vuren en de vertrouwenwekkende maatregelen, met name die maatregelen waartoe is besloten door de Gemengde Militaire Commissie (GMC) die op de militaire aspecten van de overeenkomst toeziet, onverminderd blijven steunen. De EU is ingenomen met de inzet van waarnemers van de OAE en de GMC in de DRC. De GMC ontvangt financiële en praktische hulp van de EU (ter hoogte van 1,2 miljoen euro) en van de lidstaten. Deze zijn bereid deze steun voort te zetten en zo nodig te vergroten.

De EU steunt de verbindingsofficieren, onder wie personeelsleden van verscheidene EU-lidstaten, die nu in het gebied worden ingezet, en zij is ingenomen met de aanstelling van een Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor de Democratische Republiek Congo. De EU steunt ook de aanbevelingen van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en de Namibische ontwerp-resolutie over de volgende stappen die moeten worden ondernomen met het oog op een snelle inzet van VN-waarnemers in de DRC. De EU bevestigt dat zij bereid is te zijner tijd steun te verlenen aan een VN-vredesmacht om de partijen bij te staan bij de uitvoering van de

Overeenkomst van Lusaka.

De EU benadrukt dat er ter bevordering van rechtvaardigheid, nationale verzoening en eerbiediging van de mensenrechten moet worden gezorgd voor vreedzame en duurzame ontwapening, demobilisatie en herintegratie (DDR) van de thans in dit gebied actieve milities. De EU onderstreept in het bijzonder dat de van genocide beschuldigde leden van de ex-FAR/Interahamwe voor de rechter moeten worden gebracht, en dat alle anderen die het DDR-proces aanvaarden, zonder vrees voor vervolging naar Rwanda moeten kunnen terugkeren. De EU bevestigt dat zij bereid is de partijen op dit punt bij te staan.

De EU is bereid de nationale dialoog in de DRC te steunen. De Europese Commissie en de lidstaten hebben financiële middelen uitgetrokken voor ondersteuning van de dialoog zodra de partijen zelf daarvoor klaar zijn. De EU roept alle betrokken partijen op snel en onvoorwaardelijk de dialoog aan te gaan en de OAE en president Chiluba aan te moedigen bij hun inspanningen om, bij wijze van eerste stap, een geschikte eerste bemiddelaar (facilitator) te vinden.

De EU benadrukt haar zorg omtrent het gebruik van diamanten, goud en andere hulpbronnen van de DRC voor de financiering van militaire operaties in dit gebied. Zij roept alle partijen op ervoor te zorgen dat al dat soort commerciële transacties in overeenstemming zijn met het desbetreffende nationale en internationale recht, transparant en verenigbaar zijn met de afspraken die de betrokken staten gemaakt hebben met de internationale financiële instellingen, en dat zij niet aan particuliere personen, maar aan het volk van de DRC ten goede komen.

De EU bevestigt dat zij bereid is om humanitaire bijstand te leveren aan alle behoeftigen in de DRC en om ontwikkelingshulp beschikbaar te stellen zodra er vrede heerst en mechanismen voor een doeltreffende steunverlening aanwezig zijn.

De EU bevestigt haar steun voor een eventuele internationale conferentie over veiligheid en samenwerking in het gebied van de Grote Meren die de onderliggende oorzaken van het conflict in de regio moet aanpakken en wegnemen. De EU moedigt de OAE en alle betrokken Afrikaanse landen aan met de voorbereidende werkzaamheden van start te gaan zodra de belangrijkste elementen van de Overeenkomst van Lusaka zijn uitgevoerd, en is bereid met de partijen samen te werken door in dit opzicht technische en financiële steun te verlenen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________________


2 december 1999


VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE TER GELEGENHEID VAN DE ONDERTEKENING IN ARUSHA VAN DE OVEREENKOMST TOT OPRICHTING VAN DE OOST-AFRIKAANSE GEMEENSCHAP

De Europese Unie verheugt zich over de oprichting van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en feliciteert de lidstaten met deze belangrijke verwezenlijking.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de Oost-Afrikaanse Gemeenschap op politiek en economisch vlak een klimaat zal scheppen en mechanismen in het leven zal roepen in de regio die bevorderlijk zullen zijn voor vrede, economische groei en welvaart voor haar lidstaten en hun bevolking.

De Europese Unie wenst uiting te geven aan haar bereidheid om met de Oost-Afrikaanse

Gemeenschap en haar lidstaten samen te werken en hen op diverse gebieden van hun

gemeenschappelijke inspanningen te steunen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

2 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...