Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Adelmund over rapport kwantitatieve inventarisatie

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.118 brief sts ocw rapport tussentijdse kwantitatieve inventar isatie
Gemaakt: 7-2-2000 tijd: 10:3

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

18 januari 2000

In 1997 is een convenant inzake sponsoring afgesloten, waarbij 15 organisaties zijn betrokken. Het convenant heeft tot doel om betrokkenen op een verantwoorde wijze te laten omgaan met de aan sponsoring verbonden wederprestaties waarmee leerlingen in aanraking kunnen komen.

In het convenant is voorzien in twee evaluatiemomenten:

een tussentijdse kwantitatieve inventarisatie in 1999 van het aantal gevallen, waarin scholen een sponsorbeleid hebben geformuleerd;

een integrale evaluatie in 2001 van de werking van het convenant.

De onder 1 genoemde inventarisatie is door onderzoeksbureau Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt te Amsterdam uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een rapport, dat ik u hierbij aanbied.

Voor de goede orde meld ik u nog, dat ik na de oplevering van het rapport de ondertekenaars van het convenant in de gelegenheid heb gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen om te bezien of nadere afspraken wenselijk zijn.

Op basis van de onderzoeksbevindingen stel ik vast dat het convenant tot nu toe functioneert als een adequaat instrument voor zelfbinding, waarmee scholen op een verantwoorde wijze met sponsoring kunnen omgaan.

Naar de mening van de Consumentenbond zouden alle scholen een sponsorbeleid moeten formuleren, ongeacht de vraag of sponsoring zich daadwerkelijk voordoet. Het convenant verlangt uitsluitend actie van de scholen indien zich sponsoractiviteiten aandienen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat drie punten specifieke aandacht behoeven, te weten:

de instelling van, dan wel aansluiting bij een wettelijk verplichte klachtencommissie;

draagvlak/Wet op de medezeggenschap onderwijs 1992;

de informatievoorziening aan ouders.

Wat punt a betreft: van de 61 gesponsorde scholen in het primair onderwijs voldoen 10 scholen (nog) niet aan de wettelijke verplichting tot instelling van, dan wel aansluiting bij een klachtencommissie; in het voortgezet onderwijs geldt dat voor 3 van de 22 gesponsorde scholen die in de enquête zijn betrokken.

Ten aanzien van punt b: op grond van artikel 2 van het convenant moet voor een beslissing inzake sponsoring binnen de schoolorganisatie en tussen de school en bij de school betrokkenen een draagvlak aanwezig zijn.

Tevens is in de Wet op de medezeggenschap onderwijs 1992 vastgelegd dat ouders en personeel ten aanzien van sponsoractiviteiten instemmingsrecht hebben.

De onderzoeksresultaten wijzen op dit punt uit, dat scholen hieraan nog onvoldoende aandacht besteden.

Met betrekking tot de onder punt c genoemde informatievoorziening aan ouders is geconstateerd dat eenderde van de onderzochte gesponsorde scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs geen informatie aan ouders verstrekt. Scholen die de ouders wel informeren, doen dit veelal incidenteel, dat wil zeggen gekoppeld aan een bepaalde sponsoractiviteit.

Convenantpartners zullen deze drie punten in hun voorlichting naar aanleiding van de onderzoeksrapportage onder de aandacht van hun achterban brengen. Ook het ministerie zal hieraan aandacht besteden. Daarnaast heb ik voor genoemde punten ook de aandacht gevraagd van de onderwijsinspectie. De inspectie ziet in het kader van haar reguliere taken op het gebied van schooltoezicht erop toe dat scholen zich met betrekking tot sponsoring houden aan de wettelijke voorschriften. Indien de inspectie signalen ontvangt over niet naleving van de wettelijke voorschriften, dan spreekt zij de betrokken scholen daarop aan.

Voor een aanscherping van de convenantafspraken geeft het onderzoek op dit moment geen aanleiding. De introductie van kennisnet in het onderwijs kan echter reden zijn om de afspraken op bepaalde punten nader te specificeren. Daarop kom ik dan afzonderlijk terug.

Zoals ik hiervoor al heb aangegeven, zal de werking van het convenant in 2001 integraal worden geëvalueerd. Aan de hand van die evaluatie kan worden vastgesteld of en zo ja in welke (eventueel bijgestelde) vorm het wenselijk is het convenant, dat in 2002 eindigt, te verlengen. Over de uitkomsten van de integrale evaluatie zal ik u uiteraard informeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie