Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage RPF aan debat over taakstraffen

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GPV

Taakstraffen
Bijdrage van RPF-fractie Tweede Kamer
18 januari 2000

00-002JUS

26 114

Rouvoet

Voorzitter! Taakstraffen in de moderne zin van het woord hebben nog een betrekkelijk jonge geschiedenis. Door de eeuwen heen echter heeft het werken voor straf, in ruimere zin beschouwd, nogal wat toepassing gekregen. Wat ons eigen land betreft, hoeven wij alleen maar aan het Amsterdamse Rasphuis uit de tijd van de republiek te denken. De tegenwoordige taakstraffen hebben een ander karakter. In plaats van het werken in omstandigheden waarin je van je vrijheid bent beroofd, werk je in een periode dat je beroofd bent van je vrijheid. De taakstraf heeft hiermee elementen van vrijwilligheid. Met het opleggen van een taakstraf hopen we, als het gaat om recidivecijfers en resocialisatie, betere resultaten te boeken dan in het kader van een vrijheidsstraf in de regel mogelijk is.

Het bijzondere van het wetsvoorstel is dat het de taakstraf zonder omwegen positioneert als een hoofdstraf, naast de beide andere hoofdstraffen: de vrijheidsstraf en de geldboete. Tegelijkertijd wordt het mogelijk om in meer gevallen dan voorheen de taakstraf op te leggen: dit is voortaan mogelijk bij alle misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete en bij alle zwaardere overtredingen. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de taakstraf voortaan volledig gelijk staat met de andere hoofdstraffen. Bij nader inzien blijkt dat toch niet het geval te zijn: ik denk bijvoorbeeld aan het niet mogelijk maken van een voorwaardelijke oplegging van een taakstraf. Ingegeven door de internationale verdragen tegen dwangarbeid is de taakstraf slechts op te leggen met instemming van de verdachte. Met collega Niederer wacht ik hierover het betoog van de minister af, maar het is mijn stellige overtuiging dat hierin een belangrijk verschil ligt tussen de onderscheiden hoofdstraffen. Ook indien de verdachte de taakstraf niet begint of niet afmaakt, kan hij daartoe niet gedwongen worden. Dan staat slechts de bedreiging met vervangende hechtenis open. Aan de ene kant kun je dit betreuren. Dit gegeven kan er immers toe leiden dat de taakstraf minder serieus wordt genomen dan de vrijheidsstraf. Aan de andere kant, vanuit de doelstellingen van de taakstraf geredeneerd, is het succes van de taakstraf waarschijnlijk in sterke mate afhankelijk van de motivatie waarmee eraan wordt begonnen; collega Dittrich sprak hier al over. Een absoluut gedwongen taakstraf zal vermoedelijk, als het gaat om recidivecijfers en dergelijke, niet uitkomen boven de vrijheidsstraf.

De aard van de taakstraf blijft een belangrijk punt van discussie; niet alleen hier, maar ook in de samenleving. Omdat instemming van de verdachte voor de taakstraf nodig is, kan de neiging ontstaan, minder zwaar aan de taakstraf te tillen dan aan andere straffen. Dat geldt ook voor de gestraften zelf. Misschien ervaren zij de straf als fors, maar voor zeer velen zal het een opluchting zijn om met een dergelijke straf geconfronteerd te worden, in plaats van de cel in te moeten: de straf brengt immers lang niet zo'n stigma met zich.

Verder speelt mee dat buitenstaanders de straf niet voelen en niet goed kunnen wegen. Dan is een oordeel gemakkelijk geveld. Zeker aan de borreltafel klinkt 240 uur werken eenvoudig, om het zo maar te zeggen; in ieder geval veel minder zwaar dan bijvoorbeeld 6 maanden gevangenisstraf.

Nu is de beeldvorming moeilijk te beïnvloeden omdat de taakstraf de facto gekoppeld blijft aan relatief lichte delicten. Bij zware delicten ligt een taakstraf niet voor de hand, zeker niet bij wijze van enige sanctie. Als al volstaan wordt met enkel een taakstraf bij een zwaar delict, dan zijn er bijzondere omstandigheden aan de orde die van invloed zijn op de straf. In de krant kunnen dergelijke nuances echter snel verdwijnen. Reacties zoals die niet al te lang geleden op Urk plaatsvonden, zijn hieruit wellicht te verklaren.

Hoe het ook zij, het is belangrijk dat de taakstraf in vergelijking met de andere sancties, geldboetes of detentie, een zo gelijkwaardig mogelijk karakter draagt. Als de taakstraf wordt opgelegd, bij wijze van sanctie op een gepleegd misdrijf, moet dit door de veroordeelde en de samenleving worden opgevat en ervaren als een geloofwaardige reactie van de rechtsstaat, van dezelfde orde als wanneer de vrijheidsstraf zou zijn opgelegd. Met andere woorden: natuurlijk leggen wij, gelet op resocialisatieoverwegingen, de nadruk op taakstraffen. Maar aan de andere kant dient ook de taakstraf alle doelstellingen te weerspiegelen die de overheid heeft met de oplegging van een sanctie: dus ook preventie, vergelding en afschrikking. In dit opzicht is het interessant hoe het cellentekort zich verder zal gaan ontwikkelen. Hoe je het wendt of keert, de taakstraf had mede tot doel om de druk op de cellen te verlichten. Nu is die druk inmiddels verlicht. Zal de rechter nu de neiging hebben om toch weer meer vrijheidsstraffen op te leggen, juist nu de mogelijkheden voor verdere toepassing van de taakstraffen worden verruimd? Dat zou een tegenstrijdige ontwikkeling zijn. Ik hoor hierop graag een reactie van de minister.

Is de taakstraf een geloofwaardige straf? In de stukken is hier ook naar gevraagd. In reactie daarop wordt gewezen op de nog altijd hoge graad van acceptatie van de straf door de bevolking, bijvoorbeeld blijkens het Nipo-onderzoek. Die acceptatiegraad in de samenleving is in vijf jaar niet of nauwelijks afgenomen. De straf wordt ook door de betrokkenen zelf als relatief zwaar ervaren. Ik wil dat op zichzelf aannemen, maar de andere kant van het verhaal is dat er toch een redelijk hoog percentage mislukkingen is, zelfs als je dat enkel meet in niet-gestarte of afgebroken taakstraffen. Uit de verdere antwoorden op dit punt in de stukken -- zie bladzijde 24 van de nota naar aanleiding van het verslag -- put ik weinig vertrouwen dat in al deze gevallen alsnog sancties worden opgelegd. Moeten we in dergelijke gevallen wel alsnog herkansingen aanbieden? Steeds meer mensen lappen de taakstraf aan de laars. Daarop moet een geloofwaardige reactie volgen. Zou het niet beter zijn bij wijze van lik op stuk in dergelijke gevallen meteen vervangende hechtenis te vorderen? Ik wil maar zeggen: ook een ontsnapping is weliswaar niet als zodanig strafbaar, maar wel is mogelijk plaatsing in een EBI het gevolg. Ook kun je in zo'n geval denken aan minder faciliteiten toestaan. Moet een vergelijkbare reactie op het terrein van de taakstraf niet overwogen worden? Verder zou er wat voor te zeggen zijn de vervangende hechtenis juist zwaarder uit te laten vallen bij een mislukte taakstraf dan in het geval meteen een vrijheidsstraf zou zijn uitgesproken. Ik heb terzake een amendement ingediend en hoor graag wat de minister vindt van deze stok achter de deur.

Wat onze fracties evenzeer zorgen baart is het toch forse percentage recidivisten onder de taakgestraften. Het percentage ligt dusdanig hoog dat we wat voorzichtig moeten zijn om al te gemakkelijk te spreken over het succes van onze taakstraffen.

Voorzitter! Het succes van de taakstraf kan mede afhangen van de vorm daarvan. In veel gevallen wordt de aard van de taakstraf, vooral als het om een leerstraf gaat, ook afgestemd op de aard van het delict. Het komt ons echter voor dat dat lang niet altijd het geval is. Kan hieraan meer aandacht worden geschonken?

Ligt het voor de hand om bij welk misdrijf dan ook (mede) taakstraffen op te leggen? Ik denk aan het amendement van collega Van de Camp. Gevoelsmatig hebben wij daar aarzelingen bij, al is de argumentatie van de wisselende omstandigheden en de inperking van de rechterlijke vrijheid in de stukken op zichzelf tamelijk overtuigend. Het zal verder niet zo gauw voorkomen dat na een moord enkel een taakstraf wordt opgelegd. We moeten ons echter realiseren dat juist in dit soort gevallen ook de maatschappelijke beleving van een en ander onder ogen moet worden gezien. Ik noem Urk nog maar weer eens. De openbaarheid waarmee de rechtspraak is omgeven, moet ertoe kunnen leiden dat de strafoplegging die plaatsvindt in alle gevallen ook redelijkerwijs verdedigbaar is. Maar laat ik mij nu niet verder op het terrein van de rechter begeven. Dat is het doorslaggevende argument om mijn steun niet te geven aan het amendement van college Van de Camp. Ik heb geen bezwaar tegen een richtlijn aan het OM. Het wettelijk verankeren van deze beperking van de rechterlijke vrijheid vind ik niet zo gewenst.

Een ander punt waar ik toch nog bij wil stilstaan is de verhouding tussen de duur van de taakstraf en de daarmee corresponderende vrijheidsstraf. De strikte koppeling is verdwenen, echter de suggestie van een koppeling is blijven bestaan. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt min of meer uitgegaan van de koppeling tussen vier maanden vrijheidsstraf en 240 uur taakstraf. Elders komen wij weer andere verhoudingen tegen. Maar deze koppeling is niet expliciet. Verdient het voor de duidelijkheid geen aanbeveling, toch tot een strakkere koppeling te komen of die koppeling te handhaven? Immers, ook tussen boetes en vrijheidsstraf bestaan bepaalde vast omschreven verhoudingen. Wat is het doorslaggevende argument om het niet te doen?

De duur van de werkstraf bedraagt maximaal 240 uur. In combinatie met een leerstraf kan de duur tot maximaal 480 uur toenemen, met dien verstande dat het maximum van de eigenlijke taakstraf blijft bestaan. Dat is dus 480 uur. De noodzaak van het eerste maximum, dus van de werkstraf tot 240 uur, is onze fracties eerlijk gezegd nog altijd niet duidelijk. Het is op zijn minst arbitrair, nu wel een 480 uur durende leerstraf mogelijk blijkt, maar geen 480 uur durende werkstraf. Ik heb nog geen steekhoudende argumenten gezien om aan het maximum vast te houden. Ook op dit punt ben ik geneigd, te kijken in de richting van de rechterlijke vrijheid. Iedere opgelegde straf kan uiteindelijk blijken niet te voldoen in de concrete situatie. Ik koppel het even aan mijn andere amendement. Als het niet werkt -- dat was het verweer van de heer Dittrich op de interruptie die ik op dit punt pleegde -- moet in onze ogen, conform het andere amendement, direct tot vervangende hechtenis worden overgegaan. Extra procedures en het opnieuw beginnen van de procedure zou dus niet aan de orde hoeven te zijn. Ik vraag de minister, hierop te reageren. Ik vraag hem ook, te reageren op mijn amendement op stuk nr. 13, waarin staat dat een werkstraf tot maximaal 480 uur mogelijk is. Ik verneem graag van de minister wat het doorslaggevende argument tegen het amendement is.

De taakstraf kan niet worden opgelegd indien enkel de sanctie van een geldboete openstaat, aldus het wetsvoorstel. In dat geval kan de boete dus niet vervangen worden door de taakstraf. De argumentatie is dat de taakstraf zwaarder van karakter is. Bij nader inzien lijkt mij dit een discutabele redenering. Ten eerste vraag ik mij af waarom je de rechter hier wel zou willen beperken, waar de rechterlijke vrijheid overigens door dit wetsvoorstel behoorlijk wordt verruimd en anderszins wordt gerespecteerd. Uit het oogpunt van consistentie lijkt het mij dus niet voor de hand te liggen. Ten tweede vraag ik mij af of hierbij de praktijk van de transacties en van de Halt-projecten van het OM wel is betrokken. In die sfeer is het toch nu al aan de orde van de dag dat geldboetes en taakstrafachtige sancties elkaar over en weer vervangen? Vandaar een derde amendement, en wel op stuk nr. 12. Ik hierop heb ik graag een reactie van de minister.

In eerdere jaren bleek, wat volwassen gestraften betreft, met name het aantal leerstraffen het aantal werkstraffen verre te overtreffen. Is dit nog steeds het geval en wat is daarvan de oorzaak?

Voorzitter! Waar het gaat om het punitieve karakter, aldus de stukken, vormen de leerstraffen een iets lichtere categorie van de taakstraffen dan de werkstraffen, het soms confronterende karakter ook van een leerstraf ten spijt. Ligt het nu voor de hand om bij geval uitsluitend een leerstraf toe te staan?

Ten slotte. Bij de begrotingsbehandeling is er, met dank aan collega Dittrich, de nodige aandacht geweest voor de positie van het slachtoffer in het strafproces. In de voorbereiding bij dit wetsvoorstel heb ik gevraagd of het slachtoffer een rol speelt of kan spelen bij de keuze van de rechter of het OM om een taakstraf dan wel een andere straf op te leggen c.q. te eisen en of de minister reden ziet deze betrokkenheid te vergroten? Op deze vraag is wat mij betreft onvoldoende ingegaan in de stukken. Daarom herhaal ik in dit debat de vraag aan de minister. Om misverstanden weg te nemen: het is niet mijn doelstelling om te komen tot een formeel spreekrecht voor een slachtoffer. Dat zal collega Dittrich niet verbazen, gelet op mijn standpunt bij de begrotingsbehandeling. Ik vraag de minister of er, afgezien van de optie die ik heb afgewezen, andere mogelijkheden zijn om de betrokkenheid van het slachtoffer in deze zaken een plaats te geven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...