Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voordracht amvb Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Kennisgeving tot het voordragen van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijfDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW2000/0069-M

20 januari 2000

Onderwerp

Kennisgeving tot het voordragen van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Conform artikel 2, tweede lid, van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf deel ik u mee dat het voornemen bestaat tot het doen van een voordracht voor bijgevoegde algemene maatregel van bestuur.

Het ontwerp is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 januari 2000, met de mededeling dat wensen en bezwaren uiterlijk tot 19 februari 2000 ter kennis kunnen worden gebracht van de Minister van Financiën.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

BESLUIT VAN:

Nr.

houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten

van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 december 1999, no.

BGW99/2858-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op de artikelen 2 en 4, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

De Raad van State gehoord (advies van 6 januari 2000, no. W06.99.0641/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van .....,

no. .....;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Artikel 2 van het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt gewijzigd als volgt:


1. In onderdeel a, aanhef, wordt na reisbureaus een komma ingevoegd en vervalt de zinsnede: voor een periode van maximaal 6 maanden en tegen éénmalige premiebetaling.

2. Onderdeel b komt te luiden:


b. fietsverkoopbedrijven, in verzekeringen ter dekking van diefstal en reparatie van fietsen,

tegen éénmalige premiebetaling, mits aan de desbetreffende vestiging van het bedrijf een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3 van het Vestigingsbesluit bedrijven dan wel een ontheffing is verleend van deze vergunningsplicht op grond van artikel 15, eerste lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954.

Artikel II

In artikel 2, onderdeel IV, eerste gedachtestreepje en onderdeel V, eerste en zesde

gedachtestreepje, van het Besluit vakbekwaamheidseisen assurantiebemiddelingsbedrijf, wordt globale kennis vervangen door: kennis.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

Nota van toelichting

A. Algemeen

De evaluatie van de doelmatigheid van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (hierna Wabb) die ten grondslag ligt aan de wet tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf naar aanleiding van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, alsmede naar aanleiding van een evaluatie van de doelmatigheid van de wet (Stb.1999, 583) heeft ertoe geleid dat een tweetal uitvoeringsbesluiten van de Wabb gewijzigd diende te worden.

Ten aanzien van de reikwijdte van de Wabb is geconstateerd dat het in de rede ligt, gelet op het niet wezenlijk verschillen van de bemiddeling in kortlopende en doorlopende reisverzekeringen, de bestaande vrijstelling voor de bemiddeling in kortlopende reisverzekeringen uit te breiden tot bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen.

Tevens is gebleken dat er behoefte bestaat aan verdieping van de vakbekwaamheidseisen op B-niveau, op het gebied van de sociale verzekeringen alsmede op dat van de pensioenverzekeringen.

In het onderhavige besluit zijn daartoe het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantie- bemiddelingsbedrijf en het Besluit vakbekwaamheidseisen assurantiebemiddelingsbedrijf aangepast.

B. Artikelsgewijs

Artikel I

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wabb is het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur de bemiddeling in bepaalde vormen van verzekering geheel of gedeeltelijk uit te zonderen van de toepasselijkheid van die wet. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt met het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

In artikel 2 van het oorspronkelijke besluit waren uitsluitingen opgenomen voor de bemiddeling in kortlopende reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen door reisbureaus en in fietsverzekeringen door fietsverkoop- en fietsherstellersbedrijven.

Reisverzekeringen worden voor een groot deel gesloten bij reisbureaus. Aangezien de consument steeds vaker meer dan een reis of vakantie per jaar maakt, is hij gebaat bij de mogelijkheid om bij het boeken van een reis of vakantie een keuze te maken tussen een kortlopende of een doorlopende reisverzekering. In het kader van de evaluatie is gebleken dat de opleiding Assurantiebemiddeling B enerzijds en de opleidingen binnen de reisbranche waarvan het diploma recht geeft op bemiddeling in kortlopende reisverzekeringen zonder in het register van tussenpersonen te zijn ingeschreven anderzijds, vergelijkbare aandacht besteden aan zowel de kortlopende als de doorlopende reisverzekeringen. De bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen is immers niet wezenlijk anders dan in kortlopende reisverzekeringen. De mogelijkheid van dubbele dekking bijvoorbeeld bestaat in beide gevallen, terwijl de schadeafhandeling niet verschilt. Verder is in de praktijk niet gebleken dat zich knelpunten voordoen bij reisbureaus die reeds, op grond van een B-diploma, bevoegd zijn te bemiddelen in doorlopende reisverzekeringen. De conclusie van bovenvermelde evaluatie was dan ook dat de bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen door reisbureaus onder voorwaarden eveneens kan worden uitgesloten van toepassing van de Wabb.

In lijn met deze conclusie is artikel 2, onderdeel a, van het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf gewijzigd.

In artikel 2, onderdeel b, van eerdergenoemd besluit, werd met betrekking tot de uitsluiting van fietsverkoop- en fietsherstellersbedrijven verwezen naar het Vestigingsbesluit motorvoertuig- en fietsbedrijven 1967. Laatstgenoemd besluit is bij inwerkingtreding van het Vestigingsbesluit bedrijven op 1 januari 1996 komen te vervallen. In de nieuwe vestigingsstructuur is een fietsverkoopbedrijf een basisbedrijf in de zin van artikel 4 van het Vestigingsbesluit bedrijven. Voor de uitoefening van het basisbedrijf is een vergunning vereist welke wordt verleend indien wordt voldaan aan de eisen van algemene ondernemersvaardigheden. Deze algemene ondernemersvaardigheden komen in de plaats van de eisen zoals die waren omschreven in het Basisbesluit vestigingseisen handelskennis (ingetrokken per 1 januari 1996). Het bemiddelen in fietsverzekeringen door fietsverkoopbedrijven blijft derhalve uitgezonderd van de Wabb. De uitzondering voor bemiddeling in fietsverzekeringen door fietsherstellersbedrijven is echter vervallen, omdat voor deze bedrijven, in tegenstelling tot fietsverkoopbedrijven, geen vestigingsvergunning meer is vereist. De effecten zullen voor fietsherstellersbedrijven in de praktijk nihil zijn omdat zij meestal het herstellen van fietsen combineren met de verkoop ervan.

Artikel 2, onderdeel b, is overeenkomstig het bovenstaande aangepast.

Artikel II

Tijdens de evaluatie van de doelmatigheid van de Wabb is bezien in hoeverre de bestaande vakbekwaamheidseisen nog voldoen dan wel aangescherpt dienen te worden. In vrij brede kring bleek behoefte te bestaan aan verdieping van de vakbekwaamheidseisen op B-niveau op het gebied van de sociale verzekeringen alsmede op dat van de pensioenverzekeringen. Deze behoefte vloeit voort uit de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen en de gewijzigde wet- en regelgeving op deze terreinen. De financiële verantwoordelijkheid is op het sociale zekerheidsterrein deels verlegd van overheid naar individuen en werkgevers. In dit kader moet vooral worden gedacht aan de regelingen inzake arbeidsongeschiktheid, nabestaanden, ziekteverzuim en aanvullende pensioenen.

Aangezien het gaat om ingewikkelde verzekeringstypen die voor velen van groot belang zijn, is voor wat betreft de vakbekwaamheidseisen die gelden voor het diploma Assurantiebemiddeling B, in

plaats van globale kennis voortaan kennis vereist met betrekking tot sociale verzekeringen voor zover relevant voor de particuliere medische variaverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenverzekeringen.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...