Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voordracht amvb Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Datum nieuwsfeit: 20-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Kennisgeving tot het voordragen van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijfDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW2000/0069-M

20 januari 2000

Onderwerp

Kennisgeving tot het voordragen van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Conform artikel 2, tweede lid, van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf deel ik u mee dat het voornemen bestaat tot het doen van een voordracht voor bijgevoegde algemene maatregel van bestuur.

Het ontwerp is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 januari 2000, met de mededeling dat wensen en bezwaren uiterlijk tot 19 februari 2000 ter kennis kunnen worden gebracht van de Minister van Financiën.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

BESLUIT VAN:

Nr.

houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten

van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 december 1999, no.

BGW99/2858-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op de artikelen 2 en 4, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

De Raad van State gehoord (advies van 6 januari 2000, no. W06.99.0641/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van .....,

no. .....;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Artikel 2 van het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt gewijzigd als volgt:


1. In onderdeel a, aanhef, wordt na reisbureaus een komma ingevoegd en vervalt de zinsnede: voor een periode van maximaal 6 maanden en tegen éénmalige premiebetaling.

2. Onderdeel b komt te luiden:


b. fietsverkoopbedrijven, in verzekeringen ter dekking van diefstal en reparatie van fietsen,

tegen éénmalige premiebetaling, mits aan de desbetreffende vestiging van het bedrijf een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3 van het Vestigingsbesluit bedrijven dan wel een ontheffing is verleend van deze vergunningsplicht op grond van artikel 15, eerste lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954.

Artikel II

In artikel 2, onderdeel IV, eerste gedachtestreepje en onderdeel V, eerste en zesde

gedachtestreepje, van het Besluit vakbekwaamheidseisen assurantiebemiddelingsbedrijf, wordt globale kennis vervangen door: kennis.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

Nota van toelichting

A. Algemeen

De evaluatie van de doelmatigheid van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (hierna Wabb) die ten grondslag ligt aan de wet tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf naar aanleiding van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, alsmede naar aanleiding van een evaluatie van de doelmatigheid van de wet (Stb.1999, 583) heeft ertoe geleid dat een tweetal uitvoeringsbesluiten van de Wabb gewijzigd diende te worden.

Ten aanzien van de reikwijdte van de Wabb is geconstateerd dat het in de rede ligt, gelet op het niet wezenlijk verschillen van de bemiddeling in kortlopende en doorlopende reisverzekeringen, de bestaande vrijstelling voor de bemiddeling in kortlopende reisverzekeringen uit te breiden tot bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen.

Tevens is gebleken dat er behoefte bestaat aan verdieping van de vakbekwaamheidseisen op B-niveau, op het gebied van de sociale verzekeringen alsmede op dat van de pensioenverzekeringen.

In het onderhavige besluit zijn daartoe het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantie- bemiddelingsbedrijf en het Besluit vakbekwaamheidseisen assurantiebemiddelingsbedrijf aangepast.

B. Artikelsgewijs

Artikel I

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wabb is het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur de bemiddeling in bepaalde vormen van verzekering geheel of gedeeltelijk uit te zonderen van de toepasselijkheid van die wet. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt met het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

In artikel 2 van het oorspronkelijke besluit waren uitsluitingen opgenomen voor de bemiddeling in kortlopende reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen door reisbureaus en in fietsverzekeringen door fietsverkoop- en fietsherstellersbedrijven.

Reisverzekeringen worden voor een groot deel gesloten bij reisbureaus. Aangezien de consument steeds vaker meer dan een reis of vakantie per jaar maakt, is hij gebaat bij de mogelijkheid om bij het boeken van een reis of vakantie een keuze te maken tussen een kortlopende of een doorlopende reisverzekering. In het kader van de evaluatie is gebleken dat de opleiding Assurantiebemiddeling B enerzijds en de opleidingen binnen de reisbranche waarvan het diploma recht geeft op bemiddeling in kortlopende reisverzekeringen zonder in het register van tussenpersonen te zijn ingeschreven anderzijds, vergelijkbare aandacht besteden aan zowel de kortlopende als de doorlopende reisverzekeringen. De bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen is immers niet wezenlijk anders dan in kortlopende reisverzekeringen. De mogelijkheid van dubbele dekking bijvoorbeeld bestaat in beide gevallen, terwijl de schadeafhandeling niet verschilt. Verder is in de praktijk niet gebleken dat zich knelpunten voordoen bij reisbureaus die reeds, op grond van een B-diploma, bevoegd zijn te bemiddelen in doorlopende reisverzekeringen. De conclusie van bovenvermelde evaluatie was dan ook dat de bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen door reisbureaus onder voorwaarden eveneens kan worden uitgesloten van toepassing van de Wabb.

In lijn met deze conclusie is artikel 2, onderdeel a, van het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf gewijzigd.

In artikel 2, onderdeel b, van eerdergenoemd besluit, werd met betrekking tot de uitsluiting van fietsverkoop- en fietsherstellersbedrijven verwezen naar het Vestigingsbesluit motorvoertuig- en fietsbedrijven 1967. Laatstgenoemd besluit is bij inwerkingtreding van het Vestigingsbesluit bedrijven op 1 januari 1996 komen te vervallen. In de nieuwe vestigingsstructuur is een fietsverkoopbedrijf een basisbedrijf in de zin van artikel 4 van het Vestigingsbesluit bedrijven. Voor de uitoefening van het basisbedrijf is een vergunning vereist welke wordt verleend indien wordt voldaan aan de eisen van algemene ondernemersvaardigheden. Deze algemene ondernemersvaardigheden komen in de plaats van de eisen zoals die waren omschreven in het Basisbesluit vestigingseisen handelskennis (ingetrokken per 1 januari 1996). Het bemiddelen in fietsverzekeringen door fietsverkoopbedrijven blijft derhalve uitgezonderd van de Wabb. De uitzondering voor bemiddeling in fietsverzekeringen door fietsherstellersbedrijven is echter vervallen, omdat voor deze bedrijven, in tegenstelling tot fietsverkoopbedrijven, geen vestigingsvergunning meer is vereist. De effecten zullen voor fietsherstellersbedrijven in de praktijk nihil zijn omdat zij meestal het herstellen van fietsen combineren met de verkoop ervan.

Artikel 2, onderdeel b, is overeenkomstig het bovenstaande aangepast.

Artikel II

Tijdens de evaluatie van de doelmatigheid van de Wabb is bezien in hoeverre de bestaande vakbekwaamheidseisen nog voldoen dan wel aangescherpt dienen te worden. In vrij brede kring bleek behoefte te bestaan aan verdieping van de vakbekwaamheidseisen op B-niveau op het gebied van de sociale verzekeringen alsmede op dat van de pensioenverzekeringen. Deze behoefte vloeit voort uit de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen en de gewijzigde wet- en regelgeving op deze terreinen. De financiële verantwoordelijkheid is op het sociale zekerheidsterrein deels verlegd van overheid naar individuen en werkgevers. In dit kader moet vooral worden gedacht aan de regelingen inzake arbeidsongeschiktheid, nabestaanden, ziekteverzuim en aanvullende pensioenen.

Aangezien het gaat om ingewikkelde verzekeringstypen die voor velen van groot belang zijn, is voor wat betreft de vakbekwaamheidseisen die gelden voor het diploma Assurantiebemiddeling B, in

plaats van globale kennis voortaan kennis vereist met betrekking tot sociale verzekeringen voor zover relevant voor de particuliere medische variaverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenverzekeringen.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie