Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake verdrag R'dam gevaarlijke chemicalien

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


27002000.001 brief min buza verdrag van rotterdam inz voorafgaande geï nformeerde toestemming tav gevaarlijke chemicalien
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 13:45


3


27002 (R1648) Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van gevaarlijke chemicaliën en pesticiden in de internationale handel; Rotterdam, 10 september 1998

Nr. 1 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2000

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van gevaarlijke chemicaliën en pesticiden in de internationale handel (Trb. 1999, 30 en 202).1)

Een toelichtende nota bij dit verdrag treft U eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd.

Aan de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba is verzocht hogergenoemde stukken op 4 februari 2000 over te leggen aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba zijn van deze overlegging in kennis gesteld.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

J.J. van Aarsten


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 4

februari 2000. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-

Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste

vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de

Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba te

kennen worden gegeven uiterlijk op 5 maart 2000.

TOELICHTENDE NOTA


1. Algemeen

Op 11 september 1998 is te Rotterdam tijdens een diplomatieke conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN) tot stand gekomen het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemicaliën en pesticiden in de internationale handel (hierna te noemen: het Verdrag). Het Verdrag is door 65 landen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden en zowel alle lidstaten van de Europese Unie als de Europese Gemeenschap zelf, ondertekend.


2. Achtergronden

De groei van de productie, de handel en het gebruik van chemische stoffen voor verschillende doeleinden vanaf de zestiger jaren heeft geleid tot toenemende zorg over schadelijke effecten voor gezondheid en milieu. De geïndustrialiseerde landen van het noordelijk halfrond hebben noodgedwongen de nodige wetgeving en infrastructuur opgebouwd. Daar deze in ontwikkelingslanden, waarheen steeds meer chemicaliën werden geëxporteerd, nagenoeg geheel ontbraken, werd het vastleggen van internationale afspraken over de handel in gevaarlijke stoffen noodzakelijk. Door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zijn in de tachtiger jaren procedures vastgesteld om ontwikkelingslanden te informeren over de risico's van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurde in Nederland via de Wet milieugevaarlijke stoffen, die als eerste een "voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC)" procedure bevatte, bij de UNEP via de "London Guidelines for the Exchange of Informa-tion on Chemicals in International Trade" (1989) en bij de FAO via de "Code of Conduct on the Use and Distribution of Pestici-des". Deze regelingen zijn door de Europese Gemeenschap overgenomen in bindende regelgeving. Het betreft hier Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1992 betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (PbEG L 251), verder te noemen de verordening. Deze verordening kwam overigens in de plaats van Verordening nr. 1734/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
16 juni 1988 betreffende de invoer uit en de invoer in de Gemeenschap van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (PbEG L 55).

De UNEP- en FAO-regelingen bevatten vrijwillige procedures, die als nuttig zijn ervaren. De internationale gemeenschap besloot echter tijdens de VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië, dat er een bindende mondiale regeling moest komen. In de 18e Beheersraad van UNEP (mei 1995) is het besluit genomen om een "International negotiating committee" (INC) in te stellen om een dergelijk verdrag, in samenwerking tussen UNEP en FAO, voor te bereiden.

Onderhandelingsronden hebben respectievelijk in maart 1996, september
1996, mei 1997, oktober 1997 en maart 1998 plaatsgevonden.

Er namen circa 100 landen aan het overleg deel, alsmede verder betrokken internationale organisaties (onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en de Europese Gemeenschap) en non-gouvernementele organisaties (milieu-organisaties en de internationale chemische industrie).

De voorbereiding van de verdragstekst is afgesloten tijdens eerdergenoemde diplomatieke conferentie, die op 10 en 11 september
1998 te Rotterdam plaatsvond. De door het INC in maart 1998 overeengekomen tekst is daar zonder wijzigingen goedgekeurd. Op voorstel van onder anderen de Executive Director van UNEP, dr. Töpfer, kreeg het Verdrag de naam "Rotterdam Convention", mede vanwege de prominente rol van Nederland op internationaal milieuterrein.


3. Goedkeuring door de Europese Gemeenschap en de lidstaten

Het feit dat zowel de EG als haar lidstaten ondertekend hebben, komt voort uit het feit dat het in casu om een gemengde bevoegdheid van de EG en de lidstaten gaat. De consequentie hiervan is, dat met betrekking tot de bekrachtiging van het Verdrag een gecoördineerd optreden van de EG en de lidstaten gewenst is. Dit betekent overigens niet dat het deponeren van de akte van bekrachtiging door het Koninkrijk bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wat Nederland betreft zal moeten wachten op het deponeren van een akte door de EG en de overige lidstaten.


4. Implementatie

De EG-verordening zal moeten worden aangepast ten einde deze in overeenstemming te doen zijn met het Verdrag. Een daartoe strekkend voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschap wordt op korte termijn verwacht. Vervolgens zal worden bezien op welke punten het Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen, waarmee de handhaving in Nederland van de verordening wordt verzekerd, aangepast zal moeten worden.

De implementatie zal geschieden meteen nadat de aanpassing van de EG-regelgeving in het Publicatieblad zal zijn verschenen. Uiteraard zullen eventuele organisatorische of uitvoeringstechnische wijzigingen reeds in een zo vroeg mogelijk stadium worden gerealiseerd.


5. Koninkrijkspositie

De regeringen van de Nederlandse Antillen en van Aruba beraden zich nog over de wenselijkheid van medegelding. Ten einde mogelijk te maken dat, wanneer de regeringen van de Nederlandse Antillen en van Aruba tot medegelding zouden besluiten, deze direct tot stand kan worden gebracht, wordt de goedkeuring voor het gehele Koninkrijk gevraagd.

Overigens hebben de regeringen van de Nederlandse Antillen en van Aruba inmiddels beide een nationale autoriteit aangewezen.


6. Inhoud van het Verdrag


6.1. Algemene doelstelling

Het Verdrag bevat regels voor de internationale handel in milieugevaarlijke stoffen, in het bijzonder de uitwisseling van informatie tussen exporterende en importerende landen en een zogenoemde "prior informed consent"-procedure (PIC). Deze procedure houdt in dat een stof die in het land van uitvoer niet of streng beperkt mogen worden gebruikt, slechts mag worden uitgevoerd als het land van invoer daarmee instemt, na eerst nadere gegevens te hebben ontvangen. Het Verdrag van Rotterdam vormt de eerste fase van een wereldwijde aanpak van "chemical management".


6.2. Reikwijdte van het Verdrag

Het Verdrag geldt voor chemische stoffen die verboden of streng beperkt zijn ter bescherming van mens of milieu en zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen-formuleringen die bij normaal gebruik ernstige problemen veroorzaken in ontwikkelingslanden. Niet onder het Verdrag vallen de navolgende stoffen: narcotica, radioactieve stoffen, afvalstoffen, chemische wapens, geneesmiddelen, en voeding(smiddelen).


6.3. De belangrijkste onderdelen van het Verdrag


6.3.1. De PIC-procedure (artikelen 5 tot en met 11)

Een belangrijk onderdeel vormt het zogenoemde vereiste van "prior informed consent" (PIC) oftewel "voor-afgaande geïnformeerde toestemming". Dit houdt in dat de uitvoer van verboden of aan strenge beperkingen onderworpen stoffen (zoals DDT en PCB's) pas mag plaatsvinden als het importerende land zijn toestemming heeft gegeven op basis van vooraf verstrekte informatie. Het doel van deze regeling is dat het importerende land de kans krijgt een afweging te maken tussen de risico's en het nut van een stof.

Een land dat een stof verbiedt of streng beperkt, meldt dit aan het verdragssecretariaat met overlegging van de in bijlage I bedoelde informatie over de chemische eigenschappen van de stof en de onderbouwing van het verbod of strenge beperking (artikel 5, eerste lid). Zodra het secretariaat twee kennisgevingen afkomstig uit verschillende FAO-regio's van een chemische stof heeft ontvangen, wordt de stof aangemeld bij het Comité voor toezicht voor chemische stoffen (artikel 5, vijfde lid). Het Comité beoordeelt of het verbod of de strenge beperking van de stof voldoet aan de in bijlage II vermelde criteria voor een PIC stof en doet een aanbeveling aan de Conferentie van Partijen om de stof op de lijst van Bijlage III te plaatsen, de lijst van PIC-stoffen.

Ook bestrijdingsmiddelen die weliswaar niet verboden of streng beperkt zijn, maar in ontwikkelingslanden ernstige problemen veroorzaken, kunnen door deze landen worden gemeld voor opname op de PIC-lijst. Omdat informatie over de problemen in de praktijk met gevaarlijke stoffen in ontwikkelingslanden vaak slecht gedocumenteerd is, is kennisgeving door één land voldoende. Hierbij moet de informatie bedoeld in deel 1 van bijlage IV worden overgelegd die een duidelijke omschrijving moet bevatten van de feiten in verband met het probleem alsmede de schadelijke effecten en de wijze waarop het bestrijdingsmiddel is toegepast. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van rapporten die door derden, bijvoorbeeld milieuorganisaties, zijn opgesteld (artikel 6, eerste lid). De overige informatie die benodigd is om te beoordelen of de stof aan de in deel
3 van bijlage IV bedoelde criteria voldoet, wordt vervolgens verzameld door het secretariaat (artikel 6, derde lid) omdat de mogelijkheden hiertoe van ontwikkelingslanden vaak beperkt zijn.

Voor elke stof die het Comité aanbeveelt voor opname op de PIC-lijst wordt tevens een basisdocument opgesteld die de in bijlage I respectievelijk bijlage IV vermelde informatie bevat (artikel 7, eerste lid). Na goedkeuring door de Conferentie van Partijen (artikel
7, derde lid) wordt het basisdocument aan alle verdragspartijen toegezonden.

In artikel 10 zijn de verplichtingen opgenomen voor de importerende landen. Voor de stoffen op de PIC-lijst waarvoor het basisdocument is verzonden, moet men aangeven of de stof al dan niet mag worden ingevoerd (artikel 10, eerste lid en artikel 10, vierde lid, sub a). Tevens kan een voorlopige beslissing gegeven worden welke inhoudt dat nadere informatie wordt gevraagd aan het secretariaat of aan het land dat de stof heeft aangemeld voor de PIC-procedure. Ook kan verzocht worden om hulp bij de beoordeling van de stof (artikel 10, vierde lid sub b). Artikel 11 bevat de verplichtingen van de exporterende landen. De belangrijkste verplichting is dat het exporterende land ervoor zorgdraagt dat de beslissing van de importerende landen wordt nageleefd door de exporteurs. Ook als het importerende land door omstandigheden geen antwoord heeft gegeven, mag de stof gedurende een jaar niet naar dat land worden uitgevoerd.

Artikel 9 bevat de procedure om stoffen van de PIC-lijst af te halen.


6.3.2. De export kennisgeving (artikel 12)

Het land van uitvoer moet jaarlijks van de uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen een kennisgeving doen aan het land van invoer. Deze kennisgevingsplicht geldt voor stoffen die in het land van uitvoer verboden of in gebruik streng beperkt zijn.


6.3.3. De etikettering (artikel 13)

De etiketteringsvoorschriften die in het land van uitvoer gelden, moeten ook worden toegepast bij de uitvoer van dergelijke stoffen naar derde landen. Dit geldt zowel voor PIC-stoffen als voor alle overige stoffen die in het land van uitvoer als gevaarlijk worden beschouwd. Voorts dient een veiligheids-informatieblad te worden verstrekt voor stoffen die beroepsmatig worden gebruikt. De informatie moet, voorzover dat te verwezenlijken is, worden gegeven in de taal of talen van het invoerende land.


6.3.4. De opbouw van een technische infrastructuur (artikel 16)

Op verzoek van ontwikkelingslanden wordt wetenschappelijke, technische, economische en wettelijke informatie verschaft over de onder het Verdrag vallende stoffen en wordt de opbouw van deskundigheid voor het veilig en verantwoord omgaan met chemische stoffen in het kader van een duurzame ontwikkeling bevorderd.


6.4. Overige onderdelen van het Verdrag


6.4.1. Organisatorische maatregelen

Het Verdrag voorziet in drie institutionele maatregelen: een of meer Nationale Autoriteiten (artikel 4), een Conferentie van Partijen (artikel 18) en een Secretariaat (artikel 19).

De Nationale Autoriteiten dienen om de uitvoering van het Verdrag te vergemakkelijken. De Conferentie van Partijen neemt procedureregels aan voor haarzelf en voor elk door haar opgericht ondergeschikt orgaan, alsmede financiële regels voor het vaststellen van de financiële deelneming van de partijen. Daarnaast toetst ze de feitelijke toepassing van het Verdrag. Het Secretariaat heeft het mandaat gekregen kennisgevingen te ontvangen en te verifiëren, informatie in te winnen en te verstrekken, assistentie te verlenen aan Partijen en diensten te verlenen op het vlak van de organisatie.


6.4.2. Besluitvorming en geschillenbeslechting

Gekozen is voor de gebruikelijke regeling bij multilaterale verdragen, zowel wat de besluitvorming betreft, met nadruk op het bereiken van consensus, als de procedure voor de beslechting van geschillen omtrent de uitlegging of de toepassing van het Verdrag. Over de keuze van de methode van geschillenbeslechting die het Verdrag biedt, zal in EG-verband worden beslist.


6.4.3. Wijziging van het Verdrag

Ingevolge de wijzigingsregeling, vervat in artikel 21, kunnen wijzigingen van het Verdrag voor een Partij niet in werking treden zonder dat zij door die Partij zijn aanvaard. Tot het aldus binden van het Koninkrijk zal ingevolge artikel 91 van de Grondwet niet kunnen worden overgegaan dan nadat de wijzigingen parlementair zijn goedgekeurd.


6.4.4. Aanneming en wijziging van bijlagen

Artikel 22 geeft regels voor het wijzigen van bijlagen en het aannemen van nieuwe bijlagen. Daar de bijlagen alleen betrekking kunnen hebben op aangelegenheden van procedurele, wetenschappelijk-technische en administratieve aard kunnen zij worden beschouwd als zijnde van uitvoerende aard. Wijziging van bijlagen behoeft op grond van artikel
7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen dus niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, tenzij deze zich thans terzake het recht van goedkeuring voorbehouden.

Voornemens tot het opstellen van nieuwe bijlagen zullen ingevolge artikel 8 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen aan de Staten-Generaal worden voorgelegd.


6.4.5. Stemprocedure

Artikel 23 bepaalt dat elke Partij bij het Verdrag één stem heeft en dat organisaties voor regionale economische integratie, zoals de EG, stemmen met een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal lidstaten dat Partij is bij het Verdrag. Indien de lidstaten zelf hun stemrecht uitoefenen, kan de EG dit niet doen en omgekeerd.


6.5. Verhouding tussen de EG-verordening en het Verdrag

De inhoud van het Verdrag is in hoofdzaak gebaseerd op de inhoud van bestaande EG-regelgeving (zie paragraaf 2). De EG heeft reeds in 1992 de PIC-procedure voorgeschreven, voorzover het de handel binnen het grondgebied van de Europese Unie, en later ook de Europese Economische Ruimte betreft. Ook waren al een export-kennisgeving en een etiketteringsverplichting opgenomen. De export-kennisgeving zal nu echter jaarlijks verzorgd moeten worden. Verder zijn op detailpunten enige aanpassingen van de verordening noodzakelijk ten aanzien van de eerste drie in paragraaf 6.3. genoemde punten. Nieuw is de assistentie bij de opbouw van een technische infrastructuur. Ofschoon de tekst weinig gedetailleerd is en als een inspanningsverplichting dient te worden beschouwd, is het het voornemen van Nederland hiervoor beleid te ontwikkelen in samenspraak met de overige lidstaten en de Commissie.


7. Resoluties

Naast het Verdrag is tijdens de diplomatieke conferentie een tweetal resoluties aanvaard. In de resolutie over interim voorzieningen wordt aangegeven dat de vrijwillige PIC-regeling zal worden aangepast aan de verdragstekst en verklaren de ondertekenaars van het Verdrag te zullen streven naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van het Verdrag en, vooruitlopend op de inwerkingtreding, de verdragsbepalingen zoveel mogelijk te zullen nakomen.

Via een resolutie betreffende het secretariaat sprak de conferentie zich uit voor een vergelijkende analyse van de aanbiedingen van Duitsland en Zwitserland (de laatste tezamen met Italië) voor de locatie en huisvesting van het secretariaat ten behoeve van behandeling van dit punt op de eerste Conferentie van Partijen. Voorbereiding van die analyses vindt plaats door UNEP en FAO in overleg met het nog bestaande INC voor dit Verdrag.

Verschillende landen, in het bijzonder de Afrikaanse, hebben hun zorg geuit over de technische en financiële steun die nodig is, zowel voor de implementatie te zijner tijd alsmede de voorbereiding. In een verklaring van de voorzitter werd gesteld dat de komende periode vóór de inwerkingtreding en vóór de eerste Conferentie van Partijen hieraan al aandacht zal moeten worden besteed, onder andere via het INC, opdat de (eerste) Conferentie van Partijen hierover kan besluiten.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De Minister van Buitenlandse Zaken, a.i.

Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet

openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen

van redactionele aard bevat (artikel 25a,

vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de

Raad van State)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...