Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: toeslag voor bewindspersonen

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.533 een toeslag voor bewindspersonen

Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 10:59


2

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 jan. 2000

Onderwerp

Gecorrigeerde versie beantwoording kamervragen mw. Kant (SP) over «een toeslag voor bewindspersonen»

Hierbij doe ik u een gecorrigeerde versie toekomen van de beantwoording van de vragen van het lid Kant (ingezonden 19 juli 1999) over een toeslag voor bewindspersonen, in verband met een aanpassing van technische aard in de beantwoording van de vragen 1 en 2.

Deze gecorrigeerde versie vervangt de oorspronkelijke beantwoording, verzonden


26 augustus 1999.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,

de directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P. Dirkse

Beantwoording van de vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Financiën en de minister-president over een toeslag voor bewindspersonen (gecorrigeerde versie)


1 en 2.

In het Besluit van 26 januari 1999 (Stb. 127) is voor bewindspersonen een (bruto)vergoedingsregeling getroffen voor de verplichte bijtelling op grond van de autokostenfictie uit hoofde van het gebruik van een dienstauto. De catalogusprijs van de gebruikte auto is medebepalend voor de berekening van de vergoeding ingevolge artikel 2a van het Besluit. Ingevolge de normering Rijkspersonenauto's van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bedraagt het equivalent van de maximale catalogusprijs (consumentenprijs inclusief BTW, BPM en opties) van personenauto's in de rijksdienst f 102.500 (1999). Behalve van deze prijs is de vergoeding afhankelijk van het percentage van de autokostenfictie (20 dan wel 24%) en van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting van -momenteel- 60%. Na aftrek van de daarover verschuldigde belasting is de nettovergoeding gelijk aan de belasting, betaald over de bijtelling op grond van de autokostenfictie. Uitgaande van de vorengenoemde factoren bedraagt deze nettovergoeding f 1025 of f 1230 per maand, al naargelang de 20% of de 24%-fictie van toepassing is.


3, 9 en 10.

Bewindspersonen dienen om redenen van veiligheid en bereikbaarheid, ook waar het gaat om vervoer dat niet direct samenhangt met de functie-uitoefening, zoveel mogelijk gebruik te maken van de dienst-auto. Van oudsher is ervan uitgegaan dat bewindslieden met de dienstauto geen privé-kilometers maken in de zin van de autokostenfictie, ook niet indien van de dienstauto gebruik wordt gemaakt voor vervoer dat niet direct samenhangt met de uit hoofde van de functie-uitoefening gemaakte afspraken. Uit het arrest van de Hoge Raad van 5 februari 1997, BNB 1997/160 is duidelijk geworden dat deze interpretatie van de autokostenfictie fiscaal-juridisch niet de juiste is. Dit doet echter niets toe of af aan het gegeven dat bewindspersonen in de praktijk om de eerdergenoemde redenen geheel op de dienst-auto zijn aangewezen. Gelet daarop is door het Besluit van
26 januari 1999 een wijziging aangebracht in het Besluit van 15 mei
1992 (Stb. 255), houdende vergoeding voor ministers en staatssecretarissen voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden.

Als gevolg van de vergoedingsregeling werkt de verplichte bijtelling op grond van de autokostenfictie neutraal uit in vergelijking met de situatie van voor het arrest van de Hoge Raad.


4.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ten opzichte van de dienstauto van bewindslieden geen sprake is geweest van goedkeurend beleid, maar van interpretatief beleid. Dit interpretatief beleid hield in dat het gebruik van de dienstauto voor privé-doeleinden binnen Nederland in de geschetste omstandigheden werd beschouwd als zakelijk gebruik. De Hoge Raad merkte op dat deze interpretatie fiscaal-juridisch niet als juist kon worden aanvaard, omdat privé-gebruik van de auto ook in die omstandigheden privé-gebruik bleef. Deze kwalificatie is met de vergoedingsregeling geenszins ter zijde gesteld nu die rege-ling is getroffen in de arbeidsrechtelijke sfeer. Aangezien de vergoeding behoort tot het belastbaar inkomen van de bewindspersoon is materieel de inkomenssituatie hersteld zoals die gold vóór het arrest van de Hoge Raad. Door de gekozen vormgeving heeft de vergoedingsregeling geen enkele invloed op wachtgeld of pensioen van de bewindspersoon.


5 .

Nadat de Hoge Raad had overwogen dat het privé-gebruik van de dienstauto ook in de geschetste omstandigheden privé-gebruik bleef, merkte hij op dat het aannemen van uitzonderingen op deze regel in strijd zou komen met de strekking van de (in de autokostenfictie vervatte) forfaitaire regeling. Doordat het fiscale beleid ten aanzien van het gebruik van de dienstauto door bewindslieden kort na het arrest werd ingetrokken, bestaat de door de Hoge Raad gesignaleerde uitzondering niet meer.


6 en 7.

De vergoeding aan bewindslieden vloeit voort uit de bovenvermelde noodzaak om met het oog op veiligheid en bereikbaarheid zoveel mogelijk gebruik te maken van de dienstauto. Dit heeft voor ieder der bewindslieden een verplichte bijtelling tot gevolg. Ik beschik niet over statistische gegevens over de vraag in welke mate bedrijven een vergoeding verstrekken voor de fiscale bijtelling op grond van de autokostenfictie.


8.

Door de getroffen vergoedingsregeling is er geen verschil tussen de inkomenspositie van bewinds-lieden voor en na het arrest van de Hoge Raad. Bovendien wijs ik erop dat de eerder vermelde noodzaak voor bewindspersonen om zoveel mogelijk van de dienstauto gebruik te maken tevens geldt voor de door hen te maken reizen in het kader van het woon-werkverkeer.


-o-

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie