Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Hoogervorst (Sociale Zaken) bij opening SVB-kantoor

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 2000/8
24 januari 2000

Embargo:
24 januari 2000 tot
15.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst noemt Sociale Verzekeringsbank voorbeeld voor Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen.

'Ik ben blij dat ik in de discussie over de nieuwe uitvoering van de sociale verzekeringen steeds weer het voorbeeld kan noemen van de Sociale Verzekeringsbank. Want u laat zien hoe goed een grote organisatie kan werken.' Dat zei staatssecretaris drs. J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 januari bij de opening van het nieuwe SVB-kantoor in Nijmegen. Hoogervorst prees de SVB voor zijn vermogen de verschillende taken tot ieders tevredenheid uit te voeren. Met open oor niet alleen voor vragen van de opdrachtgever, maar ook voor ontwikkelingen in de samenleving en suggesties van klanten.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de opening van het nieuwe SVB-kantoor in Nijmegen op
24 januari 2000, uitgesproken door directeur-generaal R.IJ.M. Kuipers.

Dames en heren,

Op bezoek bij een bijna-honderdjarige. Dat overkomt me niet elke dag! Het doet me veel plezier hier vandaag bij deze feestelijke bijeenkomst te mogen zijn. Ik wil u allereerst van harte feliciteren met dit mooie nieuwe gebouw, waarin u eind vorig jaar uw intrek nam. De start in dit nieuwe kantoor symboliseert tegelijkertijd de succesvolle afronding van uw ingrijpende reorganisatie en de aftrap van het werken op een nieuwe manier. Nòg efficiënter, flexibeler en doelmatiger. U toont daarmee aan dat u, ondanks . of is het dankzij? - uw hoge leeftijd, nog steeds bereid bent te veranderen en met de tijd mee te gaan. .Oud. betekent in uw geval in ieder geval niet .star.. Daarmee complimenteer ik u graag. U bent voor mij, als één van de uitvoerders van de sociale zekerheid in ons land, een voorbeeld van hoe het moet: De SVB is modern, flexibel en tegelijkertijd maakt u uw motto .Attent en gedegen. meer dan waar.

Een bijeenkomst als vandaag nodigt gemakkelijk uit tot een terugblik op de geschiedenis van een organisatie. Terwijl het natuurlijk juist bij een nieuwe start veel beter is om vooruit te kijken. Het mooie is dat een terugblik op de geschiedenis van de uitvoering van de sociale zekerheid in ons land helpt bij het vooruitkijken. Zo.n terugblik relativeert vooral. Wie zich verdiept in de geschiedenis ziet al gauw dat veel problemen en dilemma.s van nu al jaren of soms eeuwen oud zijn. Zo noemde de eerbiedwaardige dr. Abraham Kuyper al bij de behandeling van de eerste ontwerp-sociale verzekeringswet (Ongevallenwet) de voorgestelde regeling .een webbe over heel het land gespannen, met het bankbestuur als de groote spin in het centrum, die alle draden trillen doet.. Hij bedoelde dat niet positief.... Die bank was de voorgestelde Rijksverzekeringsbank, later omgedoopt in Sociale Verzekeringsbank.

Deze opmerking van Kuyper wordt aangehaald in een advies aan de minister van Sociale Zaken over de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering in Nederland uit 1943. Uit dat advies blijkt duidelijk dat al vanaf het begin de uitvoering van de sociale zekerheid in ons land tot grote opwinding en meningsverschillen leidde. Zo lezen we in het advies: .In de laatste twintig jaar is er vrijwel geen Minister geweest, tot wiens competentie de sociale verzekering behoorde, die niet aan het begin van zijn ambtstermijn een algeheele herziening en unificatie van dit instituut in uitzicht heeft gesteld. Waar intusschen de wenschelijkheid eener zoodanige algeheele reorganisatie reeds lang door de meest verschillende richtingen erkend werd, bleken er omtrent de wijze, waarop dit zou moeten geschieden, telkenmale vrijwel evenveel meeningen te bestaan als tot oordeelen bevoegde personen..
Rode draad daarbij is steeds weer de vraag wat de rol van de staat moet zijn bij die uitvoering: moet de staat die helemaal zelf op zich nemen, of de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan private partijen. Er is dus niets nieuws onder de zon...

In al dat geweld van de afgelopen eeuw is de Sociale Verzekeringsbank zeer goed overeind gebleven. U bent er tot op de dag van vandaag in geslaagd de aan u opgedragen taken naar ieders tevredenheid uit te voeren. Belangrijk en opvallend daarbij vind ik uw open oor, niet alleen voor vragen van uw opdrachtgever, maar ook voor ontwikkelingen in de samenleving en suggesties van klanten. Alleen al de laatste jaren hebt u flink wat veranderingen voor uw kiezen gekregen. Ik noem bijvoorbeeld de Anw en de last minute-wijzigingen in 1997, het persoonsgebonden budget voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die hulp nodig hebben, de Asbestregeling, de tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) en de Remigratieregelingen, die u in 1994 overnam van mijn ministerie. Het feit dat u al die taken, naast de traditionele die u al had, zo gedegen heeft opgepakt, geeft aan hoe goed uw organisatie werkt.

Dat doet mij extra veel deugd, als ik denk aan de discussie rondom de uitvoering van de werknemersverzekeringen en dan vooral het recente kabinetsvoorstel voor een op te richten Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Op veel terreinen kiest dit kabinet voor meer marktwerking. Maar dan alleen daar waar de voordelen duidelijk zijn. Op het gebied van de uitvoering van de sociale zekerheid is .meer marktwerking. niet zonder meer hèt antwoord op alle vragen. Wij hebben de conclusie getrokken dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen zich niet verdraagt met hybride privaat-publieke constructies. Daarom kiest het kabinet op dit gebied voor een heldere scheiding tussen publiek en privaat. Het UWV wordt een publiekrechtelijke organisatie, die de premies int, het recht op uitkering vaststelt en de uitkering verstrekt. Dat is een duidelijke situatie: één publieke organisatie voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Daarnaast zal de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten worden uitgevoerd door private reïntegratiebedrijven.

Dat heeft grote voordelen: er is een logische samenhang in de werkprocessen, de verantwoordelijkheden zijn helder gescheiden, er is betere aansturing en beter toezicht mogelijk, er kan doelmatiger worden gewerkt. Wel duikt in de discussie over het UWV steeds weer het risico op dat het een grote, logge, bureaucratische organisatie wordt. Dat zou inderdaad niet goed zijn. Ik wil niet ontkennen dat dat risico bestaat. De .Abraham Kuypers. van deze tijd waarschuwen niet voor niets voor de gevaren van al te grote organisaties, die, bij gebrek aan concurrentie, niet meer in beweging te krijgen zijn. Daarom zullen we heel veel aandacht moeten besteden aan de vormgeving van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Die vormgeving zal moeten garanderen dat er een dynamisch en efficiënt bedrijf ontstaat. Daar zijn overigens genoeg mogelijkheden. Via bijvoorbeeld benchmarking of het tegen elkaar afzetten van verschillen op regionaal niveau, is het heel goed mogelijk prestaties te vergelijken. Ik ben blij dat ik in deze discussie steeds weer het voorbeeld kan noemen van de Sociale Verzekeringsbank, omdat u . net als de Belastingdienst - nu juist laat zien hoe goed een grote organisatie kan werken.

Dames en heren,

.Nieuwbouw met smoel.. Zo karakteriseerde hoofddirecteur Grobbée de negen nieuwe vestigingskantoren van de SVB. Ik heb ze nog niet allemaal gezien, maar voor uw kantoor hier in Nijmegen kan ik dat zeker bevestigen. U hebt er voor gekozen uw kantoren allemaal midden in de bewoonde wereld neer te zetten. Niet weggestopt aan de rand van een industrieterrein of kantoreneiland. Tussen de mensen, midden in de samenleving. Dat is de beste plek voor een organisatie, die werkt in dienst van die samenleving. Ik ben er trots op dat ik vandaag het eerste nieuwe kantoor symbolisch mag openen. Omdat ik uw organisatie ken en weet dat daar ook de komende eeuw weer veel goed werk van te verwachten valt. In lijn met uw nieuwe kantoren hoop ik dat de SVB ook de komende jaren een .organisatie met smoel. zal blijven. Ik wens u daarbij veel succes en vooral ook plezier in uw werk toe!


- LET OP EMBARGO -

24 jan 00 15:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie