Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer

* Besluiten B&W

+ 25-01-2000

Het college van B & W heeft besloten:

1. De Raad voor te stellen aan het ROA mede te delen dat Haarlemmermeer de werkafspraken bereikbaarheid afwijst; 2. Af te wijken van de door de Raad vastgestelde regels m.b.t. de 'politieke sturing na verzelfstandiging' door de portefeuillehouder Economische Zaken voor te dragen als commissaris van de NV Nutsbedrijf Haarlemmermeer voor de periode tot 1 januari 2002;
3. In te stemmen met de uitvoering van het project 'Wie sport goed doet, goed ontmoet';
4. Kennis te nemen van het kader, de opzet en uitgangspunten en fasering van de evaluatie ROA/RSA;
5. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage beeldende kunst Haarlemmermeer 1999;
6. In te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan antenne-installaties; 7. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie 100.000+ gemeenten; 8. In te stemmen met de verkeersmaatregelen Vijfhuizen; 9. Medewerking te verlenen aan het voeren van een artikel 19-procedure voor de realisering van het bouwplan 'Pharos-gebouw' bij het NS-station Hoofddorp;

10. De locatie Venneperweg 389/391 in Nieuw-Vennep toe te voegen aan het programma kleinschalige woningbouw;

11. Bij het ministerie van VROM beroep in te stellen tegen de aanwijzing en begrenzing van de bufferzone Amsterdam-Haarlem in het kader van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra;
12. In te stemmen met het splitsen van het koepelbesluit in een koepelbesluit voor geluidzones en een koepelbesluit voor veiligheidszones

13. In het kader van concessies OV een lichte voorkeur uit te spreken voor het RegioNet-model;

14. Kennis te nemen van de keuzenotitie Lijnden e.o.;
15. De Raad voor te stellen de begroting 2000 en de meerjarenbeleidsbegroting 2001-2003 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer goed te keuren;
16. met betrekking tot een bouwplannen, strijdig met een geldend bestemmingsplannen;

17. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning met een dakopbouw aan de Venneperweg in Nieuw-Vennep, ongegrond te verklaren;

18. Het bezwaarschrift van de Zwemvereniging Watervrienden in Hoofddorp, gericht tegen de afwijzing van jeugdsportsubsidie 1998, ongegrond te verklaren;

19. De beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen de weigering medewerking te verlenen aan de bouw van een windturbinepark aan de Rijksweg A4, onder verbetering van de motivering te handhaven;
20. De bezwaarschriften, gericht om het bestemmingsplan Graan voor Visch te handhaven en gericht tegen de plaatsing van schuttingen bij enkele percelen in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp, niet ontvankelijk te verklaren;

21. Het bouwplan voor de uitbreiding van een bedrijfspand aan de Kruisbaak in Lisserbroek door te sturen aan GS van Noord-Holland om de benodigde verklaringen van geen bezwaar af te geven;
22. Het bezwaarschrift, gericht tegen de beslissing om onder aanzegging van een dwangsom een omheind dakterras geheel te verwijderen en verwijderd te houden, ongegrond te verklaren en de termijn opnieuw vast te stellen op zes weken;
23. met betrekking tot bouwplannen, die strijdig zijn met geldende bestemmingsplannen;

24. De Raad voor te stellen de verzoeken om planschade als gevolg van de bouw van 168 woningen in Lisserbroek ontvankelijk te verklaren en deze voor te leggen aan de schadebeoordelingscommissie (SAOZ);
25. Het bouwplan voor 48 woningen aan de Piratenweg in Hoofddorp voor te leggen aan GS van Noord-Holland met het verzoek de benodigde verklaringen van geen bezwaar af te geven;

26. Het bouwplan voor vervangende nieuwbouw van een bestaande noodwoning aan de Spieringweg in Zwaanshoek door te sturen aan GS van Noord-Holland met het verzoek de benodigde verklaringen van geen bezwaar af te geven;

27. De inrichtingsplannen voor de Ringdijk ter hoogte van Zwanenburg, De Liede en Nieuwe Brug vast te stellen;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie