Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 25 januari 2000

nr.3/2000

1. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Stadscentrum" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer grotendeels goed te keuren. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 12, d.d. 25-1-2000.
2. GS hebben besloten met ingang van dinsdag 1 februari a.s. een spreekuur voor de inwoners van de provincie Groningen in te stellen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 13, d.d.
25-1-2000.

3. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake de vaarverbinding Bellingwolde-Nieuweschans. Voorgesteld wordt het B.L. Tijdenskanaal tussen het Veendiep bij Rhederbrug en de Westerwoldsche Aa bij Nieuweschans bevaarbaar te maken. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van een zestal kunstwerken en het aanbrengen van oeverbescherming. De geraamde projectkosten bedragen f 9.875.000,--.

4. GS hebben een brief verstuurd aan de leden van de statencommissies Economische Zaken en Milieu, Verkeer en Vervoer, waarin de door de EDON opgestelde voortgangsrapportage 1999 en het jaarplan 2000 ter informatie worden voorgelegd. Onderdeel van deze rapportage is de in maart 1999 afgesloten samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk (provincie en EDON) energiebesparing en duurzame energie te bevorderen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 14 d.d.
25-1-2000

5. In een brief aan de leden van de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS de commissie over de afwikkeling van de schade ten gevolge van de wateroverlast van oktober 1998.


6. Het college heeft kennis genomen van de resultaten van waterpassingen NAM 1998. In de overeenkomst Groningen-NAM inzake vergoeding schade door bodemdaling is bepaald dat de NAM periodiek de resultaten van waterpassingen aan de provincie zal voorleggen. De uitkomsten blijven binnen de opgestelde prognoses.
7. GS hebben de begroting 2000 van het Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek goedgekeurd.

8. GS hebben besloten een aanvraag van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen voor een aanvullende subsidie voor een herdruk van het boekje "Bouwen aan identiteit" af te wijzen. De VKDG heeft dit verzoek ingediend in het kader van het project "Bewustwordingscampagne". GS wijzen dit verzoek af omdat het niet voldoet aan de geldende subsidiecriteria.

9. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het Groninger Museum in de komende vijf extra te steunen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 15 d.d. 25-1-2000.


10. Het college heeft besloten een subsidie van f 23.250,-- te verlenen aan "Kaltic-desk" voor het project Regionale democratie met betrekkiing tot economische ontwikkeling (samenwerking overheid/bedrijfsleven). De Kaltic-desk is door de provincie en de gemeente Groningen opgericht voor een periode van 3 jaar met het doel handelsbetrekkingen tot stand te brengen tussen Groningen en Kalinigrad.

11. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake de ombouw van de kruisingen N367/Raadhuislaan te Oude Pekela en de N972/Zuiderveen-Udesweg te Winschoten tot rotonde. Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van het GerichtsVerkeersToezicht (GVT)-project Winschoten - Pekela en beogen de verkeersveiligheid duurzaam te verbeteren.
Voor meer informatie, zie persbericht nr. 16,d.d. 25-1-2000.
12. GS onderschrijven in grote lijnen het nieuwe Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens (SRKL). Over dit onderwerp vindt donderdag 3 februari een hoorzitting plaats. GS Groningen is hiervoor, samen met GS-Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo uitgenodigd, in verband met de betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde.
GS stellen zich op het standpunt dat het nieuwe SRKL onder geen voorwaarde het ontwikkelingsperspectief 1994 van Eelde zoals dat ten grondslag ligt aan het besluit tot baanverlenging negatief mag beinvloeden.

13. Het college heeft de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van 9 februari a.s. vastgesteld. Deze luidt als volgt:
+ Beëdiging mevrouw G.A. Smit-Slim

+ Notulen vergadering 15 december 1999
+ Ingekomen stukken

+ Regeling van werkzaamheden

+ Nota "Kompas voor het Noorden: Ruimtelijk-Economisch Ontwikkelingsprogramma Noord-Nederland 2000 t/m 2006"
+ Afsluiten convenant met diverse partners voor het uitvoeren van het project Duurzaam Groningen.

+ Afsprakencomplex met ARRIVA inzake het stedelijk en regionaal busvervoer

+ Intentieverklaring Bereikbaarheid Agglomeratie Groningen
+ Herinrichting traverse Bareveld; aanleg fietspad Bareveld; aanpak kruispunt Sorghvlietlaan te Veendam
+ Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabrieksterreinen

+ Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies van de provincie Groningen
+ Aanpassing Klachtenregeling m.b.t. seksuele intimidatie, agressie, geweld, discrimatie op de werkvloer
+ Aankoop waterzuiveringsinstallatie c.a. in de gemeente Eemshaven

+ Subsidiëring Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) voor het jaar 2000


14. GS hebben voor het jaar 2000 een budgetsubsidie van ƒ
481.100,- toegekend aan de Mileufederatie Groningen.
15. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Internationaal Politie Wielergala Kornhorn af te wijzen. De subsidie was aangevraagd vooor de organisatie van internationale wielerwedstrijden waaraan nationale politieselecties van diverse landen deel kunnen nemen. De aanvraag wordt afgewezen omdat de wedstrijd alleen openstaat voor een specifieke doelgroep en niet in een regulier kader plaatsvindt.

16. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.000,- toe te kennen aan de Stichting Herdenking 4 Mei Winsum voor de organisatie van een tentoonstelling van Herbert Muller in het gemeentehuis van Winsum van 31 maart t/m 5 mei. De stichting brengt tevens informatiemateriaal uit ten behoeve van basisscholen in Winsum. De subsidie wordt toegekend vanwege het historische en educatieve belang van de tentoonstelling.

17. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Visvliet" van de gemeente Zuidhorn grotendeels goed te keuren. Het bestemnmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Visvliet en beoogt de ruimtelijke structuur en het dorpsbeeld in stand te houden/ te versterken en voorziet in de bouw van een aantal woningen waaronder ene landhuis. Goedkeuring wordt onthouden aan de kantoorfunctie van het landhuis.

18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.000,- toe te kennen aan de Stichting Schermsport Groningen, voor de organisatie van een internationaal schermtoernooi op 12 en 13 februari 2000 in Groningen.

19. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 30.000,- toe te kennen aan het Waterschap Hunze en Aa's voor de realisatie van een kunstwerk in de hal van het nieuw te bouwen Waterschapshuis Veendam, in het kader van de regeling "Opdrachten beeldende kunst en vormgeving". De opdracht wordt begeleid door enekel leden van de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst.

20. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 21.500,- te verlenen aan het Grand Theatre voor haar regioproject "GT Grenzeloos" in
2000.

21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 3.500,- te verlenen aan de Vooropleiding Theater voor het project "Geweld Nee". Het project heeft een cultuureducatief karakter en de vooropleiding werkt in dit project samen met een collega-instelling, waardoor kosten worden bespaard en voorstellingen worden gespreid.
22. GS hebben besloten het bestemmingsplan "De Vosholen" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer grotendeels goed te keuren. Het plan voorziet in een woningbouwlocatie. Goedkeuring wordt onthouden aan een deel van de plankaart.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie