Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 25 januari 2000

College vraagt raad prestatie-afspraken met WBSO vast te stellen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen de prestatieafspraken voor het jaar 2000 met de Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) vast te stellen. Daarin geven beide partijen aan wat ze het komend jaar op lokaal niveau voor de volkshuisvesting willen doen. Het raamwerk voor deze afspraken vindt zijn oorsprong in een meerjarenconvenant, waarin de hoofdlijnen voor samenwerking tot en met 2002 zijn opgesteld.

Voor een deel zijn de afspraken voor 2000 een logisch vervolg van afspraken die al eerder zijn gemaakt. De prestatieafspraken kennen echter ook een aantal nieuwe elementen:
* de gemeente zal in 2000 als bestuurlijke beleidskaders vaststellen de Stadsvisie, het ouderenhuisvestingsbeleid en het investeringsprogramma op grond van de regeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Daarbij zal de woningbouwstichting als externe organisatie worden betrokken;
* de gemeente en de Woningbouwstichting zullen samen een raamwerk opstellen voor de aanpak van toekomstige herstructureringswijken. De gemeente neemt hiertoe het initiatief, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de ISV-regeling en de ervaringen rond de herstructurering in Slotjes-Midden. De plannen rond de Zwaaikom en Slotjes-Midden zullen in ieder geval deel gaan uitmaken van het investeringsprogramma ISV;
* de definitieve buurtvisie voor Slotjes-Midden moet begin 2000 worden vastgelegd. De gemeente is daarbij bereid de noodzaak en omvang van een financiële bijdrage in de herstructurering nader te onderzoeken. De gemeente zal bovendien nadenken over de toekomstige positie van de Loevensteinschool. * aan de hand van de nieuwe rijksregeling, die in 2000 in werking treedt, zal gekeken worden naar de mogelijkheid huurwoningen aan lagere inkomensgroepen te verkopen;
* bij de grondprijs voor de sociale huursector wordt het jaarbedrag van 1999 - ƒ 22.500 per woning - als uitgangspunt gehanteerd. Bij feitelijke gronduitgifte voor een complex woningen in 2000 zal dit bedrag met 1,5 procent worden verhoogd; * de gemeente zal het in de begroting 2000 opgenomen bedrag voor woninggebonden subsidies alleen inzetten voor nieuwbouw in de sociale huursector;
* de gemeente zal, onder voorbehoud van het dan niet beschikbaar blijven van dit budget na de ombuigingsoperatie, een bedrag van ƒ 150.000 reserveren voor de beperking van het huurniveau. De WBSO ontvangt deze bijdrage ter verlaging van de huurprijzen als ze aantoonbaar kan maken dat er geen andere mogelijkheden zijn de huren van nieuwbouwwoningen op een aanvaardbaar niveau te houden; * over de projecten Pauluswerf, Vrachelen 3e fase en Zwaaikom hebben gemeente en WBSO eveneens afspraken gemaakt. Voor de Pauluswerf zal het bestemmingsplan uiterlijk juni 2000 ter visie worden gelegd. In Vrachelen 3e fase zal de WBSO ten minste tien procent van het aantal woningen realiseren in de sociale huursector. In gezamenlijk overleg worden typen, woningaantallen en huurprijsklasse afgesproken. Voor de Zwaaikom geldt dat WBSO hier tachtig seniorenwoningen gaat bouwen;
* de WBSO zal met een initiatiefvoorstel komen om, bij wijze van experiment, (een deel van) het beheer van de openbare ruimten van de gemeente naar de WBSO over te dragen. Op termijn is zelfs overdracht van eigendom van die ruimten mogelijk.

Raad gevraagd leden adviescommissie gemeentelijke prijzen te benoemen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen de leden te benoemen van een aantal bestaande en nieuwe commissies die burgemeester en wethouders gaan adviseren over het toekennen van gemeentelijke prijzen. Het gaat daarbij om de commissies voor de cultuurprijzen, sportprijzen, bedrijven- of economische prijs en milieuprijs van de gemeente Oosterhout. De eerste twee commissies bestonden al, maar zijn, vanwege gewijzigde regels, opnieuw ingesteld.

Voor adviescommissie sportprijzen stellen b. en w. voor te benoemen de heer J. Borremans (bestuurslid van Stichting Sportgala Oosterhout), de heer C. van Harteveldt, (vooral actief in de badmintonwereld), mevr. R. Oomen-Van Bekhoven (als vrijwilligster actief bij vooral de Mixed Hockeyclub De Warande), mevr. J. Pheninckx-Van den Heijkant (oud-softbalspeelster Gambro Twins) en de heer H. Nuninga (onder andere secretaris van IJs- en Skeelerclub Oosterhout IJSCO).

Omdat vier van de oude leden van de commissie cultuurprijs - namelijk de heren Brekelmans en Hohmann en de dames Bal en Krumm - niet beschikbaar zijn voor herbenoeming, moet deze commissie bijna geheel opnieuw worden samengesteld. Hiervoor stellen b. en w. kandidaat: J. Moonen (musicus, docent aan de dansacademie en het conservatorium te Tilburg en oud-lid van de commissie), mevrouw H. Hermann-Brandt (actief in podiumkunsten en bestuurslid OCS De Smulnarren), mevrouw C. van Wanrooij (beeldend kunstenaar), J. Schippers, Neerlandicus en sterk betrokken bij de Openluchtspelgroep Oosterhout) en M. Stoop, voorzitter van het Oosterhouts Schrijvers Collectief en bestuurslid van de Stichting Jazz and Dance.

B. en w. stellen verder voor in de commissie voor de toekenning van de bedrijven- of economische prijs te benoemen: de heer Zoet (gepensioneerd adjunct-directeur van de Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant), de heer J. van Dongen (directeur van een bouwonderneming en bestuurslid van de afdeling Oosterhout van het Koninklijk Nederlands Verbond voor de Bouwnijverheid), de heer V. Rosierse (directeur van WAVA en kandidaat namens VICO), de heer J. Schuurmans, directeur van een reclame en pr-bureau en kandidaat namens de Oosterhoutse Zelfstandige Ondernemers) en de heer Sprenkels (kandidaat van de Federatie Detailhandel en Horeca).

De adviescommissie voor de toekenning van de milieuprijs tenslotte bestaat uit drie leden. Hiervoor stellen burgemeester en wethouders kandidaat de heer Kalwij (voorzitter van het Platform Duurzaam Oosterhout), de heer Locht (hoofd opleidingen milieukunde en duurzame technologie van de Hogeschool Brabant) en de heer Voeten (adjunct-directeur en milieucoördinator van de Kamer van Koophandel).

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 29 februari vast

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 29 februari (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen, onder voorbehoud, de volgende onderwerpen:
* benoeming van leden in de vaste commissie van advies voor de toekenning van gemeentelijke prijzen;
* prestatie-afspraken 2000 gemeente-Woningbouwstichting Oosterhout; * betonreparaties Weststadweg;
* vaststelling grondprijzen op de Oosterhoutse bedrijventerreinen; * vervaardigen rioolbeheerkaarten;
* privatisering onderhoud buitensportaccommodaties; * gemeentelijk topsportbeleid;
* uitgangspunten beleid mondiale bewustwording gemeente Oosterhout vanaf 2000;
* aanpassing stookruime school De Zwaaikom; * vaststelling en uitvoering ontwikkelingsvisie Zwaaikom, voorbereidingsbesluit gebied Zwaaikom;
* hernieuwd voorbereidingsbesluit voor het voormalige kloosterterrein aan de Warandelaan;
* hernieuwd voorbereidingsbesluit voor het perceel Provincialeweg 118 ten behoeve van een bouwplan voor het plaatsen van een mestsilo bij een agrarisch bedrijf;
* noodzakelijke tijdelijke personele inzet in het kader van de bedrijfsvoering;
* verlenen van gemeentegarantie voor een geldlening van de tennisvereniging Strijdo;
* permanente marktanalyse in het kader van de Wet WOZ; * delegatie procesbevoegdheden.

B. en w. vragen nieuw voorbereidingsbesluit kloosterterrein Warandelaan

Het college gaat de raad vragen een hernieuwd voorbereidingsbesluit te nemen voor het voormalig kloosterterrein van de minderbroeders Kapucijnen aan de Warandelaan. Dat is nodig om de in de gang gezette procedures rond de bouwplannen op een juiste manier te kunnen voortzetten.

De Oosterhoutse gemeenteraad nam op 27 januari 1998 al een eerste voorbereidingsbesluit, dat het mogelijk moest maken het klooster tot appartementen te verbouwen en op het voorterrein woningen te bouwen. Een dergelijk besluit is op 26 januari 1999 opnieuw genomen, omdat de procedures nog niet waren afgerond. Dat is nu weer het geval.

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels de verklaring van geen bezwaar voor de woningbouw op het voorterrein afgegeven. Tevens is bouwvergunning afgegeven. Tegen die bouwvergunning kan nog - tot 14 februari - bezwaar gemaakt worden. De Milieuvereniging heeft al aangegeven dat ze bij de rechtbank een voorlopige voorziening zal vragen. Daarmee hoopt ze te voorkomen dat direct na 14 februari gebruik zal worden gemaakt van de afgegeven bouw- en velvergunning.

B. en w. willen meewerken aan uitbreiden De Volckaert

Het college van burgemeester en wethouders is in principe bereid mee te werken aan de uitbreiding van verpleeghuis De Volckaert, gevestigd op het perceel Buurstede 15. Die uitbreiding is nodig om dertig bedden voor somatische patiënten te kunnen realiseren. Bij de oorspronkelijke bouwplannen is met deze uitbreiding al rekening gehouden. Entree, recreatie- en algemene ruimten zijn toen zo gesitueerd, dat aan die zijde ook de uitbreiding zou komen.

De uitbreiding is iets groter dan in de oorspronkelijke plannen voorzien, omdat de nieuwe voorschriften van de minister nog slechts ruimte laten voor kamers met één bed. Bij het opstellen van het plan was het ook nog toegestaan kamers met twee en vier bedden te maken.

Omdat de bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, willen b. en w. een vrijstellingsprocedure gaan volgen.

Ook zal het college vergunning moeten verlenen voor het vellen van bomen, die voor de uitbreiding moeten wijken. In overleg met de tuinarchitect is getracht zoveel mogelijk bomen te sparen. Desondanks zijn b. en w. voornemens velvergunning te verlenen voor vijf bomen, die één op één op het terrein van De Volckaert moeten worden gecompenseerd. Het college gaat niet in op het verzoek zeven bomen te vellen voor de aanleg van veertien parkeerplaatsen. Daarnaast zijn in overleg met De Volckaert afspraken gemaakt over de bescherming van de overige bomen tijdens en na de bouwwerkzaamheden.

Verdere privatisering onderhoud buitensportaccommodaties levert geld op

Verdere privatisering van het (groot) onderhoud van buitensportaccommodaties levert de gemeente een financieel voordeel op van ƒ 24.650 op jaarbasis. Dat blijkt uit een voorstel over privatisering van groot onderhoud dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorleggen.

Het voorstel volgt op een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat lang niet alle groot onderhoud van buitensportaccommodaties zich leent voor privatisering. Met name groot onderhoud aan grassportvelden en halfverharde velden valt niet aan verenigingen over te dragen. Die zeggen daarvoor te weinig vrijwilligers en kennis in huis te hebben.

Met de meeste Oosterhoutse buitensportvereniging is inmiddels overeenstemming bereikt over de privatisering van het onderhoud. Het gaat om de voetbalverenigingen TSC, Irene'58, SCO, Neerlandia, OVV, BVC en WVO en honk- en softbalvereniging Gambro Twins. Met Handbalvereniging Oosterhout, korfbalvereniging De Voltreffers en mixed hockeyclub De Warande bleek nader overleg nodig. Dat heeft erin geresulteerd dat de eerste twee verenigingen eenmalig een bedrag van ƒ 28.898 ontvangen voor warmwater- en verwarmingsinstallatie en binnenschilderwerk. In de huidige situatie zouden deze werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd.

Met De Warande is nog geen overeenstemming bereikt, omdat er een verschil van mening bestaat over de eigendomssituatie van het parkeerterrein en de onderlaag van het kunstgras-B-veld.

Richtlijnen voor gemeentelijk topsportbeleid naar gemeenteraad

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen de richtlijnen voor het gemeentelijk topsportbeleid vast te stellen. Dat betekent dat Oosterhoutse sporters die voldoen aan bepaalde criteria, kunnen rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente. Professionele sporters zijn van deze subsidiemogelijkheden uitgesloten.

De sporter of het team moet aangesloten zijn bij een sportvereniging die op basis van een meerjarenbeleidsplan ruimte schept voor topsport. Verder moet er sprake zijn van een persoons- of teamgebonden stappenplan.

De sporter moet verder spelen op het hoogste nationale niveau en lid zijn van een Oosterhoutse vereniging en/of woonachtig zijn in Oosterhout. Ook wordt de eis gesteld dat het geleverde prestatieniveau van de sporter of het team promotionele waarde moet hebben voor de gemeente Oosterhout.

De aanwijzing van een team/topsporter is in handen van het college van b. en w. Burgemeester en wethouders worden daarin geadviseerd door een commissie, die bestaat uit medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de Sportraad.

Oosterhoutse verenigingen krijgen van 6 tot en met 26 maart de gelegenheid sporters of teams voor te dragen.

College blijft medewerking verlenen aan uitbreiding BP-gebouw

B. en w. zien in de bedenkingen van een omwonende geen reden niet mee te werken aan de uitbreiding van het bedieningsgebouwtje van het BP-station aan de Pasteurlaan. Het college zal daarom vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen, mits de provincie aangeeft daartegen geen bezwaar te hebben.

De bedenkingen zijn ingediend door een bewoner van de Ockenburg, die van mening is dat door de aanwezig van het benzinestation zijn woning in waarde daalt. Het college erkent dat er sprake kan zijn van zo'n drukkend effect, maar wijst er tevens op dat het benzinestation al in 1980 gebouwd is. Toen is het bestemmingsplan gewijzigd; dat effect heeft zich dus al in het verleden voltrokken.

Omdat het nu slechts gaat om het uitbreiden van het bedieningsgebouwtje - zonder dat er sprake is van het verhogen van het gebouw - heeft dat naar de mening van b. en w. geen onevenredig nadelig effect op de waarde van de woning.

Gemeente Oosterhout ontvangt Engelse oorlogsveteranen

Het college van b. en w. heeft besloten een groep van twintig Britse oorlogsveteranen uit te nodigen voor de 55ste viering van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei. De twintig Britten maakten deel uit van de Britse Zevende Pantserdivisie (Desert Rats), die betrokken zijn geweest bij de bevrijding van Oosterhout in 1944.

De groep oorlogsveteranen komen woensdag 3 mei in Oosterhout aan en zullen donderdag 4 mei een "battle tour" door de omgeving houden en de Dodenherdenking bijwonen. Vrijdag 5 mei nemen ze deel aan de door het Oranjecomité te houden bevrijdingsfestiviteiten. De kosten van het bezoek komen voor rekening van de gemeente.

College stelt nieuwe molenaar aan voor molen De Hoop

Burgemeester en wethouders hebben besloten de heer Kruisenga uit Rijen aan te stellen als molenaar van molen De Hoop in Den Hout. De molen is gemeentelijk eigendom. Het op een deskundige wijze laten draaien van de molen is de beste garantie van behoud.

Recentelijk was de heer Van Kuik uit Tiel degene die de molen in Den Hout beheerde. Omdat hij een molen kon gaan beheren in de onmiddellijke omgeving van zijn woonplaats, heeft hij in Den Hout "ontslag" genomen.

De heer Kruisenga heeft gedurende vele jaren de heer Van Kuik geassisteerd. Hij volgt een opleiding tot vrijwillig molenaar en heeft veel ervaring in het molenbedrijf.

De nieuwe molenaar ontvangt een geringe onkostenvergoeding. De heer Kruisenga heeft aangegeven in de molen kleine artikelen te willen verkopen die rechtstreeks met de molen en het molenbedrijf te maken hebben. De opbrengst hiervan wil hij voor klein onderhoud inzetten. Planologisch bestaat tegen de toevoeging van deze activiteit geen bezwaar, op voorwaarde dat de te verkopen producten een directe relatie met de molen hebben en de verkoop van ondergeschikt belang blijft.

B. en w.: geen fouten gemaakt in communicatie rond provinciaal toezicht

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat ze geen fouten gemaakt hebben bij de communicatie rondom het instellen van het financieel provinciaal toezicht. Dat antwoorden ze op vragen van het PvdA-raadslid mevr. C. Bode. Die had zich verbolgen getoond over het feit dat ze het nieuws uit de krant had moeten lezen. Volgens mevrouw Bode is dat in strijd met afspraken over het tijdig informeren van raadsleden.

In hun antwoord wijzen b. en w. erop dat zij op maandag 17 januari het nieuws over het provinciaal toezicht gelijktijd aan media, raadsleden en medewerkers hadden willen verkondigen. Vrijdag 14 januari bleek het nieuws echter - buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente om - al bij de redactie van BN/De Stem te zijn bekend geraakt. Omdat duidelijk was dat de redactie van BN/De Stem - al dan niet zonder gemeentelijke medewerking - tot publicatie zou overgaan, is besloten wethouder Gerbrands in de richting van de krant een toelichting te laten geven.

College besluit tot verhoging basisbedrag Tegemoetkomingsregeling

Burgemeester en wethouders hebben besloten het basisbedrag voor de Tegemoetkomingsregeling voor Oosterhoutse minima in 2000 met ƒ 25 te verhogen. Dat is een logische uitwerking van het eerdere besluit om de Zalmsnip ook dit jaar volledig uit te keren aan de Oosterhoutse minima. Zij ontvangen ƒ 100, terwijl aan andere inwoners van Oosterhout de Zalmsnip maar voor driekwart - ƒ 75 - wordt doorberekend. Om de minima dat verschil te kunnen uitkeren, hebben b. en w. nu het basisbedrag voor de Tegemoetkomingsregeling te verhogen tot ƒ 225. De Tegemoetkomingsregeling is in het leven geroepen om het sociaal isolement tegen te gaan van Oosterhouters met een laag inkomen.

Aanschaf computersysteem Oracle goedkoper dan gedacht

De gemeente Oosterhout is bij de aanschaf van het computersysteem Oracle aanzienlijk goedkoper uit dan oorspronkelijk gedacht. Het aanschaffen van het nieuwe systeem blijkt ƒ 59.000 te gaan kosten, terwijl oorspronkelijk een investering van ƒ 257.000 gepland staat. Dat heeft te maken met een wijziging in de regeling.

Omdat die een bepaald percentage van de aanschafkosten bedragen, zijn ook de jaarlijkse kosten van onderhoud aanzienlijk lager: ƒ 20.000 in plaats van oorspronkelijk ƒ 87.000.

De gemeenteraad neemt in zijn vergadering van 1 februari een besluit over de aanschaf van Oracle, dat een gestandaardiseerde bestandsstructuur voor de opslag van computergegevens biedt.

Krediet gevraagd voor extern onderzoek organisatie Oosterhout

De Oosterhoutse gemeenteraad krijgt in zijn vergadering van 29 februari een voorstel te behandelen om een krediet van ƒ 160.000 uit te trekken voor een extern onderzoek naar de organisatie van de gemeente Oosterhout. Het voorstel is een logisch gevolg van het besluit van de Oosterhoutse gemeenteraad om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de aansturing van de ambtelijke organisatie. Een door de raad uit zijn midden geformeerde vertrouwenscommissie zal het onderzoek, dat door een extern bureau wordt uitgevoerd, gaan begeleiden.

Oosterhout meldt gebied Materlaan/Bredaseweg aan als groen knelpunt

Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft bij de provincie het gebied rond de Burg. Materlaan/Bredaseweg aangemeld als "knelpunt" in de Groene Hoofdstructuur. Dat betekent dat de gemeente in aanmerking kan komen voor subsidie voor de aanleg van groenelementen. Op die manier kan de groenstructuur in dit gebied, dat een overgang vormt tussen de Vrachelse Heide en Landgoed Oosterheide, versterkt worden.

Volkshuisvestingsfonds heeft nog bijna zes ton in kas

Het Volkshuisvestingsfonds, dat de gemeente en de Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) samen beheren, heeft op dit moment ƒ 585.490 in kas. Dat blijkt uit de stand per 1 januari 2000 van het fonds. Voor dit jaar zijn nog geen specifieke uitgaven geraamd. Gemeente en WBSO zullen daarover nader overleg voeren.

Uit het fonds worden speciale projecten op het gebied van volkshuisvesting bekostigd. Daarbij kan het gaan om aanpassingen van woningen of woonomgeving of het beperken van het huurniveau.

College besluit tot verkoop stroken grond aan gemeente Drimmelen

Het college van b. en w. heeft besloten tot verkoop van twee stroken grond aan de gemeente Drimmelen. In het ene geval gaat het om een strook van 1700 m², gelegen aan de Wilgensteeg. Dit perceel is in het kader van de ruilverkaveling Zonzeel als ontsluitingsweg aan Oosterhout toegewezen. De weg ligt evenwel ingeklemd door percelen cultuurgrond en een weggedeelte dat al eigendom is van de gemeente Drimmelen.

Tevens wordt voorgesteld in te gaan op het verzoek van de gemeente Drimmelen om een perceel van 45 m² aan de Heidestraat. Een deel van dit perceel is als voortuin in gebruik, een ander gedeelte als openbare weg.

De verkoopsom bedraagt in beide gevallen het symbolische bedrag van ƒ 1.

Krediet gevraagd voor aanpassen cv-ketelruimte school De Zwaaikom

B. en w. vragen de Oosterhoutse gemeenteraad een bedrag van ƒ 66.201 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de cv-ketelruimte in De Zwaaikom, school voor voortgezet speciaal onderwijs. De spoedaanvraag dateert uit september 1999, dus van voor het moment dat besloten is de zorg voor de huisvesting van het onderwijs aan de schoolbesturen zelf over te hevelen. Daarom is de gemeente voor deze investering nog aansprakelijk.

College stelt privatiseringscontracten met tennisverenigingen vast

Burgemeester en wethouders hebben de privatiseringscontracten met de tennisverenigingen De Warande, Strijdo en Tendo vastgesteld. De oude contracten liepen op 31 december 1999 af. In de nieuwe contracten, die gelden voor de deur van vijf jaar, zijn een aantal passages geactualiseerd. Inhoudelijk is er niets veranderd.

Comité Meikes Dorst ontvangt subsidie voor bedevaart en fietswedstrijd

Het college besloten een garantiesubsidie van ƒ 1500 te verstrekken aan Comité Meikes Dorst. Dit comité wil nog eenmaal, begin mei, de bedevaart en daaraan gekoppelde fietswedstrijd naar Dorst terughalen.

B. en w. trekken geld uit voor herstel kerstgroep

Burgemeester en wethouders hebben besloten een bedrag van ƒ 3600 uit te trekken voor de kosten die gepaard gaan met het herstel van de beelden in de gemeentelijke kerststal. Uit de stal is eind 1998 een beeld gestolen, terwijl een ander zwaar is beschadigd. Onderzocht wordt nog of de kosten op de verzekering verhaald kunnen worden.

Oosterhout, 27 januari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...