Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Draad plenaire vergadering Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 25-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

draad25.001 draad plenaire vergadering 25 januari 2000
Gemaakt: 28-1-2000 tijd: 13:9

DRTK040.00.DOC Draad - 1

Bestandsnaam DRTK040-00

Draadmaker: Rian


*0: TK


*1: 1999-2000


*2: 40


*3: Word97


*4: 40ste vergadering


*5: Dinsdag 25 januari 2000


*6: 14.00 uur


**

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 136 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, De Cloe, Cornielje, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, De Haan, Halsema, Hamer, Harrewijn, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hindriks, Van der Hoek, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en de heren Korthals, minister van Justitie, Zalm, minister van Financiën, K. G. de Vries, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heren Van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Vermeend, staatssecretaris van Financiën, en mevrouw J.M. de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.


**


*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Leers en Valk, wegens verblijf buitenslands, ook morgen;

Duivesteijn, Timmermans en Hoekema, wegens verblijf buitenslands, de gehele week;

Oedayraj Singh Varma, Hillen, Van Heemst en Swildens-Rozendaal, wegens ziekte.


**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter. De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


**


*B


*!Vragenuur*!

Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van orde.

Vragen van het lid Arib aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat asielzoekers die afkomstig zijn uit landen waar aids wijdverbreid is, niet automatisch worden getest op HIV.

Het woord voeren het lid Arib, minister Borst-Eilers, het lid Arib, minister Borst-Eilers, het lid Hermann, minister Borst-Eilers, het lid Kamp en minister Borst-Eilers.


*B

!Vragenuur!

Vragen van het lid Verburg (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet doorgaan van werkgelegenheidsprojecten vanwege het te laat aanvragen van ESF-subsidies (Volkskrant, 22 januari jongstleden).

Het woord voeren het lid Verburg, minister De Vries, het lid Verburg, minister De Vries, het lid Verburg, minister De Vries, het lid Noorman-Den Uyl, minister De Vries, het lid Van Gent en minister De Vries.


*B


*!Vragenuur*!

Vragen van het lid Van der Vlies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het wel of niet gaan verstrekken van de zogenaamde abortuspil in (naar berichten in de media) vooralsnog twee klinieken.

Het woord voeren het lid Van der Vlies, minister Borst-Eilers, het lid Van der Vlies en minister Borst-Eilers.


*B


*!Vragenuur*!

Vragen van het lid Vos aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de berichten dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorstander is van een versoepeling van de Welzijnswet voor dieren om ontwikkeling van transgene dieren in Nederland mogelijk te maken.

De voorzitter: De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft ons gemeld dat hij vanochtend bij de Landbouwraad in Brussel is geweest en dat het hem niet is gelukt, op tijd hier te zijn.


**

Het woord voeren het lid Vos, minister Borst-Eilers, het lid Vos, minister Borst-Eilers, het lid Ross-van Dorp, minister Borst-Eilers, het lid Poppe, minister Borst-Eilers, het lid Stellingwerf en minister Borst-Eilers.


*B


*!Regeling van werkzaamheden*!

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Kant.


**

Mevrouw Kant (SP): Mevrouw de voorzitter! Naar aanleiding van de dreiging van de ouderenbonden om zorg voor alle 23.000 wachtenden op thuiszorg af te dwingen bij de rechter, hebben de zorgverzekeraars vorige week toegezegd deze wachtlijsten te zullen wegwerken. Dat is heel mooi. De rekening daarvoor wordt doorgestuurd naar het kabinet. Dat is mooi, maar vooral ook zeer terecht. De Landelijke vereniging voor thuiszorg heeft al berekend dat die rekening ongeveer 230 mln. zal bedragen.

Voorzitter! Ik vraag de staatssecretaris, in een brief haar reactie op deze mooie toezegging van de zorgverzekeraars te geven. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar hetgeen de staatssecretaris zal doen met de haar gepresenteerde rekening.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Barth.


**

Mevrouw Barth (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Vorige week heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het prostitutiebeleid van de gemeente Amsterdam. Daaruit blijkt dat de gemeente prostituees in bordelen niet mag identificeren. Gisteren hebben wij gehoord dat een vergelijkbare zaak in Rotterdam heeft gespeeld en dat ook die gemeente in haar prostitutiebeleid door de rechter tot de orde is geroepen. Hierdoor dreigen de doelstellingen van de opheffing van het bordeelverbod te worden doorkruist. De vaste commissie voor Justitie overlegt aanstaande donderdag met de minister van Justitie over de uitvoering van het bordeelverbod. Mijn fractie wil hem vragen om voor morgenmiddag 18.00 uur in te gaan op de door genoemde rechterlijke uitspraken gerezen problemen, zodat wij daar aanstaande donderdag uitgebreid op in kunnen gaan.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Luchtenveld.


**

De heer Luchtenveld (VVD): Mevrouw de voorzitter. Er blijven publicaties verschijnen over de perikelen in de taxiwereld van Amsterdam. Gisteren is er een bericht verschenen waaruit blijkt dat er toch nieuwe toezeggingen worden gedaan aan degenen die bezwaar hebben tegen de nieuwe wet. Wij willen graag van het kabinet weten of het juist is dat er op het punt van fiscale mogelijkheden meer wordt toegezegd dan eerder in het parlementaire debat aan de orde is geweest. Daarnaast willen wij graag weten of het voornemen bestaat om nader overleg te voeren of dat het overleg is afgesloten en dat het puur gaat om het handhaven van de openbare orde.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


**

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over zeven moties, ingediend in het debat over het frequentiebeleid, te weten:


- de motie-Van Zuijlen c.s. over uitgifte van frequenties voor DAB (24095, nr. 28);


- de motie-Van Zuijlen c.s. over intrekking van de Radio Omroep Zenderwet (24095, nr. 29);


- de motie-Van Zuijlen/Bakker over het geclausuleerd veilen van een pakket FM-radiofrequenties als nieuwszender (24095, nr. 30);


- de motie-Van Bommel over het uitfaseren van middengolfzenders naar FM-frequenties (24095, nr. 32);


- de motie-Nicolaï c.s. over het stellen van voorwaarden bij het toedelen van DVB-T-vergunningen (24095, nr. 33);


- de motie-Nicolaï c.s. over de nieuwe verdeling van de FM-frequenties (24095, nr. 34);


- de motie-Nicolaï over het opheffen van de dubbele bedekking van Radio 1 (24095, nr. 35).

(Zie vergadering van 7 december 1999.)

De voorzitter: De motie-Nicolaï c.s. (24095, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat het tweede deel van het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering tevens, daarbij als voorwaarden te hanteren:

een concreet en realistisch businessplan met een breed draagvlak;

het uitsluiten van concurrerende infrastructuuraanbieders;

een aanbod van minimaal 80% televisie voor ten minste 4 jaar;

snelle landelijke roll-out,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. ??(24095).

De gewijzigde motie-Nicolaï c.s. (24095, nr. 34) is in die zin gewijzigd dat het eerste deel van het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, gelijkwaardige pakketten te veilen, met landelijke dekking van 60 à 70 procent, voor een periode van 4 jaar, zo mogelijk anoniem voor wat betreft frequentienummers;".

Naar mij blijkt, wordt deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. (24095).


**

In stemming komt de motie-Van Zuijlen c.s. (24095, nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Van Zuijlen c.s. (24095, nr. 29).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Van Zuijlen/Bakker (24095, nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van Groenlinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Van Bommel (24095, nr. 32).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de gewijzigde motie-Nicolaï c.s. (24095, nr. ??).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de SGP en het CDA tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Nicolaï c.s. (24095, nr. ??).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP tegen deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Nicolaï (24095, nr. 35).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen) (26114).

(Zie vergadering van 19 januari 2000.)

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Halsema stel ik voor, haar amendement op stuk nr. 9 in te trekken.


**

Daartoe wordt besloten.

De aanhef van artikel I en de aanhef van onderdeel A worden zonder stemming aangenomen.

Punt 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Punt 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Punt 3 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van de Camp tot invoeging van een punt 4 (stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema/Rouvoet tot invoeging van een onderdeel Aa (stuk nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

In stemming komt het amendement-Niederer (stuk nr. 17, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel C, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op dat door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, III) artikel 22b is komen te vervallen.


**

Lid 1 van artikel 22c wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Lid 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 3 en 4 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 22c wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22d t/m 22f worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Lid 1 van artikel 22g wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 2 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich (stuk nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.


**

Lid 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 4 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 22g wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22h t/m 22k worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D en E worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, V), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I t/m L worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel M, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen N t/m T worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel II en onderdeel A worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich tot invoeging van een nieuw onderdeel B (stuk nr. 18, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Niederer (stuk nr. 17, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m F worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


**


*B

!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (26660),

en over:


- de motie-Van Zuijlen over door de publieke omroep nieuw te ontwikkelen programmamateriaal (26660, nr. 59);


- de motie-Van Zuijlen over de kabelnotitie (26660, nr. 60);


- de motie-Halsema/Van Bommel over vermindering van reclame op de programmanetten van de publieke omroep (26660, nr. 68);


- de motie-Halsema over de voorkoming van mediaconcentraties en de instelling van een cross-ownershipregeling (26660, nr. 69);


- de motie-Van Bommel over een experiment met een reclamevrij jeugdblok (26660, nr. 70);


- de motie-Stellingwerf over beperking van reclame en sponsoring op de publieke omroep (26660, nr. 72);


- de motie-Stellingwerf over volledige Nederlandse ondertiteling (26660, nr. 73);


- de motie-Atsma over de overheid op afstand (26660, nr. 74);


- de motie-Nicolaï c.s. over kwalitatief hoogstaande programmering (26660, nr. 79).

(Zie vergadering van 20 januari 2000.)

De voorzitter: Ik deel mede, dat het amendement-Bakker (stuk nr. 75), het amendement-Bakker (stuk nr. 76) en het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 16) zijn ingetrokken.


**

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema/Nicolaï (stuk nr. 54, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 54 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m D en de aanhef van onderdeel E worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van lid 1 van artikel 13c wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

In stemming komt het amendement-Nicolaï/Bakker (stuk nr. 63).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen b en c worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde lid 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr. 82, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 82 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.


**

Lid 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr. 82, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

Lid 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Atsma (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 13c wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 56).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 56), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Ha wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Nicolaï/Bakker (stuk nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 53, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 53 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel J wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel K en de aanhef en punt 1 van onderdeel L worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 22, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 22 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 42, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 42 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Punt 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Punt 3 wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel L wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr. 58).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel M wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel N wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 55, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 55 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel O wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen P t/m R worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel S wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 1 en 2 van artikel 30a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 30, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.


**

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 34, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Lid 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- Atsma (stuk nr. 30, I), het amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr. 82, IIB) en het amendement-Bakker/Nicolaï ( stuk nr. 82, IIC), wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Atsma (stuk nr. 30, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 31).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.


**

Lid 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Atsma (stuk nr. 31) wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 30a wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel 30b wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 32).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Lid 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 3 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

Lid 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr. 82, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 30b wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel 30c wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 85).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Lid 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 3 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Lid 4 wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 5 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 80, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 80 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Lid 6 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 30c wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel S wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel T wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel U wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel 31 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 61, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 61 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

In stemming komt het amendement-Van Bommel/Atsma (stuk nr. 71, I).

De voorzitter: Ik stel vast dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 71 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Lid 2 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 40).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Nicolaï/Bakker (stuk nr. 84).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Lid 3 wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 4 en 5 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 31 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 32 t/m 34 worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel U wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen V t/m BB worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr. 78, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 78 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Onderdeel CC wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf tot invoeging van een onderdeel Cca (stuk nr. 51,I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en de die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 51 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

De onderdelen DD t/m FF worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel GG wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen (stuk nr.50, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 50 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.


**

Lid 1 van artikel 40, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr.50, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma/Nicolaï (stuk nr.87, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 87 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.


**

Lid 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Atsma/Nicolaï (stuk nr. 87, I) wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 50, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Atsma-Nicolaï (stuk nr. 87, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en de die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Lid 5 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 40 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 81).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

Lid 1 van artikel 40a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 81), wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 2 en 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 25, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Lid 4 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 40a wordt zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel 40b wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bakker/Nicolaï (stuk nr.
88, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 88 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Lid 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 3 en 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 26).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 46).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.


**

Lid 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 46) wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 40b wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 40c en de leden 1 t/m 3 van artikel 40d worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen (stuk nr.48).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, het CDA, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

Lid 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr.48), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 40d wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel GG wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen HH t/m JJ worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef en punt 1 van onderdeel KK worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr.10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 39).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Punt 2, zoals het gewijzigd is door de aanneming van amendement-Van Bommel (stuk nr. 10) en het amendement-Halsema (stuk nr. 39), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 47).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement punt 3 is komen te vervallen.


**.

Het gewijzigde onderdeel KK wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel LL wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma tot invoeging van een onderdeel Lla (stuk nr. 45, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 45 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

De onderdelen MM t/m WW worden zonder stemming aangenomen.

Ik stemming komt het gewijzigde amendement-Van Bommel (stuk nr. 44, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 44 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel XX wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen YY t/m BBB worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr.27, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement, de andere op stuk nr. 27 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel CCC wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen DDD t/m HHH worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker/Nicolaï tot invoeging van een onderdeel HHHa (stuk nr. 77).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

De onderdelen III t/m VVV worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel WWW wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma/Bakker (stuk nr. 89).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.


**

Punt 1 van onderdeel WWW, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Atsma/Bakker (stuk nr. 89), wordt zonder stemming aangenomen.

Punt 2 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 49).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 37).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Atsma (stuk nr. 29).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Punt 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 49), wordt zonder stemming aangenomen.

Punt 4 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel WWW wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel XXX wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

Onderdeel YYY wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen ZZZ t/m RRRR worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen I t/m IV worden zonder stemming aangenomen.

Lid 1 van artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 57).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


**

Lid 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s (stuk nr. 57), wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 3 t/m 7 worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VI t/m IX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


**

Het woord voeren de leden Atsma en Van Bommel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Wij stemmen vervolgens over de moties die bij de behandeling van dit wetsvoorstel zijn ingediend. De heer Stellingwerf heeft verzocht om eerst over zijn motie op nr. 72 te stemmen. Ik neem aan dat hiertegen geen bezwaar bestaat.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (26660, nr. 72).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Van Zuijlen (26660, nr. 59).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Zuijlen (26660, nr. 60).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Halsema/Van Bommel (26660, nr. 68).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (26660, nr. 69).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26660, nr. 70).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (26660, nr. 73).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma (26660, nr. 74).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (26660, nr. 79).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.


*B


*!Belastingherziening*!

Aan de orde is de gezamenlijke behandeling van:


- het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening
2001) (26727);


- het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

(Zie het wetgevingsoverleg van 17 en 21 januari 2000.)

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voert het lid Reitsma.

De voorzitter: Ik heb enig overleg gevoerd en in tegenstelling tot wat op de sprekerslijst staat, lijkt het mij verstandig dat nu de heer Van der Vlies aan het woord komt en dat wij na hem schorsen voor de avondpauze. Dit is ook met de heer Bos overlegd en hij vond dit een goed idee.


**

Het woord voert het lid Van der Vlies.

De vergadering wordt van 19.05 uur tot 20.35 uur geschorst.

Het woord voert het lid Bos.

De voorzitter: Wij zullen morgenvroeg om kwart over tien dit debat voortzetten.


**

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

Sluiting 23.00 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...