Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie Landbouw: wijzigingen Aanvraag Oppervlakten 2000

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV 26 januari 2000

Wijzigingen Aanvraag Oppervlakten 2000

Producenten die subsidie (inkomenssteun) aanvragen voor bepaalde akkerbouwgewassen, krijgen vanaf dit jaar te maken met een aantal wijzigingen van de Europese regels en de nationale Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen.
* Het onderscheid tussen de Vereenvoudigde regeling en de Algemene regeling vervalt. Alle producenten krijgen nu hetzelfde aanvraagformulier. Het onderscheid tussen grote en kleine producenten blijft wel: een producent die subsidie aanvraagt voor een oppervlakte die groter is dan die nodig om 92 ton te produceren, heeft een braakverplichting van tien procent. Een producent die voor een kleinere oppervlakte subsidie aanvraagt, heeft die verplichting niet.
* Vanaf 2000 hebben naast de grote producenten ook de kleine producenten de mogelijkheid om gesubsidieerd akkerland vrijwillig uit productie te nemen. Vrijwillige braak is mogelijk tot 100% van de steunwaardige oppervlakte.
* Omdat de mogelijkheden met betrekking tot braak zijn verruimd, is de zogeheten verlaagde braak verdwenen. Producenten die in het kader van de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouwland verplichtingen waren aangegaan, hadden onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om na beeindiging van deze verplichtingen, de braak voort te zetten onder de Regeling EG- steunverlening akkerbouwgewassen. Deze groep producenten kreeg de verlaagde braakvergoeding en komt nu voor de gewone braakvergoeding in aanmerking.
* De bijdragen van de Aanvraag oppervlakten 2000 worden uitbetaald in de periode van 15 november 2000 tot en met 31 januari 2001. Daarmee start het uitbetalen een maand later dan tot dusver.
* Er wordt geen voorschot voor de oliehoudende zaden uitbetaald. De uitbetaling van de subsidie voor oliehoudende zaden vindt gelijktijdig plaats met de uitbetaling van de andere gewassen. Het subsidiebedrag van oliehoudende zaden wordt verlaagd en uiteindelijk in 2003 gelijk aan het subsidiebedrag voor granen.
* De uiterste inzaaidatum voor alle steungewassen behalve suikermais is 31 mei. Dit was 15 mei. De uiterste inzaaidatum voor suikermais blijft 15 juni.
* Een producent die akkerland vervangt door niet-akkerland wegens een door de overheid opgelegde wijziging van de perceelsindeling of verkaveling van zijn bedrijf, moet voortaan vooraf een vergunning aanvragen als hij subsidie wil aanvragen voor het daarop te telen gewas. Hiertoe moet de producent schriftelijk een verzoek indienen bij LASER. Dit verzoek moet uiterlijk 1 maart voorafgaand aan de aanvraagperiode door LASER zijn ontvangen. Het overheidsingrijpen moet met bewijsstukken aangetoond worden. Dezelfde regeling geldt wanneer een producent percelen wil vervangen wegens teeltbeperkingen op grond van de Plantenziektenwet.
* De subsidieverlening op grond van de Regeling EG steunverlening akkerbouwgewassen voor gronden waarop mais wordt geteeld, kent voortaan een aanvullende milieuvoorwaarde, de zogeheten cross- compliance maatregel. Deze maatregel houdt in dat op deze gronden chemische onkruidbestrijding niet is toegestaan in de periode vanaf 1 april tot en met 15 juli. Chemische onkruidbestrijding met maximaal 1 kg werkzame stof is wel toegestaan als in de periode vanaf de inzaai tot en met 15 juli ten minste een maal het onkruid mechanisch bestreden wordt.
* Telers van non food/non feedgewassen hebben vanaf 15 oktober 1999 te maken met een productschap, het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). Dit betekent dat de eerste verwerker of inzamelaar waarmee de teler een contract heeft gesloten (of sluit) dit contract indient bij het HPA en daar ook de zekerheid stelt.
* Alle deelnemers aan de Aanvraag oppervlakten krijgen vanaf 2000 een op hun bedrijf toegespitste bedrijfskaart. Op deze kleurenkaart is de topografische oppervlakte in de percelen afgedrukt. De tot dusver gebruikte topografische kaart wordt vanaf 2000 niet meer gebruikt.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie