Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech De Waal op congres Arbo en Strategisch Beleid

Datum nieuwsfeit: 26-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV

Congres Arbo en Strategisch Beleid

Managers, zorg voor je mensen, dan zorgen zij wel voor je bedrijf

Inleiding Lodewijk de Waal, voorzitter FNV 26 januari 2000

voorrang.gif (2780 bytes) Dames en heren,

Ik haal hem toch maar weer eens aan: "van hard werken is nog nooit iemand ziek geworden". Herinnert u zich die uitspraak van Hans Blankert nog, voormalig woordvoerder van Nederlands management?

Gelukkig is hij er later op terug gekomen.

Die uitspraak heeft mij destijds sterk geprikkeld.

Niet alleen omdat hij op geen enkele wijze bijdraagt aan de oplossing van een van de grootste problemen van arbeidsorganisaties, namelijk werkdruk.

Maar vooral ook omdat het het type uitspraak is waarmee een deel van het management in Nederland weet duidelijk te maken dat ze geen flauw benul heeft van het leiden van een moderne arbeidsorganisatie.

Hoe we in ons polderland dreigen vast te lopen

Arbo en strategisch beleid.

Twee begrippen, invalshoeken die tot voor kort bij veel ondernemingen nogal uit elkaar lagen.

Uitgezonderd de procesindustrie waar kleine fouten tot enorme rampen kunnen leiden.

Arbo, tja, ach, daar moest natuurlijk wel wat aan gedaan worden.

Schoenen met verstevigde neuzen, zorgen voor het vastmaken van losse kabels; dat soort zaken.

Echt wat voor die techneuten als veiligheidsdeskundigen.

"Daar hebben we een mannetje voor." Als manager kon je je tijd beter besteden. Natuurlijk, ik chargeer, ik weet het. Maar toch.

Er bestond een groot contrast tussen het uitgangspunt van de Arbowet, die stelt dat het arbobeleid integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid moet zijn, en de feitelijke realiteit.

Arbobeleid is steeds gezien als iets technisch en ingewikkelds dat geld kost en weinig van doen heeft met de strategische kansen van een onderneming.

De strategische kansen moesten vooral vergroot worden door het verkleinen van de vaste kosten in termen van personeel en kapitaalgoederen, voorraadomvang e.d.

Vervolgens kon nog gekeken worden naar de efficiency waarmee het arbeidsproces georganiseerd was en als je als manager heel verlicht was stortte je je op het human resource management.

En dan was er nog het neusje van de zalm dat zich bezig hield met concepten als total quality control.

Maar ondanks alle ronkende taal kwam het vaak in essentie neer op het verhogen van efficiency op korte termijn zonder al teveel besef van de gevolgen op langere termijn.

Vanuit de vakbeweging hebben we heel wat voorbeelden gezien waarin toepassing van human resource management vooral resulteerde in het optimaal benutten van de capaciteit en draagkracht van de medewerkers:

"Hoe haal ik er zoveel mogelijk uit."

Erg populair was deze benadering.

Ook nu nog wordt het door organisatieadviseurs veel gepropageerd.

Zo langzamerhand begint de keerzijde aan het licht te komen.

Een keerzijde waar we vanuit de vakbeweging al enkele jaren aandacht voor proberen te krijgen.

Waar bestaat deze keerzijde uit? Dat valt in een aantal punten uiteen te zetten.
1. Lucht uit de organisatie persen.
De afgelopen tien jaar is door arbeidstaken-analyse en andere methoden alle lucht uit de arbeidsorganisatie geperst. Vroeger zaten er in een werkdag veel korte momenten waarop je even niets hoefde te doen of het wat rustiger aan kon doen - de zogenaamde 'herstelmomenten'. Deze herstelmomenten bestaan tegenwoordig niet meer, want zijn er allemaal uitgesneden of opgevuld met andere nuttige taken.
2. Arbeidsorganisatie als kasboek.
Het realiseren van een hoger rendement wordt behaald door efficiency-verhogende maatregelen, zonder veel acht te slaan op de doorwerking van de maatregelen naar de individuele medewerkers. Rendementsverhoging voor de korte termijn.
De arbeidsorganisatie als kasboek.
3. Aansturing van bovenaf.
Typerend voor de benadering van de afgelopen tien jaar is bovendien dat het management-adviseurs in huis haalt die de arbeidsorganisatie naar eigen inzicht doorlichten en vervolgens met aanbevelingen komen. Aanbevelingen die veelal klakkeloos worden doorgevoerd.
Voor zover de medewerkers erbij betrokken worden is dat vooral ter kennisname van de te nemen maatregelen.
Aansturing van bovenaf dus.
4. Motivatie medewerkers geen issue.
Het betrekken van medewerkers bij het analyseren van knelpunten en aandragen van oplossingen wordt weinig toegepast.

Voor het verkrijgen van gemotiveerde werknemers wordt dit ook niet erg noodzakelijk geacht.
Het behouden van de baan en de daarbij behorende inkomstenzekerheid leveren immers wel voldoende betrokkenheid en inzet op.

De zaakjes leken zo op het eerste gezicht goed geregeld in Nederland.

Maar dat is al snel een illusie gebleken.

Diverse ontwikkelingen hebben bijgedragen tot een geheel nieuwe situatie.

Ik noem van deze ontwikkelingen de belangrijkste: 1. Reorganisatie sociale zekerheid

De kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden tegenwoordig veel directer teruggekoppeld naar de afzonderlijke onderneming.

Slechte arbeidsomstandigheden, onhandige organisatie van de arbeid, etc. kosten de ondernemer nu echt geld.

Veel meer geld dan ondernemers vaak denken.


De kosten voor een werkgever van een medewerker die langdurig ziek is en vervolgens volledig arbeidsongeschikt wordt geef ik u als voorbeeld:
* Loondoorbetaling bij Ziektewet (1e jaar) geeft aan direkte en indirekte kosten:ƒ 100.000,- tot ƒ 150.000,-

* 5 jaar WAO - werkgeversrisico - aan premiekosten, afhankelijk van de jaarlijkse loonsom:ƒ 75.000,- tot ƒ 125.000,- als gemiddelden

* Gemiddeld zijn de totale kosten per zieke en arbeidongeschikte werknemer tussen de twee en twee-en-een-halve ton. (Rendemens, vakblad over employee benefit management. Oktober 1999, nr 1, blz 23)


2. Krappe arbeidsmarkt

Het gaat zo goed met de economie dat de werkloosheid is teruggebracht tot frictiewerkloosheid.

Het is moeilijk om nieuwe werknemers te werven.

Zeker voor de segmenten waar echt schaarsheid heerst stellen de werknemers nu zelf hun eisen.

In eerste instantie zie je dan dat zich dat in bepaalde sectoren uit in grotere lease-auto's en in beperkte mate hogere salarissen.

Erg ver kom je daar echter niet mee.

Bedrijven kunnen maar in beperkte mate elkaar beconcurreren met hogere salarissen en de aantrekkelijkheid van nog een grote leasebak is op een gegeven moment betrekkelijk.

Het percentage aan flexibele arbeidskrachten begint ook alweer wat af te nemen.

Werknemers bepalen liever zelf wanneer ze flexibel willen zijn en kunnen op een krappe arbeidsmarkt in toenemende mate vaste arbeidscontracten afdwingen.

3. De rendementsverhoging bijt in zijn eigen staart

Het derde hoofdpunt dat bijdraagt aan de nieuwe situatie waarin we zijn terechtgekomen is een opmerkelijke.

Ik gaf al aan dat de organisatieadviseurs het bedrijfsleven het afgelopen decennium, ondersteunt door prachtige presentaties, in rap tempo naar hogere efficiency heeft gebracht.

De productiviteit van de Nederlandse werknemer behoort tot de hoogste in de wereld, zeker afgezet tegen het jaarlijks aantal gewerkte uren.

De loyaliteit van de Nederlandse werknemer is groot en het verantwoordelijkheidsgevoel hoog.

Daarbij komt dat de dienstensector in onze economie een steeds groter accent krijgt, en dus ook steeds kennisintensiever wordt.

Met meer gebruik van informatietechnologie en een zeer hoge computerdichtheid.

Zucht.................

We hebben van arbeid steeds meer een topsport gemaakt.

Als onze leden ergens over klagen dan is het wel de werkdruk van tegenwoordig.

Nederland is op het vlak van werkdruk topscorer in Europa.

Steeds meer werknemers raken arbeidsongeschikt door psychische en fysieke overbelasting op het werk.

We reorganiseren ons over de kop.

De productiviteit neemt nog steeds toe, steeds minder mensen kunnen het volhouden en diegenen die zijn uitgevallen willen we niet meer terug.

Zij kunnen immers niet voldoen aan de productiviteitseisen.

En daar draait het natuurlijk om.

Als je kijkt naar de beschikbare subsidies om een arbeidsongeschikte weer aan het werk te krijgen, ga je daar als ondernemer bijna aan verdienen.

Toch verloopt de reïntegratie van arbeidsongeschikten maar moeizaam. Volgens mij vooral omdat ondernemingen bang zijn dat zij niet mee kunnen in de huidige ratrace.

U kunt zich nog wel herinneren dat Lubbers een aantal jaren geleden de stormbal in de sociale zekerheid hees met de uitspraak: Nederland is ziek.

Hij doelde toen met name op ons sociale zekerheidssysteem dat in zijn ogen niet houdbaar meer was.

Misschien is het onderhand tijd voor de volgende variant op deze uitspraak:

Ondernemend Nederland maakt zich ziek.

Misschien een beetje merkwaardig in deze tijd van hoogconjunctuur.

Maar als je bereid bent wat verder naar voren te kijken en wat afstand neemt van de dagelijkse realiteit, doemt het beeld op dat de drang naar hogere productiviteit, de invoering van informatietechnologie in alle facetten van het leven, de vervaging van de scheidslijn tussen werk en privé ons regelrecht voert naar een dolgedraaide beroepsbevolking.

Goed, ik scherp de zaken wat aan, maar in essentie lijkt mijn beschrijving correct.

Juist nu we in een tijd van hoogconjunctuur leven moeten we de uitdaging aannemen om de arbeidsorganisatie weer naar menselijke maat in te richten. Niet alleen om te voorkomen dat we met zijn allen steeds verder doldraaien, maar ook omdat het voor ondernemingen op een krappe arbeidsmarkt pure noodzaak is.

Ik hoop dat ik u nu overtuigd heb dat we in Nederland de bakens moeten verzetten en op een andere manier moeten gaan ondernemen.

Niet alleen omdat voor werknemers veel plezieriger is, maar ook omdat uw streven naar hogere productiviteit en zo weinig mogelijk vaste lasten zich anders faliekant tegen u keert.

Een nieuwe manier van ondernemen

Eerst nog even wat feiten die u wellicht al kent.

De grootste arbeidsrisico's zijn:
1. Werkdruk (33% beroepsbevolking)
2. Fysieke belasting (22%)
3. RSI (19% - 30%)
4. Lawaai (9%)

U ziet: werkdruk spant de kroon.

Als u blijft roepen dat je van hard werken niet ziek wordt, dan weet u in elk geval dat het u veel geld gaat kosten aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en zoals u van de vorige spreker heeft vernomen aan schadeclaims.

Omzien naar een andere benadering dus.

Met plezier heb ik gehoord dat het kabinet blijk geeft van dit inzicht in de defensienota.

Het streven is om "meer groen in het veld" te krijgen.

Meer mensen om dezelfde taken te verrichten.

Ik mag met onze bond de AFMP hopen dat deze intentie ook gerealiseerd worden.

De problematiek van werkdruk is eigenlijk nog veel breder dan we vaak denken.

Zo zal fysiek zwaar werk eerder tot problemen leiden wanneer dat werk onder hoge tijdsdruk verricht moet worden.

Hetzelfde is aan de hand bij RSI.

Niet alleen hebben we de muisarm, maar ook treedt RSI op bij veel niet beeldschermgebonden arbeid.

Alle arbeid waar veel dezelfde eenzijdige bewegingen worden verricht is risicovol.

De eerste beschreven vorm van RSI dateert dan ook al uit de middeleeuwen, namelijk schrijverskramp bij monniken.

Steeds duidelijker wordt dat RSI enorm aan het opkomen is doordat de arbeid vanuit efficiency overwegingen steeds eenzijdiger wordt en doordat als gevolg van tijdsdruk de spieren onvoldoende momenten van ontspanning krijgen.

Er zijn ook andere verbanden tussen deze hoofdrisico's.

Er bestaat geen wettelijke normering voor werkdruk, fysieke belasting en RSI (wel voor lawaai).

Het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van ondernemingen is blijkbaar niet zo groot dat ook zonder normering de risico's voldoende teruggedrongen worden.

Ook dringt de ernst van de risico's in de praktijk niet onmiddellijk op de voorgrond.

Dat blijkt pas veel later, vaak in een stadium dat de gezondheidseffecten niet meer teniet gedaan kunnen worden.

Wachten totdat de effecten optreden is onverstandig. Het kost u geld, veel geld.

Het moet dus anders. Dat is in het belang van de ondernemer en die van de werknemer.

Gelukkig biedt de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet daarvoor een goed kader. Dat is mooi meegenomen.

In deze wet zijn diverse instrumenten opgenomen die de werkgever aanzet tot een gedegen aanpak.

Ten eerste moet deze alle arbeidsrisico's inventariseren en vervolgens naar ernst beoordelen.

Op basis daarvan dient hij een plan van aanpak op te stellen en over de voortgang na voorafgaand overleg met het medezeggenschapsorgaan jaarlijks te rapporteren.

Dit alles moet op schrift gesteld worden.

Om de betrouwbaarheid van deze cyclus te garanderen dient elke onderneming een contract te hebben met een gecertificeerde Arbo-dienst, die in ieder geval moet aangeven of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) volledig en betrouwbaar is.

Je zou bijna denken dat hiermee een volledig zelfvoorzienend stelsel is geïntroduceerd.

De realiteit is helaas minder fraai.

Van de instellingen die arbodiensten beoordelen voor het afgeven van een certificaat horen we dat de RI&E's die zij afgeven regelmatig tekort schieten. De RI&E's die we zelf onder ogen krijgen, lopen in kwaliteit nogal uiteen.

Ook dat kan u weer veel geld gaan kosten, beste ondernemers.

Hoe zit het overigens met de medezeggenschap bij U?

De werknemersvertegenwoordiging heeft een keur aan instrumenten om u te wijzen en min of meer te dwingen uw verantwoordelijkheden op Arbo-gebied te nemen.

Hoe mooi de wetgeving ook is, het moet in de onderneming natuurlijk wel worden uitgevoerd.

En de werknemersvertegenwoordiging heeft de schone taak u daarop te wijzen en in de goede richting te duwen.

Als FNV hebben we enkele jaren geleden om die reden besloten om een Campagne "Voorrang voor Gezond Werk" te startten waarbij we ons de eerste jaren vooral hebben gericht op de ontwikkeling van instrumenten die ondernemingsraden in het werk kunnen ondersteunen.

Aansprekende voorbeelden zijn de Quick Scan Werkdruk, de Arbo-sterrengids, de beeldschermtachograaf en onze website over arbeidsomstandigheden.

Nog meer is in ontwikkeling.

We hopen dat deze producten ondernemingsraden stimuleren hun rol serieus te nemen.

We hebben de indruk dat er wat dat betreft wel wat verbetering mogelijk is. Ondernemingsraden zouden zich moeten concentreren op de proceskant van het Arbo-beleid.

Zorg dat die RI&E goed in elkaar zit.

Het plan van aanpak als onderdeel van de RI&E is te zien als een regeling waarvoor instemmingrecht geldt en waarmee de hele RI&E onder het instemmingsrecht valt te brengen. Maak daar gebruik van.

Zorg dat er concrete maatregelen, met duidelijke doelstellingen, budgetten en verantwoordelijkheden in worden vastgelegd.

Dan wordt het vanzelf concreet en toetsbaar.

Dat is ook in het belang van de werkgever.

Immers bij een eventuele schadeclaim zal later teruggegrepen worden op schriftelijke documentatie waarmee de inspanningen van de werkgever aangetoond kunnen worden.

Werkgever en werknemers dienen volwassen overleg te voeren over maatregelen en prioriteiten.

De ervaring leert dat ondernemingen die hun werknemers intensief betrekken bij het opstellen van de RI&E, de te nemen maatregelen en de uitvoering daarvan, meer tevreden werknemers en een lager verzuim te zien geven.

Het ligt eigenlijk ook allemaal zo voor de hand, vindt u niet?

Neem je mensen serieus en betrek ze bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Dat zorgt voor een breder draagvlak.

En het zorgt ook voor meer begrip voor datgene wat nog even niet mogelijk blijkt te zijn.

En misschien nog wel het allerbelangrijkste: laat overtuigend zien dat arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid essentiële ondernemingsdoelstellingen zijn.

Geef als management het goede voorbeeld en reken managers af op concrete doelen op dit vlak.

Als het management er niet op wordt afgerekend is de onderneming op dit vlak simpelweg niet serieus te nemen.

Wat dat betreft wil ik graag nog een complimentje richting "Defensie" uitdelen.

Het lijkt erop dat uw management de bakens heeft verzet. Tot voor kort bestond er een neiging om bij Arbo-risico's te pas en te onpas een beroep te doen op de uitzonderingspositie van Defensie.

Die knop is nu om; Defensie wordt meer als een normaal bedrijf benaderd.

Uitgangspunt is nu dat wanneer er geen oorlog is, de Arbo-wet gewoon van kracht is.

Blijkt bij oefeningen dat mensen bloot worden gesteld aan gevaarlijke stoffen dan wordt zonodig het vliegverkeer stilgelegd.

Bij oefeningen en uitzendingen worden Arbo-teams meegezonden

Op initiatief van de luchtmachtbases Twente werkt de Luchtmacht nu aan de invoering van zogenaamde lifetime blootstellingsregistraties.

Het licht voor de hand dat dat voor heel Defensie wordt doorgevoerd.

Dit zijn nu daden die uw werknemers het vertrouwen geven dat er met hun gezondheid niet gesold wordt.

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ook Defensie deel gaat nemen aan de nieuwe arbo-convenanten die vanuit SZW worden geïnitieerd

Ik zou mijn bijdrage willen beëindigen met een pleidooi voor de onderneming naar menselijke maat.

Uitdagend voor zijn werknemers om te geven wat in ze zit, maar rekening houdend met hun mogelijkheden en met voldoende ruimte voor ontspanning en privé-leven.

Dergelijke ondernemingen zullen aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt en loyale medewerkers vinden.

Dat is de slag die we in ondernemend Nederland moeten maken.

Slagen we daarin niet dan ontaardt de wedren in een afwenteling van verantwoordelijkheden en een steeds sterkere juridisering van het arbeidsbestel.

Als u die omslag weet te maken, dan kunnen we over enkele jaren ons Bureau Beroepsziekten, dat in mei gestart wordt, wellicht weer opdoeken.

Ik dank u voor uw aandacht.

Voor meer informatie:

FNV Voorlichting, 020 5816 550

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...