Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 27-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
vergaderagenda's
agenda gemeenteraad

Besluitenlijst raadsvergadering 27 januari 2000.

Agendanr

Voorstel

Besluit

01.01

Vaststellen van de notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d. 8 november 1999 (begrotingsbehandeling 2000) en 23 december 1999.

8-11-1999 Vastgesteld met wijzigingen in het lijstje van toezeggingen 23-12-1999. Voornamen gebruiken

01.02

Ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aannemen: Door gedeputeerde staten van Gelderland is de navolgende begrotingswijziging voor kennisgeving aangenomen: 13e wijziging van de algemene dienst 1999
A. Blad Riviergemeenten nr. 3 van december 1999, een uitgave van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten.
B. Milieukrant nummer 8, een uitgave van het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Gelderland en Gelderse Milieufederatie. C. Brief van fam. Van Beuningen inzake Rijksweg A73 en het antwoord van het college.
D. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 1999 tot en met 25 januari 2000.

Bij punt D. uitvoeren geluidsmeting zelf doen als Rijkswaterstaat het niet doet en behandelen in cie. OWV.

01.03

Nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de reconstructie van de Rijksweg c.a.
Het reconstructieplan wijkt op enkele punten af van de geldende bestemmingsplannen de afwijkingen zijn vrij beperkt; er zij enkele minimale grensoverschrijdingen en het profiel wordt gewijzigd. VOORSTEL:

1. voor het gebied zoals dat op de tekening is aangegeven een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in artikel 21 WRO nemen.
2. Bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treed op de dag na de openbare bekendmaking er van

3. De bevoegdheid om voor het reconstructieplan een vrijstelling ingevolge artikel 19 WRO te verlenen aan ons college te laten.

Conform voorstel besloten.

01.04

Beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van de rotonden Droogsestraat en Groesbeekseweg, kruising met VRI-installatie Raadhuisstraat, herinrichting centrum en aanpassing rotonden Hoogenhof en Grootveldschelaan.
In verband met de reconstructie van het centrum Malden is na een langjarige brede discussie gekozen voor de zgn. middenbermvariant waarbij de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zo optimaal mogelijk zal zijn. Het totale plan voor de reconstructie van de Rijksweg is in samenspraak met de provincie verder ontwikkeld en daarbij zijn alle kruisingen aan de orde gekomen . Nu kan tot uitvoering worden overgegaan.
Voorstel:

1. Voor het gemeentelijk aandeel in de kosten een krediet beschikbaar stellen van f 4.664.500,--

2.Dekken uit algemene reserve van het grondbedrijf en uit het exploitatieplan hoek Kloosterstraat

3. Grondverwerving t.b.v. te realiseren werken delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

Conform voorstel besloten.
Toezegging: In maart start reconstructie, Tijdelijke noodmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid Broekkant te nemen.
In cie. OWV behandelen

1. lijst met voorgenomen maatregelen

2. uitvoeren voordat met reconstructie gestart wordt.

01.05

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2000. Vanaf 1 januari 1997 hebben gemeenten de opdracht om te voorzien in adequate huisvesting voor het onderwijs, op basis van een verordening Schoolbesturen hebben gelegenheid gehad aanvragen in te dienen en deze aanvragen zijn behandeld aan de hand van wettelijke voorschriften en de gemeentelijke beoordelingscriteria zoals neergelegd in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voorstel:

1. Het programma huisvesting onderwijs 2000 met goedgekeurde aanvragen vaststellen

2. Het programma huisvesting onderwijs 2000 met afgewezen aanvragen vast te stellen

3. Een investeringsbedrag van f 172.360.00 ten laste brengen van de voorziening "onderhoud onderwijsgebouwen"

4. Een investeringsbedrag van f 1.516.713,00 te activeren; de nog ongedekte kapitaallasten ten laste brengen van de begrotingspost "onvoorzien 2000"

Conform voorstel besloten

01.06

Vervallen

01.07

Doorlopend besluit tot herverdeling aandelen N.V. Waterbedrijf Gelderland
Om de omslachtige en kostbare procedure van herverdeling van aandelen te beperken, een doorlopend besluit afgeven zodat de herverdeling eens in de drie jaar kan plaatsvinden.

Conform voorstel besloten

01.08

Verordening straatnaamgeving en huisnummering.
Vast te stellen de :Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en staanplaatsen.
De besluiten die een gemeentebestuur neemt op het terrein van straatnaamgeving en huisnummering dienen sinds 1 oktober 1994 te zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening , zulks mede met het oog op toezicht en naleving van de regels. In de verordening kunnen dan tevens de bepalingen uit de APV worden opgenomen. De vaststelling van de verordening zal géén verandering brengen in de huidige praktijk van straatnaamgeving en huisnummering.

Conform voorstel besloten

01.09

Invoering G.I.S (Geografisch Informatie Systeem). Binnen onze organisatie is grote behoefte aan een geografisch informatiesysteem waarin de diverse beheerssystemen (groen, wegen, riool) kunnen worden gekoppeld zodat automatische koppelingen te leggen zijn tussen kaart en administratieve gegevens. Nu is er ook geen communicatie (op geautomatiseerd niveau) mogelijk met externe instellingen en bedrijven als het gaat om uitwisseling van kaartgegevens om deze kaartgegevens digitaal binnen te halen, te verwerken, te muteren en uit te leveren. Mede hierdoor beschikken wij nog steeds niet over adequate systemen die actuele onderhoudstechnische en financiële gegevens kunnen verstrekken over het beheren van groen, wegen en riolering. Ook de provincie dringt er reed geruime tijd op aan op het werken met dergelijke systemen zodat tijdig goede informatie kan worden verstrekt.
VOORSTEL:

1. Instemmen met het plan van aanpak, waarbij Nedgraphics het GIS-traject voor zijn rekening neemt en DHV de totale automatisering van de beheerpakketten realiseert.

2. Beschikbaar stellen van een krediet van f 720.000,-- voor het hele invoeringstraject.

Conform voorstel besloten

01.10

Garantie Geldlening WSV `Maas en Waal' Heumen.
De gevraagde garantie afgeven t.b.v. een bij de ABN/AMRO bank n.v. aan te trekken lening van f 75.000,-- voor (mede)financiering van nieuwe aanlegsteigers in de jachthaven te Heumen

Conform voorstel besloten

01.11

Subsidie Veldafscheiding S.V. Juliana.
Onlangs heeft S.V. Juliana twee nieuwe speelvelden aangelegd waarvan de aanleg volledig is gesubsidieerd.
Om praktische redenen is besloten het nieuwe trainingsveld te gaan gebruiken als speelveld zodat de trainingsvelden bij elkaar liggen. Het nieuwe veld moet derhalve alsnog voorzien worden van een veldafscheiding omdat dit door de KNVB wordt voorgeschreven VOORSTEL:

1. op grond van de Bijzondere Subsidieverordening Investeringen Welzijnsaccomodaties een subsidie van f 4.170,-- beschikbaar stellen (zijnde 1/3 van de totale investeringskosten)

2. het subsidie ten laste brengen van de post "Onvoorzien"

Conform voorstel besloten

01.12

Begrotingswijzigingen naar aanleiding van de agendapunten met financiële consequenties, tevens is in deze wijziging verwerkt: A. uw besluit bij de begrotingsbehandeling om f 250.000,-- te voteren voor de vorming van een fonds "sociale structuur". B. Ons besluit van 20 juli 1999, de commissie FEZ op 6 september jl. gehoord, de bijdrage 2000 aan de stichting slachtofferhulp te verhogen van 15 naar 25 cent per inwoner of voor 16.000 inwoners een bedrag van

f 1.600,-- meer;
C. De overbrenging van het vierdaagse-budget van hoofdfunctie 5 (cultuur en recreatie) naar hoofdstuk 3 (economische zaken) Bij de begrotingswijziging van de jongstleden november vergadering is aangegeven dat de dekking van agendapunt 11.09 (ontslag personeelslid) verwerkt zou worden in deze wijziging. De procedure is echter nog niet geheel afgerond zodat er later op wordt teruggekomen.

Conform voorstel besloten.
Bij punt A: VVD tegen.
Toezegging dat verschil wordt toegelicht in de cie. Financiën.

Data van de raadsvergaderingen in 2000 (wijzigingen voorbehouden):

27 januari
24 februari
23 maart
20 april
25 mei
29 juni
(eventueel 6 juli)
28 september
26 oktober
23 november
21 december

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie