Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 27-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
vergaderagenda's
agenda gemeenteraad

Besluitenlijst raadsvergadering 27 januari 2000.

Agendanr

Voorstel

Besluit

01.01

Vaststellen van de notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d. 8 november 1999 (begrotingsbehandeling 2000) en 23 december 1999.

8-11-1999 Vastgesteld met wijzigingen in het lijstje van toezeggingen 23-12-1999. Voornamen gebruiken

01.02

Ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aannemen: Door gedeputeerde staten van Gelderland is de navolgende begrotingswijziging voor kennisgeving aangenomen: 13e wijziging van de algemene dienst 1999
A. Blad Riviergemeenten nr. 3 van december 1999, een uitgave van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten.
B. Milieukrant nummer 8, een uitgave van het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Gelderland en Gelderse Milieufederatie. C. Brief van fam. Van Beuningen inzake Rijksweg A73 en het antwoord van het college.
D. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 1999 tot en met 25 januari 2000.

Bij punt D. uitvoeren geluidsmeting zelf doen als Rijkswaterstaat het niet doet en behandelen in cie. OWV.

01.03

Nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de reconstructie van de Rijksweg c.a.
Het reconstructieplan wijkt op enkele punten af van de geldende bestemmingsplannen de afwijkingen zijn vrij beperkt; er zij enkele minimale grensoverschrijdingen en het profiel wordt gewijzigd. VOORSTEL:

1. voor het gebied zoals dat op de tekening is aangegeven een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in artikel 21 WRO nemen.
2. Bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treed op de dag na de openbare bekendmaking er van

3. De bevoegdheid om voor het reconstructieplan een vrijstelling ingevolge artikel 19 WRO te verlenen aan ons college te laten.

Conform voorstel besloten.

01.04

Beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van de rotonden Droogsestraat en Groesbeekseweg, kruising met VRI-installatie Raadhuisstraat, herinrichting centrum en aanpassing rotonden Hoogenhof en Grootveldschelaan.
In verband met de reconstructie van het centrum Malden is na een langjarige brede discussie gekozen voor de zgn. middenbermvariant waarbij de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zo optimaal mogelijk zal zijn. Het totale plan voor de reconstructie van de Rijksweg is in samenspraak met de provincie verder ontwikkeld en daarbij zijn alle kruisingen aan de orde gekomen . Nu kan tot uitvoering worden overgegaan.
Voorstel:

1. Voor het gemeentelijk aandeel in de kosten een krediet beschikbaar stellen van f 4.664.500,--

2.Dekken uit algemene reserve van het grondbedrijf en uit het exploitatieplan hoek Kloosterstraat

3. Grondverwerving t.b.v. te realiseren werken delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

Conform voorstel besloten.
Toezegging: In maart start reconstructie, Tijdelijke noodmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid Broekkant te nemen.
In cie. OWV behandelen

1. lijst met voorgenomen maatregelen

2. uitvoeren voordat met reconstructie gestart wordt.

01.05

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2000. Vanaf 1 januari 1997 hebben gemeenten de opdracht om te voorzien in adequate huisvesting voor het onderwijs, op basis van een verordening Schoolbesturen hebben gelegenheid gehad aanvragen in te dienen en deze aanvragen zijn behandeld aan de hand van wettelijke voorschriften en de gemeentelijke beoordelingscriteria zoals neergelegd in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voorstel:

1. Het programma huisvesting onderwijs 2000 met goedgekeurde aanvragen vaststellen

2. Het programma huisvesting onderwijs 2000 met afgewezen aanvragen vast te stellen

3. Een investeringsbedrag van f 172.360.00 ten laste brengen van de voorziening "onderhoud onderwijsgebouwen"

4. Een investeringsbedrag van f 1.516.713,00 te activeren; de nog ongedekte kapitaallasten ten laste brengen van de begrotingspost "onvoorzien 2000"

Conform voorstel besloten

01.06

Vervallen

01.07

Doorlopend besluit tot herverdeling aandelen N.V. Waterbedrijf Gelderland
Om de omslachtige en kostbare procedure van herverdeling van aandelen te beperken, een doorlopend besluit afgeven zodat de herverdeling eens in de drie jaar kan plaatsvinden.

Conform voorstel besloten

01.08

Verordening straatnaamgeving en huisnummering.
Vast te stellen de :Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en staanplaatsen.
De besluiten die een gemeentebestuur neemt op het terrein van straatnaamgeving en huisnummering dienen sinds 1 oktober 1994 te zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening , zulks mede met het oog op toezicht en naleving van de regels. In de verordening kunnen dan tevens de bepalingen uit de APV worden opgenomen. De vaststelling van de verordening zal géén verandering brengen in de huidige praktijk van straatnaamgeving en huisnummering.

Conform voorstel besloten

01.09

Invoering G.I.S (Geografisch Informatie Systeem). Binnen onze organisatie is grote behoefte aan een geografisch informatiesysteem waarin de diverse beheerssystemen (groen, wegen, riool) kunnen worden gekoppeld zodat automatische koppelingen te leggen zijn tussen kaart en administratieve gegevens. Nu is er ook geen communicatie (op geautomatiseerd niveau) mogelijk met externe instellingen en bedrijven als het gaat om uitwisseling van kaartgegevens om deze kaartgegevens digitaal binnen te halen, te verwerken, te muteren en uit te leveren. Mede hierdoor beschikken wij nog steeds niet over adequate systemen die actuele onderhoudstechnische en financiële gegevens kunnen verstrekken over het beheren van groen, wegen en riolering. Ook de provincie dringt er reed geruime tijd op aan op het werken met dergelijke systemen zodat tijdig goede informatie kan worden verstrekt.
VOORSTEL:

1. Instemmen met het plan van aanpak, waarbij Nedgraphics het GIS-traject voor zijn rekening neemt en DHV de totale automatisering van de beheerpakketten realiseert.

2. Beschikbaar stellen van een krediet van f 720.000,-- voor het hele invoeringstraject.

Conform voorstel besloten

01.10

Garantie Geldlening WSV `Maas en Waal' Heumen.
De gevraagde garantie afgeven t.b.v. een bij de ABN/AMRO bank n.v. aan te trekken lening van f 75.000,-- voor (mede)financiering van nieuwe aanlegsteigers in de jachthaven te Heumen

Conform voorstel besloten

01.11

Subsidie Veldafscheiding S.V. Juliana.
Onlangs heeft S.V. Juliana twee nieuwe speelvelden aangelegd waarvan de aanleg volledig is gesubsidieerd.
Om praktische redenen is besloten het nieuwe trainingsveld te gaan gebruiken als speelveld zodat de trainingsvelden bij elkaar liggen. Het nieuwe veld moet derhalve alsnog voorzien worden van een veldafscheiding omdat dit door de KNVB wordt voorgeschreven VOORSTEL:

1. op grond van de Bijzondere Subsidieverordening Investeringen Welzijnsaccomodaties een subsidie van f 4.170,-- beschikbaar stellen (zijnde 1/3 van de totale investeringskosten)

2. het subsidie ten laste brengen van de post "Onvoorzien"

Conform voorstel besloten

01.12

Begrotingswijzigingen naar aanleiding van de agendapunten met financiële consequenties, tevens is in deze wijziging verwerkt: A. uw besluit bij de begrotingsbehandeling om f 250.000,-- te voteren voor de vorming van een fonds "sociale structuur". B. Ons besluit van 20 juli 1999, de commissie FEZ op 6 september jl. gehoord, de bijdrage 2000 aan de stichting slachtofferhulp te verhogen van 15 naar 25 cent per inwoner of voor 16.000 inwoners een bedrag van

f 1.600,-- meer;
C. De overbrenging van het vierdaagse-budget van hoofdfunctie 5 (cultuur en recreatie) naar hoofdstuk 3 (economische zaken) Bij de begrotingswijziging van de jongstleden november vergadering is aangegeven dat de dekking van agendapunt 11.09 (ontslag personeelslid) verwerkt zou worden in deze wijziging. De procedure is echter nog niet geheel afgerond zodat er later op wordt teruggekomen.

Conform voorstel besloten.
Bij punt A: VVD tegen.
Toezegging dat verschil wordt toegelicht in de cie. Financiën.

Data van de raadsvergaderingen in 2000 (wijzigingen voorbehouden):

27 januari
24 februari
23 maart
20 april
25 mei
29 juni
(eventueel 6 juli)
28 september
26 oktober
23 november
21 december

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...