Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over wijziging Huisvestingswet

Datum nieuwsfeit: 28-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging huisvestingswet (280100)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Wijziging huisvestingswet (280100)

Den Haag, 28 januari 2000.

In zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd beschrijft Geert Mak de ontwikkelingen op het Friese platteland. Het is het verhaal waarin alles anders werd. Van de beschreven historische omwenteling zijn pas nu de omvang en de gevolgen duidelijk geworden. De bibliotheek verdween, net zoals het postkantoor, de schoenmaker en de bakker, het huiskamercafe, het timmerbedrijf en de vrijwillige brandweer. De kerk werd overgedragen aan monumentenzorg.

De sociale samenhang en de leefbaarheid van kleinere stadjes, dorpen en kernen staat nog steeds onder druk. De wijziging van de Huisvestingswet schiet als instrument tekort omdat er wel plaats is voor ( toekomstig ) rijke rustzoekers in restrictieve beleidsgebieden, maar komen starters (jongeren/jonge gezinnen) en ook ouderen uit de regio onvoldoende aan bod, doordat de woningprijzen de pan uit rijzen. Juist de mensen uit de eigen regio waarborgen de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen en kernen.

Het uitgangspunt bij de wijziging van de HVW is de vrije vestiging. De mate van beperking van bindingseisen bij de woonruimteverdeling en de kaveluitgifte deelt de CDA-fractie niet. De gemeenten hebben bindingseisen nodig ter bescherming van de leefbaarheid in het landelijk gebied en ter beperking van de mobiliteit met betrekking tot woon- en werkverkeer.

In de gewijzigde Huisvestingswet staat, dat niet meer dan 50% van de koopwoningen in restrictief beleidsgebied ( Groene Hart,Utrechtse Heuvelrug en deel Veluwe + door provincie in streekplan aangewezen gebieden .) aan specifieke groepen woningzoekenden kan worden toegewezen, via lokale bindingseisen.
Het belang van de binding van de burger aan een wijk, dorp of kern mag overigens niet worden onderschat. Daarnaast geven veel mensen aan graag in de regio , niet ver van familie te willen wonen. De CDA-fraktie hecht aan deze sociale samenhang en deze familie- en gezinswens.
De nog op te stellen AmvB zou hier nadrukkelijk op in moeten gaan. Is de minister dat met ons van mening?

De CDA-fractie vindt het voorgestelde regiem nog te strak en verwijst ook naar de recente brieven uit onder andere van gemeenten uit het Groene Hart, de Veluwe, jongeren uit Tubbergen, de provincie Overijssel en de Waddeneilanden. Dit strakke regiem heeft tot gevolg dat met name de kleinere gemeenten in restrictieve gebieden het beperkt aantal woningen dat zij mogen bouwen, onvoldoende mogen bestemmen voor de eigen inwoners. De ruimte voor het lokale volkshuisvestingsbeleid wordt nu als te zeer beperkt gezien. De CDA-fractie stelt voor dat provincies en gemeenten meer maatwerk moeten kunnen leveren. Op de zeer krappe woningmarkt zou flexibel omgegaan moeten kunnen worden met het maximum van 50% . Het beleid heeft namenlijk tot gevolg dat vooral jonge mensen (starters) en ouderen, die langer zelfstandig willen wonen in aangepaste woningen, gedwongen worden te verhuizen naar regionale opvangkernen, ten gunste van rijke rustzoekers. Ik verwijs naar de aangenomen motie van de SGP over een adequaat woningaanbod voor starters op de woningmarkt. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie? Wanneer wordt de Kamer hierover geinformeerd?

Een ander specifiek probleem is de afbakening van de regio waarbinnen bindingseisen gesteld kunnen worden.
Ook vraagt de CDA-fraktie de minister of hij ook vindt dat de omschrijving van de restrictieve gebieden te rigide is. Kunnen gemeenten op deze wijze wel een goed huisvestingsbeleid voeren ?

Kan de minister toezeggen dat deze zaken in de AmvB aan de orde komen? Wanneer kan de Kamer deze AmvB tegemoet zien?

In het wetsvoorstel over de herziening van de HVW wordt weergegeven dat de bovengrens van het distributiebestand voor koopwoningen bij een verkoopprijs van 300.000,= ligt. Deze grens is gedateerd, niet meer actueel. De prijzen in het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn de laatste 2 jaren fors gestegen. Voor veel jonge mensen en gezinnen zijn de huizen onbereikbaar, doordat vestigers van elders die geen economische dan wel maatschappelijke binding aan hebben deze jonge gezinnen verdringen.
De CDA-fractie pleit voor de prijsgrens in de HVW, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden als planologisch regiem en mate van druk op de lokale woningmarkt. Kan de minister toezeggen dat het bedrag van 300.000 geindexeerd wordt? Een duidelijk antwoord kan een Kameruitspraak voorkomen.
Kan er voldoende regionaal maatwerk worden geleverd en komt dit in de AmvB aan de orde?

In het regeerakkoord staat klip en klaar dat de regering zich sterk zal maken voor een leefbaar platteland en voor de sociale cohesie. Dit vraagt een goede AmvB die rekening houdt met regionaal maatwerk. Ik hoop dan ook op een positieve uitwerking.

Laten wij er voor zorgen dat wij er vanuit onze verantwoordelijkheid alles aan hebben gedaan om de sociale samenhang en de leefbaarheid zoveel mogelijk te versterken. Als Geert Mak over tien jaar een nieuw boek schrijft mag daaruit niet blijken, dat Haagse regelgeving, breder dan alleen de Huisvestingswet, ervoor heeft gezorgd dat de sociale samenhang en de leefbaarheid van kleine stadjes, dorpen en kernen onderuit is gehaald.

MOTIE VAN HET LID RIETKERK

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende , dat in het kader van de nieuwe Huisvestingswet straks maximaal 50% van de koopwoningen in gemeenten met restrictief beleid onder het distributieregime kan worden gebracht;

Overwegende, dat hierdoor gemeenten met ( zeer ) beperkte bouwmogelijkheden onvoldoende mogelijkheden hebben om de eigen woningzoekenden met name starters, jonge gezinnen en anderen te kunnen huisvesten;

Verzoekt de regering via het Huisvestingsbesluit te regelen dat maximaal 67 % van de nieuwe of vrijkomende koopwoningen in gemeenten met restrictief beleid aan de woningzoekenden uit de eigen regio kan worden toegewezen;

En gaat over tot de orde van de dag.


MOTIE VAN HET LID RIETKERK

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende , dat het voornemen bestaat om in het Huisvestingsbesluit een vaste generieke koopprijsgrens van 300.000 gulden op te nemen, met de mogelijkheid van afwijking naar boven voor gemeenten waarop restrictief beleid van toepassing is;

Overwegende, dat de forse stijging van de koopprijzen in de afgelopen jaren aanleiding geeft om deze koopprijsgrens regelmatig af te stemmen op de aktuele prijsontwikkeling op de koopwoningenmarkt , zodat gemeenten voldoende mogelijkheden houden voor een adequaat woningtoewijzingsbeleid;

Verzoekt de regering, de voorgenomen generieke koopprijsgrens van 300.000 gulden alsook de afwijkende grenzen voor restrictief beleidsgebieden jaarlijks te indexeren op basis van gemiddelde stijging ( of daling ) van de prijs van koopwoningen ;

En gaat over tot de orde van de dag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie