Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams decreet Ruimtelijke Ordening : technische fiche

Datum nieuwsfeit: 28-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 JANUARI 2000

Decreet Ruimtelijke Ordening : technische fiche

Ziehier in detail de in het op 28/1/2000 principieel goedgekeurde voorontwerp van decreet opgenomen wijzigin- gen aan het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18/5/1999 en van het gecoördineerde decreet van 22/10/1996.

Technische aanpassingen (opheffen van tegenstrijdigheden, verduidelijkingen, wegwerken van interpretatiemoeilijk- heden en invullen van lacunes) :

- art. 2 : samenstelling van GECORO - art. 4 : verduidelijking van het onderscheid tussen een ontwerper als rechtspersoon en een ruimtelijk planner als natuurlijk persoon - art. 7 : verduidelijking van het onderscheid tussen een ontwerper als rechtspersoon en een ruimtelijk planner als natuurlijk persoon - art. 12 : de schaderegeling bij onteigening wordt beter uitgewerkt en in één zeer specifiek geval wordt een ver- valtermijn voor het vorderingsrecht ingevoerd - art. 13 : de planbaten worden slechts verschuldigd na het verkrijgen van een bouwvergunning, waaruit effectief bijkomende rechten worden geput - art. 14 : de tekst van de vergunningsplicht wordt afgestemd op de terminologie van het bos- en natuur- decreet - art. 15 : een inconsistentie wordt weggewerkt : naast een vergunning voor gebouwen kan ook een vergunning voor de wegen en infrastructuur voor de realisatie van een bedrijventerrein reeds sneller verleend worden op basis van een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan - art. 16 : er wordt voor gezorgd dat er geen 'onbekende' tussencategorie is tussen grote en kleine werken van algemeen belang. Een inconsistentie met art. 136 m.b.t. het planologisch attest wordt weggewerkt. De anticipatie op de goedkeuring van een uitvoeringsplan wordt verruimd tot alle plannen, niet enkel de gewestelijke. Ook de milieuvergunning moet sneller worden verleend, gelet op de noodzakelijke koppeling met de stedenbouwkundige ver- gunning. - art. 18 : de stedenbouwkundige inspecteur dient, naast een afschrift van de vergunning, ook te beschikken over een dossier - art. 19 en art. 31: de verplichte aanwezigheid van de vergunning en bijhorend dossier op de bouwwerf was ver- geten in het nieuwe decreet en kan helpen om preventief bouwmisdrijven te bestrijden - art. 20 : voor uitoefening van zijn beroepsrecht moet de stedenbouwkundige inspecteur ook op de hoogte zijn van het bestaan van de rappelbrief - art. 21 : er is een inconsistentie met artikel 122 õ1- derde lid : ook na een rappelbrief dient de stedenbouw- kundige inspecteur een afschrift van de beslissing van de bestendige deputatie te ontvangen - art. 22 : het betreft hier een verduidelijking : ook na een stilzwijgende beslissing dient een aanvrager nog 20 dagen te wachten vooraleer van start te gaan met de werken - art. 26 : het toepassingsgebied van het planologisch attest wordt verruimd niet enkel naar de wijziging, maar ook naar de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoe- ringsplannen - art. 27 : hier werd vergeten dat niet alle onderhandse akten (zgn. compromissen) worden verleden bij een nota- ris. Een dubbele verplichting bij akten voor hypothe- caire leningen of kredieten wordt weggenomen - art. 32 : door het betalen van het vergelijk vervalt de strafprocedure. Dit was voorzien in het oude decreet, maar vergeten in het nieuwe decreet - art. 33 : hier wordt verduidelijkt dat het vonnis een eindvonnis betreft, en geen tussenvonnis - art. 34 en art. 43 : een aantal dubbele regelingen, die tot juridische betwistingen kunnen leiden, worden weg- gewerkt - art. 35 en art. 41 : er wordt geopteerd om over de 'opkuis' van de gemeentelijke plannen van aanleg niet bij het van kracht worden van het decreet, maar pas in een latere fase te beslissen. De huidige regeling, nl. het opheffen van dergelijke plannen van aanleg, die in een latere fase terug kunnen worden opgevist, zou aanleiding geven tot een juridisch contentieux bij de behandeling van bouwaanvragen binnen een bijzonder plan van aanleg - art. 40 : er wordt meer duidelijkheid verschaft over wat precies 'lopende procedures' zijn tot opmaak of her- ziening van APA's en BPA's en een specifieke regeling wordt voorzien voor de gemeenten die reeds beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan - art. 42 : de huidige regeling over het verval van ver- kavelingsvergunningen, die dateren van voor 22 dec. 1970, wordt herschreven en verduidelijkt zonder essentiële inhoudelijke repercussies - art. 46 en art. 47 : er wordt een bepaling toegevoegd om duidelijk te maken dat de afschaffing van de 'vroegere opvulregel' een definitief karakter verkrijgt. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de vroegere regeling voor planschade van toepassing blijft voor alle gevallen waar planschade wordt gevraagd omwille van gewestplannen, APA's en BPA's om moeilijke transitiescenario's van het oude naar het nieuwe systeem te vermijden.

Verbetering en vereenvoudiging van procedures in het kader van behoorlijk bestuur

- art. 3 : eventuele i.p.v. verplichte opmaak van de nadere regels m.b.t. structuurbepalende elementen op de drie niveau's - art. 5 : schrapping van een overbodig lid. - art. 6 : schrapping van een overbodig lid. - art. 8, 9 en 10 : geen wijzigingen meer aanbrengen aan een ontwerpplan op basis van een nieuw gegeven, dat onbekend was ten tijde van de voorlopige vaststelling van het plan - art. 11 : het verhinderen van een carroussel van voort- durend nieuwe gemeentelijke uitvoeringsplannen, die geba- seerd zijn op een goedgekeurd gemeentelijk structuurplan, dat om een of andere reden evenwel strijdig zou kunnen zijn met een hoger plan. - art. 17 : het principe van de 'tijdelijke' vergunning wordt uitgebreid over een aantal bijkomende categorieën - art. 23 : het overleg met de Vlaamse Bouwmeester wordt nader bepaald. Anders zou voor de meest banale aanvragen, bv. een dakvlakvenster in een gemeentehuis of voor een rioolcollector, steeds voorafgaand overleg met de Vlaamse bouwmeester vereist zijn - art. 24 : het verval van een stedenbouwkundige vergun- ning voor twee of meerdere afzonderlijke gebouwen (bv. een woning met afzonderlijke garage) wordt duidelijker omschreven. De expliciete koppeling met de milieuvergun- ning wordt overgenomen uit het VLAREM-decreet - art. 25 : bij een procedure bij de Raad van State, wordt de schorsing van de uitvoeringstermijn ook toegepast op verkavelingsvergunningen, naar analogie met de bouwvergunningen - art. 28 : om te lange teksten te vermijden bij het voe- ren van publiciteit, wordt de informatieplicht beperkt tot de loutere vermelding of voor het goed een verkave- lingsvergunning bestaat - art. 29 : de gemeenten kunnen thans zelf de vrijstel- lingen en de tariefdiversificaties bepalen voor de belas- ting op niet bebouwde percelen, in functie van het eigen gemeentelijk grondbeleid - art. 30 : het betreft hier een minder omslachtige rege- ling dan de gewone procedure om een huiszoeking te vragen. Aan de stedenbouwkundige inspecteurs wordt de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie toegekend en de machtiging om huiszoeking wordt gevraagd aan de politierechter in plaats van aan de onderzoeks- rechter, zoals ook reeds in het 'oude' decreet was voor- zien - art. 36, 37, 38 en 39 : het huidige decreet voorziet dat de PROCORO en GECORO moeten samengesteld worden bin- nen de 60 dagen na het van kracht worden van het decreet. Gelet op de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar is het absurd deze organen voor enkele maanden samen te stellen en wordt de uiterste datum ver- schoven naar 1 mei 2001. Gemeenten en provincies, die dit wensen, kunnen uiteraard de PROCORO en GECORO vroeger samenstellen. - art. 49 : De praktijk van inherzieningstellingen wordt fel vereenvoudigd. Een gemeente dient bv. niet meer om een machtiging te vragen aan de minister om een bestaand BPA te mogen herzien. Dit levert in vele gevallen een tijdwinst van 3 à 4 maanden op. - art. 50 en 51 : In het oude decreet werd bepaald dat de werken, die vrijgesteld zijn van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van geringe omvang dienen te zijn. Deze beperking wordt geschrapt. In een nader op te maken uitvoeringsbesluit kan nu bepaald worden dat bv. een aan- vraag voor een normale eengezinswoning vrijgesteld is van het advies van de gemachtigde ambtenaar. Voor zeer vele, routinematige aanvragen kan alzo in het oude systeem op eenvoudige wijze rechtstreeks een vergun- ning worden bekomen van het college van burgemeester en schepenen, zodat een aanzienlijke tijdwinst kan worden geboekt voor de partikulier en er meer tijd vrijkomt voor de provinciale afdelingen AROHM bij de begeleiding van de gemeenten naar het nieuwe systeem. - art. 52 : Voor de gemeenten die nog werken volgens het oude systeem, kan de aanvrager thans rechtstreeks in beroep gaan bij de bestendige deputatie na het verstrij- ken van de reglementaire termijn in plaats van eerst een aangetekende brief te sturen naar de gemachtigde ambte- naar. Dit levert een tijdwinst van 30 dagen op. - art. 53 : In het oude systeem wordt, naar analogie met het nieuwe systeem, een derde beroepstrap voor de aanvra- ger geschrapt. Ook deze wijziging moet het mogelijk maken de huidige achterstand bij bouwaanvragen en verkavelings- aanvragen gevoelig te reduceren. - art. 54 : een overgangsregeling voor voorgaande art. 50 t/m. 53 wordt voorzien.

Planologische wijzigingen of wijzigingen in functie van de implementatie van het Vlaams Regeerakkoord

- art. 44 : een specifieke, permanente regeling in ver- band met zone-vreemde monumenten wordt ingeschreven. Het huidige decreet laat enkel een gebruikswijziging naar eengezinswoningen toe voor een periode van max. 5 jaar. Iedere gebruikswijziging wordt thans mogelijk voor zover de voortzetting van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet garan- deert en de nieuwe functie de erfgoedwaarde ongeschonden laat of verhoogt. Op deze wijze is de verbouwing van een beschermd kasteel tot seniorie bv. mogelijk. Ook vanuit de door ons land geratificeerde Conventie van Granada van 1985 wordt gepleit voor het bevorderen van het gebruik van beschermde goederen, rekening houdend met de eigen- tijdse behoeften. Deze Conventie sluit geen enkele gebruiksfunctie uit. Ook het regeerakkoord bepaalt uit- drukkelijk dat zonevreemde monumenten een bijzondere aan- dacht zullen krijgen. De nodige grendels om misbruiken of aberraties te vermijden, worden ingebouwd. - art. 45 : ook voor de gunning van werken van algemeen belang wordt aansluiting gezocht bij de regeling van het nieuwe decreet, nl. gunning kan slechts van zodra het openbaar onderzoek is afgerond - art. 48 : het planologisch attest wordt 'versneld' ingevoerd. Het huidige decreet koppelt de opmaak van een planologisch attest uitsluitend aan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Niet alle gemeenten zijn reeds voldoende ver gevorderd in hun structuurplanningsproces. Dit artikel wil nu reeds elk individueel bedrijf de mogelijkheid bieden om aan de overheid te vragen of er een wijziging van de bestem- mingsplannen komt of niet. Gelet op de vermoedelijk 5 jaar lange overgangsperiode tot iedere gemeente ruimte- lijke uitvoeringsplannen kan opmaken, wordt het toepas- singsgebied van het planologisch attest ook uitgebreid naar de opmaak van BPA's. Bij afgifte van een positief attest dient, binnen een termijn van 6 maanden na afgifte ervan, een ontwerp van bijzonder plan van aanleg te wor- den voorgelegd aan de bevoegde commissie voor advies en de adviserende instellingen en administraties. Het col- lege van burgemeester en schepenen kan die termijn van 6 maanden om gemotiveerde reden verlengen. Na definitieve aanvaarding van het plan door de gemeenteraad, dient de Vlaamse regering de gevraagde goedkeuring te verlenen binnen de 60 dagen na ontvangst van het dossier. De kwaliteitsbewaking gebeurt op deze wijze zowel op plano- logisch als op juridisch gebied. - art. 50 : het toepassingsgebied van het huidige art. 166 (ver- of herbouwen van zone-vreemde gebouwen en woningen) wordt , behoudens de reeds bestaande voorzie- ningen voor het agrarisch gebied, het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en parkgebied, uitgebreid tot gebieden waar de open ruimte niet primeert, met name het industriegebied (of gelijkgestelde) en het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

info : ir. Dirk Brusselaers; ir.Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. (02) 553 64 11 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...