Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidieregeling (agrarisch) natuurbeheer zijn van kracht

Datum nieuwsfeit: 28-01-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV 28 januari 2000

De Subsidieregeling natuurbeheer en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer zijn van kracht

Per 1 januari 2000 zijn twee nieuwe regelingen voor het beheer van natuur in werking getreden, de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN). Tezamen maken zij deel uit van het Programma Beheer, dat het resultaat vormt van de herziening van het "groene subsidiestelsel" door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vervangen zij een aantal bestaande regelingen op het gebied van bos, natuur en landschap. Het nieuwe subsidiestelsel zal gefaseerd worden opengesteld. Op internet is informatie te vinden over de openstelling.

Behandeling van aanvragen Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij LASER Zuidoost. LASER beoordeelt de aanvragen in samenwerking met DLG. De behandeling vindt plaats in volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, stelt geld beschikbaar voor de subsidieregelingen en behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen, als het beschikbare budget van een bepaalde subsidiesoort uitgeput is.

Informatievoorziening Voor informatie over de overgangsvoorwaarden en voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij LASER Zuidoost (0475- 355555) of via de LNV-website (www.minlnv.nl/regelingen) De integrale regelingsteksten met toelichting en bijlage zijn ook te vinden op deze site. Voor inhoudelijke vragen zoals over de manier waarop beheersvoorschriften moeten worden uitgevoerd, de controlesystematiek of over provinciale gebiedsplannen kan contact worden opgenomen met de provinciale DLG-kantoren en informatiesteunpunten. Deze adressen kunt u ook vinden op de internetpagina.

Wat verandert er? De nieuwe regelingen zijn onder meer ontwikkeld om particulieren een grotere rol te geven in het beheer van natuur. Particulieren krijgen, naast natuurbeschermingsorganisaties, de kans om ‘nieuwe’ natuur te ontwikkelen, terwijl de mogelijkheden voor het beheer van ‘bestaande’ natuur worden uitgebreid. Nieuw is dat dit ook geldt voor natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast wordt in de nieuwe regelingen een directe koppeling gelegd tussen de hoogte van de subsidie en het (natuur)resultaat om de doelmatigheid en efficiency van het natuurbeleid te verbeteren. Dit gebeurt door de invoering van beheerspakketten gericht op het bereiken van specifieke doelen. Terreinbeheerders worden in toekomst afgerekend op het bereikte natuurresultaat. De provincies zijn momenteel bezig met het opstellen van gebiedsplannen. Hierin wordt onder meer aangegeven welke pakketten van de regelingen in welke gebieden kunnen worden uitgevoerd. Waar nog geen gebiedsplannen opgesteld zijn, blijven de huidige begrenzingenplannen van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling van kracht (Rbon).

De Subsidieregeling natuurbeheer 2000 De Subsidieregeling natuurbeheer 2000 richt zich op gebieden met als hoofdbestemming ‘natuur’ en beoogt het duurzaam instandhouden en uitbreiden van bos, natuurterreinen en landschapselementen binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur. In de regeling is een duidelijke rol gereserveerd voor particuliere terreinbeheerders. De regeling beloont het beheer van ‘bestaande’ natuur en landschapselementen, vergoedt inrichtingskosten voor ‘nieuwe’ natuur en het herstel van landschapselementen en compenseert het inkomensverlies bij functieverandering van (landbouw)grond. Daarnaast honoreert de regeling de openstelling en de recreatiefunctie van natuur voor het publiek. De regeling maakt gebruik van een zestal subsidiesoorten, elk onderverdeeld in diverse pakketten.

De Subsidieregeling natuurbeheer 2000 vervangt direct of op termijn de volgende bestaande regelingen: - de Regeling Functiebeloning bos en natuurterreinen (FBB); - de Regeling Subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties; - de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer (TRPN); - de Regeling effectgerichte maatregelen (EGM); - de Regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL, voor het deel blijvend bos). Per bestaande regeling bestaan specifieke overgangsvoorwaarden.

De Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer De Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer richt zich op de ontwikkeling en het beheer van natuur, bos en landschapselementen in gebieden met als hoofdbestemming ‘landbouw’ en heeft met name de agrarische grondgebruiker in het vizier. De regeling beloont het beheer, compenseert inkomstenderving en vergoedt inrichtingskosten voor bos, natuur en landschapselementen. Ze maakt gebruik van een viertal subsidiesoorten. De Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer vervangt de volgende bestaande regelingen: - de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon); - de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (SBL, voor het deel tijdelijk bos); - de Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer (TRAN). Voor deelnemers met nog lopende beschikkingen bestaat de mogelijkheid over te stappen.

Wie mag een aanvraag indienen? Een aanvraag voor de nieuwe subsidieregelingen kan worden ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die alleen of in samenwerking met anderen een terrein beheren. Omdat de natuur meer gebaat is bij samenhangende natuurterreinen, ondersteunt de regeling samenwerking. Samenwerking kan bij voorbeeld plaatsvinden in de vorm van een groep van beheerders, een milieucoöperatie of een vereniging van agrarisch natuurbeheer. Belangrijk is dat de aanvrager, of hij nu aanvraagt op individuele titel of in een samenwerkingsverband, in het bezit is van een duurzaam gebruiksrecht voor het ingebrachte terrein. ‘Duurzaam’ betekent dat een terreinbeheerder een gebruiksrecht bezit als eigenaar, pachter of vruchtgebruiker voor een tijdvak van tenminste zes jaren. In het geval van een samenwerkingsverband is het verder van belang, dat duidelijke afspraken bestaan ten aanzien van het naleven van de regelingsvoorwaarden en de manier waarop de subsidie wordt uitbetaald.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie