Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering van de Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 28-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 28 JANUARI 2000

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering beslist formele onderhandelingen met Frankrijk aan te vatten met het oog op het sluiten van een akkoord inzake samenwerking inzake cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen met Frankrijk.


* * *

De Vlaamse regering beslist bij het Arbitragehof beroep tot vernietiging in te stellen tegen de zgn. Carrefour subsidies in het Begrotingsdecreet 1999 van de Franse Gemeenschap.


* * *

De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een nieuw besluit goed voor de erkenning en subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden. Het heeft tot doel de bepalingen van het Decreet inzake Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen van toepassing te maken op deze opleidingscentra en het cursuspakket aan te passen aan de evolutie in de zorgvraag.


* * *

De Vlaamse regering legt voor 2000 het totale aantal subsidieerbare uren voor de diensten voor gezinszorg vast. Zoals reeds bepaald in 1998 stijgt het toegestane uren contingent vanaf dit jaar jaarlijks met 4 %.


* * *

Het besluit dat de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienst verlening en rusthuizen regelt, wordt aangepast. Het wordt in overeenstemming gebracht met de bepalingen inza ke de adviserende beroepscommissie inzake gezinsen welzijnsaangelegenheden, teneinde de minister toe te laten in het geschil een definitieve beslissing te nemen.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Om haar werkingssubsidie voor 1998 niet in gevaar te brengen, wordt aan vzw Klapstuk voor dat jaar een afwij king van de subsidiëringsvoorwaarden toegekend.


* * *

De Vlaamse regering beslist de administratieve ondersteuning van het Investeringsfonds voor Grond- en Woon- beleid in Vlaams-Brabant (Vlabinvest) vanaf 1/1/2000 te laten verzekeren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de administrateur-generaal van deze maatschappij aan te duiden als leidend ambtenaar van Vlabinvest. Bedoeling is meer coördinatie en eenheid in uitvoering van de doelstellingen van Vlabinvest te verwezenlijken door de leidinggevende en uitvoerende niveaus onder te brengen in één instelling, die bovendien de aangewezen instelling is om woonprojecten met een sociale doelstelling te realiseren.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt principieel een aantal wijzigingen aan het besluit van 22/5/1991 omtrent de evaluatie van het vastbenoemde personeel en maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs goed. Het gaat om louter technische aanpassingen. Ze waren noodzakelijk geworden door de in 1998 en '99 doorgevoerde aanpassingen aan het Decreet dat het statuut van bepaalde personeelsleden in het gemeenschapsonderwijs regelt. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van het besluit van 22/5/1991 omtrent de preventieve schor- sing, de tucht en het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en de PMS- centra. Het toepassingsgebied voor de tuchtmaatregelen wordt uitgebreid tot het personeel dat tijdelijk tewerk gesteld is voor doorlopende duur, en houdt ook een aanpassing op procedureel vlak in. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onder- wijs.


* * *

De programmatie in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 1999-2000 wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt principieel het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's goed. Het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Na advies van de Raad van State wordt de contractuele betrekking van procesbewaker inning gewest- en gemeen- schapsbelastingen definitief ingeschreven in het Vlaams Personeelsstatuut.


* * *

Mevr. Conny Van Wulpen wordt aangesteld als Vlaams Economisch Vertegenwoordiger in Lyon (Frankrijk).

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering legt voor 2000 de zendtijd en de subsidie vast voor de uitzendingen door derden op de VRT Radio. Het totale subsidiebedrag is 2 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering legt voor 2000 de zendtijd en de subsidie vast voor de uitzendingen door derden op VRT Tele visie. Het totale subsidiebedrag is 79,5 miljoen fr. De gezamenlijke zendtijd blijft onveranderd vastgesteld op maximaal 50 uur per jaar. Nieuw is dat nu ook de Orthodoxe Kerk in België een halfuur zendtijd krijgt. De ver deling van de zendtijd over de politieke verenigingen sluit volledig aan bij de principes die de vorige jaren gehanteerd werden.

einde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie