Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zalm stuurt agenda Ecofin 31 januari naar de Kamer

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Zalm stuurt agenda Ecofin 31 januari naar de Kamer

Persberichtnr.

00/013

Den Haag

21 januari 2000

Zalm stuurt agenda Ecofin 31 januari naar de Kamer

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag de agenda van de Ecofin en de Euro 11 van 31 januari naar de Kamer gezonden. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de geannoteerde agenda.

Geannoteerde agenda Euro-11 d.d. 31 januari 2000

Briefing door leider van Art IV-missie voor eurozone Artus, de leider van de Art. IV-missie voor het euro-gebied, zal tijdens de Euro-11 een presentatie geven van de conclusies van de missie.
Briefing door Euro-11 voorzitter over G-7 Tokio De voorzitter van de Euro-11 zal rapporteren over de bespreking van de economische en wisselkoerssituatie op de ministeriële G-7 bijeenkomst in Tokio van 22 januari a.s..
Voorbereiding buitengewone Europese Raad te Lissabon

Besproken zal worden welke onderwerpen door de Ministers van Financiën zouden kunnen worden bijgedragen aan de speciale Europese Raad van Lissabon over werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale cohesie die zal plaatsvinden op op 23 en 24 maart a.s. Naar verluidt denken Commissie en Voorzitterschap hierbij aan themas als: (1) de bijdrage van overheidsfinanciën aan het versterken van de economische structuur in het bijzonder door de samenstelling van de overheidsuitgaven te veranderen van consumptief naar productief; (2) het belang van verdergaande integratie van Europese financiële markten;
(3) de beschikbaarheid van kapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen in Europa (risico-kapitaal).

Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 31 januari 2000

Openbaar debat n.a.v. het werkprogramma van het Portugees voorzitterschap

aard bespreking: presentatie door het voorzitterschap gevolgd door openbaar debat

Op deze eerste Ecofin Raad onder Portugees voorzitterschap zal zoals gebruikelijk een presentatie plaatsvinden van het werkprogramma van het voorzitterschap, gevolgd door een openbaar debat. Het Portugese voorzitterschap is voornemens aandacht te besteden aan de consolidatie van de EMU, in het bijzonder economische beleidscoördinatie. In dit kader wordt ook de buitengewone Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart a.s. genoemd, die in het teken zal staan van de dubbele uitdaging de technologische ontwikkeling te versnellen en tegelijk de sociale samenhang te behouden.

Daarnaast streeft het voorzitterschap naar verdergaande samenwerking op het terrein van fiscaliteit en financiële diensten, en zal het trachten tot overeenstemming te komen over het nieuwe Eigen Middelenbesluit.

Uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact
In de Ecofin Raad van 31 januari a.s. zullen de geactualiseerde stabiliteitsprogrammas van Finland, Nederland en Ierland worden besproken, alsook de geactualiseerde convergentieprogrammas van Zweden en Griekenland. Het Stabiliteits- en Groeipact verplicht de Ecofin Raad binnen twee maanden na indiening van het programma een opinie aan te nemen op basis van een aanbeveling van de Commissie. De geagendeerde programmas voldoen aan deze termijn.


a.) Geactualiseerd stabiliteitsprogramma Finland document: Geactualiseerd stabiliteitsprogramma Finland aard bespreking: vaststelling van Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2003. De Finse economie heeft zich hersteld van de recessie die het land begin jaren negentig trof. De verwachte groei voor de komende jaren bedraagt gemiddeld 3%, zij het dat deze afneemt van 3,9 % in 2000 tot 2,6 % in 2003. Het overschot op de begroting voor de jaren 2000 en verder wordt verwacht op te lopen tot 4,7 % in 2003. De schuldquote daalt naar verwachting tot 35,2 % in 2003. De Finse regering streeft ernaar de overheidsfinanciën verder op orde te brengen en de werkgelegenheid te vergroten. De inflatie wordt verwacht stabiel te blijven op een niveau van 1,8 % in de jaren 2001-2003. Voor 2000 wordt een inflatie van 1,5 % verwacht.


b.) Geactualiseerd stabiliteitsprogramma Nederland

document: Geactualiseerd stabiliteitsprogramma Nederland aard bespreking: vaststelling van Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2002 en is gebaseerd op het Regeerakkoord en de Miljoenennota 2000. Het geactualiseerde programma is in november 1999 verstuurd naar de Europese Commissie en naar de Vaste Kamercommissie van Financiën.


c.) Geactualiseerd stabiliteitsprogramma Ierland

document: Geactualiseerd stabiliteitsprogramma Ierland aard bespreking: vaststelling van Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2002. Het programma gaat uit van een afzwakkende groei van 7,4 % in 2000 naar 5,7 % in 2002, maar de groei blijft ruim boven het EMU-gemiddelde liggen. Over de periode zal de begroting een ruim overschot blijven vertonen van gemiddeld 3 % BBP en de staatsschuldquote zal verder dalen naar 36 % BBP in 2002. De inflatie wordt verwacht na een stijging tot 3 % in 2000 weer terug te lopen tot 2 % in 2002. De overheidsinvesteringen zullen gericht blijven op het verkleinen van de infrastructurele achterstand ten opzichte van andere EU landen.


d.) Geactualiseerd convergentieprogramma Zweden

document: Geactualiseerd convergentieprogramma Zweden aard bespreking: vaststelling van Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2002. Het begrotingsoverschot blijft gedurende deze periode stabiel op 2,0 % BBP bij een afzwakkende groei (3 % in 2000 en 2 % in 2002). Aangekondigde lastenverlagingen voor de periode tot 2002 vormen een eerste stap naar een eenvoudiger belastingsysteem dat scholing en werk beter beloont. De schuldquote wordt verwacht verder te dalen tot 56 % in 2001. De inflatie van 0,8 % behoort tot de laagste in Europa en dit lage niveau wordt houdbaar geacht gedurende de periode van het geactualiseerde programma. Zweden participeert niet in ERM-2 en heeft hiertoe ook nog geen officieel verzoek ingediend.


e.) Geactualiseerd convergentieprogramma Griekenland

document: Geactualiseerd convergentieprogramma Griekenland aard bespreking: vaststelling van Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2002. De sterke groei die Griekenland heeft gekend over de afgelopen jaren wordt verwacht aan te houden en zelfs toe te nemen van 3,8 % in 2000 tot 4,3 % in 2002. Met de intrekking van de beschikking omtrent het bestaan van een buitensporig tekort oordeel door de Ecofinraad van 29 november 1999 is een belangrijke stap gezet in het Griekse streven naar toetreding tot de EMU. Een verdere verbetering van de budgettaire situatie wordt verwacht tot een begrotingsoverschot van 0,2 % BBP in 2002. De inflatie wordt verwacht af te nemen tot 2 % in 2002. De recente revaluatie van de spilkoers van de drachme tot een niveau dichter bij de marktkoers zal de te verwachten inflatoire druk die zou optreden bij eventuele toetreding tot de EMU enigszins indammen (zie ook brief van 18 januari 2000 van de Minister van Financiën aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer).

Follow-up ER: Groep op hoog niveau inzake belastingheffing

aard bespreking: oriënterend debat

In de ER-conclusies van Helsinki is vastgesteld dat een High-Level Group moet proberen de bestaande impasse in het belastingdossier, en dan met name het onderdeel belastingheffing op inkomsten uit spaartegoeden, te doorbreken en daarover moet rapporteren aan de ER in juni in Porto.

De letterlijke tekst van de ER-conclusie luidt:

Elke in een lidstaat van de Europese Unie verblijvende burger moet de over zijn inkomsten uit spaargelden verschuldigde belasting betalen.

Bij het onderzoek naar de beste manier om dit beginsel in Europa te doen toepassen, is de Europese Raad overeengekomen dat een Groep op hoog niveau specifiek zal nagaan hoe dit beginsel op de meest effectieve wijze kan worden geïmplementeerd en of zij daarbij kan voortbouwen op het door het voorzitterschap en de Commissie voorgelegde document van 7 december 1999.

De Groep zal ook voorstellen van het Verenigd Koninkrijk, onder andere betreffende de uitwisseling van informatie, in overweging nemen.

Bij haar besprekingen zal de Groep rekening houden met alle besluiten van de Raad, waaronder de in het document van 29 november 1999 uiteengezette benaderingen.

Zij zal de Raad een verslag voorleggen met mogelijke oplossingen voor voornoemde problemen alsmede voor de gedragscode en de richtlijn inzake betalingen van interest en royaltys als een pakket, en de Raad zal uiterlijk in juni 2000 verslag uitbrengen aan de Europese Raad.

Hoewel de opdracht dus zeer open is geformuleerd, hebben de Portugezen aangegeven de intentie te hebben om de High-Level Group concreet te laten onderzoeken of het gezamenlijke compromisvoorstel van het Finse voorzitterschap en de Commissie een uitweg biedt voor de spaartegoeden impasse. De Commissie zal met een brede delegatie in het Verenigd Koninkrijk onderzoeken hoe de administratieve verplichting uit hoofde van de Richtlijn tegen witwassen van geld precies is vormgegeven. De Richtlijn tegen witwassen van geld is zowel door de Commissie als het Verenigd Koninkrijk genoemd als eventueel uitgangspunt voor het opleggen van administratieve verplichtingen voor banken. Daarnaast (of daarna) zal de High-Level Group volgens het mandaat gaan onderzoeken welke alternatieve oplossingen bestaan op het gebied van de (onderlinge verbondenheid van) de spaartegoeden richtlijn, de gedragscode en de interest and royalties richtlijn. De Portugese Staatssecretaris van de Belastingen, Manuel Baganha, zal het voorzitterschap van de groep bekleden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie