Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken over Portugees voorzitterschap EU

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.136 brief min szw portugees voorzitterschap Gemaakt: 7-2-2000 tijd: 10:29

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 januari 2000
Hierbij treft u aan ter kennisneming een schets van het programma van het Portugese Voorzitterschap op sociaal terrein voor de eerste helft van 2000. In het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie SZW d.d. 25 november 1999 heb ik u deze schets toegezegd. De schets is gebaseerd op het algemene werkprogramma en een mondelinge presentatie specifiek gericht op het sociale terrein, die het voorzitterschap onlangs heeft gegeven te Brussel.

De minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)
Portugees Voorzitterschap Europese Unie / januari-juni 2000.

Schets van het programma op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Portugese Voorzitterschap stelt op SZW-gebied de volgende thema's centraal: · werkgelegenheid;
· sociale cohesie;
· de toekomst van de sociale bescherming.

Deze thema's zullen aan de orde gesteld worden op de bijzondere Europese Raad van Lissabon (23 en 24 maart as.) getiteld: "Werkgelegenheid, economische hervorming en sociale cohesie: naar een Europa van kennis en innovatie." Het Voorzitterschap stelt zich voor een strategie te ontwikkelen voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in het licht van economische mondialisering, technologische ontwikkeling en nieuwe risico's van sociale uitsluiting. Hiertoe dient het beleid op de gebieden van macro-economie, structurele hervormingen en werkgelegeneheid beter te worden afgestemd. Het door Nederland ten aanzien van deze bijzondere ER in te nemen standpunt wordt thans voorbereid. Op EU-niveau zal de Sociale Raad een belangrijke inbreng hebben, zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheidsbeleid als in de bredere contekst van sociale cohesie en modernisering van de sociale bescherming. Een eerste gelegenheid doet zich voor tijdens bespreking op de Informele Sociale Raad van 11-12 februari. Als onderdeel van de voorbereiding daarvan zal de Kamer een aantekening toegaan.

Werkgelegenheid.
Het werkgelegenheidsbeleid (Luxemburgproces) zal worden geconsolideerd en verdiept. Voorbereidend werk zal worden gedaan door het werkgelegenheidscomité dat zich o.a. zal buigen over het beter zichtbaar maken van de belangrijkste problemen en oplossingen in het beleid van de Lidstaten, het monitoren van de effecten van het beleid en het bereiken van een grotere synergie tussen de beleidsprocessen van macro-economische coördinatie ("Keulen"), structurele hervormingen ("Cardiff") en werkgelegenheid ("Luxemburg"). Portugal streeft ernaar de Europese sociale partners nauwer bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Volgens de inmiddels gebruikelijke procedure zullen achtereenvolgens de nationale actieplannen worden opgesteld en geëxamineerd en aansluitend zullen de ontwerprichtsnoeren voor 2001 worden behandeld. Het is de bedoeling in mei van dit jaar het geactualiseerde (Nederlandse) Nationale Actieplan aan de Kamer aan te bieden. De ontwerprichtsnoeren (2001), op te stellen door de Commissie, zijn eerst na de zomer verwachtbaar. Bespreking daarvan zal onder Frans voorzitterschap geschieden.

Sociale cohesie en Modernisering Sociale bescherming.

Onder deze thema's verwacht het Voorzitterschap een aanvang te kunnen maken met de behandeling van een nog door de Europese Commissie in te dienen voorstel voor een programma ter bestrijding van sociale uitsluiting. De Europese Commissie zal -naar verluidt- ter ondersteuning van de discussie een mededeling publiceren. De Sociale Raad nam in november vorig jaar conclusies aan over de wenselijkheid te komen tot modernisering van de sociale bescherming rekening houdend met nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens besloot de Raad -ten einde de discussie in Europa over de aanpassingen van de sociale zekerheid een nieuwe impuls te geven- een Groep Hoge Ambtenaren van de Lidstaten in te stellen. Het Voorzitterschap heeft aangegeven deze groep tevens te willen inschakelen bij de voorbereiding van de ER van Lissabon, die op zijn beurt weer richting moet geven aan de verdere werkzaamheden. Ook de hieronder genoemde onderwerpen ziet Portugal als een bijdrage aan de versterking van de Europese sociale cohesie.

Behandeling van de lopende dossiers:

De Europese Commissie heeft twee ontwerprichtlijnen en een actieprogramma voorgelegd op basis van artikel 13 van het Verdrag EG. De richtlijnen beogen (1) op het terrein van de arbeid discriminatie tegen te gaan op grond van ras, geloof, etnische oorsprong, sexuele orientatie, leeftijd en handicap alsmede (2) op grond van ras en etnische oorsprong maar dan voor een breder toepassingsgebied (arbeid, sociale bescherming, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten). Het actieprogramma moet de toepassing van beide richtlijnen gaan ondersteunen. Het Voorzitterschap heeft aangekondigd de drie componenten geïntegreerd, in het kader van de Sociale Raad, te zullen behandelen. SZW ondersteunt deze aanpak met de bedoeling de Kamer spoedigst eveneens integraal te informeren ten einde het debat in Europa voortvarend en coherent te kunnen voeren. Ook verwacht Portugal een begin te kunnen maken met de behandeling van het nieuwe Actieprogramma Gelijke Kansen M/V, dat de Europese Commissie in de komende periode zal indienen. Consultaties zijn voorzien met de Lidstaten, sociale partners en niet-gouvernementele organisaties. De Commissie verwacht in mei 2000 het voorstel officieel te kunnen presenteren. Tenslotte zal men door middel van een tweetal conferenties aandacht schenken aan de onderwerpen geweld tegen vrouwen op het werk en in het gezin en de combinatie van werk en gezinstaken ("Peking plus 5"). In het kader van veiligheid en gezondheid op het werk hoopt Portugal de discussie over verschillende ARBO-richtlijnen verder te kunnen brengen. Over één daarvan (werken op hoogte) vindt overleg in Nederland plaats met een betrokken branche-organisatie (glazenwassers) ten einde de gevolgen van de nieuwe veiligheidsregelgeving tezijnertijd in goede banen te leiden. Ook de hervorming en uitbreiding (werkingsterreinen en doelgroepen) van de coördinatie van sociale zekerheid voor migrerende werknemers wordt verder ter hand genomen. Over apecten van dit laatste dossier wordt de Kamer separaat geïnformeerd. Voorts zal men de bespreking voortzetten over de uitbreiding van de arbeidstijdenrichtlijn naar sectoren, die daarvan thans nog vrijgesteld zijn. Het betreft artsen i.o., zeevisserij en diverse transportsectoren . Tenslotte zal Portugal evenals voorgangers Duitsland en Finland een poging doen het dossier over de rol van werknemers (medezeggenschap) in de Europese vennootschap vlot te trekken.

Voorlopige Planning Raad Sociale Zaken.

(alle agenda's onder voorbehoud van wijziging)

11-12 februari : Informele Sociale Raad
-voorbereiding bijzondere ER/Lissabon en bestrijding sociale uitsluiting

13 maart : Sociale Raad aansluitend gecombineerde zitting met Ecofin-Raad: -voorbereiding bijzondere ER/Lissabon

4 april: Sociale Raad:
-modernisering sociale bescherming
-Artikel 13-pakket
-actieprogramma gelijke kansen M/V
-programma bestrijding sociale uitsluiting
-"Peking plus 5"

6 juni Sociale Raad:
-follow up bijzondere ER
-coordinatie sociale zekerheid voor migrerende werknemers -idem: uitbreiding tot niet-EU onderdanen.
-medezeggenschap in de Europese vennootschap
-modernisering sociale bescherming
-Artikel 13-pakket
-Arbeidstijden: uitgesloten sectoren
-ARBO-richtlijnen (diversen)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie