Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering gemeente Gilze en Rijen

Datum nieuwsfeit: 31-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda
Agenda Raadsvergadering - 31 januari 2000
Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in WORD97- formaat te downloaden.
1. Notulen van de vergadering van 20 december 1999. 2. Ingekomen stukken.
3. Voorstel inzake benoeming (plv.) lid van vaste commissies. Toelichting
Namens Locaal Belang wordt verzocht om in twee vaste commissies van advies een nieuw lid en een nieuw plaatsvervangend lid aan te wijzen.
Voorstel] Besluit]
4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanschaf software voor de brandweer.
Toelichting
In verband met de overgang naar het Windows besturingssysteem is bepaalde computersoftware van de brandweeradministratie niet meer te gebruiken. Om de registratie van meldingen/vergoedingen te kunnen bijhouden is het noodzakelijk om vervangende software ten behoeve van de brandweeradministratie aan te schaffen. Voorstel] Besluit]
5. Voorstel inzake start kinderopvang in Gilze. Toelichting
Voorgesteld wordt de kinderopvang in Gilze in eerste instantie tijdelijk te huisvesten in de accommodatie waarin voorheen de basisschool De Wildschut was ondergebracht. De plannen zijn er op gericht de kinderopvang in Gilze vanaf 1 maart 2000 te laten starten. De middelen die benodigd zijn voor het realiseren van deze opvang kunnen worden gedekt uit de bijdrage die de gemeente Gilze en Rijen ontvangt op grond van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. Verzocht wordt om voor de benodigde middelen, zijnde 162.000,--, krediet te verlenen. Voorstel] Besluit]
6. Voorstel inzake Structuurvisie Plus Gilze en Rijen. Toelichting
Instemmen met het opstellen van een Structuurvisie Plus Gilze en Rijen op basis van het B&W besluit 28 september en de op 30 november gehouden toelichting over het parklandschap, in de raadscommissie-vergadering ROMG. Dit onder de daarbij genoemde randvoorwaarde en uitgangspunten.
Vaststellen van de doelstelling "Gilze en Rijen, wonen en werken in een Parklandschap" en dit in fasen te laten uitwerken in een structuurvisie plus voor de gehele gemeente. Voorstel] Besluit]
7. Voorstel inzake gewijzigde vaststelling ontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen.
Toelichting
Het ontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen heeft conform het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage gelegen.
Daartegen zijn zienswijzen ingebracht welke aanleiding zijn het plan aan te passen. Ook ambtshalve wordt voorgesteld het plan gewijzigd vast te stellen.
Voorstel] Besluit]
8. Voorstel tot het nemen van diverse voorbereidingsbesluiten. Toelichting
Het voorstel is om voor twee percelen in deze gemeente een voorbereidingsbesluit te nemen. Het betreft het perceel van de RWZI aan de Dongenseweg te Rijen en het perceel van de Pastorie te Molenschot.
Voorstel] Besluit]
9. Voorstel inzake vrijstelling artikel 19 WRO bouwplan Alphenseweg 4a te Gilze.
Toelichting
Op 26 maart 1999 hebben wij ontvangen de aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten van een woning met garage op het perceel Alphenseweg 4a te Gilze.
Het perceel Alphenseweg 4a is gelegen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied" vigeert. Voor het betreffende perceel is aan de voorgestelde herziening van het bestemmingsplan buitengebied goedkeuring onthouden, waardoor het oude bestemmingsplan Buitengebied uit 1986 nog vigeert. De geldende bestemming ter plaatse is "kantoor ten behoeve van de steenfabriek".
De eigenaar van het perceel heeft ons college verzocht medewerking te verlenen aan een omzetting van deze bestemming in een woonbestemming.
Voorstel] Besluit]
10. Voorstel inzake advisering aangaande een verzoek tot het toekennen van planschade-vergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Toelichting
Wanneer blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden ten gevolge van onder andere bepalingen van een bestemmingsplan of het besluit omtrent vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), dan kent de gemeente-raad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. Het dient dan te gaan om schade welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd. Dit is de strekking van artikel 49 WRO dat gaat over planschadevergoeding.
Aan de orde is het verzoek van de heer G.J. van Eijck, Achterstraat 16 te Hulten om planschade als gevolg van het bestemmingsplan Haansberg Oost. In uw vergadering van 25 mei 1998 heeft u de 'Procedureverordening planschadevergoeding 1998' vastgesteld. Deze verordening regelt de te volgen procedure in geval van verzoeken om planschade.
Voorstel] Besluit]
11. Voorstel inzake beslisdocument Jagilstraat in Gilze Toelichting
Het is uw raad bekend dat er voorbereidende werkzaamheden worden verricht voor het dorpsvernieuwingsproject Jagilstraat te Gilze. Voor u ligt ter vaststelling het beslisdocument voorbereidings- en uitvoeringsfase, alsmede het beeldkwaliteitplan. Voorstel] Besluit]
12. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.

De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de voormalige commissiekamer van 26 januari tot en met 28 januari 2000. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk vrijdag 28 januari 2000 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.

Copyrights Reserved by Gemeente Gilze en Rijen 1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie