Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwijs moet meer rekening houden met internationalisering

Datum nieuwsfeit: 24-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Tekst Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 24 januari 2000

Woordvoerder Philippe Brood pleit ervoor het onderwijs meer rekening te laten houden met de internationalisering van de maatschappij.

Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan

Het lezen van het hoger onderwijs en onderzoeksplan 2000 bracht mijn gedachten terug naar het eind van mijn studententijd en wel de wereldkampioenschappen debatteren voor studenten te Oxford. Het was aan het eind van het toernooi toen de vertegenwoordiger van Melbourne iedereen opriep om naar de volgende kampioenschappen in zijn thuisstad te komen en daar te debatteren over het thema The Global Village. Mijn studententijd liep ten einde, dus kon ik niet deelnemen.

Waarom vertel ik dit? Ten eerste om aan te geven dat studenten vaak voorlopen op instellingen en politiek en ten tweede om aan te geven dat de in het HOOP geschetste internationalisering van het onderwijs sterk met de ontwikkeling van the Global Village samenhangt en deze ontwikkeling al enige jaren gaande is.

Deze internationalisering komt tot uiting in een toenemend aanbod van onderwijs van instellingen uit verschillende landen in verschillende landen. Maar ook door een toenemende mobiliteit van het die onderwijs zoeken en deze interactie leidt tot fenomenen als universiteiten uit andere landen die hier scholieren scouten voor hun opleidingen. Deze internationalisering komt ook tot uiting in een toenemend gebruik van vreemde talen aan Nederlandse universiteiten enerzijds vanwege de toenemende internationale dimensie van vakgebieden en literatuur maar ook omdat de onderwijsgevenden niet altijd de Nederlandse taal machtig zijn.

Illustratief voor de opmars van vreemde talen was de uitspraak van de Tilburgse Hoogleraar Lubbers bij gelegenheid van het congres van de Veerstichting waarbij hij tegenover zijn gehoor van studenten aangaf zijn colleges doorgaands in het Engels te verzorgen. In het HOOP geeft de minister aan behoefte te houden aan de gedragscode voor het gebruik van vreemde talen gelet op het culturele belang van de Nederlandse taal en de effectiviteit van de kennisoverdracht.

Dat zijn op zichzelf legitieme redenen zou de minister desondanks willen overwegen om in het kader van de kennisuitwisseling en ontwikkeling te onderzoeken in welk opzicht het huidige kader een belemmering vormt. De opleiding is dan vaak nog in het Nederlands, op de meeste werkvloeren zijn vreemde talen een dagelijks verschijnsel. Zou de minister overigens kunnen aangeven in welke mate het gebruik van Latijn in het verleden het culturele belang van de Nederlandse taal heeft aangetast?

De gesignaleerde internationalisering, met een verhoogde mobiliteit van instellingen en studenten, is deel revolutionair deels reactionair. Is het enerzijds niet een oud verschijnsel dat studenten als vaganten langs instellingen trokken en zich organiseerden in nationes?

Anderzijds is de mobiliteit van instellingen en de wijze waarop zij actief studenten trekken nieuw.

De internationalisering van onderwijs aanbod en vraag leidt tot een grotere dynamiek en flexibiliteit in het onderwijs en de instellingen in de Village van onze Delta moeten zich instellen op participatie in The Global Village. Deze internationalisering is al enige tijd gaande en wij kunnen ons er niet aan ontrekken, misschien hebben we dat al te lang gedaan. Het wordt dan ook de hoogste tijd onze instellingen de ruimte te bieden om in die internationale ontwikkeling voluit te participeren. Maar laten we ons aan de andere kant ook niet te defensief opstellen in veel opzichten hebben de Nederlandse instellingen een goede reputatie en kunnen ze zich een plaats in alle lagen van de internationale ontwikkelingen verwerven.

Voor buitengewone prestaties wordt in ons land de Willemsorde uitgereikt.
Wie het voorrecht heeft gehad een drager van deze orde te ontmoeten weet dat deze wordt gesierd met de spreuk: voor moed, beleid en trouw.

Gelet op het belang dat de ontwikkeling van het hoger onderwijs voor onze samenleving heeft moeten we deze uitgangspunten ook voor het beleid ter zake het hoger onderwijs kunnen hanteren.

Moed.

De vrijheid die de minister de instellingen wil geven betekent dat van zekerheden uit het verleden afscheid wordt genomen. De minister kiest voor deregulering en de VVD steunt hem hierin. Zo wil de minister bijvoorbeeld komen tot uiteindelijke afschaffing van de ACO.

De instellingen krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor de start van nieuwe opleidingen en dragen daar ook zelf een risico, nu de bekostiging van nieuwe opleidingen pas na twee jaar zal starten. Ook wil de minister de instellingen meer vrijheid geven om vanuit de arbeidsmarkt mensen in het onderwijs te laten instromen op basis van aldaar verworven competenties.

Wie afgelopen vrijdag de Volkskrant heeft gelezen heeft kennis kunnen nemen van een artikel van de Voorzitter van het College van Bestuur van de Leidse Universiteit, Vredevoogd, waarin hij gewag maakte van een tweetal gebieden waar nog om moed zal worden gevraagd om aan de flexibiliteit en de vrijheid van instellingen gestalte te geven.

Ten eerste noemde hij het domein van de collegegelden. De VVD erkent de logica die in de opvattingen van de Leidse Collegevoorzitter besloten liggen en wil daarom voor de wat langere termijn een onderzoek naar de invloed die een vrije vaststelling van collegegelden heeft op de toegankelijkheid van het onderwijs en de wijze waarop in het buitenland onder die omstandigheden de toegankelijkheid wordt gewaarborgd. Niet alleen de vrijheid om collegegelden vast te stellen zullen instellingen in staat te stellen om beter op de gevolgen van internationalisering in te spelen ook vrijheid om te bepalen met wie een instelling een onderwijsrelatie aangaat zal bepalend zijn voor de mogelijkheid van een instelling om haar rol in de nieuwe context te bepalen. Het tweede punt van de Leidse Collegevoorzitter wordt ook door de VVD erkent. De juiste persoon op de juiste plaats moet uitgangspunt zijn. Met de decentrale toelating is hiervoor al een eerste mogelijkheid geschapen.

Op deze laatste twee terreinen, collegegelden en de vrijheid om te bepalen met wie de instelling een onderwijsrelatie aangaat zal in de komende jaren ook moed moeten worden getoond.

Beleid

Naast moed zal ook beleid moeten worden getoond. Beleid toont de minister bijvoorbeeld in de wens om de ACO voor het hoger beroepsonderwijs niet pardoes te laten vallen, maar hiervoor een overgangstermijn van vier jaar te laten gelden.

In een sterk concurrerende onderwijsmarkt waar afstand tussen student en instelling een belangrijke factor in de instellingskeuze is lijkt deze overgang ook voor de hand liggend.

Met de opheffing van de ACO komt de verantwoordelijkheid voor het instellen van nieuwe opleidingen nadrukkelijker bij de instellingen te liggen.

Naast een grotere vrijheid van de instellingen past een systeem van kwaliteitszorg. Tegen dit licht ontwikkelt de minister een systeem van accreditering van opleidingen. In dit systeem krijgen opleidingen die voldoen aan kwalitatieve maatstaven voor de basiskwaliteit van opleidingen een wat de VVD betreft nadrukkelijk tijdelijk keurmerk. De VVD hecht eraan dat de accreditering en met name de voortzetting of hernieuwde beslissing tot accreditering procedureel zo wordt ingericht dat het niet opnieuw verlenen van het keurmerk een reële optie blijft.

De minister kiest voor het huidige visitatiestelsel als het uitgangspunt voor het systeem van kwaliteitszorg, dat lijkt de VVD op zichzelf juist.

De VVD kan zich echter voorstellen dat ook andere informatie een rol speelt bij het vaststellen van de kwaliteit van opleidingen. Zo zijn instellingen sinds juli 1999 op basis van de Algemene wet bestuursrecht verplicht een interne klachtenprocedure te hanteren en verplicht de schriftelijke klachten jaarlijks te publiceren. Dit systeem biedt niet alleen meer mogelijkheden om de kwaliteit te meten het geeft ook inzicht in de student gerichtheid van de instelling. De VVD kan zich niet aan de indruk onttrekken dat deze verplichtingen zowel bij instellingen als studenten een geringe bekendheid genieten wellicht kan de minister deze bekendheid bevorderen?

Naast deze methode om inzicht in de prestaties van instellingen te krijgen geeft de VVD de minister in overweging de pro en contra argumenten voor centrale toetsen, zoals deze in de VS gebruikelijk zijn, eens op een rij te zetten. Beleid wordt ook getoond bij de ontwikkeling van bekostigingssystemen waarbij een grotere flexibiliteit en een directere relatie tussen bekostiging en prestatie wordt gelegd.

Na de lange discussie steunt de VVD de minister in het streven naar een experiment met een vouchersysteem.

Trouw

Het door de minister zal in veel gevallen nog in concrete voorstellen moeten worden uitgewerkt en daarbij zal hij trouw moeten blijven aan de uitgangspunten van het beleid zoals in dit HOOP vastgelegd. De VVD hecht hierbij ook aan trouw aan de binaire kenmerken van ons stelsel dat wil zeggen dat de VVD streeft naar excellente beroepsopleidingen en excellente wetenschappelijke opleidingen. Dit betekent, wat de VVD betreft, dat het de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs zijn die een opleiding met een wetenschappelijk karakter mogen inschrijven en zo geldt voor de beroepsopleidingen dat deze alleen door instellingen voor beroepsonderwijs mogen worden ingeschreven. Hiervoor dienen meer materiele eisen aan de opleidingen te worden gesteld. Trouw aan de binaire kenmerken van het stelsel brengt ook met zich mee dat de bestuurlijke fusie alleen onder bewaking van de scheiding tussen wetenschappelijk en beroepsonderwijs mogelijk mag zijn.

Trouw aan de uitgangspunten betekent ook trouw aan de gedachte dat de student een centrale positie inneemt.
Tegen dit licht wil de VVD dat de keuzegids een goed aanknopingspunt kan bieden voor een keus tussen de instellingen. De VVD hecht aan het tot stand komen van een gezaghebbende en keuzegids, daarbij zal op methodologische kwaliteit grote nadruk moeten liggen. Wat maakt wie waarom het best.
Als onderwijsgevende in het hoger onderwijs is mij opgevallen hoe persoonlijke omstandigheden van de student zijn kansen op succes bepalen. De instelling van de instelling speelt hierbij een grote rol.

Tegen deze achtergrond acht de VVD het wenselijk dat in de keuzegids wordt aangegeven welke voorzieningen men voor studenten met een handicap treft en in welke mate de instelling op hun ontvangst is ingericht.

Of de minister voor het beleid zal worden gesierd met een Willemsorde, is onwaarschijnlijk omdat deze slechts voor militaire prestaties wordt gegeven.
Of zijn beleid aan de materiele kwaliteiten voldoet die we hiervoor geschetst hebben zal uit de vele uitwerkingsvoorstellen moeten blijken. De VVD heeft er echter alle vertrouwen in dat onder leiding van deze minister deze vernieuwende ontwikkelingen ten gunste van onderwijs en onderzoek voor onze samenleving aan de kwalitatieve eisen die wij stellen zal voldoen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...