Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 1 februari 2000

Oosterhout gaat over tot automatische kwijtschelding uitkeringsgerechtigden

Inwoners van Oosterhout met een gemeentelijke (bijstands)uitkering krijgen voortaan automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Daarbij moet dan wel vaststaan dat ze geen eigen vermogen hebben.

Burgemeester en wethouders hebben daartoe besloten. Op die manier geven ze uitvoering aan een besluit van de gemeenteraad om de groep te verruimen die in Oosterhout automatisch kwijtschelding krijgt.

Bij het bepalen van die groep kijkt de gemeente allereerst naar de mensen die een uitkering ontvangen. Omdat de norm voor kwijtschelding gelijk is aan het bijstandsniveau, komen deze personen voor kwijtschelding in aanmerking zonder dat het inkomen hoeft te worden gecontroleerd. Vooraf wordt nog wel naar het vermogen gekeken; veel van die gegevens zijn in de administratie van de gemeente al voorhanden.

Vervolgens gaat de gemeente kijken naar de personen die in het verleden kwijtschelding hebben gekregen, zonder dat ze een gemeentelijke uitkering hadden. Te denken valt dan aan mensen met een AOW-uitkering en studenten. Het inkomen van personen met een AOW-uitkering zal worden getoetst, om te kijken of ze wellicht aanvullend pensioen hebben. Is dat niet het geval, dan volgt, na de vermogenstoets, automatische kwijtschelding. Ook bij studenten wordt vooraf individueel getoetst of er aanspraak op kwijtschelding. Dan blijft vervolgens nog een kleine groep over die in 1998 of 1999 kwijtschelding heeft ontvangen. Ook deze categorie wordt vooraf individueel getoetst. Waar mogelijk wordt automatisch kwijtschelding verleend.

Alle personen die wél in de kwijtscheldingsadministratie voorkomen, maar die geen automatische kwijtschelding krijgen, moeten in 2000 een aanvraag indienen. Dat geldt uiteraard ook voor die mensen die denken dat ze, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde personele omstandigheden, in 2000 voor het eerst voor kwijtschelding in aanmerking denken te komen.

Door de nieuwe wijze van kwijtschelding kunnen de uitgaven dit jaar naar verwachting ƒ 958.000 gaan belopen. Dat is ƒ 50.000 meer dan in de begroting is geraamd.

B. en w. besluiten dertien panden in Den Hout aan te wijzen als monument

Burgemeester en wethouders hebben besloten dertien panden in Den Hout en het wegkruis langs de Bredaseweg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat is gebeurd op grond van het advies van de monumentencommissie. Het gaat om de panden:

* Achterstraat 1 (boerderij uit het begin van de negentiende eeuw, volgens de beoordeling een uniek voorbeeld van een woonboerderij met een Vlaamse schuur, waarvan de bouwmassa en de gevels zich in nagenoeg originele staat bevinden)

* Achterstraat 3 (Vlaamse schuur, gebouwd in de negentiende eeuw; maakt onderdeel uit van het ensemble met de panden aan de Achterstraat 1. De bouwmassa is nog in originele staat).
* Achterstraat 26 (Vlaamse schuur, gebouwd in de negentiende eeuw, oorspronkelijk behorend bij de boerderij op hetzelfde perceel. Ook de bouwmassa van deze schuur verkeert nog in de originele staat);
* Bredaseweg ongenummerd. (Wegkruis ter hoogte van Lievenshove. Een Oosterhouts product van de fa. H.H. Martens & Zn, vervaardigd door Albert Verschure in 1938. De monumentale waarde schuilt vooral in het unieke karakter, de tastbare herinnering aan de "rijke Roomsche jaren" en de markante plaats langs een invalsweg.
* Herweg 25 (boerderij uit het midden van de negentiende eeuw. Bouwmassa en gevels zijn nog nagenoeg origineel, de boerderij vormt met de omgeving een harmonisch stedenbouwkundig geheel);
* Hespelaar 1 (boerderij uit het begin van de negentiende eeuw. De bouwmassa's zijn in originele staat, het complex is waardevol voor Den Hout. Het ligt bovendien in een gebied dat beschouwd wordt als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht;

* Hespelaar 6 (boerderij uit 1930. Een "moderne" boerderij met duidelijke invloeden uit de Amsterdamse school. Het bouwtype is bijzonder voor de agrarische bebouwing in Den Hout);
* Hespelaar 24 (Vlaamse schuur uit de negentiende eeuw. De bouwmassa is in originele staat en de schuur is een goed voorbeeld van een deels gemetselde, deels houten Vlaamse schuur);
* Hespelaar 25 (boerderij uit ongeveer 1880, inclusief Vlaamse schuur. Ook hiervoor gelden: de bouwmassa is in originele staat, het complex vormt een harmonisch geheel met de omgeving en het complex is waardevol voor Den Hout).

* Stelvenseweg 3 (boerderij uit circa 1925. Het bouwtype is bijzonder voor Den Hout, de bouwmassa vertoont ambtelijke vaardigheid en het gebouw voegt zich in de historisch gevormde rooilijn van de Stelvenseweg);

* Veekestraat 16 (voormalige boerderij uit het midden van de negentiende eeuw. De bouwmassa is, met uitzondering van de aanbouw aan de voorzijde, nog in originele staat, terwijl de rieten kap nog aanwezig is. Het pand, dat waardevol is voor Vrachelen, herinnert aan het vroegere gebruik;

* Vrachelsedijk 15 (boerderij uit 1909, met stallen. De bouwmassa's zijn in originele staat, het boerderijcomplex is als zodanig nog in gebruik en het is waardevol voor Vrachelen;
* Vrachelsestraat 46 (boerderij met Vlaamse schuur uit het begin van de negentiende eeuw. Een goed voorbeeld van een boerderij met Vlaamse schuur, waarvan de bouwmassa en de gevels zich in originele staat bevinden. Het complex is nog als boerderij in gebruik);

* Vrachelsestraat 52 (boerderij met Vlaamse schuur uit 1853. Bouwmassa en gevels van het in 1967 tot woonhuis verbouwde pand bevinden zich eveneens in nagenoeg originele stand. De boerderij voegt zich in de historisch gevormde rooilijn van de Vrachelsestraat).

Het aanwijzen van een pand als gemeentelijk monument betekent dat wijzigen of afbreken aan/van het pand te allen tijde vergunningplichtig is. Bescherming betekent overigens niet dat aan een pand nooit meer iets veranderd zou mogen worden, het betekent wel dat beoordeling van wijzigingen steeds aan de hand van een vergunningaanvraag zal moeten plaatsvinden.

Vier eigenaren hebben laten weten op voorhand bezwaar te hebben tegen de aanwijzing van hun pand tot gemeentelijk monument.

College akkoord met uitbreiding Soltec

Het college van b. en w. is akkoord met het plan dat de onderneming Soltec voor de aanpassing van het bedrijfspand aan de Karolusstraat (bedrijventerrein Vijf Eiken). Het bedrijf wil om een aantal redenen uitbreiden: de huidige werknemers zitten erg krap, de werkruimten voldoen niet aan de Arbo-eisen, de productie heeft meer ruimte nodig en de bevoorrading moet verbeterd. Verbouwing zal er bovendien toe leiden dat de uitstraling van het gebouw aanzienlijk verbeterd wordt. Om dat allemaal mogelijk te maken, wil Soltec de hoogte van het gebouw verhogen van één naar drie bouwlagen. Die verhoging is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Wel wordt door het bouwplan de rooilijn overschreden. Langs de gehele Vijfeikenweg loopt een bebouwingszone van vijftig meter vanaf de weg. Het verbouwde pand van Soltec komt straks veertig meter uit de weg te staan. B. en w. vinden een dergelijke afwijking evenwel acceptabel, gezien het feit dat door de bouwplannen de entree tot Vijf Eiken verfraaid wordt.

Bezwaren ongegrond tegen afsluiten Steenovensebaan

Burgemeester en wethouders hebben besloten de bezwaren ongegrond te verklaren die het bedrijf Van den Noort Transport uit Dongen heeft ingediend tegen het afsluiten van de Steenovensebaan voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee volgt het college het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

In zijn bezwaar heeft het bedrijf aangegeven dat het afsluiten van de Steenovensebaan ertoe leidt dat zijn wagens op het tracé Dongen-Rijen en Dongen-Oosterhout moeten omrijden. Dat omrijden, via drukke routes met verkeerslichten, leidt tot tijd- en dus productieverlies. Om dat verlies adequaat te compenseren, zou het bedrijf eigenlijk een extra wagen moeten aanschaffen.

De adviescommissie is echter van mening dat deze problemen voor iedere verkeersdeelnemer gelden. Als Van Noort toestemming zou worden verleend over de Steenovensebaan te rijden, schept dat precedenten, aldus de commissie. De commissie vindt verder dat de gemeente het besluit de Steenovensebaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, in alle redelijkheid en met afweging van alle in het geding zijnde belangen heeft genomen.

Gemeente niet aansprakelijk voor constructiefout Mavo Ten Strijen

De gemeente Oosterhout acht zich niet aansprakelijk voor het oplossen van een constructiefout, zoals die onlangs is ontdekt in het gebouw van Mavo Ten Strijen aan de Kruidenlaan. Het bestuur van de mavo - het Agrarisch Opleidingscentrum West-Brabant, is van mening dat de gemeente deze fout moet oplossen. Volgens het bestuur was de fout namelijk niet bekend op het moment van overdracht van de school van het oude naar het nieuwe schoolbestuur; bovendien was het niet bekend
- en daarom buiten schot gebleven - bij het sluiten in 1998 van een convenant tussen de gemeente en het schoolbestuur.

Maar volgens het college is in die overeenkomst nu juist afgesproken bij de overdracht van de gebouwen af te zien van het opmaken van een staat van onderhoud. Partijen hebben toen afgesproken het wegwerken van achterstallig onderhoud voor eigen rekening te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebouw van de mavo aan de Stadhouderslaan - in eigendom naar de gemeente overgegaan - in zodanig slechte staat verkeert, dat opknappen van het gebouw evenveel gaat kosten als het plegen van nieuwbouw.

B. en w. vragen raad rioleringsplan vast te stellen

Burgemeester en wethouders gaan de raad vragen het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2000-2004 vast te stellen. Uit dit plan blijkt dat de gemeente de komende jaren zal moeten investeren in de vervanging van de gemeentelijke riolering die in de jaren vijftig en zestig is aangelegd. Vooralsnog hebben b. en w. het investeringsbudget voor riolering voor die periode vastgesteld op ƒ 1,1 miljoen per jaar. Dat is gelijk aan het budget van de afgelopen jaren. Als mocht blijken dat de noodzakelijke investeringen niet voor dat bedrag gepleegd kunnen worden, zal het college aanvullende voorstellen in de richting van de gemeenteraad doen.

College besluit tot aanschaf registratiesysteem bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een investering van ƒ 82.050 te doen voor de aanschaf van een computersysteem voor de registratie en bewaking van procedures voor bouw- en sloopaanvragen.

Oosterhout, 3 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...