Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 1 februari 2000

Oosterhout gaat over tot automatische kwijtschelding uitkeringsgerechtigden

Inwoners van Oosterhout met een gemeentelijke (bijstands)uitkering krijgen voortaan automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Daarbij moet dan wel vaststaan dat ze geen eigen vermogen hebben.

Burgemeester en wethouders hebben daartoe besloten. Op die manier geven ze uitvoering aan een besluit van de gemeenteraad om de groep te verruimen die in Oosterhout automatisch kwijtschelding krijgt.

Bij het bepalen van die groep kijkt de gemeente allereerst naar de mensen die een uitkering ontvangen. Omdat de norm voor kwijtschelding gelijk is aan het bijstandsniveau, komen deze personen voor kwijtschelding in aanmerking zonder dat het inkomen hoeft te worden gecontroleerd. Vooraf wordt nog wel naar het vermogen gekeken; veel van die gegevens zijn in de administratie van de gemeente al voorhanden.

Vervolgens gaat de gemeente kijken naar de personen die in het verleden kwijtschelding hebben gekregen, zonder dat ze een gemeentelijke uitkering hadden. Te denken valt dan aan mensen met een AOW-uitkering en studenten. Het inkomen van personen met een AOW-uitkering zal worden getoetst, om te kijken of ze wellicht aanvullend pensioen hebben. Is dat niet het geval, dan volgt, na de vermogenstoets, automatische kwijtschelding. Ook bij studenten wordt vooraf individueel getoetst of er aanspraak op kwijtschelding. Dan blijft vervolgens nog een kleine groep over die in 1998 of 1999 kwijtschelding heeft ontvangen. Ook deze categorie wordt vooraf individueel getoetst. Waar mogelijk wordt automatisch kwijtschelding verleend.

Alle personen die wél in de kwijtscheldingsadministratie voorkomen, maar die geen automatische kwijtschelding krijgen, moeten in 2000 een aanvraag indienen. Dat geldt uiteraard ook voor die mensen die denken dat ze, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde personele omstandigheden, in 2000 voor het eerst voor kwijtschelding in aanmerking denken te komen.

Door de nieuwe wijze van kwijtschelding kunnen de uitgaven dit jaar naar verwachting ƒ 958.000 gaan belopen. Dat is ƒ 50.000 meer dan in de begroting is geraamd.

B. en w. besluiten dertien panden in Den Hout aan te wijzen als monument

Burgemeester en wethouders hebben besloten dertien panden in Den Hout en het wegkruis langs de Bredaseweg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat is gebeurd op grond van het advies van de monumentencommissie. Het gaat om de panden:

* Achterstraat 1 (boerderij uit het begin van de negentiende eeuw, volgens de beoordeling een uniek voorbeeld van een woonboerderij met een Vlaamse schuur, waarvan de bouwmassa en de gevels zich in nagenoeg originele staat bevinden)

* Achterstraat 3 (Vlaamse schuur, gebouwd in de negentiende eeuw; maakt onderdeel uit van het ensemble met de panden aan de Achterstraat 1. De bouwmassa is nog in originele staat).
* Achterstraat 26 (Vlaamse schuur, gebouwd in de negentiende eeuw, oorspronkelijk behorend bij de boerderij op hetzelfde perceel. Ook de bouwmassa van deze schuur verkeert nog in de originele staat);
* Bredaseweg ongenummerd. (Wegkruis ter hoogte van Lievenshove. Een Oosterhouts product van de fa. H.H. Martens & Zn, vervaardigd door Albert Verschure in 1938. De monumentale waarde schuilt vooral in het unieke karakter, de tastbare herinnering aan de "rijke Roomsche jaren" en de markante plaats langs een invalsweg.
* Herweg 25 (boerderij uit het midden van de negentiende eeuw. Bouwmassa en gevels zijn nog nagenoeg origineel, de boerderij vormt met de omgeving een harmonisch stedenbouwkundig geheel);
* Hespelaar 1 (boerderij uit het begin van de negentiende eeuw. De bouwmassa's zijn in originele staat, het complex is waardevol voor Den Hout. Het ligt bovendien in een gebied dat beschouwd wordt als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht;

* Hespelaar 6 (boerderij uit 1930. Een "moderne" boerderij met duidelijke invloeden uit de Amsterdamse school. Het bouwtype is bijzonder voor de agrarische bebouwing in Den Hout);
* Hespelaar 24 (Vlaamse schuur uit de negentiende eeuw. De bouwmassa is in originele staat en de schuur is een goed voorbeeld van een deels gemetselde, deels houten Vlaamse schuur);
* Hespelaar 25 (boerderij uit ongeveer 1880, inclusief Vlaamse schuur. Ook hiervoor gelden: de bouwmassa is in originele staat, het complex vormt een harmonisch geheel met de omgeving en het complex is waardevol voor Den Hout).

* Stelvenseweg 3 (boerderij uit circa 1925. Het bouwtype is bijzonder voor Den Hout, de bouwmassa vertoont ambtelijke vaardigheid en het gebouw voegt zich in de historisch gevormde rooilijn van de Stelvenseweg);

* Veekestraat 16 (voormalige boerderij uit het midden van de negentiende eeuw. De bouwmassa is, met uitzondering van de aanbouw aan de voorzijde, nog in originele staat, terwijl de rieten kap nog aanwezig is. Het pand, dat waardevol is voor Vrachelen, herinnert aan het vroegere gebruik;

* Vrachelsedijk 15 (boerderij uit 1909, met stallen. De bouwmassa's zijn in originele staat, het boerderijcomplex is als zodanig nog in gebruik en het is waardevol voor Vrachelen;
* Vrachelsestraat 46 (boerderij met Vlaamse schuur uit het begin van de negentiende eeuw. Een goed voorbeeld van een boerderij met Vlaamse schuur, waarvan de bouwmassa en de gevels zich in originele staat bevinden. Het complex is nog als boerderij in gebruik);

* Vrachelsestraat 52 (boerderij met Vlaamse schuur uit 1853. Bouwmassa en gevels van het in 1967 tot woonhuis verbouwde pand bevinden zich eveneens in nagenoeg originele stand. De boerderij voegt zich in de historisch gevormde rooilijn van de Vrachelsestraat).

Het aanwijzen van een pand als gemeentelijk monument betekent dat wijzigen of afbreken aan/van het pand te allen tijde vergunningplichtig is. Bescherming betekent overigens niet dat aan een pand nooit meer iets veranderd zou mogen worden, het betekent wel dat beoordeling van wijzigingen steeds aan de hand van een vergunningaanvraag zal moeten plaatsvinden.

Vier eigenaren hebben laten weten op voorhand bezwaar te hebben tegen de aanwijzing van hun pand tot gemeentelijk monument.

College akkoord met uitbreiding Soltec

Het college van b. en w. is akkoord met het plan dat de onderneming Soltec voor de aanpassing van het bedrijfspand aan de Karolusstraat (bedrijventerrein Vijf Eiken). Het bedrijf wil om een aantal redenen uitbreiden: de huidige werknemers zitten erg krap, de werkruimten voldoen niet aan de Arbo-eisen, de productie heeft meer ruimte nodig en de bevoorrading moet verbeterd. Verbouwing zal er bovendien toe leiden dat de uitstraling van het gebouw aanzienlijk verbeterd wordt. Om dat allemaal mogelijk te maken, wil Soltec de hoogte van het gebouw verhogen van één naar drie bouwlagen. Die verhoging is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Wel wordt door het bouwplan de rooilijn overschreden. Langs de gehele Vijfeikenweg loopt een bebouwingszone van vijftig meter vanaf de weg. Het verbouwde pand van Soltec komt straks veertig meter uit de weg te staan. B. en w. vinden een dergelijke afwijking evenwel acceptabel, gezien het feit dat door de bouwplannen de entree tot Vijf Eiken verfraaid wordt.

Bezwaren ongegrond tegen afsluiten Steenovensebaan

Burgemeester en wethouders hebben besloten de bezwaren ongegrond te verklaren die het bedrijf Van den Noort Transport uit Dongen heeft ingediend tegen het afsluiten van de Steenovensebaan voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee volgt het college het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

In zijn bezwaar heeft het bedrijf aangegeven dat het afsluiten van de Steenovensebaan ertoe leidt dat zijn wagens op het tracé Dongen-Rijen en Dongen-Oosterhout moeten omrijden. Dat omrijden, via drukke routes met verkeerslichten, leidt tot tijd- en dus productieverlies. Om dat verlies adequaat te compenseren, zou het bedrijf eigenlijk een extra wagen moeten aanschaffen.

De adviescommissie is echter van mening dat deze problemen voor iedere verkeersdeelnemer gelden. Als Van Noort toestemming zou worden verleend over de Steenovensebaan te rijden, schept dat precedenten, aldus de commissie. De commissie vindt verder dat de gemeente het besluit de Steenovensebaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, in alle redelijkheid en met afweging van alle in het geding zijnde belangen heeft genomen.

Gemeente niet aansprakelijk voor constructiefout Mavo Ten Strijen

De gemeente Oosterhout acht zich niet aansprakelijk voor het oplossen van een constructiefout, zoals die onlangs is ontdekt in het gebouw van Mavo Ten Strijen aan de Kruidenlaan. Het bestuur van de mavo - het Agrarisch Opleidingscentrum West-Brabant, is van mening dat de gemeente deze fout moet oplossen. Volgens het bestuur was de fout namelijk niet bekend op het moment van overdracht van de school van het oude naar het nieuwe schoolbestuur; bovendien was het niet bekend
- en daarom buiten schot gebleven - bij het sluiten in 1998 van een convenant tussen de gemeente en het schoolbestuur.

Maar volgens het college is in die overeenkomst nu juist afgesproken bij de overdracht van de gebouwen af te zien van het opmaken van een staat van onderhoud. Partijen hebben toen afgesproken het wegwerken van achterstallig onderhoud voor eigen rekening te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebouw van de mavo aan de Stadhouderslaan - in eigendom naar de gemeente overgegaan - in zodanig slechte staat verkeert, dat opknappen van het gebouw evenveel gaat kosten als het plegen van nieuwbouw.

B. en w. vragen raad rioleringsplan vast te stellen

Burgemeester en wethouders gaan de raad vragen het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2000-2004 vast te stellen. Uit dit plan blijkt dat de gemeente de komende jaren zal moeten investeren in de vervanging van de gemeentelijke riolering die in de jaren vijftig en zestig is aangelegd. Vooralsnog hebben b. en w. het investeringsbudget voor riolering voor die periode vastgesteld op ƒ 1,1 miljoen per jaar. Dat is gelijk aan het budget van de afgelopen jaren. Als mocht blijken dat de noodzakelijke investeringen niet voor dat bedrag gepleegd kunnen worden, zal het college aanvullende voorstellen in de richting van de gemeenteraad doen.

College besluit tot aanschaf registratiesysteem bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een investering van ƒ 82.050 te doen voor de aanschaf van een computersysteem voor de registratie en bewaking van procedures voor bouw- en sloopaanvragen.

Oosterhout, 3 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie