Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Draad plenaire vergadering Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

draad001.002 draad plenaire vergadering 1 februari 2000 Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 9:6

DRTK043.00.DOC Draad - 41

(De tussen haakjes geplaatste getallen verwijzen naar de nummering van de stenogrampagina's)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 1999-2000

Dinsdag 1 februari 2000

Aanvang 14.00 uur

43ste vergadering

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 146 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Duivesteijn, Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, De Haan, Halsema, Hamer, Harrewijn, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hillen, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Leers, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Van 't Riet, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Timmermans, Udo, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en de heren Kok, minister-president, minister van Algemene Zaken, Zalm, minister van Financiën, Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat, de heren Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Vermeend, staatssecretaris van Financiën, Remkes, staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en Hoogervorst, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Eisses-Timmerman, wegens ziekte, voor onbepaalde tijd;

Gortzak, wegens bezigheden elders;

Middel, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Van Oven, wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Vragenuur

Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van orde.

Vragen van het lid Rosenmöller aan de minister-president, over de mogelijke regeringsdeelname van de FPÖ in Oostenrijk.

Het woord voeren het lid Rosenmöller (4-6), minister Kok (7-9), het lid Rosenmöller (10-11), minister Kok (12-13) en het lid Weisglas (14).

De voorzitter: Er hebben zich nog vijf of zes mensen gemeld voor dit onderwerp. Als iedereen zoveel tijd neemt als tot nu toe het geval is geweest, dan weten wij allen hoe het gaat met de mondelinge vragen die ook nog vandaag aan de orde zouden moeten komen.

Het woord voeren minister Kok (16), het lid Van Middelkoop (17), minister Kok (18), de leden De Graaf (19), De Hoop Scheffer (20-21), minister Kok (22), het lid Melkert (23-24), minister Kok (25), het lid De Graaf (26), minister Kok (27), het lid Marijnissen (28), minister Kok (29), de leden De Hoop Scheffer (30) en Dijkstal (31).

Vragenuur

Vragen van het lid Van Dijke aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het interview met de heer F. Buurmeijer over knelpunten in de uitvoering van de sociale zekerheid (Vrij Nederland, 29 januari jl.).

Het woord voeren het lid Van Dijke (33-34), staatssecretaris Hoogervorst (35-37), het lid Van Dijke (38) en staatssecretaris Hoogervorst (39).

Vragenuur

Vragen van het lid Th.A.M. Meijer aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over diens uitspraken in het weekblad Elsevier over lagere vleesprijzen.

Het woord voeren het lid Th.A.M. Meijer (41), minister Brinkhorst (42-43), het lid Th.A.M. Meijer (44) en minister Brinkhorst (45-46).

De voorzitter: Vanwege de tijd lijkt het mij verstandig nu het mondelinge vragenuur te beëindigen. We moeten de lengte ervan daadwerkelijk tot een uur beperken, anders kunnen wij daaraan iedere dinsdagmiddag wel drie uur besteden.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het woord is aan de heer Timmermans.

De heer Timmermans (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Voor later deze week staat de behandeling van het wetsvoorstel inzake de Ongevallenraad Defensie op de agenda. Naar de mening van mijn fractie is dit voorstel nog niet rijp voor plenaire behandeling. Wij willen de minister verzoeken om met name op een aantal internationale aspecten, bondgenootschappelijke aspecten, ons informatie te verstrekken, zodat wij daarna het wetsvoorstel op een fatsoenlijke manier in de Kamer kunnen behandelen.

De voorzitter: U bent niet de eerste die dit verzoekt. Gisteren is mij dit ook al van de kant van een andere fractie geworden. Ik stel voor, de behandeling van het wetsvoorstel van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Dittrich.

De heer Dittrich (D66): Mevrouw de voorzitter! Vorige week is er een algemeen overleg geweest over het asielbeleid. Mijn fractie heeft er behoefte aan het verslag van dat algemeen overleg plenair in een tweeminutendebat af te ronden.

De voorzitter: Aangezien ik niemand op zie springen, neem ik aan dat men het daarmee eens is. Ik zal op een later tijdstip daarvoor een voorstel doen.

Mevrouw Vos (GroenLinks): Voorzitter! In overleg met de griffier zeg ik dat wij die zaak donderdag in de procedurevergadering aan de orde stellen.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Schimmel.

Mevrouw Schimmel (D66): Voorzitter! De voorzitter van het College van toezicht sociale verzekeringen blijkt eveneens voorzitter te zijn van de raad van commissarissen van Pink Roccade, het bedrijf waaraan het GAK zijn automatiseringsafdeling heeft verkocht. Ik vraag om een brief van de staatssecretaris, waarin een aantal zaken wordt duidelijk gemaakt. Zijn er afspraken gemaakt bij de benoeming van de voorzitter van het College van toezicht sociale verzekeringen over verenigbaarheid van bepaalde functies? Zo ja, zijn die afspraken nagekomen en, zo ja, hoe? Ik zou willen weten wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen van Pink Roccade op de hoogte is gesteld van de overname van het GAK-automatiseringsbedrijf...

De voorzitter: Kortom, u wilt de hele gang van zaken op papier hebben. Het lijkt mij niet zo nuttig als u nu de mondelinge vragen, waarvoor helaas vanmiddag te weinig tijd was, alsnog bij de regeling van werkzaamheden stelt. Dan moet ik u verwijzen naar een procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die voorzover ik weet ook nog vanmiddag wordt gehouden.

Mevrouw Schimmel (D66): Een aantal van de punten die in de brief moeten worden vermeld, heb ik naar voren gebracht. Ik hoop dat die brief zo snel mogelijk naar de Kamer kan komen.

De voorzitter: Ik denk dat wij dat allemaal met u hopen. Instemming hoeft tegenwoordig niet meer. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Barth.

Mevrouw Barth (PvdA): Voorzitter! Vorige week hebben wij een algemeen overleg gehad met de minister van Justitie over de opheffing van het bordeelverbod. Het verloop van dat AO is voor mijn fractie reden u te vragen het verslag daarvan op de plenaire agenda te zetten.

De voorzitter: Ook daarover zal ik later een voorstel doen.

Het woord is aan mevrouw Van 't Riet.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Voorzitter! Mijn verzoek is, de brief die wij op 28 januari van de staatssecretaris van VROM hebben gekregen over het huurbeleid, zo mogelijk nog deze week aan de plenaire agenda toe te voegen. Tevens verzoek ik via u de staatssecretaris, de adviezen van de landsadvocaat in openbare vorm aan de Kamer aan te bieden.

De heer Van Middelkoop (GPV): Mevrouw de voorzitter! Ik word hierdoor wat overvallen. De brief heb ik zelf vanmorgen ontvangen. Ik zou het plezierig hebben gevonden als dit punt normaal in een procedurevergadering van de betrokken commissie aan de orde was geweest. Improviserend zeg ik dat ik er op dit moment behoefte aan zou hebben eerst een AO te houden. Ik denk namelijk dat ik veel technische en juridische vragen te stellen heb aan de staatssecretaris, voordat ik tot het innemen van standpunten in een plenair debat kan komen.

De heer Hofstra (VVD): Voorzitter! Ik ben het geheel met collega Van Middelkoop eens: eerst de procedure, en een AO kan ook.

De voorzitter: Dit gehoord hebbend, stel ik voor dat er een spoedvergadering van de vaste commissie voor VROM wordt gehouden. Misschien kan dat nog vandaag, als u toch allemaal in huis bent. Morgen kan tijdens de regeling van werkzaamheden worden bekeken hoe wij daarmee verder om moeten gaan. Ik zie aan de houding van mevrouw Van 't Riet dat zij daarmee in kan stemmen.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Voorzitter! Ik hecht eraan het debat snel te voeren, omdat het huurbeleid voor 1 juli geregeld moet zijn, en elke week telt. Wij zijn eigenlijk al te laat.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Verhagen.

De heer Verhagen (CDA): Voorzitter! U begrijpt dat ik na zo'n lange afwezigheid weer sta te popelen om het woord te voeren.

Ik zou graag van de regeling van werkzaamheden gebruik willen maken door het kabinet te verzoeken om een brief met informatie over de eventuele commando-overdracht in Kosovo naar het eurokorps. Ik krijg met name graag informatie over de consequenties voor de commandostructuur en de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het Duits-Nederlandse korps. Ik ben benieuwd welke gevolgen dat heeft, indien die overdracht plaatsvindt.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) (26727).

(Zie vergadering van 27 januari 2000.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. In dit geval kan men misschien spreken over een korte heropening van de beraadslaging, omdat er nog moties rondgedeeld zijn en na het debat nog amendementen zijn ingediend of veranderd.

Het woord voert het lid Reitsma (53).

De voorzitter: Aangezien de amendementen-Reitsma/Van der Vlies (stukken nrs. 40 en 41) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Het woord voert het lid Reitsma (55).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering een zogenaamde "kindernotitie" aan de Kamer heeft toegezegd met betrekking tot de mogelijke stroomlijning van diverse maatregelen verband houdende met het hebben van kinderen;

overwegende, dat dit in ieder geval voor de mensen met de lagere inkomens inkomenspolitiek neutraal zou dienen te geschieden;

verzoekt de regering bij deze notitie de notie te betrekken dat beleid mede tot doel dient te hebben een cumulatie van lasten voortvloeiende uit wonen, zorg en het hebben van kinderen in relatie tot het besteedbaar inkomen te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Reitsma en Bos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 121 (26727).

Het woord voert het lid Reitsma (57-58).

De voorzitter: Op verzoek van de heer Reitsma stel ik voor, zijn motie (26727, nr. 95) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Het woord voeren de leden Bos (60-61), De Vries (62) en Giskes (63).

De voorzitter: Aangezien het gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 117) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Het woord voert het lid Giskes (65).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is het aantal auto's dat aan het woon-werkverkeer deelneemt zo beperkt mogelijk te houden;

constaterende, dat het huidige systeem van fiscale bijtelling voor de auto van de zaak selectiviteit in zowel het verstrekken als het gebruiken van die auto ontmoedigt;

verzoekt de regering bij het ondernemerspakket 21ste eeuw de mogelijkheden te onderzoeken van een fiscale regeling die gebruik van het openbaar vervoer door bezitters van een auto van de zaak stimuleert, rekening houdend met de wijze waarop elders in de Wet IB 2001 met regelmatig woon-werkverkeer per eigen vervoer wordt omgegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Giskes, Vendrik en Bos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 122 (26727).

Het woord voeren de leden Giskes (67) en Vendrik (68).

De voorzitter: Aangezien het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 96) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Het woord voert het lid Vendrik (70).

De voorzitter: Aangezien het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 114) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Het woord voert het lid Vendrik (72-73).

De voorzitter: Wij gaan nu over tot de stemmingen.

Ik deel nog het volgende mee. Mevrouw Giskes heeft daarnet gemeld het amendement op stuk nr. 117 ingetrokken te hebben. Zij had al gemeld dat zij de amendementen op de stukken nrs. 20, 22, 26 en 110 intrekt.

De heer Vendrik heeft gemeld dat hij ook het amendement op stuk nr. 96 intrekt.

Artikel 1.1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 10, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1.3 t/m 2.3.1b worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 91, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 91 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 49).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 50).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 2.3.2 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2.3.2a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 24, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 2.3.2b.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF, de SGP en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 51).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 2.3.3 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 52).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 2.3.4 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 90, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 90 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2.4.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.4.2 t/m 3.2.2.7 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 69).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 3.2.2.8 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.2.2.8a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 66, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 66 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 53, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 53 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 3.2.2.9 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 25, IA).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 25 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 3.2.2.10, eerste lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede t/m zevende lid worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 65, I, 1).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 65 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het achtste lid wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.2.2.10 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.2.2.10a t/m 3.2.2.47 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 3.2.2.48, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schutte (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.2.2.49 t/m 3.2.3.3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma c.s. (stuk nr. 45).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 3.2.3.4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Reitsma c.s. (stuk nr. 45), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.2.3.5 t/m 3.3.5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Reitsma (stuk nr. 100, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 100 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 3.3.6 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.3.7 en 3.3.8 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 107).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 3.3.9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 107), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.3.10 t/m 3.4.1.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bos/Reitsma (stuk nr. 75).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 3.4.1.2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bos/Reitsma (stuk nr. 75), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.4.1.2a t/m 3.6.2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Reitsma (stuk nr.
46).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 3.6.3 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.6.4 t/m 3.6.6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Vries/Bos (stuk nr. 39, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 39 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 3.6.7, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Vries/Bos (stuk nr. 39, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.6.8 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.6.9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Vries/Bos (stuk nr. 39, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.6.10 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Marijnissen (stuk nr. 87).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 67).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 3.6.11 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.6.12 t/m 3.7.4 en artikel 3.7.5, eerste en tweede lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 57).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 58).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het derde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-De Vries c.s. (stukken nrs. 57 en 58), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 92).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het vierde lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde en zesde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 3.7.5 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.7.6 t/m 3.8a.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 55, I) tot het laten vervallen van de artikelen 3.9.1 t/m 3.9.4.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 55 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 3.9.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.9.2 t/m 5.1.3, eerste en tweede lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 14) tot invoeging van een nieuw lid.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 34).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het vierde lid wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5.1.3 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5.1.3a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 35).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bos/De Vries (stuk nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 5.1.3b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bos/De Vries (stuk nr. 28), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.1.4 t/m 5.2.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 76).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 5.2.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.2.3 t/m 5.2.8 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 36) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 5.2a.1 t/m 5.2a.6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 68) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De artikelen 5.3.1 t/m 5.3.4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 64, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 64 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vendrik (stuk nr. 93, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 93 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 6.1.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6.1.2 t/m 6.7.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 109, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige leden ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat met de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 109 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 6.7.2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schutte (stuk nr. 109, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 6.7.3 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 6.7.4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schutte (stuk nr. 109, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6.8.1 t/m 8.1.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 29, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 43, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 43 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 97, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 97 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 83, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 83 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Schutte (stuk nr. 47, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 47 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 62, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 62 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 63, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 63 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Reitsma c.s. (stuk nr. 84, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 84 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit derde nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit derde nader gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 85 voorkomende derde nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 8.1.1a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 83, I) en het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 8.1.2 t/m 8.1.7 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 8.1.8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 83, II) en het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 8.2.1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Marijnissen (stuk nr. 86, IA).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 86 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 8.8.2, eerste lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 56, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 56 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 78, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 78 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 88).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde en vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 8.2.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bos c.s. stuk nr. 83, III) en het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, IV) drie nieuwe artikelen (8.2.2a t/m 8.2.2c) zijn ingevoegd.

De artikelen 8.2.3 en 8.2.4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 99).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 8.2.5 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 9.1 en 9.2 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 9.3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 83, IV) en het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9.4 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 77).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 10.1.1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bos c.s. (stuk nr. 83, V) en het derde nader gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 85, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 10.1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 37).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 61) tot het laten vervallen van artikel 10.1.3.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 10.1.3 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10.1.4 t/m 11.4 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande donderdag bij het begin van de middagvergadering over het wetsvoorstel te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

(Zie vergadering van 27 januari 2000.)

De voorzitter: Mevrouw Giskes trekt haar amendement op stuk nr. 33 in.

Hoofdstuk 1, afdeling A, de artikelen I t/m IV, artikel V, aanhef, de onderdelen A t/m H, onderdeel I, aanhef, en de artikelen 15 en 15a worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 69) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 23) niet te worden gestemd.

Artikel 15b, eerste en tweede lid, worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Reitsma (26727, stuk nr. 77) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 25, I) niet te worden gestemd.

Artikel 15b wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15c t/m 17a worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen J t/m M worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 91) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 32, I) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 49) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 16) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 50) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 17) niet te worden gestemd.

Onderdeel N wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel O en onderdeel P, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen 21a en 21b worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 62) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 21, I) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Reitsma (26727, stuk nr. 84) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 28, I) niet te worden gestemd.

Artikel 21c wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel P wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Q en onderdeel R, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Marijnissen (26727, stuk nr.
86) is verworpen, behoeft over het amendement-Marijnissen (stuk nr.
29, I) niet te worden gestemd.

Artikel 22a, eerste lid, wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 56) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 18, A) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Reitsma (26727, stuk nr. 78) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 26, I) niet te worden gestemd.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde en vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 22a wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22b t/m 22d worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen S t/m Y worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het CDA, de VVD, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel AA, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen AAa t/m AC worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VI t/m XVI worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XVII wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XVIII t/m XXA worden zonder stemming aangenomen.

Afdeling A wordt zonder stemming aangenomen.

Afdeling B, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, artikel I, opschrift, worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Reitsma/Van der Vlies (26727, stuk nr. 41) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 11) niet te worden gestemd.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m R worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel Ra, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen S t/m AI worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 13, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel AJ wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen AK t/m AU worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 24) tot invoeging van een onderdeel AV.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VI worden zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk 3, opschrift, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 15) tot invoeging van een artikel O.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bos c.s. (stuk nr. 20) tot invoeging van een artikel IA.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk 3 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor, ook over dit wetsvoorstel aanstaande donderdag aan het begin van de middagvergadering de eindstemming te houden.

Daartoe wordt besloten.

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over dertien moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingherziening 2001, te weten:

- de motie-Reitsma c.s. over afvlakking van tarieven (26727, nr. 94);

- de motie-Bos/De Vries over arbitrage tussen box I en box III door particuliere verhuurders (26727, nr. 101);

- de motie-Bos c.s. over fiscale faciliteiten voor gehandicapten en chronisch zieken (26727, nr. 102);

- de motie-Bos/Reitsma over de inkomenspositie van vutters (26727, nr. 103);

- de motie-Bos c.s. over het verkrijgen van een verklaring of bewijs van het reizen per openbaar vervoer (26727, nr. 104);

- de motie-Giskes c.s. over de stimulering van milieuvriendelijk gedrag (26727, nr. 105);

- de motie-Giskes/De Vries over de oudedagsparaplu (26727, nr. 106);

- de motie-De Vries c.s. over het verschil in opbouw van een oudedagsvoorziening (26727, nr. 108);

- de motie-Vendrik c.s. over de ontwikkeling van de vermogensverhoudingen (26727, nr. 111);

- de motie-Vendrik c.s. over compensatie voor het afschaffen van de aftrek van werkelijke kosten (26727, nr. 112);

- de motie-Vendrik over studenten met een studieschuld (26727, nr. 113);

- de motie-Giskes c.s. over het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer door bezitters van een auto van de zaak (26727, nr. 122);

- de motie-Reitsma/Bos over de "kindernotitie" (26727, nr. 121).

(Zie vergadering van 27 januari 2000.)

In stemming komt de motie-Reitsma c.s. (26727, nr. 94).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos/De Vries (26727, nr. 101).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (26727, nr. 102).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos/Reitsma (26727, nr. 103).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (26727, nr. 104).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26727, nr. 105).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes/De Vries (26727, nr. 106).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (26727, nr. 108).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (26727, nr. 111).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (26727, nr. 112).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (26727, nr. 113).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26727, nr. 122).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Reitsma/Bos (26727, nr. 121).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! De fractie van het CDA wil geacht worden, voor de motie op stuk nr. 112 te hebben gestemd. Die hadden wij medeondertekend.

De voorzitter: Die motie was verworpen en blijft verworpen.

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend tijdens het notaoverleg over het HOOP, te weten:

- de motie-Hamer c.s. over de rechtspositie van studenten (26807, nr. 4);

- de motie-Hamer c.s. over de macrodoelmatigheid (26807, nr. 5);

- de motie-Eurlings c.s. over een afstudeerreglement (26807, nr. 6);

- de motie-Lambrechts c.s. over één onafhankelijke accreditatieraad (26807, nr. 7);

- de motie-Rabbae c.s. over studenten met een handicap (26807, nr. 8);

- de motie-Rabbae c.s. over onvoldoende kwaliteit en studeerbaarheid (26807, nr. 9);

- de motie-Van Bommel over bestuurlijke fusies (26807, nr. 10);

- de motie-Van Bommel over het instellingstarief (26807, nr. 11);

- de motie-Stellingwerf/Van der Vlies over onderwijs in een vreemde taal (26807, nr. 12);

- de motie-Van der Vlies c.s. over een verantwoord minimum aan opleidingen (26807, nr. 13).

(Zie notaoverleg van 24 januari 2000.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Rabbae stel ik voor, zijn motie (26807, nr. 9) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Eurlings stel ik voor, zijn motie (26807, nr. 6) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (26807, nr. 4).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (26807, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (26807, nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rabbae c.s. (26807, nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26807, nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26807, nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Van der Vlies (26807, nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (26807, nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

TOG-regeling

Aan de orde is de behandeling van:

- het verslag van een algemeen overleg over de evaluatie van de TOG-regeling (24170, nr. 50).

De voorzitter: Alvorens mevrouw Schimmel het woord te geven, herinner ik de andere woordvoerders eraan dat het intekenen op de sprekerslijst voor de behandeling van een verslag van een algemeen overleg eerder moet gebeuren dan op het moment waarop het debat aan de orde is. De straf voor het te laat intekenen is altijd dat er voor de behandeling iets minder tijd is. Hiermee kan de Kamer rekening houden.

De beraadslaging wordt geopend.

Het woord voert het lid Schimmel (111-112).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de aanpassingen van de Regeling tegemoetkoming kosten thuiswonende gehandicapte kinderen zal voorzien in een in het verleden gebleken behoefte;

verzoekt de regering de aanpassingen met terugwerkende kracht tot het moment van in werking treden van de TOG-regeling (1-1-1997) van kracht te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Schimmel, Harrewijn en De Wit. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund

Zij krijgt nr. 51 (24170).

Het woord voeren de leden Schimmel (114-115), Spoelman (116-117), Weekers (118-119) en staatssecretaris Hoogervorst (120-121).

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, op een nader te bepalen tijdstip over de motie te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Huisvestingswet

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (26471).

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voeren de leden Rietkerk (123-129) en Van der Staaij (130-131).

De voorzitter: Ik wil zelf nog een vraag aan de staatssecretaris stellen. Zou de staatssecretaris in zijn beantwoording inzake de nota van wijziging op stuk nr. 8, waarover de heer Van der Staaij sprak, kunnen meenemen dat daar nogal wat dingen in veranderd worden? Ik ben erg nieuwsgierig naar de motivering van zijn keus om dat in het kader van de nota van wijziging op deze novelle te doen. Hij had daar ook een afzonderlijk wetsvoorstel van kunnen maken.

Het woord voert staatssecretaris Remkes (133-138).

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, op een nader te bepalen tijdstip te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 16.58 uur tot 18.30 uur geschorst.

Voorzitter: Terpstra

Tracéwet

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche) (26343).

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voeren de leden Feenstra (141-156), Stellingwerf (157-163), Verbugt (164-176) en Van den Berg (177-185).

Voorzitter: Van der Hoeven

Het woord voeren de leden Van den Berg (187-189), Biesheuvel (190-193), Ravestein (194-198), Poppe (199-205) en Van der Steenhoven (206-211).

De vergadering wordt van 20.34 tot 20.44 uur geschorst.

Het woord voert minister Netelenbos (213-229).

De voorzitter: De minister stelt voor, het amendement van de heer Feenstra op stuk nr. 19 over te nemen. Als daartegen geen bezwaar bestaat van de zijde van de Kamer -- ik zie dat dat zo is -- wordt daartoe besloten, en hoeven wij niet meer te stemmen over dit amendement.

Ik geef het woord aan de minister van VROM. Ik heb begrepen dat hij in ieder geval niet meer tijd zal gebruiken dan zijn collega van Verkeer en Waterstaat.

Het woord voeren minister Pronk (231-246), de leden Feenstra (247-249), Stellingwerf (250-251), Verbugt (252-253), Van den Berg (254-257), Biesheuvel (258-260) en Ravestein (261).

De voorzitter: Ik stel vast, dat de Kamer geen bezwaar heeft tegen overneming van het amendement-Ravestein op stuk nr. 15 door de regering. Dat betekent dat ook over dit amendement niet meer hoeft te worden gestemd.

Het woord voeren de leden Poppe (263-264) en Van der Steenhoven (265-266).

De voorzitter: Aangezien het amendement-Van der Steenhoven (stuk nr. 12) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verwijzend naar het advies van de Raad voor verkeer en waterstaat om bij alle projecten de discussie over nut en noodzaak met belanghebbenden en lokale overheden in een vroeg stadium te voeren;

van mening, dat opvolging van dit advies de besluitvorming rond infrastructurele projecten zal verbeteren;

constaterende, dat onduidelijk is op welke wijze deze betrokkenheid vorm zal krijgen;

roept de regering op om op korte termijn een richtlijn op te stellen over de wijze waarop belanghebbenden en lokale overheden conform het advies van de Raad voor verkeer en waterstaat betrokken zullen worden vanaf het begin van een project,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van der Steenhoven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (26343).

Het woord voeren het lid Van der Steenhoven (268-269), minister Netelenbos (270-274) en minister Pronk (275-277).

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, op een nader te bepalen tijdstip te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 22.55 uur.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (26977, R1614).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

een, ten geleide van het verslag van een driedaags bezoek aan Indonesië (26049, nr. 21);

een, over de voortgang van het onderzoek inzake Srebrenica (26122, nr. 19);

een, van de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een toelichting op de procedures, richtlijnen en criteria met betrekking tot aanvragen van HGIS-cultuursubsidies (26682, 26591, nr. 4);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

een, inzake het opleggen van taakstraf bij verstek (26114, nr. 20);

een, over inzicht uitwisseling CRI-personeel (26215, nr. 8);

een, inzake Uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (26269, nr. 26);

een, over het opleidingsbeleid rechterlijke macht (26589, nr. 3);

een, van de minister en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van een overzicht van de laatste stand van zaken m.b.t. de modernisering van de rechterlijke organisatie (26352, nr. 20);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van een ambtsbericht over Afghanistan (19637, nr. 491);

vijf, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

een, inzake pepperspray (26345, nr. 30);

een, over de stand van zaken met betrekking tot het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet (26423, nr. 11);

een, over andere vormen van bestuurlijke vrijheidsbeneming (26735, nr. 6);

een, ten geleide van antwoorden op vragen van het lid Nicolaï inzake scholierenrellen in Den Haag (26800-VII, nr. 32);

een, ten geleide van de notitie "Reflecties over de positie van de Eerste Kamer" (26976);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

een, over de wateroverlast in Nederland (24071, nr. 55);

een, over schadeafhandeling WTS gemeente Ommen (26800-VII, nr. 31);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de rapportage wachtgeldontwikkeling (25644, nr. 21);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

een, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Ecofin-raad van 31 januari 2000 (21501-07, nr. 273);

een, inzake derde fase EMU (25107, nr. 38);

een, inzake revaluatie Griekse drachme (26800-IXB, nr. 21);

twee, van de minister en de staatssecretaris van Financiën, te weten:

een, ten geleide van antwoorden op vragen die tijdens het wetgevingsoverleg op 21 januari 2000 gesteld zijn over de Belastingherziening 2001 en een antwoord op een vraag gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 17 januari 2000 (26727, 26728, nr. 81);

een, ten geleide van een tweede serie schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 21 januari 2000 over de Belastingherziening 2001 (26727, 26728, nr. 82);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake de beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen en de verwijdering ervan (CoP5) (26800-XI, nr. 51);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

een, over de aanpak van de katvangerproblematiek (26138, nr. 14);

een, inzake achtste wijzigingsbesluit Binnenvaartreglement (26989);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

een, over de mogelijkheden om de zeggenschap van de overheid over het landelijk hoogspanningsnet te vergroten (25097, nr. 32);

een, over de voortgang van het zgn. Antheus-convenant (26800-XIII, nr. 43);

een, inzake boorvergunning Andel II (26986);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van de agenda voor de vergadering van 24 en 25 januari 2000 te Brussel van de Europese ministers van landbouw (21501-16, nr. 249);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de toekomstige structuur van de uitvoering werk in inkomen (SUWI), 26448, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over vrouwenvakscholen (26800-XV, nr. 64);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de overschrijding van de Warenwetnorm voor PCB's in Nederlandse varkens (26800-XVI, nr. 68);

een, van de tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen, over de voortgang van het onderzoek van de commissie (26454, nr. 6).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de adviesaanvraag aan de Adviesraad internationale vraagstukken inzake de veiligheid en stabiliteit in Afrika;

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Wijziging van de Bijlage bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek China inzake de burgerluchtvaart en Wijziging van Bijlage II bij het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het onderzoeksrapport "Democratische controle op gemeenschappelijke regelingen";

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

een, ten geleide van de eerste voortgangsrapportage over Onderwijs On Line;

een, ten geleide van een afschrift van de brief van het antwoord op een brief van het Arcus College te Heerlen inzake de registratie van de arbeids- en rusttijden;

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

een, ten geleide van het persbericht over de voortgang van de plannen voor een centrum voor foto, film en mediacultuur in Rotterdam;

een, ten geleide van het advies van de Onderwijsraad m.b.t. examenprogramma's;

een, ten geleide van inspectierapporten;

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het rapport van de commissie-Van Kemenade;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake rekeningrijden;

een, van de minister van Economische Zaken, inzake de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt;

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake beleidsvoornemen diervoeder;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van een schets van het programma van het Portugese voorzitterschap op sociaal terrein;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

een, inzake budgettaire rapportage over de zorg;

een, over het advies van de Raad voor de volksgezondheid en zorg inzake octrooiering biotechnologie;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de gedrukte versie "Jeugdbeleid in Ba(la)ns".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende adressen:

een, van J.H.M. Boerland te Venlo, met betrekking tot uitstel van betaling voor een belastingschuld;

een, van M. Boers te Maassluis, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw H. Ninkcabs te Amsterdam Zuidoost, met betrekking tot handelwijze van de Nederlandse ambassade in Accra en de minister van Buitenlandse Zaken;

een, van H. Peters te Kerkrade, met betrekking tot het niet beantwoorden van correspondentie inzake toepassing van de hardheidsclausule;

een, van mevrouw O.J.H. v.d. Elshout-Niemeijer te Voorburg, met betrekking tot aftrek van buitengewone lasten;

een, van mevrouw A. de Pater-van der Born te Gouda, met betrekking tot uitstel van betaling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

5. een brief van de burgemeester van de gemeente Zaanstad, inzake toekenning van middelen uit het Gemeentefonds.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

6. de volgende brieven:

een, van G.J. Bloemendaal, ten geleide van het artikel "Bezinning op reacties inzake wetsvoorstellen van het Paarse kabinet over abortus en euthanasie";

een, van B.M. Liberg, inzake antidemocratisch handelen van de politieke partijen in Nederland;

een, van de stichting ProBos, ten geleide van "Nederlands bos in beeld";

een, van mevrouw A.M. Verhagen, inzake de herdenking van het oud-lid Veringa;

een, van de stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs, ten geleide van een beleidsreactie op interdepartementaal onderzoek vervangingsfonds;

een, van de Landelijke Sinti-organisatie, inzake de bevindingen en adviezen van de commissie-Van Kemenade;

een, van de colleges van gedeputeerde staten van Utrecht, ten geleide van het pilotplan voor het gebied Vallei-zuidwest.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage.

De voorzitter,

De griffier,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...