Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak De Vries bij conferentie Duurzame Ontwikkeling

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

3 februari 2000

Toespraken

13.18

Speech van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. J.M. de Vries, bij de internationale conferentie Duurzame Ontwikkeling en Water in Internationaal Emancipatie Perspectief, in Rotterdam op donderdag 3 februari 2000 om 11.30 uur.

(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Mevrouw Verstand, Dames en heren,

Wie de top van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van de laatste twintig jaar beziet, zou daaruit kunnen afleiden dat het proces van vrouwenemancipatie in Nederland zijn voltooiing heeft bereikt. Vanaf 1977 hebben aan de top van het ministerie, met een korte pauze ertussen, twee vrouwelijke staatssecretarissen en vier opeenvolgende vrouwelijke ministers gestaan. Op dit moment worden zelfs drie van de vier hoogste posities van het departement bezet door een vrouw.

Helaas is deze sterk door vrouwen gekleurde top geen realistische afspiegeling van ons totale personeelsbestand. Verre van dat. In het hoger- en middenkader blijken vrouwen nog steeds danig te zijn ondervertegenwoordigd, en het aandeel vrouwen in onze organisatie groeit slechts langzaam. In sommige sectoren is dat aandeel nog steeds onaanvaardbaar laag.

Om een voorbeeld van deze ondervertegenwoordiging te noemen wijs ik op de situatie bij waterschappen, organisaties die een essentiële rol spelen in het waterbeheerssysteem in Nederland. Volgens de meest recente gegevens bestaan de besturen van deze waterschappen slechts voor enkele procenten uit vrouwen. Van de secretarissen is slechts 1,5 procent vrouw en van de leden van het dagelijks bestuur 6,2 procent. En tot op de dag van vandaag bevinden zich onder de 60 voorzitters slechts twee van vrouwelijke kunne. Een magere drie procent.

Deze kwantitatieve achterstand van vrouwen geldt ook veel andere gebieden van het waterbeheer. Bij Rijkswaterstaat, de directie van het ministerie die zich het meest direct met water bezighoudt, is het percentage vrouwen in de periode van 1994 tot 1998 toegenomen met 3,9 procent tot 18,7 procent van het gehele personeelsbestand. Het aantal vrouwen in hogere functies, salarisschaal 10 of hoger, steeg in datzelfde jaar met 3,4 procent tot 13,1 procent. Beide totalen blijven echter achter bij het streefpercentage dat de Rijksoverheid heeft vastgesteld.

Een van de beleidsdoelstellingen die ons ministerie nastreeft is dan ook het stimuleren van niet alleen de instroom maar ook de doorstroming van vrouwen in de waterschapswereld, en het opheffen van de bestaande belemmeringen. Het is tijd om het zogenaamde 'glazen plafond' dat veel vrouwen ervaren tijdens hun carrière, voor eens en altijd te doorbreken. Ook in de wereld van het water.

Om concreet invulling te geven aan het verwezenlijken van deze doelstelling hebben we het initiatief genomen voor een project in samenwerking met de Unie van Waterschappen en andere organisaties in de waterschapswereld. Einddoel is om dit jaar het aantal vrouwen in waterschapsbesturen op te stuwen naar 15 procent van het totaal.

Water en gender lijkt op het eerste gezicht wellicht een wat gezochte combinatie. Bij nadere beschouwing is het echter niet zo'n onwaarschijnlijk verband. Al was het maar omdat vrouwen meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken en we het erover eens zijn dat ze dezelfde rechten en verantwoordelijkheden dienen te hebben als mannen. Daarbij hoort ook het recht op en de verantwoordelijkheid voor water. Bovendien hebben vrouwen in veel culturen vanouds een speciale verantwoordelijkheid voor water. Op dat laatste punt zal ik zo dadelijk terugkomen.

Wij hebben allen water nodig. Vrouwen, mannen en kinderen. Het is niet alleen de bron van alle leven, maar ook een transportmiddel voor dat leven. Wij consumeren geen water, maar benutten het. Na gebruik is het in beginsel herbruikbaar.

Biologisch gezien kunnen we zelfs niet zonder water. Als we uitdrogen, kunnen voedingsstoffen zich niet meer door ons lichaam verspreiden en sterven we. Als het moet kunnen we weken leven zonder voedsel, maar langer dan drie dagen zonder water houden we het niet uit. Daarmee behoort water tot de meest essentiële zaken voor de mens, of voor welk levend wezen dan ook.

Het recht dat de mens heeft om te leven houdt dus meteen het recht op toegang tot water in. Voldoende water, en water van behoorlijke kwaliteit. Dit vloeit logisch voort uit bestaande mensenrechten zoals het recht op voedsel en het recht op geneeskundige verzorging, zoals vastgelegd in artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zonder de beschikbaarheid van voldoende water van behoorlijke kwaliteit zouden deze mensenrechten een dode letter zijn.

Toch staat het recht op toegang tot water nergens expliciet vermeld. Niet in de wet en niet in de toelichtende commentaren. Voor die omissie wil ik graag de aandacht van het Forum vragen. Hoe is het mogelijk dat het recht op een zo essentiële zaak nog niet wettelijk is vastgelegd?

Rechten hebben altijd een keerzijde: verantwoordelijkheden en plichten. Wij hebben de taak om zorgvuldig met het beschikbare water om te gaan. Vooral als anderen het slachtoffer van ons gebruik worden of kunnen worden. Wij moeten ieder het zijne of het hare gunnen en ons medeverantwoordelijk voelen voor een verantwoord watergebruik. Vrouwen zowel als mannen.

Niet alleen mensen, maar ook landen moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten jegens hun buren waar het de winning en het gebruik van water aangaat. Het onthouden van water aan een land kan een casus belli vormen. Het zou niet de eerste maal zijn dat twee landen om deze reden de strijd met elkaar aanbinden. Israël, Jordanië en Palestina zijn enkele voorbeelden van landen waar water schaars is en op zijn minst op de achtergrond meespeelt bij conflicten.

Ik hoop en geloof overigens dat we het in Europa niet tot strijd om water zullen laten komen. Hier is samenwerking in stroomgebieden langzaamaan de regel geworden. Want we beseffen dat we water moeten delen en niet voor onszelf moeten houden. Water onttrekt zich aan iedere soevereiniteit, om de simpele reden dat het stroomt. En het moet blijven stromen. Zo blijft het in de kringloop en kan iedereen het duurzaam benutten.

Op microniveau dragen vrouwen al sinds mensenheugenis de verantwoordelijkheid voor water. Vooral in Afrika is dat ook nu nog duidelijk het geval. In de cultuur van veel Afrikaanse volkeren is het halen van water bij uitstek een taak van de vrouw. Een taak die vaak bestaat uit het lopen over een grote afstand, soms tientallen kilometers, naar een bron, om daar urenlang te wachten tot ze aan de beurt zijn, hun kruiken of jerrycans te vullen en met de zeer zware last terug te lopen naar huis. Een zware taak die iedere dag opnieuw door hen moet worden volbracht.

Westerlingen beschouwen dit voorbeeld misschien als 'ver van hun bed'. Maar welbeschouwd zijn er geen essentiële verschillen tussen de vrouw aan de waterput en de vrouw aan de kraan, en tussen vrouwen in het rijstveld en boerinnen aan de knoppen van een geautomatiseerd irrigatiesysteem. Of vrouwen nu de groente uit hun groentetuin halen of uit de supermarkt, en of ze in Bangladesh wonen of in de polder, onder NAP, in alle culturen zijn ze op een gelijk, vooral basaal niveau betrokken bij water.

Vooral in gebieden waar water schaars is, is de toegang ertoe en de zeggenschap erover een machtsfactor van belang en zijn mannelijke machthebbers vaak huiverig om die macht met vrouwen te delen. Water halen wordt de vrouwen toegestaan, maar meebeslissen over bijvoorbeeld de kwaliteit, de distributie en de zuivering ervan is, in die landen nog veel meer dan hier, voorbehouden aan mannen.

Water is natuurlijk niet uitsluitend een vrouwenzaak, het is zoals ik al zei, voor iederéén van levensbelang. Maar het is zeker óók een zaak van vrouwen. Ook waar het de vormgeving van onze samenleving en de bescherming van ons leefmilieu betreft, en waterbeheer in het bijzonder.

Vrouwen zijn tenslotte de dragers van nieuw leven, en hun gezondheid vormt de basis van de gezondheid van een nieuwe generatie. Een van de voorwaarden voor hun gezondheid is schoon water. Verder vormen vrouwen in grote delen van de wereld de spil van de zorg voor hun familie en anderen. De basis van voldoende voedsel, een van de belangrijkste elementen van die zorg, is voldoende water. Tenslotte: Waar mensen leven in delta's, waar voortdurend de dreiging bestaat van overstroming, moet voor een duurzame toekomst bescherming tegen water worden geboden.

Om duurzaam te voorzien in genoeg water, schoon drinkwater en bescherming tegen water, is integraal waterbeheer nodig. Daarnaast is samenwerking tussen planners, uitvoerders en gebruikers op alle niveaus noodzakelijk.

Dames en heren,

Zoals ik al zei vormen vrouwen meer dan de helft van de wereldbevolking. De afgelopen decennia is hun rol op allerlei terreinen aanmerkelijk gegroeid, en terecht. Maar op veel gebieden moet die rol nog een blijvende positie verwerven. De winning, zuivering, beheer en distributie van water behoren tot die gebieden, evenals projecten op het gebied van bescherming tegen zee- en rivierwater.

U allen bent hier vandaag om nieuwe impulsen te geven aan de uitvoering van eerder genomen besluiten op het gebied van water en gender, ondermeer door het uitwisselen van good practices. Op die manier moet de deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de waterwereld worden versterkt.

Zoals u in de uitnodiging hebt kunnen lezen zullen de resultaten van uw werk worden meegenomen in de voorbereidingen voor de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de uitvoering van het Bejing Platform, in juni in New York. En de aanbevelingen die u doet, worden ingebracht bij het Tweede Wereld Water Forum en de Ministeriële Conferentie over Water in maart in Den Haag. Met andere woorden, uw inbreng zal op het allerhoogste niveau meewegen in de besluitvorming.

Ik van mijn kant zal ervoor blijven strijden om het aantal vrouwen in Nederland met een verantwoordelijke functie op het gebied van water, verder te laten groeien.

Ik wens u een zeer vruchtbare bijeenkomst toe.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...