Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Heumen

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 3 februari 2000)

De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen.De meeste daarvan staan hieronder. De openbare bekendmakingen staan in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De tekst van De Verbinding van 25 januari:

Straatspeeldag
Op 24 mei is het Nationale Straatspeeldag, een initiatief van de Stichting Kinderen Voorrang om de bewegingsmogelijkheden, de veiligheid en de kindvriendelijkheid van de woonomgeving te vergroten. Op deze dag worden her en der in het land (in overleg met de gemeente) stukken straat afgezet om kinderen er te laten spelen, maar het is ook een aanleiding om knelpunten onder de aandacht te brengen of in de buurt zelf te praten over de verkeerssituatie.
Wie mee wil doen aan de organisatie kan zich aanmelden bij de Stichting Kinderen Voorrang. Er wordt dan een actiepakket met handleiding toegestuurd. Voor meer informatie kan worden gebeld naar (020) 682 63 22.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen: >bouw garage, Looistraat 45
>uitbreiding woning, Bongerd 39
>bouw woning, Benedenschap, kavel 31
>uitbreiding woning, De Hage 32
>uitbreiding woning, Kon. Julianastraat 3, Overasselt De aanvragen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
De volgende aanvragen zijn binnen om vergunning voor het kappen van >1 den, Gladiolenstraat 40
>21 bomen, Maasdijk 3
>1 ceder, Merellaan 13
>1 berk en 1 den, Kroonsingel 5
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 8 februari. C. meldingen
In de volgende gevallen hebben B&W bericht verzonden dat zij akkoord kunnen gaan met de melding van een bouwplan:
Verzonden op 18 januari:
M2000-3: serre, Verbindingsweg 12
M99105: dakkapel, Huikeling 27
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. D. bouwvergunningen
Hieronder een overzicht van de bouwvergunningen die zijn verleend. Door een misverstand worden vier vergunningen die op 3 januari zijn verzonden pas nu gepubliceerd. Wie bezwaar wil maken moet er rekening mee houden dat de bezwarentermijn van zes weken voor die vier vergunningen al is beginnen te lopen op de datum van verzending (3 januari dus).
Verzonden op 3 januari:
232/99: woning met garage, De Hoef 61
228/99: woning met garage, De Hoef 75
204/99: woning met garage, De Hoef 56
140/99: woning, De Toom 5
Verzonden op 17 januari:
159/99: woning met bedrijfspand, Meerpaal 3
Verzonden op 18 januari:
291/99: kelder, De Enk 46
333/99: tuinhuisje, Lijsterbeshof 7
98/99: uitbreiding woning, Boterdijk 44
Verzonden op 19 januari:
88/99: woonhuis, De Hoef 67
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. verkeersmaatregel
Op 4 januari hebben B&W besloten de fietspaden langs de Kasteelsestraat en de St. Walrickweg en een gedeelte van de Overasseltseweg aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad. Wie het met een van de besluiten onder C, D of E niet eens is kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit.
Afvalberichten
Sinds twee weken is de nieuwe afvalinzamelaar, Burgers Afvalservice uit Weurt, in onze gemeente werkzaam. De afvalinzameling verloopt vrij goed, maar voor alle duidelijkheid vermelden we nog éénmaal de nieuwe regeling.
Huisvuilzakken (in oneven weken) en gft in even weken) worden opgehaald op woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag gebeurt dat in het gebied tussen het Maas-Waalkanaal en de Rijksweg inclusief het Heumense deel van Molenhoek ten westen van de Rijksweg. Op donderdag wordt ingezameld in het hele gebied ten oosten van de Rijksweg, inclusief de Rijksweg. Op vrijdag wordt het afval opgehaald in het gebied ten westen van het Maas-Waalkanaal (Heumen, Overasselt, Nederasselt en het bijbehorende Buitengebied).
grof vuil
Ook bij de nieuwe inzamelaar moet u zich aanmelden als u grof vuil wilt laten ophalen. Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Dat kan dus best op een andere dag zijn dan de dag waarop vuilniszak en gft worden opgehaald. Aanmelden doet u op telefoonnummer 348 24 33, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor de inzameling van grof vuil in de week van 21 februari kunt u zich dus nu al aanmelden.
Wanneer u klachten hebt over de inzameling, belt u naar het klachtennummer van Burgers Afvalservice: 378 09 39. afval
In week 4, dus op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari, wordt de groene container geleegd. In week 5 wordt de vuilniszak opgehaald.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 28 januari staat van 10.00 tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1. Op zaterdag 29 januari halen KPJ en MZC in Malden oud papier op. Zorg dat het om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur. Op woensdag 26 januari haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat. Commissies
We&E
Op 26 januari om 19.30 uur is er een extra vergadering van de commissie Welzijn en Educatie in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan subsidieverzoeken van fanfare Vlijt en Volharding, van de Mirlitonfanfare, van Terp in Heumen en sportpark De Passelegt. Verder wordt de buitenschoolse opvang besproken. Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad komt bijeen op 27 januari om 19.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

1. notulen van de vergaderingen van 8 en 23 november.
2. ingekomen stukken en mededelingen

3. voorbereidingsbesluit voor de reconstructie van de Rijksweg en aanverwante werken.

4. krediet voor de realisering van de rotonde Droogsestraat en Groesbeekseweg, de kruising Rijksweg-Raadhuisstraat, de herinrichting van het centrum en aanpassingen aan de rotondes Grootveldschelaan en Hoogenhof.

5. Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2000.
6. vervallen

7. herverdeling aandelen N.V. Waterbedrijf Gelderland.
8. Verordening straatnaamgeving en huisnummering
9. Invoering Geografisch Informatiesysteem (GIS) 10. Garantie geldlening Watersportvereniging "Maas en Waal". 11. Subsidie veldafscheiding S.V. Juliana '31.
12. Begrotingswijzigingen.
De tekst van de meeste voorstellen staat volledig op www.heumen.nl.

De inhoud van De Verbinding van 1 februari:

Commissies
Twee commissievergaderingen die in februari worden gehouden, zijn verschoven. Financiën en Economische Zaken (FEZ) gaat van 14 naar 16 februari en Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) van 17 naar 23 februari.
OWV
De commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid heeft haar volgende vergadering gepland op 7 februari, maar het doorgaan daarvan is nog niet zeker.
ROV
De commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV) vergadert op 8 februari om 19.30 uur. Op de agenda staan een verzoek om twee woningen aan de Maasstraat te mogen bouwen, een voorbereidingsbesluit voor de uitbreiding van HS Expresse in Nederasselt, de uitbreiding van het winkelcentrum en voorontwerpen van plannen voor Heumen-noord en de kom van Overasselt.
We&E
Op 9 februari om 19.30 uur vergadert de commissie Welzijn en Educatie. De agenda is nog niet bekend.
Collecte
De Stichting Luilekkerland houdt in de week van 4 februari een collecte in Overasselt.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen: >vergroten woning, Rijksweg 100
>uitbreiding woning, Rijksweg 178a
>bouw tuinhuis/schuur, Valkstraat 12
>uitbreiding woning, Zwerfkei 54
>uitbreiding woning, Rijksweg 10
De bouwplannen zijn in te zien bij Bouw- en woningtoezicht tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
Er zijn vergunningen aangevraagd voor het kappen van 1 populier aan Maasdijk 3, 1 wilg aan Hollestraat 20, 6 dennen aan Vinkenlaan 26, 3 dennen aan Merellaan 15 en 3 berken en 1 populier aan Rijksweg 3 in Malden.
Wie het met een eventuele vergunningverlening niet eens is kan bedenkingen kenbaar maken aan B&W tot uiterlijk 15 februari. C. kapvergunning
Op 25 januari zijn kapvergunningen verzonden voor 2 berken aan Windvleugel 15, 1 linde en 2 eiken bij de St. Jorisschool in Heumen en 31 bomen langs de Rijksweg door Malden.
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. D. melding
B&W hebben naar aanleiding van de volgende meldingen bericht dat de bouw plaats kan vinden:
M99128: tuinhuisje, Rijksweg 75 (verzonden op 24 januari) M2000-4: tuinhuisje, De Hoef 81 (verzonden op 25 januari) Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. bouwvergunning
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 20 januari:
178/98 (wijziging): bouwplan 13 woningen, Schappenveld, Overasselt Verzonden op 24 januari:
237/99: uitbreiding woning, Herenhof 34
Verzonden op 25 januari:
296/99: uitbreiding woning, Klinker 53
295/99: uitbreiding woning, Klinker 55
209/99: bouw rijhal en opslagruimte, Rijksweg 23 Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C, D of E kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.
Bijeenkomsten voor vrijwilligers
B&W hebben een aantal bijeenkomsten belegd waarop met vrijwilligers zal worden gepraat over wensen en knelpunten in hun werk. Vorig jaar stelde de gemeenteraad de Nota Vrijwilligersbeleid vast die erop gericht was de situatie voor vrijwilligers te verbeteren. Er zijn bijeenkomsten gepland voor vier verschillende categorieën. Voor jeugd- en jongerenwerk is er een bijeenkomst op 16 februari in het Verenigingsgebouw in Overasselt. Voor sportverenigingen is die op 28 februari in Maldensteijn, voor ouderenwerk op 15 maart in het verenigingsgebouw in Nederasselt en voor muziek- en kunstbeoefening en overige werkvelden op 23 februari in Maldensteijn. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
Onderwerpen die in elk geval zullen worden besproken zijn de bevordering van deskundigheid, de instelling van een platform, de oprichting van een vrijwilligerscentrale en het betrekken van uitkeringsgerechtigden bij vrijwilligerswerk. Deelnemers kunnen ook andere onderwerpen aan de orde stellen
verzekering
Eerder al kwam de gemeente met een plan voor een collectieve WA- en Ongevallenverzekering voor vrijwilligers. ook dat was een uitvloeisel van de nota Vrijwilligersbeleid.
De belangstelling voor zie verzekering is groot, maar er kwamen ook enkele vragen op die niet meteen konden worden beantwoord. Met het oog daarop zal op 14 februari om 19.30 uur in Maldensteijn een bijeenkomst worden belegd waarbij een deskundige aanwezig zal zijn om de vragen te beantwoorden.
aanmelden
Om een indruk te krijgen van de opkomst op de verschillende avonden worden deelnemers verzocht even te melden dat ze komen. De meeste verenigingen hebben daarvoor intussen een brief gehad met een antwoordformulier. Wie dat gemist heeft kan, liefst voor 5 februari, nog doorgeven dat hij of zij een bijeenkomst wil bezoeken en welk bijeenkomst dat betreft. Dat kan schriftelijk aan de cluster Welzijn/Onderwijs in het gemeentehuis (Postbus 200, 6580 AZ) of via een telefoontje op nummer 358 82 50.
Burenrecht
Bij de gemeente komen nogal eens vragen binnen over rechten en verplichtingen die buren ten opzichte van elkaar hebben. Strikt genomen zijn dat geen onderwerpen waarmee de gemeente zich bezig houdt. Die houdt zich vooral met bestuursrechtelijke zaken bezig en minder met het recht zoals dat geldt tussen burgers onderling. Omdat de vragen niettemin regelmatig terugkeren, toch even een korte reactie.
De relatie tussen buren wordt in de eerste plaats geregeld door normen van `goed fatsoen'. Toch zijn in het Burgerlijk Wetboek regels opgenomen om in bepaalde gevallen duidelijkheid te verschaffen. Zo moet een buurman meerwerken aan het aanbrengen van afpalingstekens om de erfscheiding zichtbaar te maken, als iemand dat wil. Als één van de twee buren een erfscheiding wil plaatsen (een schutting , muur of heg) moet de andere daaraan meewerken. Dat wil overigens niet zeggen dat die ene buurman kan bepalen welke vorm die scheiding moet krijgen. Dat blijft een zaak van overleg.
Een ander probleem is dat van takken van bomen die reiken tot in de tuin van de buurman. Als die buurman daar last van heeft moet hij de eigenaar vragen de takken die de overlast bezorgen te snoeien. Doet hij dat niet, dan is het verstandig hem schriftelijk aan te manen dat te doen. Heeft ook dat geen effect dan mag de buurman zelf de takken verwijderen voorzover ze op zijn erf hangen.
overigens zal duidelijk zijn dat het woongenot van beide buren niet wordt gediend met het op scherp zetten van de verhoudingen. Respect voor elkaar en een open gesprek over wensen kan veel narigheid voorkomen. De regels in het Burgerlijk Wetboek zijn er voor ernstige conflictsituaties. Meestal lossen buren het zelf wel op. Afvalberichten
In week 5 worden op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 februari de vuilniszakken opgehaald.
In week 6 wordt de groene container geleegd. Op uw afvalkalender kunt u vinden wanneer de afvalwagens bij u in de straat komen. oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 12 februari staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij basisschool St. Jozef aan de Raadhuisstraat 1.
gereedschap
Soms is gereedschap dat voor u heeft afgedaan na een opknapbeurt nog goed te gebruiken. U kunt het aan vertegenwoordigers van Milieudefensie afgeven op vrijdag 11 februari tussen 18.30 en 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum "Maldensteijn" en bij de heer G. Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Het gereedschap wordt afgevoerd naar stichting "De Keilbout" in Nijmegen. Daar wordt het weer geschikt gemaakt voor gebruik bij kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gereedschappen van elk vakgebied zijn welkom, evenals pannen en bestek, naaimachines, brillen, en schone emmers en jerrycans.
Voor informatie kunt u bellen naar Milieudefensie, afdeling Heumen, tel. 358 11 48 / 358 23 76.
grof vuil
In de week van 21 februari wordt grof vuil opgehaald. U kunt nu al bellen naar de firma Burgers Afval Service, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 348 24 33. Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Prijzen Kerstbomen
Op 8 en 15 januari zijn de kerstbomen versnipperd. In totaal zijn ruim 2000 bomen naar de diverse snipperplaatsen gebracht. Opvallend is dat aan de Kloosterhof maar zo'n 50 bomen zijn gebracht, terwijl het hier in voorafgaande jaren storm liep.
Voor elke ingeleverde boom is een lootje gegeven. Inmiddels heeft de trekking plaatsgevonden, en op de volgende loten is een prijs gevallen:
Groen: 138, 444, 527, 705, 818, 926
Wit: 45, 127, 143, 575, 851, 938
Roze:17, 261, 361, 401, 472, 609, 819, 973
Tegen inlevering van het winnende lootje kunt u uw prijs (een cadeaubon à f 25,-) afhalen bij de cluster milieu op het gemeentehuis. Dit kan vanaf woensdag 2 februari.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...