Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Bijstandswet betreft Fonds voor Werk en Inkomen

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging van de Algemene Bijstandswet in verband met het Fonds voor Werk en Inkomen (030200)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Wijziging van de Algemene Bijstandswet in verband met het Fonds voor Werk en Inkomen (030200)

Den Haag, 3 februari 2000

De uitgangspunten van het CDA m.b.t. de Algemene Bijstandswet zijn: De ABW is en blijft een overheidstaak: een voorziening voor mensen die niet in hun inkomen kunnen voorzien. Het is een taak die maatwerk vereist, toegesneden op de individuele situatie; tegelijkertijd vergt het een nauwgezette toetsing om een verantwoorde besteding van publieke middelen te garanderen.
Bovendien worden van de bijstandsgerechtigde inspanningen verwacht om zo snel mogelijk zelfstandig in zijn / haar bestaan te voorzien.

Meer verantwoordelijkheid van het rijk bij de gemeenten brengen en ontschotting is een lijn die de CDA fractie van harte ondersteunt. Ook voor SOZAW is deze lijn niet nieuw. Immers de WIW is een voorbeeld van ontschotting ontstaan uit de banenpoulplannen en de jeugdwerkgarantieplannen. Ontschotting stelt gemeenten in staat door schuiven met geld het geld op de meest effectieve en doelmatige wijze uit te geven. Lange tijd wordt er al gesproken om de 90/10 verhouding in de ABW te veranderen. Nu lijkt het ervan te komen en gaan we naar 75/25. De CDA fractie beoordeelt deze nieuwe verhouding in beginsel positief. In het algemeen is het een goede zaak om de financiële verantwoordelijkheid voor de uitgaven ook bij diegene neer te leggen die de uitgaven doet. Dat maakt mensen ook alerter om die uitgaven zo doeltreffend mogelijk te doen. De combinatie van een historisch verdeelmodel en een objectief verdeelmodel (in de eerste jaren) plus het declareren (voor 75%) van de kosten, compenseren voor een gemeente die geen effectief uitstroombeleid voert, de extra kosten (in elk geval voor een deel). De vraag is dus: hoe groot is de feitelijke incentive en welke verwachtingen heeft de minister ervan? (ook financieel)

Anderzijds is de ABW ook een heel gevoelig punt. Wanneer werkeloosheid toeneemt stijgen uitgaven voor gemeenten en dan zijn uitgaven onvermijdbaar. Hoe vergelijkbaar zijn gemeenten te maken? Hoe kan en wil het rijk bij een meer gedecentraliseerde ABW nog alert reageren op veranderende situaties m.b.t. de uitgaven. Dit alles vereist grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij deze operatie. De opmerking Het FWI wordt stapsgewijs en beheersbaar ingevoerd getuigt van die voorzichtigheid en die ondersteunen wij.

Bij de leden van het CDA fractie komt de vraag op naar controle en effectmeting. Verandert er door deze operatie wat aan het controlebeleid vanuit SOZAW naar de gemeenten Hoe denkt de regering de effectiviteit en doeltreffendheid van deze maatregel in de toekomst te meten. De leden van de CDA fractie vinden dat er nu een nulmeting gedaan moet worden op diverse knelpunten. Van daaruit kan dan later geëvalueerd worden of deze maatregelen positief werken en of die effecten blijvend zijn. Toezicht: in welke mate kunnen gemeenten nog financiële maatregelen opgelegd worden, als zij ook al op andere wijze financieel geconfronteerd worden met de gevolgen van een tekortschietend beleid? Uitstroombevordering is een uitstekende zaak, maar wordt er voldoende rekening gehouden met een groep die op goede gronden niet uit kan stromen. Ik besef dat je uiterst voorzichtig moet zijn met deze constatering, maar toch ontstaan er problemen wanneer het beleid dit onvoldoende erkent.

De budgettering van 25% wordt geflankeerd door maximering van de terugval voor gemeenten tot 15 gulden per inwoner en is voorshands gebaseerd op historische uitgaven en na 3 jaar op objectieve maatstaven. De CDA fractie kan daar wel mee instemmen. Het verbaast ons echter dat er bij de historische uitgaven als basis toch al een 9% van de gemeenten meer dan 15 gulden per inwoner gaan afwijken. Kan de regering uitleggen wat daarvan de oorzaak is. 40 Gemeenten lopen een financieel risico dat groter is dan 3,75%. Om welk type gemeenten gaat dat, zijn daar speciale problematieken aan te wijzen en is dit risico ook vermijdbaar, los van de garantie dat de achteruitgang niet meer dan 15 gulden per inwoner mag zijn.

Over de objectieve maatstaven leven bij de CDA fractie de volgende vragen. Veel indicatoren lijken logisch hoewel het natuurlijk de vraag is voor welk percentage draagt een bepaalde indicatie bij? Hoe wordt dat geobjectiveerd en waaraan is dit gerelateerd? De indicator percentage huurwoningen willen we graag nader toegelicht. Er zijn ook dure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Hoe werkt de indicator percentage zelfstandigen en de maatstaf centrumfunctie kenmerken? Hoe ver is men eigenlijk met het objectief verdeelmodel? Het lijstje lijkt op zichzelf wel redelijk. (Wat zijn overigens verweduwden? Meer bijstandsuitkeringen ten gevolge van invoering Anw?) Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de criteria hiervoor. Zullen deze bekend zijn bij de behandeling van een in te dienen wetsvoorstel?

Bij de procedures rond het wetsvoorstel decentralisering toeslagenbeleid werd door de VNG aangedrongen op uitstel, omdat de voorbereidingstijd voor gemeenten te kort was. Als dit voorstel per 1/1/2001 in werking moet treden en de verdeling in mei / juni 2000 beschikbaar is, kan dan gegarandeerd worden dat de invoering op een zorgvuldige wijze door gemeenten kan plaatsvinden?

De sluis tussen het Inkomensdeel en het Werkdeel beoordelen wij positief. Het motiveert gemeenten om overgebleven gelden in de eigen gemeente in het werkdeel te kunnen besteden en stimuleert de activeringsdoelstelling. Maar het is goed om die situatie van de sluis ook eens te bezien wanneer er sprake is van toenemende werkeloosheid. Juist dan zal de overheid in het bijzonder werk willen stimuleren maar gaat er geen positieve werking uit van de sluis. Hoe wordt voorkomen dat het inkomensdeel dan het werkdeel leegzuigt. De CDA fractie wil graag de visie van de regering op deze situatie.

Het wetsvoorstel Wijziging Algemene Bijstandswet i.v.m. wijziging toeslagen-financiering (25 761) is nog steeds niet ingetrokken. Wordt dat nu wel ingetrokken? Dat wetsvoorstel heeft met veel problemen te kampen gehad. In juni jl. stond het op de plenaire agenda. Minister De Vries heeft toen gevraagd de behandeling uit te stellen. Eerder schreef hij een brief (9 maart 1999): "Het kabinet acht het van wezenlijk belang dat dit wetsvoorstel (25 761) met ingang van 1 januari 2000 in werking zal treden, mede gelet op de met deze wijziging van de financiering beoogde uitgavenbeperking. Je kunt de vraag stellen hoe het staat met de beoogde uitgavenbeperking: is die nu al behaald door de hogere economische groei? Wordt met de invoering van het Fonds Werk en Inkomen een uitgavenbeperking beoogd? Zo ja, hoe hoog is deze?

Toekomstperspectief: Welke budgetten zullen / kunnen nog meer geïntegreerd worden in het FWI? De leden van de CDA fractie benadrukken dat de Wsw vooralsnog erbuiten moet blijven. Deze vorm van beschermd werken dient behouden te blijven voor de specifieke groep mensen waarvoor het nodig is. Tot hoever wil de minister uiteindelijk gaan in de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten?

De CDA fractie is in principe voor een budgettering van de uitkeringslasten. Het is goed wanneer de gemeenten een groter belang hebben bij beperking van de bijstand dan thans. Drie punten wil het CDA daarbij wel als randvoorwaarde naar voren brengen:


1. Ook in de nieuwe, meer gedecentraliseerde situatie moet voor iedere ABW cliënt waar dan ook in Nederland een adequate bijstandsuitkering rechtens verkrijgbaar zijn en niemand buiten zijn of haar schuld gedwongen zijn onder het bestaansminimum te leven.
2. De rijksoverheid moet garant staan voor een voldoend hoog macrobudget om te voorkomen dat bij toenemende werkeloosheid gemeenten en dus ook uitkeringsgrechtigden in de knel komen. Kan de regering garanderen dat aan deze twee randvoorwaarden wordt voldaan.
3. Wij willen de evaluatie van de ABW betrekken bij ons definitieve standpunt mbt. de decentralisatie van ABW.

Specifieke beleidsmaatregelen: wordt nu voorgesteld om over de normkosten en toeslagen niet meer apart verslag te doen? Bestaat er dan nog inzicht in de verschillen tussen het toeslagenbeleid tussen gemeenten? Welke invloed heeft het toeslagenbeleid van de gemeenten op de budgetten die men ontvangt? Bestaat op termijn niet het risico dat gemeenten hun financiële risico op enig moment zullen dekken door een stringenter toeslagenbeleid te voeren? (Idem voor bijzondere bijstandsregelingen: de gelden voor bijzondere bijstand gaan neem ik aan ook in het FWI?)

Om te voorkomen dat gemeenten te weinig geld krijgen als gevolg van het model wordt bezien of het mogelijk is het model te verbeteren. Daar wordt ook gezegd dat gekeken wordt naar het onderscheid grote / kleine gemeenten. De vraag bij het CDA is of dit onderscheid ook in de overige indicatoren niet reeds wordt meegenomen. Door daar weer een extra indicator van te maken kunnen verschillende effecten dubbel meegenomen worden. Bovendien wordt er rekening gehouden met de extra gelden die juist de grote steden al krijgen voor activering werkelozen? De regering geeft aan in de eerste helft van 2000 met nadere voorstellen te komen om de lagere regelgeving aan de gemeenten aan te passen. Daar wordt als voornemen genoemd: het bezien of en hoe mechanismen doeltreffender gemaakt kunnen worden om de toepassing van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen te beperken tot die groep die daar gezien de afstand tot de arbeidsmarkt het meest op aangewezen is. De vraag die bij het CDA opkomt is gebeurt dit dan thans niet? Heeft de regering de indruk dat werkervaringsplaatsen nu bezet worden door mensen voor wie dat niet nodig is? Zo ja, waarop baseert de regering dit standpunt?

Kamerlid: Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...