Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Borst met het Convenant mondzorg

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.158 brief min vws t.g.v. het convenant mondzorg Gemaakt: 7-2-2000 tijd: 13:56

3

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 februari 2000

Onderwerp

Convenant mondzorg

Hierbij zend ik u in afschrift het Convenant mondzorg, zoals ik dat op maandag 24 januari 2000 ondertekend heb met de besturen van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Het Convenant mondzorg bevat de meerjarenafspraken voor de mondzorg. Daarmee heeft de sector aansluiting gevonden bij het Najaarsakkoord Curatieve Zorg. In lijn daarmee gaat de NMT deel uitmaken van het Platform Modernisering Curatieve Zorg.

Met de ondertekening van het Convenant mondzorg wordt de tweede fase van de meerjarenafspraken mondzorg ingeluid. Onder coördinatie van de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg zal een uitgewerkt actieprogramma worden opgesteld, ten einde de vastgelegde voornemens te operationaliseren.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Ten geleide

De Meerjarenafspraken Mondzorg zijn een uitvloeisel van het Regeerakkoord 1998, waarin is afgesproken om met zorgaanbieders en verzekeraars meerjarige afspraken te maken over welke doestellingen met welke financiering moeten worden bereikt. Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de inrichting en het functioneren van de sector. De Meerjarenafspraken zijn een eerste stap op weg naar een integraal pakket van voornemens en maatregelen dat in de komende jaren moet worden gerealiseerd.

Met het voorliggend convenant is nu ook voor de mondzorg de eerste fase van de meerjarenafspraken gerealiseerd. Daarmee heeft de sector aansluiting gevonden bij het Najaarsakkoord Curatieve Somatische Zorg zoals dat vorig jaar met andere zorgaanbieders is gesloten.

Met de ondertekening van de Meerjarenafspraken Mondzorg door de minister van VWS en de besturen van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt de volgende fase ingeluid. Onder coördinatie van de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg zal een uitgewerkt actieprogramma worden opgesteld, ten einde de vastgelegde voornemens te operationaliseren.

's-Gravenhage, januari 2000

PROGRAMMA MEERJARENAFSPRAKEN MONDZORG

Noot:

Dit programma richt zich op de eerste fase van de uitvoering van de Meerjarenafspraken. Een meer toegespitst en uitgewerkt programma komt beschikbaar nadat onder aansturing van de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg een definitief actieprogramma) is vastgesteld (peildatum juni 2000).

Regie/coördinatie

.ondertekening : januari 2000

.instellen regiegroep : februari 2000

.uitwerken actieprogramma : maart - mei 2000

.vaststellen actieprogramma : juni 2000

.uitvoering : juni 2000 - december 2002

Gedurende de periode van de meerjarenafspraken (tot 2003) zal het actieprogramma periodiek worden geëvalueerd en zonodig worden bijgestuurd.

Capaciteit

.instelling Adviesgroep capaciteit mondzorg : januari 2000

.slotadvies : mei 2000

.uitwerkingstraject : (afhankelijk van advies)

Financiering volumegroei

.inventarisatie volumegroei :mei 2000 - aug 2000

agv zorgintensivering

Structuur van tandheelkundige zorgverlening

.ontwerpen schets van toekomstige :apr 2000 - aug 2000

zorgverleningstructuur

.uitwerkingstraject : (nader te bepalen; hangt o.a. samen met implementatie MDW-traject mondhygiënist/tandprotheticus)

Financiering/Honoreringsstructuur

.marktonderzoek orthodontie : februari 2000 - december 2000

.onderzoek criteria verdeling : juni 2000 - juni 2001

tweede/derde compartiment

Kwaliteitsbeleid

.afronding laatste fase project : januari 2000 - december 2000

Kwalitand

.afspraken financiering implementatie : december 1999 - maart 2000

.ontwikkeling implementatieprogramma:maart 2000 - juni 2000

.implementatie kwaliteitszorg : (afhankelijk van programma)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport;

de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, vertegenwoordigd door haar voorzitter en

Zorgverzekeraars Nederland, vertegenwoordigd door haar voorzitter:

Overwegende dat:

e. het doelmatig en doeltreffend functioneren van de sector mondzorg wordt bevorderd door het maken van meerjarige prestatie-afspraken tussen overheid en partijen in het zorgveld;

f. er behoefte bestaat aan een raamwerk voor de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de mondzorg;

c. in het Regeerakkoord 1998 de invoering van een dergelijk systeem van meerja-ren-afspraken is aangekondigd en is uitgewerkt in het Najaarsakkoord Curatieve Somatische Zorg;

d. de totstandkoming van bedoelde bestuurlijke aanpak via meerjarenafspraken zorg-vuldige voorbe-reiding vereist in overleg tussen betrokken partijen;

2. met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid een zo tijdig moge-lijke totstand-koming van meerjarenafspraken in het belang van betrok-ken partijen is;

3. met bijgaand akkoord niet wordt beoogd in rechte afdwingbare rechten en verplichtingen in het leven te roepen.

komen als volgt overeen:


1. Aanpak en vormgeving

1.1 Partijen streven, overeenkomstig de systematiek van het Najaarsakkoord Curatieve Somatische Zorg, naar een fasegewijze uitwerking van de Meerja-ren-afspra-ken Mondzorg. De bij dit convenant vastgestelde thema's en afspraken worden in een volgende fase verbijzonderd en vertaald naar een actieprogramma.

Indien omstandig-heden zich zodanig wijzigen dat naleving van bijgaand akkoord in redelijkheid niet kan worden verlangd, zullen partijen in overleg treden.

1.2 Partijen streven ernaar om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de zomer van 2000, een definitief actieprogramma vast te stellen. In dit actieprogramma wordt in elk geval aandacht besteed aan de capaciteit in de mondzorg, de financiering van de volumegroei, de structuur van tandheelkundige zorgverlening, de financierings- en honorerringsstructuur en het kwaliteitsbeleid. In de vervolgfase wordt uitvoering gegeven aan de afspraken.

1.3 Partijen streven naar een zodanige uitwerking van de Meerjarenafspra-ken Mondzorg dat recht wordt gedaan aan de specifieke kenmerken en omstandig-heden van de sector. Met inachtneming van de wenselijkheid van eenduidigheid in de inzet van het sturings- en verantwoor-dingsin-strumentari-um kiezen partijen voor een gedifferen-tieerde benadering.

1.4 Bij de uitwerking van de Meerjarenafspraken Mondzorg is, voor die onderwerpen die zich daartoe naar hun aard in beginsel lenen, bepalend dat in de afspraken een relatie wordt gelegd tussen de te leveren prestaties of resulta-ten, de monitoring daarvan en de daartoe ter beschik-king gestelde middelen, waarbij de verantwoording over de mate van doelberei-king aan de orde komt. Tevens wordt - voor die onderwerpen waarvoor dat mogelijk is - beschre-ven op welke wijze het onverhoopt niet bereiken van (sub)doelen van invloed zal zijn op de beschikbaarstelling van (resterende) middelen.

1.5 Voor de uitwerking van de Meerjarenafspraken Mondzorg wordt een Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg ingesteld, bestaande uit de drie ondertekenende partijen. De Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg zal toezien op de naleving van de gemaakte afspraken. Daartoe komt de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg tenminste 1 keer per kwartaal bijeen om de voortgang te bespreken

2. Inwerkingtreding, geldigheid en looptijd

Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening door partijen. Gedurende de looptijd van het convenant geldt dat wijzigingen van afspraken uitsluitend via bestuurlijk overleg tussen partijen kan geschieden. Deze wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Het convenant loopt tot 1 januari 2003.


3. Geschillen

Geschillen worden in onderling overleg beslecht. Als dat niet tot resultaat leidt, dient dit schriftelijk aan de voorzitter van de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg worden medegedeeld. Deze mededeling bevat een aanduiding van de aard van het geschil.

Zodra de voorzitter van de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg constateert dat een geschil aanhangig is gemaakt door een der partijen roept hij binnen vier weken de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg bijeen. De uitnodiging gaat vergezeld van een uitnodiging aan de partijen om hun zienswijze over het geschil kenbaar te maken en zo mogelijk een oplossing aan te dragen voor oplossing daarvan.

Partijen overleggen in de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg over een oplossing van het geschil. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de Regiegroep Meerjarenafspraken Mondzorg het overleg niet leidt tot overeenstemming richt hij zich schriftelijk tot de voorzitters van de partijen en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een verzoek om bestuurlijk overleg over het geschil. Zijn verzoek is vergezeld van een omschrijving van het geschil en de visie van elk der partijen op het geschil. Het bestuurlijk overleg dient ertoe om een voor betrokken partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Indien dit niet mogelijk is, kan vanuit het bestuurlijk overleg worden besloten om tot ontbinding van het convenant over te gaan.


4. Beëindiging en opzegging

Elke partij kan dit convenant met inachtneming van een termijn van zes maanden opzeggen, indien zich zodanige feiten of omstandigheden voordoen dat naleving van dit convenant door een der partijen niet langer in redelijkheid gevergd kan worden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en moet de betreffende feiten of omstandigheden vermelden. Het convenant zal dan zes maanden na dagtekening van de opzeggingsbrief worden ontbonden, tenzij gedurende de termijn een voor alle partijen bevredigende oplossing wordt gevonden.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

dr. E. Borst-Eilers

Zorgverzekeraars Nederland

de Voorzitter,

namens deze de Directeur

M.J.W. Bontje

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

de Voorzitter

H.W. Zijlstra

's-Gravenhage, 24 januari 2000

Meerjarenafspraken mondzorg

Inleiding

De meerjarenafspraken ten aanzien van de mondzorg hebben tot doel om voor de nabije en verdere toekomst voorwaarden te scheppen om aan de patiënt/zorgconsument doelmatige, toegankelijke en kwalitatief verantwoorde zorg aan te bieden. Daarmee zijn de meerjarenafspraken op te vatten als het beleidsprogramma voor de sector mondzorg, waarover besluitvorming plaats zal moeten vinden in de komende jaren. Goede samenwerking tussen de aanbieders van mondzorg (tandartsen, tandarts-specialisten, mondhygiënisten en tandprothetici) is belangrijk voor het leveren van verantwoorde zorg. De NMT treedt op als vertegenwoordiger van de tandheelkundige professie. Om de tandheelkunde tot een volledig systeem voor mondzorg te verbreden zullen partijen bij de uitwerking van de afspraken de mondhygiënisten (NVM) en tandprothetici (ONT) actief betrekken.

Naast de NMT is Zorgverzekeraars Nederland (ZN) partij bij het tot stand komen van meerjarenafspraken over de mondzorg.

Capaciteit

Partijen onderkennen voor de korte en middellange termijn een groeiende tekort in het aanbod van tandheelkundige zorg. In tegenstelling tot de opleidingen voor huisarts en tandheelkundig specialisten zal de opleiding tot tandarts niet door het Capaciteitsorgaan gemonitord worden. Partijen willen daarom binnen een halfjaar na ondertekening van de Meerjarenafspraken een beoordeling maken van de aard, omvang en ernst van de geconstateerde spanning tussen vraag en aanbod. Op basis daarvan kan de toekomstig benodigde capaciteit van de mondzorg worden vastgesteld.

Het beoordelingstraject zal in een gezamenlijk werkgroepsverband worden uitgevoerd, waarbij de verschillende disciplines in de mondzorg worden betrokken. Hierbij zal onder meer rekening moeten worden gehouden met de (toekomstige) samenwerkingsstructuur, substitutie en taakdelegatie, de verschuiving in zorgconsumptie (van curatief naar preventief), toeneming in zorgvolume (langer dentaat), technologische ontwikkelingen en werken in deeltijd. Tevens zal bekeken moeten worden hoe gegeven de spanning tussen vraag en aanbod in de tandheelkundige zorgverlening in de behoefte van specifieke deelgebieden (jeugdzorg, bijzondere tandheelkunde en tandheelkunde in AWBZ-instellingen) kan worden voorzien.

Betrokkenen: VWS, NMT, ZN , OCenW, NVM, ONT, Opleidingsinstituten, VSNU

Voortouw: VWS

Financiering volumegroei

Voor de periode waarop de Meerjarenafspraken betrekking hebben, is indicatief een oplopende reeks van middelen gereserveerd voor het toenemend zorgvolume, dat door de demografische groei ontstaat. De voor de mondzorg bestemde bedragen voor de jaren 1999 en 2000 zijn reeds toegevoegd aan het kader. Partijen onderkennen dat er sedert jaren naast de autonome bevolkingsgroei extra volumegroei onstaat als gevolg van een toename in het aantal dentate Nederlanders waardoor een groter beslag op de collectief gefinancierde middelen wordt gelegd. Partijen spreken af om deze extra volumegroei, mede in het licht van het capaciteitsvraagstuk in kaart te brengen. In dit kader moet opgemerkt worden dat de structurele overschrijding ter grootte van 12,9 mln niet is gekort en dus structureel aan het kader van de tandarts en de tandarts-specialist is toegevoegd.

Betrokken partijen: VWS, NMT, ZN

Voortouw: VWS

Structuur van tandheelkundige zorgverlening

Partijen zijn het erover eens dat het verbeteren van de samenwerking tussen de aanbieders van mondzorg een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorgverlening. Taakdelegatie en taakdifferentiatie kunnen voorts de werkdruk bij tandartsen verminderen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de individuele preventie. NMT, NVM en ONT ontwikkelen handreikingen om deze samenwerking te structureren. De tandarts algemeen-practicus is vanwege zijn overzicht op door overige aanbieders van de mondzorg gedane verrichtingen de meest geëigende persoon om als regisseur van de mondzorg op te treden.

Een inzichtelijke samenwerkingsstructuur verhoogt het bereik en de slagkracht van de mondzorg voor risicogroepen. Partijen zijn het erover eens dat hieraan een nadrukkelijke impuls moet worden gegeven. In overleg met het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en GGD Nederland zal het introduceren van de resultaten uit het project «Mondzorg in de Regio» in de dagelijkse praktijk worden bevorderd.

De tandarts kan in een samenhangende structuur meer aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen op inhoudelijk en technologisch gebied. De tandarts-zorgregisseur krijgt meer management taken en zal de kans moeten krijgen om zich op deze rol voor te bereiden. De hiermee gemoeide tijd komt niet ten laste van zorginhoudelijke taken en komt uitsluitend voor overheidsfinanciering in aanmerking indien middelen door de vernieuwde aanpak (bijvoorbeeld als gevolg van taakdelegatie) gesubstitueerd kunnen worden.

Betrokken partijen: VWS, NMT, NVM, ONT, ZN

Voortouw: NMT

Financiering/Honoreringstructuur

Voor de periode waarover de meerjarenafspraken zich uitstrekken is het macrokader zoals weergegeven in de Zorgnota maatgevend. VWS, ZN en NMT zullen onderzoeken welke honoreringsstructuur cq financieringsstructuur de minste kans biedt op overschrijdingen van dit macrokader. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke kosteneffecten als gevolg van de herstructurering van de mondzorg.

Voorts wordt tevens onderzocht of en zo ja een heldere afbakening tussen algemeen noodzakelijke zorg en aanvullende zorg, model kan staan voor het onderscheid tussen tweede en derde compartiment. In samenhang daarmee kunnen de gevolgen van een eventuele introductie van marktwerking voor (onderdelen) van de mondzorg in het derde compartiment in kaart worden gebracht.

Zorgverzekeraars en tandartsen moeten afspraken kunnen maken over een structuur die bijdraagt aan de sturing van de zorg. Binnen het tarievenstelsel in het kader van de Wtg dient ruimte te worden gecreëerd om zorgverzekeraars en tandartsen afspraken te kunnen laten maken over een hieraan gekoppelde financiële bijdrage.

Betrokken partijen: VWS, NMT, ZN, COTG

Voortouw: ZN

Kwaliteitsbeleid

Met behulp van de resultaten van de kwaliteitsprojecten, die sinds 1996 met subsidie van het College van Zorgverzekeringen (Kwalitand) worden uitgevoerd, zal per 2001 een volwaardig en samenhangend systeem van kwaliteitswaarborging voor de tandheelkundige professie operationeel moeten zijn. Basis voor dit systeem is de intercollegiale toetsing (alpha, studiegroepen, onderlinge visitatie) in samenhang met bij- en nascholing. Uitgangspunt is dat de indivduele tandarts zelf verantwoordelijk is voor deelname aan het systeem. De NMT zal hierin een stimulerende en motiverende rol spelen. Daartoe wordt een Kwaliteits Informatie Syteem (KWIS) ontwikkeld.

Partijen zijn het erover eens dat het in de praktijk toepassen van kwaliteitssystemen een basisvoorwaarde is voor professioneel handelen.

Met ZN worden afspraken gemaakt over de wijze waarop deelneming van tandartsen en tandarts-specialisten aan kwaliteitsactiviteiten gefinancierd kan worden. Ondanks dat het macrokader voor de mondzorg taakstellend is, is het mogelijk dat individuele verzekeraars dit financieren in het kader van de substitutiemogelijkheid (verzekeraarsbudgettering).

Betrokken partijen: NMT, VWS, ZN

Voortouw: NMT

Slotopmerking

Van belang voor het realiseren van de Meerjarenafspraken is het onderkennen en bewaken van de samenhang tussen de hierboven beschreven onderdelen essentieel. De onderdelen beïnvloeden elkaar en zijn elk voor zich onmisbaar voor een structuur waarin doelmatige, toegankelijke en inhoudelijk hoogwaardige zorg blijvend kan worden aangeboden. Dit betekent echter niet dat alles in één keer gerealiseerd kan zijn. Er kunnen opeenvolgende stappen worden gezet in een van te voren afgesproken en vastgelegd stappenplan. Immers uitgangspunt is om binnen het beschikbaar kader de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren. Er zullen dus keuzen gemaakt moeten worden.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...