Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp van een Handvest van de Grondrechten EU

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ONTWERP VAN EEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN
Press Release: Brussels (03-02-2000) - Press: 22 - Nr: 5831/00

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

Brussel, 3 februari 2000

5831/00 (Presse 22)

(OR. f)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

ONTWERP VAN EEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

VAN DE EUROPESE UNIE


1. Op dinsdag 1 en woensdag 2 februari 2000 is het orgaan dat van de Europese Raad de opdracht heeft ontvangen een ontwerp-handvest van de grondrechten van de Europese Unie op te stellen voor de tweede keer bijeengekomen. Deze vergadering vond plaats te Brussel, in het gebouw van het Europees Parlement, overeenkomstig de door de Europese Raad van Tampere (15/16 oktober 1999) vastgestelde regel dat afwisselend vergaderd wordt in de zalen van het Europees Parlement en in die van de Raad.
2. Tijdens deze vergadering zijn twee soorten vraagstukken aan de orde geweest: enerzijds een aantal procedurele en methodologische kwesties waarvoor aan het slot van de eerste vergadering op 17 december 1999 nog geen oplossing was gevonden, en anderzijds inhoudelijke vraagstukken, waarmee de feitelijke werkzaamheden zijn begonnen.
3. Wat de besluiten ten aanzien van de procedures en de methode betreft: allereerst werd met ruime meerderheid besloten het orgaan de naam "CONVENTION" ("CONVENTIE") te geven, en deze naam op passende wijze te vertalen in alle talen van de Unie. Vervolgens zijn, na een stemming, de rol en de plaats van de plaatsvervangers nader gepreciseerd. Wanneer de Conventie in voltallige zitting bijeenkomt, hebben zij toegang tot de vergaderzaal, doch geen spreekrecht; wanneer de Conventie in werkgroepsamenstelling bijeenkomt mogen zij daarentegen naast de gewone leden deelnemen aan de besprekingen. In beide gevallen beschikken de plaatsvervangers alleen over stemrecht wanneer het gewone lid verhinderd is.
Daarna is het tijdschema voor de vier komende voltallige vergaderingen van de Conventie vastgesteld. Deze vergaderingen vinden plaats op 20/21 maart, 5/6 juni, 11/12 september en 18/19 oktober 2000.
De Conventie is overeengekomen geen werkgroepen op te richten doch zelf als werkgroep te functioneren, om te voorkomen dat zij geconfronteerd wordt met de onvermijdelijke coördinatieproblemen die zich bij dergelijke groepen voordoen en om een ruimere opzet van de werkzaamheden mogelijk te maken. Vervolgens heeft de Conventie overeenstemming bereikt over een vergaderschema voor de werkgroepsamenstelling. De gekozen data gaan van 24 februari tot 26 september 2000; er is een mogelijkheid opengelaten voor een extra vergadering op 9/10 oktober 2000; de meeste vergaderingen vinden plaats aan het begin van het jaar, zodat snelle vorderingen gemaakt kunnen worden bij de technische bespreking van de teksten. 4. Tijdens deze tweede vergadering heeft de Conventie het oor geleend aan de vertegenwoordigers van de organen waarvan de Europese Raad bepaald heeft dat zij dienden te worden gehoord. Mevrouw Anne-Marie SIGMUND namens het Economisch en Sociaal Comité, de heer Jozef CHABERT namens het Comité van de Regio's, en de ombudsman, de heer Sodermann, konden zo ten overstaan van de leden van de Conventie een uiteenzetting geven van hun eerste overwegingen met betrekking tot het thans aanvangende proces; zij hebben verzocht in een later stadium, wanneer de werkzaamheden verder gevorderd zullen zijn, opnieuw te worden gehoord door de Conventie.
5. Wat de inhoudelijke vraagstukken betreft, heeft de Conventie voorts gesproken over ontwerp-lijsten van grondrechten, die als uitgangspunt zouden moeten dienen voor de besprekingen. Ter vergadering is een aantal aanvullingen op deze lijsten voorgesteld. Ook een door het secretariaat van de Conventie opgesteld vergaderdocument betreffende een aantal horizontale problemen is aan de orde geweest. Met name is gesproken over de aard van de op te stellen ontwerp-tekst (een politieke verklaring of een juridische tekst), de werkingssfeer van het toekomstige handvest, de mensen voor wie de gewaarborgde rechten zouden moeten gelden, de betrekkingen met andere internationale instrumenten inzake mensenrechtenbescherming.
6. De voorzitter, de heer Roman HERZOG, verzocht tenslotte de leden van de Conventie bij hun werkzaamheden blijk te geven van pragmatisme en een open geest, en hij nodigde hen uit op 24 februari 2000 in werkgroepsamenstelling bijeen te komen. De ten behoeve van deze vergadering verspreide documenten zijn beschikbaar op de internetsite van de Conventie (zie homepage van de Raad van ministers).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie