Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Voor meer mensen kwijtschelding mogelijk!

Eind januari hebben de meeste inwoners van Baarn van de gemeente een aanslag afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting in de bus gehad. Veel inwoners weten niet dat ze voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking kunnen komen. Onderstaand bericht informeert u over de mogelijkheden.

Het Rijk heeft de mogelijkheden voor gemeenten verruimd om een eigen kwijtscheldingsbeleid te voeren. De gemeente Baarn maakt gebruik van de meest gunstige regeling.

Om welke belastingen gaat het?
Behalve voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB), waarvoor u later in het jaar een aanslag ontvangt, kunt u ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor de hondenbelasting kunt u géén kwijtschelding krijgen.

Wie komen in aanmerking?
Inwoners van Baarn die een netto inkomen hebben rond het bijstandsniveau, kunnen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een uitkering, AOW-ers zonder of met een klein pensioen, of mensen die om andere redenen op hetzelfde lage inkomensniveau zitten. Om te bekijken of toewijzing voor u mogelijk is, hanteert de gemeente inkomensnormen. Er zijn minimum en maximumvarianten voor 65 plussers, alleenstaanden, ouders en echtparen. De hoogte van uw inkomen, maar ook uw persoonlijke omstandigheden bepalen uiteindelijk of kwijtschelding voor u mogelijk is. Elke aanvraag wordt daarom afzonderlijk beoordeeld. De toewijzing is individueel: wat voor uw buurman geldt hoeft niet voor u te gelden. Denkt u in aanmerking te komen, schroom dan niet een verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Wie komen niet in aanmerking?

- Mensen met een eigen zaak (zelfstandigen)
- Mensen met een vermogen. U heeft vermogen als u bijvoorbeeld een eigen huis heeft dat meer waard is dan de hypotheek die erop rust. Of als u voldoende geld op de bank heeft staan om de kwijtschelding van te kunnen betalen.

Hoe kwijtschelding aanvragen?
Om een aanvraag voor kwijtschelding te kunnen beoordelen heeft de gemeente informatie nodig over uw financiële positie. Daartoe vult u een vragenformulier in. Zo'n formulier kunt u tot drie maanden na dagtekening van uw aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB) aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Baarn. De receptie is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 12.00 uur.
Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van het vragenformulier dan kunt u een afspraak maken aan de balie van Sociale Zaken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via nummer (035)548
18 40.

Betalingsproblemen?
Als u problemen heeft een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u contact opnemen met het bureau Belastingen. Soms kan kwijtschelding, uitstel van betaling of het treffen van een betalingsregeling mogelijk zijn. Wacht hiermee niet te lang!
Informatie over betalingsproblemen: bureau Belastingen, tel. (035) 548
18 90.

Informatie over kwijtschelding: afdeling Werk en Zorg, tel. (035) 548
18 16 (maandag t/m donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur)


------------------------------------------

Commissievergaderingen

Volgende week en de week erna vergaderen de raadscommissies. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (ingang Stationsweg, tussen 08.00 en 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur) De vergaderstukken liggen ook in de Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 1.
Wilt u inspreken, dan moet u dat voordat de commissievergadering begint melden aan de voorzitter of de commissiesecretaris.

In alle vergaderen komen de volgende punten aan de orde: Vaststelling verslag commissie maand december
Mededelingen van de voorzitter
Bovenlokale aangelegenheden/intergemeentelijke samenwerking Ingekomen stukken.

Op dinsdag 8 februari 2000 vergadert de commissie voor sociale zaken, onderwijs en welzijn van
Wethouder Möhlmann. Aan de orde komen onder andere:

Informatief bezoek van mevr. Nelleke de Vos die een toelichting komt geven op het onderzoek "Ouderen geprofileerd" van de GGD Eemland. Voorstel nr. 10: Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten (tekstuele aanpassing)

Op woensdag 9 februari 2000 vergadert de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van wethouder Lieberwerth. Aan de orde komt onder andere:

Voorstel nr. 11: het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Eemnesserweg 101.

Op donderdag 10 februari 2000 vergadert de commissie voor volkshuisvesting, openbare werken, milieu en sport van wethouder Van de Kerk. Aan de orde komt onder andere:

Raadsvoorstel nr. 19: vernieuwen toplaag technische nummers op atletiekaccommodatie Sportpark Ter Eem.

En tot slot vergadert maandag 14 februari 2000 de commissie voor algemeen bestuurlijke zaken van burgemeester Wolterink-Oremus. Aan de orde komen onder andere:
Voorstel nr. 20: aangaan convenant met de gemeenten Soest en Eemnes inzake officier van dienst voor de brandweer.
Notitie nr. 2: project burgerparticipatie Klásterec nad Ohrí. Notitie nr. 4: vergoeding wethouders, raadsleden en leden gemeentelijke commissies.


--------------------------------------------

Openbare inschrijving

De gemeente Baarn biedt door middel van openbare inschrijving te huur aan in huidige staat het gemeentelijke pand Slotlaan 2b te Lage Vuursche (voormalige brandweergarage).

De verhuurprijs bedraagt ƒ 15.000,- per jaar, exclusief bijkomende kosten.

Het pand mag worden gebruikt ten behoeve van religieuze en sociaal-culturele doeleinden en maatschappelijke dienstverlening. Door de verhuur mag geen geluidsoverlast ontstaan en geen parkeeroverlast.

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk melden uiterlijk 1 maart
2000.

De gemeenteraad zal een keuze maken uit de aanmeldingen, gelet op de hierboven genoemde voorwaarden, en behoudt zich het recht van gunning voor.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 5481724.
Het pand is te bezichtigen tijdens kantooruren na afspraak.


--------------------------------

DE WEEKAGENDA

Avondopenstelling
De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 9 februari van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister. Voor alle andere afdelingen kunt u een afspraak maken

met de betreffende ambtenaar.

Huisvuil

Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 7 februari tot en met 11 februari worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN


-

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK


-

HUWELIJK


-

WEGWERKZAAMHEDEN


-

COLLECTEN


-

BOUWEN AAN BAARN

Belanghebbenden van de ingekomen kapaanvragen kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot vrijdag 3 maart februari 2000 gericht aan het gemeentebestuur van Baarn.
De aanvragen liggen vanaf vrijdag 4 februari 2000 ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis (in de hal)

Voorbereidingsbesluit

ingevolge het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening de gemeenteraad bij besluit van 26 januari 2000 heeft besloten te verklaren dat een herzie-ning wordt voorbereid van:

bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1992" voor het perceel Eemweg 72, kadastraal bekend als gemeente Baarn, sectie H, nummer 2188 (ged.).

Het betreffende terrein is op de bij het raadsbesluit behorende situatietekening nader aangeduid. Het genoemde besluit treedt in werking op 4 februari 2000. Het voorberei-dings-be-sluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis. De wet geeft geen mogelijkheden tot het instellen van bezwaar of beroep tegen het voornoemde besluit.

Verzoek vrijstelling ingevolge de WRO
ingevolge het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:


- het bouwen van een woning op het perceel Eemnesserweg 101 te Baarn.

Bovengenoemd bouwplan ligt met ingang van vrijdag 4 februari 2000 t/m donderdag 17 februari 2000 voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden (kamer B23) in het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is een ieder bevoegd schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van medewerking aan het bouwplan naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Baarn.

Wet Milieubeheer
zij op 17 januari 2000 de onderstaande melding op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Kruba-Kruimer
Tolweg 9 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting.

En op 21 januari 2000 de onderstaande melding op grond van artikel
8:41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:
firma Ploeg
Wijkamplaan 20 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer.

De meldingen kunnen tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Algemene Politie Verordening
zij op 21 januari 2000 van onderstaand bedrijf een kennisgevingformulier incidentele festiviteiten op grond van artikel
4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening hebben ontvangen:

De Boemerang
Plataanlaan 1 te Baarn

De festiviteit zal 26 februari a.s. plaatsvinden van 22.00 uur tot 04.00 uur. Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W.G. Stolp, tel.
5481653.

De belangrijkste besluiten van de verleende kap-en bouwvergunningen waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend, liggen

ter inzage in de hal van het gemeentehuis..

Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend

bij burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.

Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie