Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Voor meer mensen kwijtschelding mogelijk!

Eind januari hebben de meeste inwoners van Baarn van de gemeente een aanslag afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting in de bus gehad. Veel inwoners weten niet dat ze voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking kunnen komen. Onderstaand bericht informeert u over de mogelijkheden.

Het Rijk heeft de mogelijkheden voor gemeenten verruimd om een eigen kwijtscheldingsbeleid te voeren. De gemeente Baarn maakt gebruik van de meest gunstige regeling.

Om welke belastingen gaat het?
Behalve voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB), waarvoor u later in het jaar een aanslag ontvangt, kunt u ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor de hondenbelasting kunt u géén kwijtschelding krijgen.

Wie komen in aanmerking?
Inwoners van Baarn die een netto inkomen hebben rond het bijstandsniveau, kunnen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een uitkering, AOW-ers zonder of met een klein pensioen, of mensen die om andere redenen op hetzelfde lage inkomensniveau zitten. Om te bekijken of toewijzing voor u mogelijk is, hanteert de gemeente inkomensnormen. Er zijn minimum en maximumvarianten voor 65 plussers, alleenstaanden, ouders en echtparen. De hoogte van uw inkomen, maar ook uw persoonlijke omstandigheden bepalen uiteindelijk of kwijtschelding voor u mogelijk is. Elke aanvraag wordt daarom afzonderlijk beoordeeld. De toewijzing is individueel: wat voor uw buurman geldt hoeft niet voor u te gelden. Denkt u in aanmerking te komen, schroom dan niet een verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Wie komen niet in aanmerking?

- Mensen met een eigen zaak (zelfstandigen)
- Mensen met een vermogen. U heeft vermogen als u bijvoorbeeld een eigen huis heeft dat meer waard is dan de hypotheek die erop rust. Of als u voldoende geld op de bank heeft staan om de kwijtschelding van te kunnen betalen.

Hoe kwijtschelding aanvragen?
Om een aanvraag voor kwijtschelding te kunnen beoordelen heeft de gemeente informatie nodig over uw financiële positie. Daartoe vult u een vragenformulier in. Zo'n formulier kunt u tot drie maanden na dagtekening van uw aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB) aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Baarn. De receptie is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 12.00 uur.
Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van het vragenformulier dan kunt u een afspraak maken aan de balie van Sociale Zaken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via nummer (035)548
18 40.

Betalingsproblemen?
Als u problemen heeft een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u contact opnemen met het bureau Belastingen. Soms kan kwijtschelding, uitstel van betaling of het treffen van een betalingsregeling mogelijk zijn. Wacht hiermee niet te lang!
Informatie over betalingsproblemen: bureau Belastingen, tel. (035) 548
18 90.

Informatie over kwijtschelding: afdeling Werk en Zorg, tel. (035) 548
18 16 (maandag t/m donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur)


------------------------------------------

Commissievergaderingen

Volgende week en de week erna vergaderen de raadscommissies. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (ingang Stationsweg, tussen 08.00 en 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur) De vergaderstukken liggen ook in de Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 1.
Wilt u inspreken, dan moet u dat voordat de commissievergadering begint melden aan de voorzitter of de commissiesecretaris.

In alle vergaderen komen de volgende punten aan de orde: Vaststelling verslag commissie maand december
Mededelingen van de voorzitter
Bovenlokale aangelegenheden/intergemeentelijke samenwerking Ingekomen stukken.

Op dinsdag 8 februari 2000 vergadert de commissie voor sociale zaken, onderwijs en welzijn van
Wethouder Möhlmann. Aan de orde komen onder andere:

Informatief bezoek van mevr. Nelleke de Vos die een toelichting komt geven op het onderzoek "Ouderen geprofileerd" van de GGD Eemland. Voorstel nr. 10: Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten (tekstuele aanpassing)

Op woensdag 9 februari 2000 vergadert de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van wethouder Lieberwerth. Aan de orde komt onder andere:

Voorstel nr. 11: het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Eemnesserweg 101.

Op donderdag 10 februari 2000 vergadert de commissie voor volkshuisvesting, openbare werken, milieu en sport van wethouder Van de Kerk. Aan de orde komt onder andere:

Raadsvoorstel nr. 19: vernieuwen toplaag technische nummers op atletiekaccommodatie Sportpark Ter Eem.

En tot slot vergadert maandag 14 februari 2000 de commissie voor algemeen bestuurlijke zaken van burgemeester Wolterink-Oremus. Aan de orde komen onder andere:
Voorstel nr. 20: aangaan convenant met de gemeenten Soest en Eemnes inzake officier van dienst voor de brandweer.
Notitie nr. 2: project burgerparticipatie Klásterec nad Ohrí. Notitie nr. 4: vergoeding wethouders, raadsleden en leden gemeentelijke commissies.


--------------------------------------------

Openbare inschrijving

De gemeente Baarn biedt door middel van openbare inschrijving te huur aan in huidige staat het gemeentelijke pand Slotlaan 2b te Lage Vuursche (voormalige brandweergarage).

De verhuurprijs bedraagt ƒ 15.000,- per jaar, exclusief bijkomende kosten.

Het pand mag worden gebruikt ten behoeve van religieuze en sociaal-culturele doeleinden en maatschappelijke dienstverlening. Door de verhuur mag geen geluidsoverlast ontstaan en geen parkeeroverlast.

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk melden uiterlijk 1 maart
2000.

De gemeenteraad zal een keuze maken uit de aanmeldingen, gelet op de hierboven genoemde voorwaarden, en behoudt zich het recht van gunning voor.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 5481724.
Het pand is te bezichtigen tijdens kantooruren na afspraak.


--------------------------------

DE WEEKAGENDA

Avondopenstelling
De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 9 februari van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister. Voor alle andere afdelingen kunt u een afspraak maken

met de betreffende ambtenaar.

Huisvuil

Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 7 februari tot en met 11 februari worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN


-

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK


-

HUWELIJK


-

WEGWERKZAAMHEDEN


-

COLLECTEN


-

BOUWEN AAN BAARN

Belanghebbenden van de ingekomen kapaanvragen kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot vrijdag 3 maart februari 2000 gericht aan het gemeentebestuur van Baarn.
De aanvragen liggen vanaf vrijdag 4 februari 2000 ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis (in de hal)

Voorbereidingsbesluit

ingevolge het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening de gemeenteraad bij besluit van 26 januari 2000 heeft besloten te verklaren dat een herzie-ning wordt voorbereid van:

bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1992" voor het perceel Eemweg 72, kadastraal bekend als gemeente Baarn, sectie H, nummer 2188 (ged.).

Het betreffende terrein is op de bij het raadsbesluit behorende situatietekening nader aangeduid. Het genoemde besluit treedt in werking op 4 februari 2000. Het voorberei-dings-be-sluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis. De wet geeft geen mogelijkheden tot het instellen van bezwaar of beroep tegen het voornoemde besluit.

Verzoek vrijstelling ingevolge de WRO
ingevolge het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:


- het bouwen van een woning op het perceel Eemnesserweg 101 te Baarn.

Bovengenoemd bouwplan ligt met ingang van vrijdag 4 februari 2000 t/m donderdag 17 februari 2000 voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden (kamer B23) in het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is een ieder bevoegd schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van medewerking aan het bouwplan naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Baarn.

Wet Milieubeheer
zij op 17 januari 2000 de onderstaande melding op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Kruba-Kruimer
Tolweg 9 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting.

En op 21 januari 2000 de onderstaande melding op grond van artikel
8:41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:
firma Ploeg
Wijkamplaan 20 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer.

De meldingen kunnen tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Algemene Politie Verordening
zij op 21 januari 2000 van onderstaand bedrijf een kennisgevingformulier incidentele festiviteiten op grond van artikel
4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening hebben ontvangen:

De Boemerang
Plataanlaan 1 te Baarn

De festiviteit zal 26 februari a.s. plaatsvinden van 22.00 uur tot 04.00 uur. Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W.G. Stolp, tel.
5481653.

De belangrijkste besluiten van de verleende kap-en bouwvergunningen waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend, liggen

ter inzage in de hal van het gemeentehuis..

Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend

bij burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.

Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...