Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie van Financien met verslag Ecofin Raad

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verslag Ecofin Raad 31 januari 2000

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-137m

4 februari 2000

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 31 januari 2000 te Brussel.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de Ecofin Raad van

31 januari 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

MINISTERIE VAN FINANCIËN

Afdeling Europese Unie

Verslag van de Euro-11 en de Ecofin Raad van 31 januari 2000

Op 31 januari vergaderde de Ecofin Raad in Brussel over het werkprogramma van het Portugees Voorzitterschap, over de implementatie van het stabiliteits- en groeipact en over de instelling van een groep op hoog niveau inzake belastingheffing. Voorafgaand aan de Ecofin Raad kwam de Euro-11 groep bijeen.

Euro-11

IMF artikel 4 eurozone

De leider van de IMF-missie naar het eurogebied, de heer Artus, rapporteerde over zijn bevindingen. De vooruitzichten voor het eurogebied zijn gunstig: de groei in 2000 kan boven de 3% uitkomen. De inflatie zal waarschijnlijk niet veel toenemen. Wat nodig is, is voortzetting van de groei over een langere periode.

De huidige budgettaire consolidatie is grotendeels het gevolg van lagere rentelasten. De lastendruk in Europa is hoger dan tien jaar geleden. Het IMF had liever hogere overschotten in de meeste landen gezien. Wat derhalve nodig is, is een beperkte groei van de overheidsuitgaven. Daarnaast moet het monetaire beleid waakzaam blijven, zonder te restrictief te worden. En ten slotte zijn structurele hervormingen noodzakelijk.

De ECB deelde de analyse van het IMF in grote lijnen. De Europese Commissie stelde dat het IMF iets te pessimistisch is. De laatstbekende tekortcijfers voor 1999 wijzen op betere resultaten dan eerder in de Autumn forecast aangegeven. De binnenlandse vraag is sterk, de investeringen trekken aan. Structurele hervormingen, waaronder die op de arbeidsmarkt, worden reeds doorgevoerd. Wel is de Commissie verontrust over de marktverwachtingen met betrekking tot de inflatie. De Commissie stelde dat er de komende tijd goed moet worden gekeken naar de samenstelling van de overheidsuitgaven, terwijl de budgettaire consolidatie moet worden voortgezet.

Verschillende landen wezen erop dat de structurele hervormingen (o.a. arbeidsmarkt, energiesector) moeten worden doorgevoerd, teneinde het structurele groeipad in het eurogebied te verhogen. Ook werd een strikte beheersing van de overheidsuitgaven als voorwaarde genoemd. Meer concurrentie in het eurogebied stimuleert ook de voortgezette invoering van de hervormingen. In dat kader werd ook de aanstaande top in Lissabon van groot belang geacht.

Een groot land gaf aan dat belastinghervorming kan helpen om de groei te verhogen. Ook de produktiviteit in het eurogebied moet worden verhoogd. Nu er nog geen tekenen zijn voor hogere inflatie, moet er worden opgepast met renteverhogingen. Dit land bleek optimistisch over de loononderhandelingen, hoewel de uitkomst daarvan nog niet vaststaat. Ook enkele kleinere landen achtten een belastingherziening wenselijk, met name een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal.

Wisselkoerssituatie

De wisselkoers-situatie van de euro werd besproken. De euro-dollarkoers blijft zwak, ondanks de goede resultaten in het eurogebied. De reden hiervoor ligt in het feit dat de Verenigde Staten nog betere resultaten laten zien. Daarnaast plaatsen de financiële markten volgens sommige sprekers kennelijk vraagtekens bij het tempo van structurele hervormingen in het eurogebied.

De ECB bleek van mening dat de vooruitzichten voor de groei gunstig zijn door aantrekkende export en op peil blijvende binnenlandse vraag. Maar de sterke groei alleen is geen voldoende voorwaarde voor een appreciatie. Nodig zijn lage inflatie en structurele hervormingen. De wisselkoers speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de prijsstabiliteit. De reële effectieve wisselkoers is in 1999 11,5% gedaald. Loonmatiging is in deze situatie extra belangrijk. Het eurosysteem moet alert reageren op de inflatie-ontwikkeling.

Met betrekking tot de wisselkoers van de euro werd door verschillende landen benadrukt dat een sterke economie samengaat met een sterke munt. Tevens werd, o.a. door Minister Zalm, gesteld dat het belangrijk is om met één stem over de koers te spreken, ook door de Centrale Bankiers. Tegen deze achtergrond kwamen de Euro 11 ministers en de ECB overeen in de woordvoering één lijn te trekken, waarbij zal worden benadrukt dat, gelet op de robuustheid van de economische groei in het euro-gebied, de munt potentie voor appreciatie heeft. Verder zal worden aangegeven dat de begrotingsconsolidatie wordt voortgezet en dat het proces van structurele hervormingen zal worden versterkt teneinde een hoog tempo van niet inflatoire groei in het euro-gebied te verzekeren.

Ecofin Raad

Openbaar debat over het werkprogramma van het Portugees Voorzitterschap

Voorzitter Pina Moura opende de vergadering met de mededeling dat het Portugees voorzitterschap precies een jaar na de introductie van de euro is begonnen onder een goed economisch gesternte. Hij zag het als een uitdaging om juist nu de duurzaamheid van de economische groei te bevorderen en economische structuurversterkingen te verankeren. Tegen die achtergrond zou de Ecofin Raad een essentiële rol spelen bij de voorbereiding van de extra Europese Raad in Lissabon waarbij hij benadrukte dat Lissabon geen nieuwe procedures zou moeten opleveren maar concrete resultaten te realiseren binnen de bestaande procedures.

Commissaris Solbes zette uiteen dat er een betere integratie van de financiële markten moet komen teneinde een duurzame werkgelegenheid te stimuleren. Verder drong hij aan op ruimere beschikbaarheid van risico-kapitaal. De Commissie komt daarover in het tweede helft van 2000 met een mededeling. Verder vroeg de Commissaris aandacht voor het beheersbaar houden van de overheidsfinanciën en wees daarbij op de meer kwalitatieve aspecten, zoals het probleem van de vergrijzing.

Commissaris Bolkenstein gaf een toelichting op het programma op zijn terrein. Er was voortgang geboekt op het gebied van het belastingpakket, waarbij hij verwees naar het rapport over schadelijke belastingconcurrentie opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van mevrouw Primarolo. Hij deed een beroep op de Raad om dit rapport openbaar te maken. Het grootste struikelblok op weg naar afronding van het belastingpakket is op dit moment nog de richtlijn inzake belasting van rente op spaartegoeden. Hij riep de Raad op tot het sluiten van een compromis.

Met betrekking tot de financiële diensten merkte hij op dat de Ecofin in juni een verslag zal worden aangeboden inzake het functioneren van de interne markt voor financiële diensten.

In het daaropvolgende debat toonden alle lidstaten waardering voor het Portugese programma en de daarin gestelde prioriteiten.

Zeven lidstaten, waaronder Nederland, brachten naar voren dat de Financiële Perspectieven zoals overeengekomen tijdens de Europese Raad van Berlijn moeten worden gerespecteerd. Een eventuele herziening van die uitgavenplafonds zal worden afgewezen.

Minister Zalm wees er in dit verband op dat het geen kwaad zou kunnen indien ook in Europees verband prioriteiten gesteld zouden worden binnen de beschikbare begrotingsruimte in plaats van uit te gaan van ophoging van de plafonds. Minister Zalm en een andere lidstaat vroegen voorts om een vlotte afhandeling van het Eigen Middelenbesluit. Het politieke akkoord hierover is reeds in Berlijn bereikt; de technische afronding zou derhalve niet meer op problemen mogen stuiten.

Zes lidstaten, waaronder Nederland bepleitten voorts aandacht voor een beter financieel beheer. Minister Zalm riep daarbij de Commissie op met een stappenplan te komen waarmee de Commissie zich committeert aan een tijdstip waarop een positieve kwijting zal kunnen worden gerealiseerd.

Twee kleine lidstaten vroegen verder de Ecofin te betrekken bij de voorbereiding van Intergouvernementele Conferentie (IGC).

Wat het belastingpakket aangaat bleken alle landen het eens met de instelling van een high levelgroep waartoe in Helsinki is opgeroepen. Een groot aantal lidstaten gaf aan dat deze high levelgroep op politiek niveau zou moeten functioneren. Verder vroegen enkele lidstaten het voorzitterschap om vooruitgang te boeken op het terrein van de energiebelasting.

Uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact

Voorzitter Pina Moura stelde de twee convergentieprogrammas (Griekenland en Zweden) en de drie stabiliteitsprogrammas (Finland, Nederland en Ierland) groepsgewijs aan de orde.

Convergentieprogrammas Zweden en Griekenland

Commissaris Solbes feliciteerde Zweden met de behaalde resultaten. De overheidsfinanciën zijn sterk verbeterd en de schuldquote daalt volgens het programma is tot 52% van het BBP.

Met betrekking tot Griekenland wees hij op de nominale convergentie en op het op stabiliteit gerichte beleid. De stijging van de olieprijzen dreigt een opwaartse druk op de inflatie uit te oefenen. Een adequaat monetair beleid dient hierop in te spelen. Het programma van Griekenland voldoet aan de vereisten van het Stabiliteitspact.

De voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC) gaf aan het eens te zijn met het standpunt van de Commissie over Zweden; hij stelde voor de ontwerpconclusies over te nemen. Het convergentieprogramma van Griekenland verdiende volgens het EFC enige nadere aandacht. De EFC-voorzitter noemde de sterk verbeterde overheidsfinanciën, die in 2002 een overschot zullen vertonen. Ook de inflatie is sterk gedaald; niettemin wees hij op het risico van opwaartse druk. De recente revaluatie van de drachme mitigeert dit risico. Maar hij noemde de komende loononderhandelingen in dit verband cruciaal. Ten slotte stelde hij dat het van groot belang is de economische hervormingen voort te zetten.

Stabiliteitsprogrammas Finland, Nederland en Ierland

Commissaris Solbes gaf aan dat de verbetering van de overheidsfinanciën in Finland groter is geweest dan verwacht. Het begrotingsoverschot bedraagt nu 4% van het BBP. Hij wees voorts op de in gang gezette structurele hervormingen, en met name de belastinghervorming. Hij adviseerde de voorgenomen maatregelen zo spoedig mogelijk door te voeren.

Vervolgens meldde hij dat het tekort in Nederland veel lager is uitgekomen geweest dan geraamd, hetgeen een goed resultaat is. Hij legde uit dat Nederland zijn beleid op een behoedzaam groeiscenario baseert terwijl de feitelijke ontwikkeling daar duidelijk bovenuit was gegaan. Hij concludeerde dat het programma in overeenstemming is met het Stabiliteitspact.

Het begrotingsbeleid van Ierland is, zo gaf Commissaris Solbes aan, gelet op het overschot, in overeenstemming met het Stabiliteitpact. Wel zou een restrictiever fiscaal beleid gevoerd kunnen worden door belastingverlaging uit te stellen. De voorzitter van het EFC maakte geen opmerkingen bij de programma s van Nederland en Finland. Met betrekking tot Ierland maakte hij melding van zijn bezorgdheid over de inflatoire druk.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Ecofin Raad de voorgestelde ontwerp-conclusies (bijgevoegd) kon aanvaarden.

Follow-up ER: Groep op hoog niveau inzake belastingheffing

Besloten is tot de instelling van een high level group die onderhandelingen gaat voeren over het belastingpakket (conclusie bijgevoegd). Het mandaat voor deze groep is vastgelegd in de conclusies van de Europese Raad van Helsinki. Voorzitter van de groep wordt de Portugese Staatssecretaris Baganha. Nederland zal worden vertegenwoordigd door Staatssecretaris Vermeend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...