Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage ministerie van justitie over Asielketen in 1999

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Asielketen in 1999

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
4 februari 2000

ASIELKETEN IN 1999

De ministerraad heeft ingestemd met de rapportage asielketen van de staatssecretaris van Justitie over het laatste kwartaal van 1999. De rapportage zal aan de Tweede Kamer worden gezonden. In het laatste kwartaal van 1999 zijn 15.145 asielaanvragen in behandeling genomen. Het totaal aantal in behandeling genomen asielaanvragen in 1999 komt hiermee op 39.299 (exclusief de uitgenodigde Kosovaren). Dit is 13% minder dan in 1998 toen 45.217 asielaanvragen in behandeling werden genomen. Deze daling komt bijna volledig voor rekening van het afgenomen aantal asielzoekers uit Afghanistan en Irak, ook al zijn beide landen nog steeds de twee belangrijkste landen van herkomst. Daarna volgen: Joegoslavië, Somalië, Azerbeidzjan, Soedan, Angola, Iran, Turkije en Sierra Leone. In 1999 heeft het gewijzigd landgebonden asielbeleid geresulteerd in een sterke daling van het aantal vvtv-ers (houders van een voorlopige vergunning tot verblijf). Het percentage statusverleningen ligt in de huidige situatie als gevolg hiervan ook beduidend lager dan in voorgaande jaren. Somaliërs (bepaalde categorieën), Soedanezen en Irakezen kwamen niet langer in aanmerking voor een vvtv. Sinds begin 1999 zijn reeds verleende vvtv.s van deze asielzoekers ingetrokken. Inmiddels zijn bijna 7000 vvtv.s ingetrokken. Dit betreft 74% van de behandelde dossiers.

Situatie in Europa
In het Verenigd Koninkrijk kwamen vorig jaar de meeste asielzoekers binnen (ca. 71.000) en dat waren er ruim 25.000 meer dan vorig jaar. De stijging in België (met bijna 14.000 meer) laat relatief de grootste stijging zien in Europa. België kreeg in 1999 35.778 asielzoekers binnen. Duitsland staat aan kop met een instroom van 95.331 tegenover 99.021 in 1998. Duitsland, Nederland en Zweden zijn de enige landen waar de instroom in absolute zin fors is afgenomen.

Onthouden opvang Dublinclaimanten
Als een asielzoeker in een Europees land (dat partij is van het Dublin Verdrag) asiel heeft aangevraagd kan hij daarna niet ook in bv. Nederland asiel aanvragen. Deze asielzoekers worden Dublinclaimanten genoemd. In 1999 heeft Nederland in totaal 1659 Dublinclaims gelegd, waarvan 1382 werden gehonoreerd. Gedurende de periode dat de claim bij de Dublinpartner in behandeling is, wordt geen opvang geboden, tenzij er sprake is van zeer schrijnende humanitaire
omstandigheden, of de claim pas gelegd wordt na 48 uur, dus nadat de asielzoeker het Aanmeldcentrum heeft verlaten.) Er werd opvang geboden aan 815 mensen. Verreweg de meeste claims werden gelegd in Duitsland (1126), Frankrijk (171) en Italië (157).

Opvang
Op 1 januari 2000 bevonden zich 64.700 mensen in de centrale opvang. Dit is een stijging met meer dan 10.000 ten opzichte van vorig jaar. Van het genoemde aantal verbleven er 55.450 in een regulier opvangcentrum en 9.250 mensen maakten gebruik van het Zelf Zorg Arrangement (ZZA). De beschikbare opvangcapaciteit was daarmee voor 98% bezet. De marges van het COA om eventuele tegenvallers in instroom of uitstroom op te vangen, zijn dus zeer gering. Gesteld kan dan ook worden dat de capacitaire noodsituatie van het COA in ernst is toegenomen. De gemeenten hebben in totaal 12.900 statushouders (vtv en vvtv) in hun eerste huisvesting voorzien. Zij zijn in staat gebleken op flexibele en efficiënte wijze te reageren op de opgetreden ontwikkelingen.

Stand van zaken Terugkeer
Om het Terugkeerbeleid dat in juni vorig jaar bekend is gemaakt op adequate wijze te kunnen uitvoeren, wordt de samenwerking tussen de uitvoerende diensten (IND, COA, de vreemdelingendiensten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Koninklijke Marechaussee) geïntensiveerd. Onder leiding van de op 1 november aangestelde landelijk projectleider de heer P. Tieleman, korpschef van het regionaal politiekorps Zuid-Holland-Zuid, is deze samenwerking thans vormgegeven. In het landelijk Operationeel Terugkeer Overleg (LOTO), waarin alle uitvoerende diensten participeren, is inmiddels een managementcontract opgesteld. Hierin zijn, op hoofdlijnen, afspraken gemaakt over de wijze waarop de projectorganisatie wordt ingericht, welke inzet de uitvoerende diensten zullen leveren. Zo kan een adequate uitvoering van het beleid conform de in het Stappenplan 2000 neergelegde procesbeschrijving zoveel mogelijk worden gewaarborgd. In het managementcontract zijn eveneens afspraken neergelegd over de wijze waarop de resultaten zullen worden gerapporteerd. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de realisatie van de overeengekomen inspanningen door de onderscheiden uitvoerende diensten, de voorraadontwikkeling en behandeltermijnen. Inmiddels is hiertoe in de afgelopen periode door de IND, het COA, de vreemdelingendiensten en de Koninklijke Marechaussee, in samenwerking met de IOM, gewerkt aan de totstandkoming van een gezamenlijk rapportagesysteem.

RVD, 04.02.2000

04 feb 00 16:26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie