Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Netelenbos op vragen over geluidhinder Schiphol

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.569 geluidhinder schiphol
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 16:48

2

Aan

de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 februari 2000

Onderwerp

Kamervragen.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen over het advies van de

Commissie Geluidhinder Schiphol inzake de ontwerp-aanwijzing luchtvaartterrein

Schiphol, gesteld door het lid Rosenmöller.

1. Heeft u het advies van de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) bestudeerd?

Ja.

2. en 3. Deelt u de mening dat er in het plan-alternatief voor de nieuwe aanwijzing niet voldaan wordt aan de door u gestelde randvoorwaarde dat de in de nieuwe zone gelegen woningen zoveel mogelijk gelijk zijn aan de woningen in de oude zone? Zo nee, waarom niet, zo ja, waarom heeft u deze ontwerp-aanwijzing toch de inspraak in laten gaan?

Acht u zelf alle maatregelen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief goed uitvoerbaar in de betreffende periode tot 2002? Zo nee, erkent u dan de CGS-kritiek dat er in feite naar één alternatief gestuurd wordt en dat de procedure daarmee geen recht doet aan de strekking van de Wet Milieubeheer?

Zie vraag 7.

4. Bent u op de hoogte van het RIVM/TNO onderzoek over de berekende en beleefde geluidhinder? Hoe beoordeelt u dit onderzoek? Deelt u de mening dat de ervaren geluidhinder bij de nieuwe aanwijzing de komende jaren wel degelijk toeneemt doch dat dit zich niet uit in een toename van de 35 Ke

zone, door beperkingen in de rekensystematiek?

Ja, ik ben op de hoogte van het RIVM/TNO onderzoek. Wat betreft de op grond van dit onderzoek gestelde vragen, verwijs ik naar vraag 7.

5. en 6. Deelt u de conclusie van de CGS dat binnen deze aanwijzing voor het vier-banenstelsel de doelstellingen voor externe veiligheid, geur, CO2 en zwarte roet in 2002 niet worden gehaald, waardoor realisatie op de langere termijn onwaarschijnlijk wordt? Bent u bereid om conform het CGS-advies een traject voor te stellen om wel tot de milieudoelstellingen uit de PKB te komen en dit voor de behandeling van de aanwijzing aan de Kamer te zenden?

Deelt u de mening van de CGS dat de kans dat de nieuwe zone overschreden wordt, zeer groot is? Wat bent u van plan te doen om overschrijdingen te voorkomen?

Zie vraag 7.

7. Bent u bereid deze vragen nog voor het vaststellen van de nieuwe zone te beantwoorden?

Ik beantwoord de vragen 2 tot en met 6 nog voordat de nieuwe zones worden vastgesteld. Echter, naast het reeds ontvangen advies van de Commissie Geluidhinder Schiphol verwacht ik nog twee adviezen over de ontwerp-aanwijzing en het MER S4S2.

De op grond van artikel 21 van de Luchtvaartwet ingestelde commissie werkt momenteel aan een advies over de aard en omvang van de circa 3500 ontvangen inspraakreacties op de ontwerp-aanwijzing, hetgeen ik half maart verwacht te ontvangen.

Daarnaast heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage mij toegezegd begin maart een advies uit te brengen over het MER S4S2.

Ik ben van plan op alle drie de adviezen in te gaan en ze te verwerken in het definitieve aanwijzingsbesluit, waarin dan automatisch ook de vragen 2 tot en met 6 aan de orde komen.

Zodra het definitieve besluit is opgesteld, zal ik dit aan de Tweede Kamer doen toekomen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie