Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over uitgaven voor extern advies

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL HERMANN EN VENDRIK OVER UITGAVEN VOOR EXTERN ADVIESPersberichtnr.

00/027

Den Haag

7 februari 2000

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE tWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL heRMANN EN VENDRIK OVER UITGAVEN VOOR EXTERN ADVIES


1.

Kunt u een overzicht geven van de bestedingen voor extern onderzoek en advies bij de andere ministeries dan dat voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de jaren 1997 - 1999 en de voorziene bestedingen voor de periode 2000 - 2002?


a. Nadat de minister van Binnenlandse Zaken in het overleg op 20 februari 1996 met uw Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken had toegezegd informatie te verschaffen over de inzet van extern personeel, zijn daarover jaarlijks gegevens verzameld bij de ministeries.

De definitie die destijds is gehanteerd voor de gegevensverzameling heeft betrekking op dat deel van het apparaatsbudget dat betrekking heeft op inhuur van extern personeel zoals uitzendkrachten en interimmanagers, en op uitbesteding van werk zijnde de aankoop van diensten gericht op het functioneren van het ambtelijk apparaat, zoals automatiseringsdiensten.

Een overzicht van de bestedingen voor inhuur van extern personeel en uitbesteding van werkzaamheden over de jaren 1996, 1997 en 1998 (gebaseerd op de bovengenoemde definitie) treft u aan in bijgevoegde overzichten. Het betreft hier de informatie die Rijksbreed aanwezig is. De gegevensverzameling over 1999 zal in het voorjaar zijn afgerond. Overigens betreft het hier een inventarisatie die beperkt blijft tot de sector Rijk.


b. De in overleg met uw Kamer verstrekte gegevens hebben betrekking op door de departementen gerealiseerde uitgaven en zijn bedoeld om de omvang van de feitelijke inzet van extern personeel te kunnen volgen. Er is geen raming van toekomstige uitgaven voor externe inhuur, de begrotingen zijn niet op dat detailniveau ingericht.
c. De informatie die de departementen aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekken ten behoeve van de Tweede Kamer over de inhuur van extern personeel sluit niet één op één aan op de financiële administraties van de departementen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de afzonderlijke ministeries ieder een eigen administratieve indeling naar kostensoorten hanteren. Nader bezien zal worden in hoeverre de aansluiting moet worden verbeterd.


2.

Bestaat er een algemene beleidslijn voor het aanbesteden van extern onderzoek? Zo ja, waaruit bestaat deze. Is het vragen van meerdere offertes voor een onderzoek hiervan een onderdeel. Zo neen, waarom niet?

Het aanbesteden van extern onderzoek valt onder de Europese aanbestedingsregels voor het uitbesteden van diensten. Die bepalen dat alle aanbestedingen boven een bedrag van

f 288.000,- Europees moeten worden aanbesteed. Er bestaat interdepartementale coördinatie via het ministerie van Economische Zaken dat een Interdepartementaal overlegorgaan voor Europese Aanbestedingen (IOEA) heeft ingesteld. Ook is er door het ministerie van Financiën op basis van de Comptabiliteitswet regelgeving vastgesteld. Een en ander is verder uitgewerkt in departementale handleidingen, richtlijnen voor de inkoop van diensten en regelingen voor contractbeheer. Deze voorzien er onder meer in dat voor uitbesteding en inhuur onder de grens voor Europese aanbesteding en boven de f 30.000 tenminste drie offertes worden gevraagd en boven een bepaalde grens daarenboven een verwervingsteam moet worden ingeschakeld. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de formele administratieve organisatie per departement.


3.

Deelt u de mening dat er paal en perk gesteld moet worden aan het uitbesteden van onderzoek en advies om zo te voorkomen dat de zesde macht steeds meer invloed krijgt?

Waar het gaat om de inhuur van extern personeel geldt dat er op bedrijfsmatige gronden en terwille van de efficiency een keuze moet kunnen worden gemaakt tussen inzet van eigen en van extern personeel bij een bepaalde activiteit.

Waar het gaat om het inzetten van onderzoek en extern advies als onderdeel van de programma-activiteiten en -uitgaven is het streven gericht op het sturen op output en uitkomsten, en niet op input. Dit komt ook naar voren in de operatie Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording waarover u in mei 2000 nader geïnformeerd wordt. Van situatie tot situatie moet worden bezien hoe de prijs en kwaliteit van uitbesteding/aankoop van diensten zich verhoudt tot die van het uitvoeren van de werkzaamheden door het eigen personeel, subsidieverlening of andere publiekrechtelijk geregelde relaties. Die afweging moet per geval kunnen worden gemaakt en verantwoord.

Overigens zijn er ook ontwikkelingen aan te wijzen - denk aan de toenemende vraag om een flexibel optreden van de overheid, de regelmatig geuite wens om onafhankelijke onderzoeken en/of contra-expertise en de noodzakelijke kennis op het gebied van bijvoorbeeld ICT -die het wenselijk maken dat er ruimte blijft voor de inhuur van externe deskundigheid als aanvulling op de inspanningen van het eigen apparaat. Uiteraard moet er niet te lichtvaardig worden besloten tot externe inhuur of externe aanbesteding.

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1996

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.:

HC's

AZ

BuiZa

Justitie

BiZa

OCW

Fin.

Fin.

VROM

V&W

LNV

EZ

SZW

VWS

Totaal

Dept.

Bel.

infovoorziening/automatisering

479

513

12559

68336

9169

11230

8906

223006

20276

21443

14169

6632

730

4172

401620

uitzendkr. niet op formatieplaatsen


486

813

9740

1091

3635

2522

40800

3454

9730

4607

3248

1285

1395

82806

scholing/studie eigen personeel

86

329


5722

4649

4030

3951

2586

3943

5405

3933

216

102

760

35712

organisatie-/formatie-adviezen

154

141

400

15898

721

845

394

1451

1447

5430

1909

292

459

2084

31625

financiën


280

3562

2877

271

80

425

720

6144

4614

678

3395


516

23661

beleidsonderzoek

64

140

5112


45

1225

3748

3500

6787

861

249

418

1693

23842

interimmanagement487

1925

511

70


450

4385

7749

1087

1965

176

330

19135

voorlichting (niet RVD)

837613

652

355

625

3500

1012

512


346


19

14816

juridische adviezen
728

312

400

109

6928

976

929

409


285

698

11789

administratieve organisatie

40


341

243

850

110

17


1961

1226

1078


452

242

6560

administratie316

52


1160


109

1372

3230

127

3066681

overig

104

369

1905

9465

2698

2390

1598

133

8213

10950

3061

4870

1813

1498

49067

totaal overig personeel

1025

2125

20523

127711

20924

24350

19772

283431

56683

78005

31919

21521

5918

13407

707314

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1997

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.:

HC's *

AZ

KABNA

BuiZa

Justitie

BiZa

OCW

Fin.

Fin.

VROM

V&W

LNV

EZ

SZW

VWS

Totaal

Dept.

Bel.

infovoorziening/automatisering

2901

1061

55457

7912

11678

4308

4793

16295

21237

15525

2393

7304

150864

uitzendkr. niet op formatieplaatsen


798

342

5484

3528

6686

1105

32366

5735

3224

13143

1430

2442

76290

scholing/studie eigen personeel

667

232

2848


3528

1730

3641

360

3360

14

1331

17714

organisatie-/formatie-adviezen

125

151

16180

1688

345

221

2611

2158

2525

431

139

3649

30224

financien


2295

544

80

923

4493

734

1317

903

11293

beleidsonderzoek


5108

2334

1518

1010

4756

3597

822

627

2964

22736

interimmanagement

407

60

480

175

742

544

233

587

578

3806

voorlichting (niet RVD)

253

6076

100

535

953

64

606

487

83


9190

juridische adviezen

62


132

135

418

962

2750

277

63

1222

6022

administratieve organisatie

15

326

30

216

626

153

411

424

2201

administratie

639

26

9342

14722

187

356

852

26124

uitzendkr. op formatieplaatsen

2638

218

220

5209

22962

805

1068

2084

20212

12555

2490

22752

12956

353

2623

109145

stagiaires en praktikanten

58

10

242

1284


60

49

730

436

1671

1000

334

5882

overig niet-ambtelijk personeel

20


-33

145

3566

862

1500

223

3743

8586

1296

207

232

20347

niet gedefineerd (RWS)

41591

41591

totaal overig personeel

7796

2754

435

5793

121260

18422

27163

13199

71186

75814

83071

61950

13721

7160

23705

533429

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1998

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.:

HC's *

AZ

KABNA

BuiZa

Justitie

BiZa

OCW

Fin.

Fin.

VROM

V&W

LNV

EZ

SZW

VWS

Totaal

Dept.

Bel.

infovoorziening/automatisering

915

3204

82145

2185

16038

4426

39876

4200

32728

13511

3028

9639

211895

uitzendkr. niet op formatieplaatsen

171

267

26969

978

11412

9944

9323

17952

1535

753

3223

82526

scholing/studie eigen personeel

286

3671

1385

4582

2355

580

818

3690

8962

62

1756

28148

organisatie-/formatie-adviezen

12184

1404

400

343

1563

3048

1286

498

1031

4815

26572

financiën

2840

80

23

4888

1676

372

13

1192

11084

beleidsonderzoek

170

11182

933

1681

5002

1612

7005

474

1052

488

3912

33511

interimmanagement

249

770

739

3208

1369

633

2275

119

762

10124

voorlichting (niet RVD)

549

11625

5916

710

381

122


19347

juridische adviezen80

1777

202

1140

643

629

224

52

1613

6379

administratieve organisatie

42

1861

226

889

323

559

3900

administratie

12

6594

627

265

903

8401

diversen

10368

10368

uitzendkr. op formatieplaatsen

962

4700

46167

1521

1859

2921

57030

2246

4008

16788

12916

1012

3461

155591

stagiaires en praktikanten

245

1676


45

3729

209

263

1000

272

7483

overig niet-ambtelijk personeel

715

991

4719

2617

1500

106

12592

11277

1342

266

294

164

36583

niet gespecificeerd door KNMI

5444

5444

niet gedefinieerd (RWS)

p.m.


totaal overig personeel

1513

5178


6203

191553

11885

39964

16162

73351

106991

45908

77416

42808

7283

31140

657355

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie