Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over uitgaven voor extern advies

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL HERMANN EN VENDRIK OVER UITGAVEN VOOR EXTERN ADVIESPersberichtnr.

00/027

Den Haag

7 februari 2000

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE tWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL heRMANN EN VENDRIK OVER UITGAVEN VOOR EXTERN ADVIES


1.

Kunt u een overzicht geven van de bestedingen voor extern onderzoek en advies bij de andere ministeries dan dat voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de jaren 1997 - 1999 en de voorziene bestedingen voor de periode 2000 - 2002?


a. Nadat de minister van Binnenlandse Zaken in het overleg op 20 februari 1996 met uw Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken had toegezegd informatie te verschaffen over de inzet van extern personeel, zijn daarover jaarlijks gegevens verzameld bij de ministeries.

De definitie die destijds is gehanteerd voor de gegevensverzameling heeft betrekking op dat deel van het apparaatsbudget dat betrekking heeft op inhuur van extern personeel zoals uitzendkrachten en interimmanagers, en op uitbesteding van werk zijnde de aankoop van diensten gericht op het functioneren van het ambtelijk apparaat, zoals automatiseringsdiensten.

Een overzicht van de bestedingen voor inhuur van extern personeel en uitbesteding van werkzaamheden over de jaren 1996, 1997 en 1998 (gebaseerd op de bovengenoemde definitie) treft u aan in bijgevoegde overzichten. Het betreft hier de informatie die Rijksbreed aanwezig is. De gegevensverzameling over 1999 zal in het voorjaar zijn afgerond. Overigens betreft het hier een inventarisatie die beperkt blijft tot de sector Rijk.


b. De in overleg met uw Kamer verstrekte gegevens hebben betrekking op door de departementen gerealiseerde uitgaven en zijn bedoeld om de omvang van de feitelijke inzet van extern personeel te kunnen volgen. Er is geen raming van toekomstige uitgaven voor externe inhuur, de begrotingen zijn niet op dat detailniveau ingericht.
c. De informatie die de departementen aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekken ten behoeve van de Tweede Kamer over de inhuur van extern personeel sluit niet één op één aan op de financiële administraties van de departementen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de afzonderlijke ministeries ieder een eigen administratieve indeling naar kostensoorten hanteren. Nader bezien zal worden in hoeverre de aansluiting moet worden verbeterd.


2.

Bestaat er een algemene beleidslijn voor het aanbesteden van extern onderzoek? Zo ja, waaruit bestaat deze. Is het vragen van meerdere offertes voor een onderzoek hiervan een onderdeel. Zo neen, waarom niet?

Het aanbesteden van extern onderzoek valt onder de Europese aanbestedingsregels voor het uitbesteden van diensten. Die bepalen dat alle aanbestedingen boven een bedrag van

f 288.000,- Europees moeten worden aanbesteed. Er bestaat interdepartementale coördinatie via het ministerie van Economische Zaken dat een Interdepartementaal overlegorgaan voor Europese Aanbestedingen (IOEA) heeft ingesteld. Ook is er door het ministerie van Financiën op basis van de Comptabiliteitswet regelgeving vastgesteld. Een en ander is verder uitgewerkt in departementale handleidingen, richtlijnen voor de inkoop van diensten en regelingen voor contractbeheer. Deze voorzien er onder meer in dat voor uitbesteding en inhuur onder de grens voor Europese aanbesteding en boven de f 30.000 tenminste drie offertes worden gevraagd en boven een bepaalde grens daarenboven een verwervingsteam moet worden ingeschakeld. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de formele administratieve organisatie per departement.


3.

Deelt u de mening dat er paal en perk gesteld moet worden aan het uitbesteden van onderzoek en advies om zo te voorkomen dat de zesde macht steeds meer invloed krijgt?

Waar het gaat om de inhuur van extern personeel geldt dat er op bedrijfsmatige gronden en terwille van de efficiency een keuze moet kunnen worden gemaakt tussen inzet van eigen en van extern personeel bij een bepaalde activiteit.

Waar het gaat om het inzetten van onderzoek en extern advies als onderdeel van de programma-activiteiten en -uitgaven is het streven gericht op het sturen op output en uitkomsten, en niet op input. Dit komt ook naar voren in de operatie Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording waarover u in mei 2000 nader geïnformeerd wordt. Van situatie tot situatie moet worden bezien hoe de prijs en kwaliteit van uitbesteding/aankoop van diensten zich verhoudt tot die van het uitvoeren van de werkzaamheden door het eigen personeel, subsidieverlening of andere publiekrechtelijk geregelde relaties. Die afweging moet per geval kunnen worden gemaakt en verantwoord.

Overigens zijn er ook ontwikkelingen aan te wijzen - denk aan de toenemende vraag om een flexibel optreden van de overheid, de regelmatig geuite wens om onafhankelijke onderzoeken en/of contra-expertise en de noodzakelijke kennis op het gebied van bijvoorbeeld ICT -die het wenselijk maken dat er ruimte blijft voor de inhuur van externe deskundigheid als aanvulling op de inspanningen van het eigen apparaat. Uiteraard moet er niet te lichtvaardig worden besloten tot externe inhuur of externe aanbesteding.

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1996

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.:

HC's

AZ

BuiZa

Justitie

BiZa

OCW

Fin.

Fin.

VROM

V&W

LNV

EZ

SZW

VWS

Totaal

Dept.

Bel.

infovoorziening/automatisering

479

513

12559

68336

9169

11230

8906

223006

20276

21443

14169

6632

730

4172

401620

uitzendkr. niet op formatieplaatsen


486

813

9740

1091

3635

2522

40800

3454

9730

4607

3248

1285

1395

82806

scholing/studie eigen personeel

86

329


5722

4649

4030

3951

2586

3943

5405

3933

216

102

760

35712

organisatie-/formatie-adviezen

154

141

400

15898

721

845

394

1451

1447

5430

1909

292

459

2084

31625

financiën


280

3562

2877

271

80

425

720

6144

4614

678

3395


516

23661

beleidsonderzoek

64

140

5112


45

1225

3748

3500

6787

861

249

418

1693

23842

interimmanagement487

1925

511

70


450

4385

7749

1087

1965

176

330

19135

voorlichting (niet RVD)

837613

652

355

625

3500

1012

512


346


19

14816

juridische adviezen
728

312

400

109

6928

976

929

409


285

698

11789

administratieve organisatie

40


341

243

850

110

17


1961

1226

1078


452

242

6560

administratie316

52


1160


109

1372

3230

127

3066681

overig

104

369

1905

9465

2698

2390

1598

133

8213

10950

3061

4870

1813

1498

49067

totaal overig personeel

1025

2125

20523

127711

20924

24350

19772

283431

56683

78005

31919

21521

5918

13407

707314

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1997

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.:

HC's *

AZ

KABNA

BuiZa

Justitie

BiZa

OCW

Fin.

Fin.

VROM

V&W

LNV

EZ

SZW

VWS

Totaal

Dept.

Bel.

infovoorziening/automatisering

2901

1061

55457

7912

11678

4308

4793

16295

21237

15525

2393

7304

150864

uitzendkr. niet op formatieplaatsen


798

342

5484

3528

6686

1105

32366

5735

3224

13143

1430

2442

76290

scholing/studie eigen personeel

667

232

2848


3528

1730

3641

360

3360

14

1331

17714

organisatie-/formatie-adviezen

125

151

16180

1688

345

221

2611

2158

2525

431

139

3649

30224

financien


2295

544

80

923

4493

734

1317

903

11293

beleidsonderzoek


5108

2334

1518

1010

4756

3597

822

627

2964

22736

interimmanagement

407

60

480

175

742

544

233

587

578

3806

voorlichting (niet RVD)

253

6076

100

535

953

64

606

487

83


9190

juridische adviezen

62


132

135

418

962

2750

277

63

1222

6022

administratieve organisatie

15

326

30

216

626

153

411

424

2201

administratie

639

26

9342

14722

187

356

852

26124

uitzendkr. op formatieplaatsen

2638

218

220

5209

22962

805

1068

2084

20212

12555

2490

22752

12956

353

2623

109145

stagiaires en praktikanten

58

10

242

1284


60

49

730

436

1671

1000

334

5882

overig niet-ambtelijk personeel

20


-33

145

3566

862

1500

223

3743

8586

1296

207

232

20347

niet gedefineerd (RWS)

41591

41591

totaal overig personeel

7796

2754

435

5793

121260

18422

27163

13199

71186

75814

83071

61950

13721

7160

23705

533429

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1998

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.:

HC's *

AZ

KABNA

BuiZa

Justitie

BiZa

OCW

Fin.

Fin.

VROM

V&W

LNV

EZ

SZW

VWS

Totaal

Dept.

Bel.

infovoorziening/automatisering

915

3204

82145

2185

16038

4426

39876

4200

32728

13511

3028

9639

211895

uitzendkr. niet op formatieplaatsen

171

267

26969

978

11412

9944

9323

17952

1535

753

3223

82526

scholing/studie eigen personeel

286

3671

1385

4582

2355

580

818

3690

8962

62

1756

28148

organisatie-/formatie-adviezen

12184

1404

400

343

1563

3048

1286

498

1031

4815

26572

financiën

2840

80

23

4888

1676

372

13

1192

11084

beleidsonderzoek

170

11182

933

1681

5002

1612

7005

474

1052

488

3912

33511

interimmanagement

249

770

739

3208

1369

633

2275

119

762

10124

voorlichting (niet RVD)

549

11625

5916

710

381

122


19347

juridische adviezen80

1777

202

1140

643

629

224

52

1613

6379

administratieve organisatie

42

1861

226

889

323

559

3900

administratie

12

6594

627

265

903

8401

diversen

10368

10368

uitzendkr. op formatieplaatsen

962

4700

46167

1521

1859

2921

57030

2246

4008

16788

12916

1012

3461

155591

stagiaires en praktikanten

245

1676


45

3729

209

263

1000

272

7483

overig niet-ambtelijk personeel

715

991

4719

2617

1500

106

12592

11277

1342

266

294

164

36583

niet gespecificeerd door KNMI

5444

5444

niet gedefinieerd (RWS)

p.m.


totaal overig personeel

1513

5178


6203

191553

11885

39964

16162

73351

106991

45908

77416

42808

7283

31140

657355

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...