Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over uitgaven voor extern advies

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.579 uitgaven voor extern advies

Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 16:14


6

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

's-Gravenhage, 7 februari 2000

Onderwerp

Vragen van de leden Hermann en Vendrik

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stuur ik u hierbij de antwoorden op de vragen die de leden Hermann en Vendrik mij en de minister van BZK op 22 december j.l. gesteld hebben.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Vragen van de leden Hermann en Vendrik (Groen Links) over de uitgaven voor extern advies. (ingezonden 22 december 1999, 2990004580

Vraag 1

Kunt u een overzicht geven van de bestedingen voor extern onderzoek en advies bij de andere ministeries dan dat voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de jaren 1997 - 1999 en de voorziene bestedingen voor de periode 2000 - 2002?

Antwoord

a. Nadat de minister van Binnenlandse Zaken in het overleg op 20 februari 1996 met uw Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken had toegezegd informatie te verschaffen over de inzet van extern personeel, zijn daarover jaarlijks gegevens verzameld bij de ministeries.

De definitie die destijds is gehanteerd voor de gegevensverzameling heeft betrekking op dat deel van het apparaatsbudget dat betrekking heeft op inhuur van extern personeel zoals uitzendkrachten en interimmanagers, en op uitbesteding van werk zijnde de aankoop van diensten gericht op het functioneren van het ambtelijk apparaat, zoals automatiseringsdiensten.

Een overzicht van de bestedingen voor inhuur van extern personeel en uitbesteding van werkzaamheden over de jaren 1996, 1997 en 1998 (gebaseerd op de bovengenoemde definitie) treft u aan in bijgevoegde overzichten. Het betreft hier de informatie die Rijksbreed aanwezig is. De gegevensverzameling over 1999 zal in het voorjaar zijn afgerond. Overigens betreft het hier een inventarisatie die beperkt blijft tot de sector Rijk.

b. De in overleg met uw Kamer verstrekte gegevens hebben betrekking op door de departementen gerealiseerde uitgaven en zijn bedoeld om de omvang van de feitelijke inzet van extern personeel te kunnen volgen. Er is geen raming van toekomstige uitgaven voor externe inhuur, de begrotingen zijn niet op dat detailniveau ingericht.

c. De informatie die de departementen aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekken ten behoeve van de Tweede Kamer over de inhuur van extern personeel sluit niet één op één aan op de financiële administraties van de departementen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de afzonderlijke ministeries ieder een eigen administratieve indeling naar kostensoorten hanteren. Nader bezien zal worden in hoeverre de aansluiting moet worden verbeterd.

Vraag 2.

Bestaat er een algemene beleidslijn voor het aanbesteden van extern onderzoek? Zo ja, waaruit bestaat deze. Is het vragen van meerdere offertes voor een onderzoek hiervan een onderdeel. Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Het aanbesteden van extern onderzoek valt onder de Europese aanbestedingsregels voor het uitbesteden van diensten. Die bepalen dat alle aanbestedingen boven een bedrag van

f 288.000,- Europees moeten worden aanbesteed. Er bestaat interdepartementale coördinatie via het ministerie van Economische Zaken dat een Interdepartementaal overlegorgaan voor Europese Aanbestedingen (IOEA) heeft ingesteld. Ook is er door het ministerie van Financiën op basis van de Comptabiliteitswet regelgeving vastgesteld. Een en ander is verder uitgewerkt in departementale handleidingen, richtlijnen voor de inkoop van diensten en regelingen voor contractbeheer. Deze voorzien er onder meer in dat voor uitbesteding en inhuur onder de grens voor Europese aanbesteding en boven de f 30.000 tenminste drie offertes worden gevraagd en boven een bepaalde grens daarenboven een verwervingsteam moet worden ingeschakeld. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de formele administratieve organisatie per departement.

Vraag 3.

Deelt u de mening dat er paal en perk gesteld moet worden aan het uitbesteden van onderzoek en advies om zo te voorkomen dat de «zesde macht» steeds meer invloed krijgt?

Antwoord

Waar het gaat om de inhuur van extern personeel geldt dat er op bedrijfsmatige gronden en terwille van de efficiency een keuze moet kunnen worden gemaakt tussen inzet van eigen en van extern personeel bij een bepaalde activiteit.

Waar het gaat om het inzetten van onderzoek en extern advies als onderdeel van de programma-activiteiten en -uitgaven is het streven gericht op het sturen op output en uitkomsten, en niet op input. Dit komt ook naar voren in de operatie «Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording» waarover u in mei 2000 nader geïnformeerd wordt. Van situatie tot situatie moet worden bezien hoe de prijs en kwaliteit van uitbesteding/aankoop van diensten zich verhoudt tot die van het uitvoeren van de werkzaamheden door het eigen personeel, subsidieverlening of andere publiekrechtelijk geregelde relaties. Die afweging moet per geval kunnen worden gemaakt en verantwoord.

Overigens zijn er ook ontwikkelingen aan te wijzen - denk aan de toenemende vraag om een flexibel optreden van de overheid, de regelmatig geuite wens om onafhankelijke onderzoeken en/of contra-expertise en de noodzakelijke kennis op het gebied van bijvoorbeeld ICT -die het wenselijk maken dat er ruimte blijft voor de inhuur van externe deskundigheid als aanvulling op de inspanningen van het eigen apparaat. Uiteraard moet er niet te lichtvaardig worden besloten tot externe inhuur of externe aanbesteding.

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1996

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.: HC's AZ BuiZa Justitie BiZa OCW Fin. Fin. VROM V&W LNV EZ SZW VWS Totaal

Dept. Bel.

infovoorziening/automatisering 479 513 12559 68336 9169 11230 8906
223006 20276 21443 14169 6632 730 4172 401620

uitzendkr. niet op formatieplaatsen 0 486 813 9740 1091 3635 2522
40800 3454 9730 4607 3248 1285 1395 82806

scholing/studie eigen personeel 86 329 0 5722 4649 4030 3951 2586 3943
5405 3933 216 102 760 35712

organisatie-/formatie-adviezen 154 141 400 15898 721 845 394 1451 1447
5430 1909 292 459 2084 31625

financiën 0 280 3562 2877 271 80 425 720 6144 4614 678 3395 99 516
23661

beleidsonderzoek 64 140 5112 0 45 1225 3748 3500 6787 861 249 418 1693
23842

interimmanagement 0 0 487 1925 511 70 0 450 4385 7749 1087 1965 176
330 19135

voorlichting (niet RVD) 83 0 0 7613 652 355 625 3500 1012 512 0 346 99
19 14816

juridische adviezen 6 7 0 728 312 400 109 6928 976 929 409 2 285 698
11789

administratieve organisatie 40 0 341 243 850 110 17 0 1961 1226 1078 0
452 242 6560

administratie 9 0 316 52 0 1160 0 109 1372 3230 127 306 0 0 6681

overig 104 369 1905 9465 2698 2390 1598 133 8213 10950 3061 4870 1813
1498 49067

totaal overig personeel 1025 2125 20523 127711 20924 24350 19772
283431 56683 78005 31919 21521 5918 13407 707314

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1997

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.: HC's * AZ KABNA BuiZa Justitie BiZa OCW Fin. Fin. VROM V&W LNV EZ SZW VWS Totaal

Dept. Bel.

infovoorziening/automatisering 2901 1061 55457 7912 11678 4308 4793
16295 21237 15525 2393 7304 150864

uitzendkr. niet op formatieplaatsen 7 798 342 5484 3528 6686 1105
32366 5735 3224 13143 1430 2442 76290

scholing/studie eigen personeel 667 232 2848 3 3528 1730 3641 360 3360
14 1331 17714

organisatie-/formatie-adviezen 125 151 16180 1688 345 221 2611 2158
2525 431 139 3649 30224

financien 4 2295 544 80 923 4493 734 1317 903 11293

beleidsonderzoek 0 5108 2334 1518 1010 4756 3597 822 627 2964 22736

interimmanagement 407 60 480 175 742 544 233 587 578 3806

voorlichting (niet RVD) 253 6076 100 535 953 64 606 487 83 33 9190

juridische adviezen 62 1 132 135 418 962 2750 277 63 1222 6022

administratieve organisatie 15 326 30 216 626 153 411 424 2201

administratie 639 26 9342 14722 187 356 852 26124

uitzendkr. op formatieplaatsen 2638 218 220 5209 22962 805 1068 2084
20212 12555 2490 22752 12956 353 2623 109145

stagiaires en praktikanten 58 10 242 1284 8 60 49 730 436 1671 1000
334 5882

overig niet-ambtelijk personeel 20 -33 145 3566 862 1500 223 3743 8586
1296 207 232 20347

niet gedefineerd (RWS) 41591 41591

totaal overig personeel 7796 2754 435 5793 121260 18422 27163 13199
71186 75814 83071 61950 13721 7160 23705 533429

Jaarrapportage Formatiebeheer

Sector Rijk

Jaar : 1998

Overzicht 5: Budget overig personeel (x fl.1000)

Extern personeel t.b.v.: HC's * AZ KABNA BuiZa Justitie BiZa OCW Fin. Fin. VROM V&W LNV EZ SZW VWS Totaal

Dept. Bel.

infovoorziening/automatisering 915 3204 82145 2185 16038 4426 39876
4200 32728 13511 3028 9639 211895

uitzendkr. niet op formatieplaatsen 171 267 26969 978 11412 9944 9323
17952 1535 753 3223 82526

scholing/studie eigen personeel 286 3671 1385 4582 2355 580 818 3690
8962 62 1756 28148

organisatie-/formatie-adviezen 12184 1404 400 343 1563 3048 1286 498
1031 4815 26572

financiën 2840 80 23 4888 1676 372 13 1192 11084

beleidsonderzoek 170 11182 933 1681 5002 1612 7005 474 1052 488 3912
33511

interimmanagement 249 770 739 3208 1369 633 2275 119 762 10124

voorlichting (niet RVD) 549 11625 5916 710 381 122 44 19347

juridische adviezen 8 11 80 1777 202 1140 643 629 224 52 1613 6379

administratieve organisatie 42 1861 226 889 323 559 3900

administratie 12 6594 627 265 903 8401

diversen 10368 10368

uitzendkr. op formatieplaatsen 962 4700 46167 1521 1859 2921 57030
2246 4008 16788 12916 1012 3461 155591

stagiaires en praktikanten 245 1676 44 45 3729 209 263 1000 272 7483

overig niet-ambtelijk personeel 715 991 4719 2617 1500 106 12592 11277
1342 266 294 164 36583

niet gespecificeerd door KNMI 5444 5444

niet gedefinieerd (RWS) p.m. 0

totaal overig personeel 1513 5178 0 6203 191553 11885 39964 16162
73351 106991 45908 77416 42808 7283 31140 657355

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...