Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken met agenda Informele Sociale Raad EU

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

21501018.115 brief min szw t.g.v. geannoteerde agenda informele soc. r aad
Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 11:32

2

21501-18 Sociale Raad

nr. 115 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 februari 2000

Bijgaand treft u een korte annotatie aan bij de agenda voor de Informele Sociale Raad die van 10 tot 12 februari a.s. in Lissabon zal worden gehouden.

Deze Informele Sociale Raad zal voor een belangrijk deel gewijd zijn aan de voorbereiding van de bijzondere Europese Raad, die op 23 en 24 maart in Lissabon zal worden gehouden

met als thema «Werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale samenhang: naar een Europa van innovatie en kennis». Een standpunt van het kabinet over de Nederlandse inzet terzake wordt separaat toegezonden door de Staatssecretaris van Europese Zaken. Voorts zal de Informele Sociale Raad specifiek van gedachten wisselen over het beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Informele Sociale Raad, Lissabon 10 - 12 februari 2000.

Onder Portugees Voorzitterschap zal van 10 tot 12 februari te Lissabon een informele bijeenkomst van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Europese Unie worden gehouden.

Hieronder volgt een korte annotatie bij de twee onderwerpen die het Voorzitterschap aan de orde wil stellen: (1) voorbereiding van de bijzondere Europese Raad te Lissabon en (2) «het bevorderen van `social inclusion' en het beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting.»

1. Voorbereiding van de bijzondere Europese Raad te Lissabon (23-24 maart 2000).

In overeenstemming met de conclusie van de Europese Raad van Helsinki (december 1999) zal het Portugese Voorzitterschap een bijzondere Europese Raad wijden aan het onderwerp:

«Werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale cohesie: Naar een Europa van innovatie en kennis.»

Over dit onderwerp bepaalt het kabinet een gezamenlijk standpunt over de Nederlandse inzet in de voorbereiding van deze bijzondere Europese raad, hetwelk U separaat toegaat.

Dit standpunt geeft richting aan de Nederlandse inbreng op de Sociale Raad, die een belangrijke rol speelt in het voorbereidingsproces.

2. Het bevorderen van «social inclusion» en de bestrijding van sociale uitsluiting.

Het Voorzitterschap zegde in zijn uitnodigingsbrief toe een discussiedocument te zullen opstellen ten einde het debat in de informele Sociale Raad te oriënteren. Dit document heeft het Voorzitterschap bij het opstellen van deze aantekening nog niet aangeboden. Het navolgende is gebaseerd op de Nederlandse prioriteiten alsmede inzicht in de bedoelingen van het Voorzitterschap inzoverre dat kon worden verkregen bij ontstentenis van het formele discussiedocument.

Wel is de Nederlandse inzet te bevorderen dat op basis van een duidelijke omschrijving van het begrip sociale uitsluiting een duidelijk omschreven programma tot stand komt, dat kaders biedt voor concrete acties op sociaal terrein van de lidstaten. Nederland wil voorkomen dat de discussie onder dit onderwerp uitwaaiert naar een breed scala van (globaal omschreven) onderwerpen onder het «paraplubegrip» sociale bescherming. In overeenstemming met het Nederlandse standpunt voor de bijzondere Europese Raad van Lissabon zal van Nederlandse zijde centraal gesteld worden dat het belangrijkste wapen in de strijd tegen sociale uitsluiting het scheppen van werkgelegenheid is. Immers, het hebben van betaald werk is een doorslaggevende factor om ten volle kunnen participeren in de samenleving. Ook voor op het eerste gezicht kansarme groepen dient toetreding tot de arbeidsmarkt -met alle ondersteuning die daarvoor nodig is- met kracht te worden nagestreefd. Dat een dergelijke aanpak vruchten afwerpt, bewijst het Nederlandse beleid van de afgelopen jaren. Het sociaal beleid is er evenzeer voor diegenen voor wie toetreding tot de arbeidsmarkt geen of eerst op langere termijn een optie is. Voor deze groepen moeten andere vormen van maatschappelijke participatie, zoals sociale activering, worden gestimuleerd om de aansluiting met de samenleving niet verliezen.

Op Europees niveau kan gestart worden met het vergelijken van het beleid van de Lidstaten en het uitwisselen van ervaringen (best practices) op het terrein van de sociale uitsluiting. Een gezamenlijke analyse van de problematiek en inzicht in de beste praktijken moeten de basis vormen voor het definiëren van beleidslijnen en concrete doelstellingen. De Lidstaten moeten dit beleid op nationaal niveau met kracht ter hand nemen en de resultaten toetsbaar maken aan de hand van indicatoren. Gezien de directe relatie tussen werkgelegenheidsbeleid en de bestrijding van sociale uitsluiting èn de te kiezen Europese methodiek zal Nederland zich ervoor inzetten de discussie over bestrijding van sociale uitsluiting zo veel mogelijk te voeren in het kader van het Luxemburgproces (werkgelegenheidsstrategie).

De Europese Commissie is voornemens een actieprogramma in te dienen (cfm. art. 137 Verdrag EG) ter bevordering van de samenwerking tussen de Lidstaten ten einde de sociale uitsluiting te bestrijden. Nederland zal de Commissie hierin aanmoedigen en bepleiten dat het activerend beleid daarin een leidend beginsel wordt. De discussie over de strijd tegen sociale uitsluiting kan op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan een verbreding van de Europese Sociale Agenda.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie