Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda plenaire vergaderingen Tweede Kamer t/m 17 februari

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda05.002 agenda plenaire vergadering t.m. 17 februari 2000
Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 11:52

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 1999-2000


Agenda 4 februari 2000

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de draadomroep
van de Tweede Kamer. Voorts worden
alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden
OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 8 februari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 9 februari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 10 februari Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met

26 471 Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid)
- artikelen I t/m IV

- beweegreden

- wetsvoorstel

Stemmingen 4. Stemmingen in verband met

26 343 Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche)
De Voorzitter: in de vergadering van 1 februari 2000 zijn het amendement Ravestein (stuk nr. 15) en het amendement Feenstra (stuk nr. 19) door de regering overgenomen


- artikel I, aanhef

- onderdelen A en B

- amendement Poppe (16,I) (invoegen onderdeel Ba)
- onderdeel C

- amendement Feenstra (21)

- onderdeel D

- onderdelen E en F

- amendement Poppe (16,II)

- onderdeel G

- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,I) (onderdeel H vervalt)
- onderdeel H

- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,II)
- onderdeel I

- onderdelen J t/m P

- artikel I

- artikel II

- amendement Van der Steenhoven (14,I) (artikel III vervalt) Indien 14,I verworpen:
- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,III)
- artikel III

- amendement Van der Steenhoven (14,II) (artikel IIIa vervalt)
- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,IV)
- artikel IIIa

- artikel IIIb

- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,V) (artikel IV vervalt)
- artikel IV

- artikelen V t/m VII

- beweegreden

- wetsvoorstel


Stemming 5. Stemming over:

26 343, nr. 20 -de motie-Van der Steenhoven over de wijze waarop belanghebbenden van het begin af aan bij een project zullen worden betrokken
Stemmingen 6. Stemmingen in verband met

26 519 Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht
- artikelen I en II

- beweegreden

- wetsvoorstel


Stemming 7. Stemming over: (motie VAO TOG-regeling)
24 170, nr. 51 -de motie-Schimmel over aanpassingen met terugwerkende kracht
Stemmingen 8. Stemmingen in verband met

26 527 Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie
- artikel I, aanhef

- amendement Dittrich (8) (invoegen nieuw onderdeel aA)
- onderdelen A t/m K

- amendement Van der Hoek (9) (toevoegen onderdeel L)
- artikel I

- artikel II

- beweegreden

- wetsvoorstel


Stemming 9. Stemming over: (motie BOPZ)

26 527, nr. 10 -de motie-Hermann over voorwaarden op materieel en personeel gebied
10. Stemmingen over: (moties VAO Asielbeleid)

19 637, nr. 496 -de motie-Dittrich/Wijn over de overeenkomst met de KLM
19 637, nr. 497 -de motie-Dittrich c.s. over categorale opvang vluchtelingen
19 637, nr. 498 -de motie-Halsema over de gezinseenheid
19 637, nr. 499 -de motie-Halsema over uitgeprocedeerde asielzoekers uit Sierra Leone
19 637, nr. 500 -de motie-Rouvoet/Van der Staaij over bekeerlingen in Iran
Stemmingen 11. Stemmingen over: (moties VAO Bordeelverbod)
25 347, nr. 21 -de motie-Barth over toepassing van de arbeidsomstandighedenwet
25 347, nr. 22 -de motie-Van der Staaij over het toelatingsverbod voor niet EU/EER-onderdanen

26 997 12. Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad

26 842 13. Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (plenaire afhandeling)

14. Verslag van een algemeen overleg inzake Xenotransplantatie met maximum spreektijden van 2 minuten


26706 15. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)

26 655 16. Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip grenscorrectie)

26 367 17. Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

26 674 18. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden
19. Gezamenlijke behandeling van

26 735 -Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde
26 825 -Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen

26 685 20. Procedurele voorzieningen voor de aanpassing van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro)

26 258 21. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving

26 840 22. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen

26 692 23. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs

26 110 (R1619) 24. Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad Defensie) (voortzetting)

26 552 25. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)

26 228 26. Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

25 891 27. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

26 806 28. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid Met maximum spreektijden
PvdA, VVD en CDA 10 minuten
D66 en GroenLinks 7 minuten
Overige 5 minuten


26 023 29. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)

26 016 30. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

23 959 31. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)


Dinsdag 15 februari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 16 februari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 17 februari Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden


26 294 3. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)

26 696 4. Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330) te verwerken

26 389 5. Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

26 667 6. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars

26 456 7. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)

26 831 8. Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 237) en de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen
Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 7 februari van 12.30 tot 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel Economische Structuurversterking (26842)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota uitbreiding tegemoetkoming studiekosten (meer voor meer) (26662)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota
Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)
Maandag 21 februari van 10.15 tot 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en Sport over modernisering AWBZ (26631)

Maandag 20 maart van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)
Recesperiodes -krokusreces 2000: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000
-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000
-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren). -herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000 -kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001
-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001
-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001
-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 spetember 2001

PRESIDIUMBESLUIT
Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:


a. de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk:


-Voorstel van wet van de leden Atsma en Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het tegengaan van de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes) (26 892);

b. de vaste commissie voor Financiën:


-Wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw (26 972).

c. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:


-Verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997 (26 949);

d. de vaste commissie voor Justitie:


-Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) (26 947);
-Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering) (26 960);
-Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de invoering van de functie van officier enkelvoudige zittingen (26 962);

e. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen (26 968);
-Samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst (26 969);
-Samenvoeging van de gemeenten Venlo en Tegelen (26 970);

f. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:


-Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone (26 961);

g. de vaste commissie voor Economische Zaken:


-Wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen) (26 948);
-Wijziging van artikel 3, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet (toepasselijkheid Besluit kredietaanbiedingen op krediettransacties boven vijftigduizend gulden) (26 971).


Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie