Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda plenaire vergaderingen Tweede Kamer t/m 17 februari

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda05.002 agenda plenaire vergadering t.m. 17 februari 2000
Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 11:52

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 1999-2000


Agenda 4 februari 2000

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de draadomroep
van de Tweede Kamer. Voorts worden
alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden
OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 8 februari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 9 februari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 10 februari Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met

26 471 Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid)
- artikelen I t/m IV

- beweegreden

- wetsvoorstel

Stemmingen 4. Stemmingen in verband met

26 343 Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche)
De Voorzitter: in de vergadering van 1 februari 2000 zijn het amendement Ravestein (stuk nr. 15) en het amendement Feenstra (stuk nr. 19) door de regering overgenomen


- artikel I, aanhef

- onderdelen A en B

- amendement Poppe (16,I) (invoegen onderdeel Ba)
- onderdeel C

- amendement Feenstra (21)

- onderdeel D

- onderdelen E en F

- amendement Poppe (16,II)

- onderdeel G

- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,I) (onderdeel H vervalt)
- onderdeel H

- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,II)
- onderdeel I

- onderdelen J t/m P

- artikel I

- artikel II

- amendement Van der Steenhoven (14,I) (artikel III vervalt) Indien 14,I verworpen:
- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,III)
- artikel III

- amendement Van der Steenhoven (14,II) (artikel IIIa vervalt)
- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,IV)
- artikel IIIa

- artikel IIIb

- gewijzigd amendement Van der Steenhoven (18,V) (artikel IV vervalt)
- artikel IV

- artikelen V t/m VII

- beweegreden

- wetsvoorstel


Stemming 5. Stemming over:

26 343, nr. 20 -de motie-Van der Steenhoven over de wijze waarop belanghebbenden van het begin af aan bij een project zullen worden betrokken
Stemmingen 6. Stemmingen in verband met

26 519 Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht
- artikelen I en II

- beweegreden

- wetsvoorstel


Stemming 7. Stemming over: (motie VAO TOG-regeling)
24 170, nr. 51 -de motie-Schimmel over aanpassingen met terugwerkende kracht
Stemmingen 8. Stemmingen in verband met

26 527 Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie
- artikel I, aanhef

- amendement Dittrich (8) (invoegen nieuw onderdeel aA)
- onderdelen A t/m K

- amendement Van der Hoek (9) (toevoegen onderdeel L)
- artikel I

- artikel II

- beweegreden

- wetsvoorstel


Stemming 9. Stemming over: (motie BOPZ)

26 527, nr. 10 -de motie-Hermann over voorwaarden op materieel en personeel gebied
10. Stemmingen over: (moties VAO Asielbeleid)

19 637, nr. 496 -de motie-Dittrich/Wijn over de overeenkomst met de KLM
19 637, nr. 497 -de motie-Dittrich c.s. over categorale opvang vluchtelingen
19 637, nr. 498 -de motie-Halsema over de gezinseenheid
19 637, nr. 499 -de motie-Halsema over uitgeprocedeerde asielzoekers uit Sierra Leone
19 637, nr. 500 -de motie-Rouvoet/Van der Staaij over bekeerlingen in Iran
Stemmingen 11. Stemmingen over: (moties VAO Bordeelverbod)
25 347, nr. 21 -de motie-Barth over toepassing van de arbeidsomstandighedenwet
25 347, nr. 22 -de motie-Van der Staaij over het toelatingsverbod voor niet EU/EER-onderdanen

26 997 12. Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad

26 842 13. Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (plenaire afhandeling)

14. Verslag van een algemeen overleg inzake Xenotransplantatie met maximum spreektijden van 2 minuten


26706 15. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)

26 655 16. Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip grenscorrectie)

26 367 17. Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

26 674 18. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden
19. Gezamenlijke behandeling van

26 735 -Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde
26 825 -Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen

26 685 20. Procedurele voorzieningen voor de aanpassing van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro)

26 258 21. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving

26 840 22. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen

26 692 23. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs

26 110 (R1619) 24. Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad Defensie) (voortzetting)

26 552 25. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)

26 228 26. Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

25 891 27. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

26 806 28. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid Met maximum spreektijden
PvdA, VVD en CDA 10 minuten
D66 en GroenLinks 7 minuten
Overige 5 minuten


26 023 29. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)

26 016 30. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

23 959 31. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)


Dinsdag 15 februari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 16 februari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 17 februari Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden


26 294 3. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)

26 696 4. Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330) te verwerken

26 389 5. Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

26 667 6. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars

26 456 7. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)

26 831 8. Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 237) en de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen
Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 7 februari van 12.30 tot 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel Economische Structuurversterking (26842)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota uitbreiding tegemoetkoming studiekosten (meer voor meer) (26662)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota
Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)
Maandag 21 februari van 10.15 tot 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en Sport over modernisering AWBZ (26631)

Maandag 20 maart van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)
Recesperiodes -krokusreces 2000: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000
-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000
-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren). -herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000 -kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001
-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001
-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001
-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 spetember 2001

PRESIDIUMBESLUIT
Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:


a. de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk:


-Voorstel van wet van de leden Atsma en Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het tegengaan van de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes) (26 892);

b. de vaste commissie voor Financiën:


-Wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw (26 972).

c. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:


-Verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997 (26 949);

d. de vaste commissie voor Justitie:


-Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) (26 947);
-Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering) (26 960);
-Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de invoering van de functie van officier enkelvoudige zittingen (26 962);

e. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen (26 968);
-Samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst (26 969);
-Samenvoeging van de gemeenten Venlo en Tegelen (26 970);

f. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:


-Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone (26 961);

g. de vaste commissie voor Economische Zaken:


-Wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen) (26 948);
-Wijziging van artikel 3, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet (toepasselijkheid Besluit kredietaanbiedingen op krediettransacties boven vijftigduizend gulden) (26 971).


Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...