Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda vergadering B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 februari 2000


1. Bedrijfsplan Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht: Kadernota

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat het Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht in oprichting nu definitief een feit is. Dit houdt in, dat de tijdelijke toevoeging "in oprichting" vervalt én dat het Parkeerbedrijf als een echt bedrijf gaat functioneren, waarbij de werkzaamheden moeten sporen met de doelstellingen van de gemeente als geheel.

De bedoeling is, dat het Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht de komende jaren streeft naar het behalen van een maximaal bedrijfsresultaat binnen de gestelde beleidsmatige en juridische grenzen. Dat wil zeggen, dat het Parkeerbedrijf op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze als bedrijf dient te werken. Het streven naar een maximaal bedrijfsresultaat houdt in dat het Parkeerbedrijf vooral winstgevende of tenminste kostendekkende producten op de markt moet gaan brengen.

De uiteindelijke winst van het Parkeerbedrijf zal jaarlijks worden overgeheveld naar een zogenaamde Bestemmingsreserve Parkeren. Deze Bestemmingsreserve moet nog worden uitgewerkt in de in 2000 te verschijnen Voorjaarsnota. De gemeenteraad zal moeten besluiten voor welke doeleinden deze gelden kunnen worden bestemd.

Het nieuwe Parkeerbedrijf zal onderdeel blijven uitmaken van de dienst Stadsontwikkeling.


2. Schetsopdrachten Kunstwerk Vondelparcterrein

Architectenbureau Mecanoo verzorgde het nieuwe ontwerp voor het voormalige universiteitsterrein gelegen tussen de Vondellaan, Croesestraat en Jutfaseweg, genaamd het Vondelparc. In overleg met Mecanoo heeft de Adviescommissie Beeldende Kunsten, de commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de toepassing van kunst in de openbare ruimte, een locatie voor een kunstwerk aangewezen: de route die tussen de schoolgebouwen doorloopt. Meer dan een route is dit een belangrijke verblijfsruimte voor de scholieren. Deze route vormt het aanknopingspunt voor de beeldende kunst. Met name de scholieren zullen door het kunstwerk moeten worden ‘uitgenodigd’ zich op deze locatie op te houden.

Drievoudige schetsopdrachtprocedure

De Adviescommissie, Projectontwikkelaar Proper Stok Woningen BV, Wijkbureau Zuidwest en Architectenbureau Mecanoo zijn tot een keuze van drie kunstenaars gekomen. Dit zijn: de in Gent woonachtige kunstenaar Honoré d ’O (1961); de in Rotterdam woonachtige Joep van Lieshout (1963), beter bekend onder Atelier van Lieshout, en de in Düsseldorf woonachtige kunstenaar Carsten Höller.

Met name de twee laatst genoemde kustenaars zijn reeds bekend met de stad Utrecht. In opdracht van het Centraal Museum vervaardigde Atelier van Lieshout o.a. het sanitair en de Clip-on van het Centraal Museum. Ook Carsten Höller is geen onbekende voor de stad. Hij had reeds een solotentoonstelling in het Centraal Museum en het was Höllers, niet uitgevoerde, idee voor de tentoonstelling Panorama 2000 duiven cameraatjes om te binden om hun vlucht vanaf een projectiescherm te kunnen volgen. Samen met d ’O hebben deze kunstenaars gemeen dat hun werk zich kenmerkt door humor, speelsheid en eventuele gebruikswaarde. De schetsontwerpen zullen door de Adviescommissie Beeldende Kunsten, Mecanoo en Proper Stok op de artistiek inhoudelijk waarde, financiële en technische haalbaarheid worden beoordeeld. Daarna zal een tentoonstelling worden ingericht waar de drie ontwerpen worden gepresenteerd middels modellen en een toelichting op het werk. Tijdens de tentoonstelling zullen de scholen en overige betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld hun reactie te geven. De reacties zullen worden meegenomen in het uiteindelijke advies van de adviescommissie aan het college van burgemeester en wethouders welk kunstwerk definitief moet worden uitgevoerd.

Budget en tijdsplanning

Uit het Fonds Stadsverfraaiing zal voor het kunstwerk op het Vondelparcterrein een bedrag van NLG 200.000 worden gereserveerd. Wijkbureau Zuidwest levert haar bijdrage door een van de drie schetsontwerpen à NLG 7.000 te financieren. De projectontwikkelaar van het terrein, de opdrachtgever voor de uitvoering van de inrichting, geeft een bedrag van NLG 55.000 vrij. Dit maakt een totaalbudget van NLG 262.000. De schetsontwerpfase neemt een periode van 3 tot 4 maanden in beslag. De realisatie van één van de drie schetsontwerpen zal pas kunnen plaatsvinden na oplevering van één van de scholen, het zogenaamde ROC-gebouw, en na het woonrijp opleveren van de omliggende bestrating, hetgeen vanaf eind 2001 is gepland.


3. Verlenging openingstijden Tussenbus op Catharijnesingel0

De openingstijd van de Tussenbus aan de Catharijnesingel wordt in de ochtend verlengd van 08.00 naar 08.30 uur. De bus krijgt vergunning om open te zijn van 06.30 tot 08.30 uur.

De wenselijkheid van een ruimere ochtendopeningstijd is door de Tussenbus reeds bij de start aangegeven. De medewerkers blijken in de praktijk een half uur langer nodig te hebben om de groep bezoekers goed te helpen.

De effecten van de aanwezigheid van de Tussenbus aan de Catharijnesingel zijn in december 1999 geëvalueerd, zoals bij de start was afgesproken. Als de effecten beheersbaar bleken, zou verlenging mogelijk zijn. Uit de evaluatie bleek, dat er gedurende de openingstijden van de bus geen specifieke problemen zijn. De conclusie is dan ook, dat er geen belemmering is om de ochtendopeningstijd van de bus met een half uur te verlengen.


4. Locatiekeuze Stadskantoor

Medio 1997 is de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken gehoord over de startnotitie 'Onder één dak'. In deze notitie werd een scenario geschetst voor de huisvestingsontwikkeling op langere termijn. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij met name naar twee locaties in het UCP-gebied is gekeken, is het college tot de conclusie gekomen, dat de locatie "Corporate Plaza" (aan de westkant van dit gebied) de beste mogelijkheden biedt.

Uitgangspunt bij het geschetste scenario in de startnotitie was het

onderscheid tussen drie te huisvesten hoofdfuncties:


- de bestuurlijke en representatieve functies te huisvesten in het stadhuis aan de Oudegracht;


- de publieksfuncties, mogelijk te huisvesten in gemeentelijk servicecentra in samenhang met wijkbureaus ;


- overige productiefuncties centraal te huisvesten in een stadskantoor.

Deze startnotitie gaf slechts een korte globale schets van de mogelijkheden, waarbij gebruik werd gemaakt van ruwe schattingen en aannames.

In het haalbaarheidsonderzoek is een aantal varianten onderzocht op organisatorische en financiële aspecten. In februari 1998 heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het rapport. Gekozen is voor een variant die uitgaat van concentratie van huisvesting van alle beleids- en productiefuncties en een aantal centrale publieksfuncties. Tevens is aangegeven, dat als toekomstige locaties 'een nader te bepalen plaats aan de westzijde van het centrum' moet worden gezocht.

Een locatiekeuze aan 'de westzijde van het centrum' is uiteraard nauw verbonden met de ontwikkeling van het Utrecht Centrum Project (UCP). De omvang van het stadskantoor van ca 50.000 m2 - 75.000 m2 bvo en zijn specifieke functies maken het noodzakelijk vroegtijdig te participeren in de planontwikkeling. Om die reden wordt het tijdspad gedeeltelijk door externe factoren, met name de onderhandelingen inzake de Samenwerkings-overeenkomst UCP en hetgeen daarmee samenhangt, bepaald. Met het oog hierop is het van belang een inhoudelijk kwalitatieve afweging te maken tussen de verschillende vestigingsmogelijkheden voor het stadskantoor.

Gezien de omvang van het stadskantoor komen slechts twee locaties voor ontwikkeling in aanmerking: aan de westkant van de spoorlijn, het plangebied Corporate Plaza, en aan de oostzijde, het gebied Hoog Catharijne (hoek Godebald). Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van beide locaties zijn de concessiehouders (NS-Vastgoed en Winkel Beleggingen Nederland) uitgenodigd hun visie toe te lichten. De vergelijking van beide locaties, ten aanzien van stedelijke en huisvestingsaspecten, door het college heeft geleid tot de conclusie, dat de locatie Corporate Plaza de beste mogelijkheid biedt om een herkenbaar en functioneel stadskantoor te ontwikkelen voor de gemeente Utrecht.

Op basis van de locatiekeuze zal met de eigenaar van de locatie, NS-Vastgoed, een samenwerkings-overeenkomst worden gesloten alvorens tot verdere uitwerking van het plan te komen.

In de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op dinsdag 7 maart 2000 zal de locatiekeuze als informatiepunt aan de orde worden gesteld.


5. Onderzoek integratie snelle busbaan met vernieuwd spoortrace

Het college van burgemeester en wedhouders heeft besloten een gemeenschappelijk onderzoek met NS te willen starten naar de mogelijkheden om het gedeelte van de aan te leggen snelle busbaan HOV tussen Adama van Scheltemabaan en Albatrosstraat te integreren met het aldaar lopende spoor. In het kader van Randstadspoor zal dit spoortracé moeten worden aangepast. Het onderzoek is erop gericht spoor en busbaan samen zoveel mogelijk binnen de momenteel benutte ruimte voor het spoor te realiseren, met technische oplossingen ter beperking van overlast en hinder voor omwonenden en verkeer. Omdat realisatie van deze ‘integratievariant’ (na 2004) langer zal duren dan de termijn die gegeven is voor de tijdelijke HOV-route over het Ledig Erf, heeft het college tevens besloten deze route te verleggen naar een tijdelijk tracé via (komend vanaf Adama van Scheltemabaan, Vaartsestraat) Bleekstraat, Vondellaan, Baden Powellweg (verder over Albatrosstraat, Venuslaan richting Uithof). Om deze route (de zogeheten ‘Hoge Hoed variant’) mogelijk te maken wordt de Vondelbrug opgehoogd, zodat deze aanzienlijk minder vaak open zal staan en een betrouwbare dienstregeling mogelijk zal zijn.

Het college heeft daarnaast kennis genomen van de eindconclusies van het hernieuwd onderzoek naar het meest gewenste tracé (binnen de huidige mogelijkheden) voor de snelle busbaan Om de Zuid tussen Adama van Scheltemabaan en Albatrosstraat. Na integrale afweging van alle belangen en intensieve vergelijking van alle mogelijke (combinaties van) tracés trekken de onderzoekers de conclusie dat de ‘Pelikaanstraatvariant’ van de huidige mogelijkheden de voorkeur blijft behouden. Alle andere (combinaties van) tracés blijken aanzienlijk grotere, veelal onaanvaardbare gevolgen te hebben voor o.a. verkeersafwikkeling, financiën, milieuhinder en de vervoerswaarde van het HOV. De inpassingsproblemen en de maatschappelijke weerstand in de Pelikaanstraat blijven echter zwaar wegen, aldus de onderzoekers, en daarom gaat de sterke voorkeur uit naar de nieuwe ‘integratievariant’.

Het gedeelte van de HOV-route vanaf de Albatrosstraat (Venuslaan, Rubenslaan, Stadionplein) stond in het collegebesluit tot nader onderzoek (eind november ’99) niet ter discussie. Het college heeft dan ook besloten dat gedeelte nu verder uit te laten werken.

Besloten is om een informatie- en consultatieavond voor belanghebbenden te houden op dinsdag 22 februari a.s. (ROC Utrecht, Unit Welzijn, Ina Boudier-Bakkerlaan 2; ingang via hek "studenteningang"; 19.30 – 22.00 uur). Doel daarvan is:


* informeren over de inhoud tracéonderzoek, over globale mogelijkheden voor een integratievariant en over realisering van het nieuwe, tijdelijke tracé (‘Hoge Hoedvariant’);
* consulteren, dat wil zeggen vragen mee te denken over de ‘inzet’ van de gemeente in de gesprekken met rijksoverheid en NS; wensen, opvattingen en suggesties noteren voor een geïntegreerd ontwerp;
* consulteren over de optimaal mogelijke inpassing van het tijdelijke tracé ‘Hoge Hoedvariant’.

Vertegenwoordigers van belanghebbenden zijn inmiddels uitgenodigd voor vooroverleg om onder andere de aanpak van de bijeenkomst op 22 februari gezamenlijk door te spreken.

Utrecht, 8 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...