Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda vergadering B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 februari 2000


1. Bedrijfsplan Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht: Kadernota

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat het Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht in oprichting nu definitief een feit is. Dit houdt in, dat de tijdelijke toevoeging "in oprichting" vervalt én dat het Parkeerbedrijf als een echt bedrijf gaat functioneren, waarbij de werkzaamheden moeten sporen met de doelstellingen van de gemeente als geheel.

De bedoeling is, dat het Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht de komende jaren streeft naar het behalen van een maximaal bedrijfsresultaat binnen de gestelde beleidsmatige en juridische grenzen. Dat wil zeggen, dat het Parkeerbedrijf op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze als bedrijf dient te werken. Het streven naar een maximaal bedrijfsresultaat houdt in dat het Parkeerbedrijf vooral winstgevende of tenminste kostendekkende producten op de markt moet gaan brengen.

De uiteindelijke winst van het Parkeerbedrijf zal jaarlijks worden overgeheveld naar een zogenaamde Bestemmingsreserve Parkeren. Deze Bestemmingsreserve moet nog worden uitgewerkt in de in 2000 te verschijnen Voorjaarsnota. De gemeenteraad zal moeten besluiten voor welke doeleinden deze gelden kunnen worden bestemd.

Het nieuwe Parkeerbedrijf zal onderdeel blijven uitmaken van de dienst Stadsontwikkeling.


2. Schetsopdrachten Kunstwerk Vondelparcterrein

Architectenbureau Mecanoo verzorgde het nieuwe ontwerp voor het voormalige universiteitsterrein gelegen tussen de Vondellaan, Croesestraat en Jutfaseweg, genaamd het Vondelparc. In overleg met Mecanoo heeft de Adviescommissie Beeldende Kunsten, de commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de toepassing van kunst in de openbare ruimte, een locatie voor een kunstwerk aangewezen: de route die tussen de schoolgebouwen doorloopt. Meer dan een route is dit een belangrijke verblijfsruimte voor de scholieren. Deze route vormt het aanknopingspunt voor de beeldende kunst. Met name de scholieren zullen door het kunstwerk moeten worden ‘uitgenodigd’ zich op deze locatie op te houden.

Drievoudige schetsopdrachtprocedure

De Adviescommissie, Projectontwikkelaar Proper Stok Woningen BV, Wijkbureau Zuidwest en Architectenbureau Mecanoo zijn tot een keuze van drie kunstenaars gekomen. Dit zijn: de in Gent woonachtige kunstenaar Honoré d ’O (1961); de in Rotterdam woonachtige Joep van Lieshout (1963), beter bekend onder Atelier van Lieshout, en de in Düsseldorf woonachtige kunstenaar Carsten Höller.

Met name de twee laatst genoemde kustenaars zijn reeds bekend met de stad Utrecht. In opdracht van het Centraal Museum vervaardigde Atelier van Lieshout o.a. het sanitair en de Clip-on van het Centraal Museum. Ook Carsten Höller is geen onbekende voor de stad. Hij had reeds een solotentoonstelling in het Centraal Museum en het was Höllers, niet uitgevoerde, idee voor de tentoonstelling Panorama 2000 duiven cameraatjes om te binden om hun vlucht vanaf een projectiescherm te kunnen volgen. Samen met d ’O hebben deze kunstenaars gemeen dat hun werk zich kenmerkt door humor, speelsheid en eventuele gebruikswaarde. De schetsontwerpen zullen door de Adviescommissie Beeldende Kunsten, Mecanoo en Proper Stok op de artistiek inhoudelijk waarde, financiële en technische haalbaarheid worden beoordeeld. Daarna zal een tentoonstelling worden ingericht waar de drie ontwerpen worden gepresenteerd middels modellen en een toelichting op het werk. Tijdens de tentoonstelling zullen de scholen en overige betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld hun reactie te geven. De reacties zullen worden meegenomen in het uiteindelijke advies van de adviescommissie aan het college van burgemeester en wethouders welk kunstwerk definitief moet worden uitgevoerd.

Budget en tijdsplanning

Uit het Fonds Stadsverfraaiing zal voor het kunstwerk op het Vondelparcterrein een bedrag van NLG 200.000 worden gereserveerd. Wijkbureau Zuidwest levert haar bijdrage door een van de drie schetsontwerpen à NLG 7.000 te financieren. De projectontwikkelaar van het terrein, de opdrachtgever voor de uitvoering van de inrichting, geeft een bedrag van NLG 55.000 vrij. Dit maakt een totaalbudget van NLG 262.000. De schetsontwerpfase neemt een periode van 3 tot 4 maanden in beslag. De realisatie van één van de drie schetsontwerpen zal pas kunnen plaatsvinden na oplevering van één van de scholen, het zogenaamde ROC-gebouw, en na het woonrijp opleveren van de omliggende bestrating, hetgeen vanaf eind 2001 is gepland.


3. Verlenging openingstijden Tussenbus op Catharijnesingel0

De openingstijd van de Tussenbus aan de Catharijnesingel wordt in de ochtend verlengd van 08.00 naar 08.30 uur. De bus krijgt vergunning om open te zijn van 06.30 tot 08.30 uur.

De wenselijkheid van een ruimere ochtendopeningstijd is door de Tussenbus reeds bij de start aangegeven. De medewerkers blijken in de praktijk een half uur langer nodig te hebben om de groep bezoekers goed te helpen.

De effecten van de aanwezigheid van de Tussenbus aan de Catharijnesingel zijn in december 1999 geëvalueerd, zoals bij de start was afgesproken. Als de effecten beheersbaar bleken, zou verlenging mogelijk zijn. Uit de evaluatie bleek, dat er gedurende de openingstijden van de bus geen specifieke problemen zijn. De conclusie is dan ook, dat er geen belemmering is om de ochtendopeningstijd van de bus met een half uur te verlengen.


4. Locatiekeuze Stadskantoor

Medio 1997 is de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken gehoord over de startnotitie 'Onder één dak'. In deze notitie werd een scenario geschetst voor de huisvestingsontwikkeling op langere termijn. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij met name naar twee locaties in het UCP-gebied is gekeken, is het college tot de conclusie gekomen, dat de locatie "Corporate Plaza" (aan de westkant van dit gebied) de beste mogelijkheden biedt.

Uitgangspunt bij het geschetste scenario in de startnotitie was het

onderscheid tussen drie te huisvesten hoofdfuncties:


- de bestuurlijke en representatieve functies te huisvesten in het stadhuis aan de Oudegracht;


- de publieksfuncties, mogelijk te huisvesten in gemeentelijk servicecentra in samenhang met wijkbureaus ;


- overige productiefuncties centraal te huisvesten in een stadskantoor.

Deze startnotitie gaf slechts een korte globale schets van de mogelijkheden, waarbij gebruik werd gemaakt van ruwe schattingen en aannames.

In het haalbaarheidsonderzoek is een aantal varianten onderzocht op organisatorische en financiële aspecten. In februari 1998 heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het rapport. Gekozen is voor een variant die uitgaat van concentratie van huisvesting van alle beleids- en productiefuncties en een aantal centrale publieksfuncties. Tevens is aangegeven, dat als toekomstige locaties 'een nader te bepalen plaats aan de westzijde van het centrum' moet worden gezocht.

Een locatiekeuze aan 'de westzijde van het centrum' is uiteraard nauw verbonden met de ontwikkeling van het Utrecht Centrum Project (UCP). De omvang van het stadskantoor van ca 50.000 m2 - 75.000 m2 bvo en zijn specifieke functies maken het noodzakelijk vroegtijdig te participeren in de planontwikkeling. Om die reden wordt het tijdspad gedeeltelijk door externe factoren, met name de onderhandelingen inzake de Samenwerkings-overeenkomst UCP en hetgeen daarmee samenhangt, bepaald. Met het oog hierop is het van belang een inhoudelijk kwalitatieve afweging te maken tussen de verschillende vestigingsmogelijkheden voor het stadskantoor.

Gezien de omvang van het stadskantoor komen slechts twee locaties voor ontwikkeling in aanmerking: aan de westkant van de spoorlijn, het plangebied Corporate Plaza, en aan de oostzijde, het gebied Hoog Catharijne (hoek Godebald). Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van beide locaties zijn de concessiehouders (NS-Vastgoed en Winkel Beleggingen Nederland) uitgenodigd hun visie toe te lichten. De vergelijking van beide locaties, ten aanzien van stedelijke en huisvestingsaspecten, door het college heeft geleid tot de conclusie, dat de locatie Corporate Plaza de beste mogelijkheid biedt om een herkenbaar en functioneel stadskantoor te ontwikkelen voor de gemeente Utrecht.

Op basis van de locatiekeuze zal met de eigenaar van de locatie, NS-Vastgoed, een samenwerkings-overeenkomst worden gesloten alvorens tot verdere uitwerking van het plan te komen.

In de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op dinsdag 7 maart 2000 zal de locatiekeuze als informatiepunt aan de orde worden gesteld.


5. Onderzoek integratie snelle busbaan met vernieuwd spoortrace

Het college van burgemeester en wedhouders heeft besloten een gemeenschappelijk onderzoek met NS te willen starten naar de mogelijkheden om het gedeelte van de aan te leggen snelle busbaan HOV tussen Adama van Scheltemabaan en Albatrosstraat te integreren met het aldaar lopende spoor. In het kader van Randstadspoor zal dit spoortracé moeten worden aangepast. Het onderzoek is erop gericht spoor en busbaan samen zoveel mogelijk binnen de momenteel benutte ruimte voor het spoor te realiseren, met technische oplossingen ter beperking van overlast en hinder voor omwonenden en verkeer. Omdat realisatie van deze ‘integratievariant’ (na 2004) langer zal duren dan de termijn die gegeven is voor de tijdelijke HOV-route over het Ledig Erf, heeft het college tevens besloten deze route te verleggen naar een tijdelijk tracé via (komend vanaf Adama van Scheltemabaan, Vaartsestraat) Bleekstraat, Vondellaan, Baden Powellweg (verder over Albatrosstraat, Venuslaan richting Uithof). Om deze route (de zogeheten ‘Hoge Hoed variant’) mogelijk te maken wordt de Vondelbrug opgehoogd, zodat deze aanzienlijk minder vaak open zal staan en een betrouwbare dienstregeling mogelijk zal zijn.

Het college heeft daarnaast kennis genomen van de eindconclusies van het hernieuwd onderzoek naar het meest gewenste tracé (binnen de huidige mogelijkheden) voor de snelle busbaan Om de Zuid tussen Adama van Scheltemabaan en Albatrosstraat. Na integrale afweging van alle belangen en intensieve vergelijking van alle mogelijke (combinaties van) tracés trekken de onderzoekers de conclusie dat de ‘Pelikaanstraatvariant’ van de huidige mogelijkheden de voorkeur blijft behouden. Alle andere (combinaties van) tracés blijken aanzienlijk grotere, veelal onaanvaardbare gevolgen te hebben voor o.a. verkeersafwikkeling, financiën, milieuhinder en de vervoerswaarde van het HOV. De inpassingsproblemen en de maatschappelijke weerstand in de Pelikaanstraat blijven echter zwaar wegen, aldus de onderzoekers, en daarom gaat de sterke voorkeur uit naar de nieuwe ‘integratievariant’.

Het gedeelte van de HOV-route vanaf de Albatrosstraat (Venuslaan, Rubenslaan, Stadionplein) stond in het collegebesluit tot nader onderzoek (eind november ’99) niet ter discussie. Het college heeft dan ook besloten dat gedeelte nu verder uit te laten werken.

Besloten is om een informatie- en consultatieavond voor belanghebbenden te houden op dinsdag 22 februari a.s. (ROC Utrecht, Unit Welzijn, Ina Boudier-Bakkerlaan 2; ingang via hek "studenteningang"; 19.30 – 22.00 uur). Doel daarvan is:


* informeren over de inhoud tracéonderzoek, over globale mogelijkheden voor een integratievariant en over realisering van het nieuwe, tijdelijke tracé (‘Hoge Hoedvariant’);
* consulteren, dat wil zeggen vragen mee te denken over de ‘inzet’ van de gemeente in de gesprekken met rijksoverheid en NS; wensen, opvattingen en suggesties noteren voor een geïntegreerd ontwerp;
* consulteren over de optimaal mogelijke inpassing van het tijdelijke tracé ‘Hoge Hoedvariant’.

Vertegenwoordigers van belanghebbenden zijn inmiddels uitgenodigd voor vooroverleg om onder andere de aanpak van de bijeenkomst op 22 februari gezamenlijk door te spreken.

Utrecht, 8 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie