Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten dagelijks bestuur Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Service Nieuws

NIEUWS

Hieronder vindt u alle actuele en voorgaande nieuwsberichten op volgorde van nieuwsdatum.

Besluiten Dagelijks Bestuur 8 februari 2000 Nieuwsdatum: 10-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 8 februari jl. de volgende besluiten genomen:
STADSDEELWERKEN
Beheerplan Museumplein
Het beheerplan voor het Museumplein bevat een inventarisatie van de maatregelen en activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van het vernieuwde Museumplein als hoogwaardige ontmoetings- en verblijfplaats en evenementenlocatie, zoals gerealiseerd door de herinrichting, te behouden. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de in het beheerplan voorgestelde beheermaatregelen.
Ontbinding Stichting Vondelparkfonds
De Stichting Vondelparkfonds heeft een bijdrage geleverd aan de hoeveelheid publiciteit in de media, waarmee het draagvlak voor de noodzaak van een restauratie c.q. renovatie van het Vondelpark is toegenomen. Nu het Groenfonds van de Centrale Stad als financieringsbron voor de restauratie c.q. renovatie kan worden gebruikt, ontbreekt de noodzaak om de stichting nog langer in stand te houden en kan deze worden ontbonden. Het bestuur van de stichting deelt deze opvatting. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de ontbinding van de Stichting Vondelparkfonds.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Plaatsen panden Sloterkade 31 en 32 op rijksmonumentenlijst Mede naar aanleiding van het advies van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de panden Sloterkade 31 en 32 niet op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Milieubeleidsplan Amsterdam/Amsterdam Oud Zuid 2000-2003 Het Milieubeleidsplan Amsterdam/Amsterdam Oud Zuid 2000-2003 legt speerpunten en doelstellingen van het milieubeleid van het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid voor de komende vier jaar vast. Het Milieubeleidsplan richt zich vooral op de integratie van milieu als volwaardig aandachtspunt in de beginfase van beleidsprocessen. Een nieuwe invalshoek van dit plan is het formuleren van doelstellingen voor het milieubeleid. De meerwaarde hiervan is dat het milieubeleid zo minder vrijblijvend wordt. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de inhoud van het plan en de vier speerpunten voor Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, te weten: duurzaam bouwen, minder hinder van geluid, minder (hinder van) automobiliteit en water en groen. Voortgangsverslag project Noord/Zuidlijn
Het voortgangsverslag van het project Noord/Zuidlijn bevat een nog globale planning voorzien van een toelichting op de stand van zaken rond de Noord/Zuidlijn. In de planning is aangegeven welke afdelingen van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid betrokken zijn bij de diverse deelprojecten en heel globaal is aangegeven welk beslag er op de ambtelijke capaciteit wordt gelegd. De planning zal in de toekomst steeds nader verfijnd worden. Het Dagelijks bestuur heeft ingestemd met de behandeling van het rapport in de Commissie van Advies Financiën en Werk op 23 februari 2000.
Herprofilering noordelijk deel Ferdinand Bolstraat De Ferdinand Bolstraat is een belangrijke winkelstraat waar dagelijks vele fietsers, voetgangers en trams het straatbeeld domineren. Het Dagelijks Bestuur is nu akkoord gegaan met het verkeersbesluit ten aanzien van de herprofilering van het noordelijk deel van deze straat. Deze herinrichting voorziet onder andere in de aanleg van een extra fietsstrook en laad- en losmogelijkheden op het trottoir.

PUBLIEKSZAKEN
Instellen voetgangersgebied Van de Veldestraat
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit om een voetgangersgebied in te richten in de Van de Veldestraat tussen de Jan Luijkenstraat en de Paulus Potterstraat. Hiermee zal dit gedeelte van de Van de Veldestraat autovrij worden en ontstaat tevens een belangrijke looproute tussen de Pieter Cornelisz. Hooftstraat en het Museumplein.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Subsidieaanvraag Stichting CVO voor organiseren culturele dag De Stichting Chefchaouen Vereniging voor Ontwikkeling (CVO) is een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam Oud Zuid die activiteiten organiseert voor bewoners van Oud Zuid, waaraan een inzamelingsactie verbonden wordt ten behoeve van de kwetsbare bewoners in Chefchaouen in het noorden van Marokko. Deze activiteiten, die in het teken staan van kunst, cultuur, muziek en natuur, worden aangeboden in de vorm van een culturele dag. Ten behoeve van Stichting CVO is een subsidie vastgesteld van f 1.500,- voor de organisatie van de culturele dag in mei van dit jaar.
Subsidieaanvraag St. Circus Triomfo Infanti voor organiseren circusprojecten
Ten behoeve van St. Circus Triomfo Infanti is een subsidie van f
3.000,- vastgesteld voor het organiseren van twee circusprojecten in Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid. Gedurende de periode van eind januari tot en met eind maart van dit jaar zullen op twee middagen in de week cursussen circusspel, clownerie en mime/theater worden georganiseerd in de gymzaal van de Andreas Schelfhoutstraat. De cursussen zijn bestemd voor leerlingen van de Willem van Boeijenschool en De Notenkraker.

Overige informatie/mededelingen:
Paul van der Wal heeft een gesprek gehad met wethouder Köhler inzake de Second Opinion met betrekking tot de metrostations Noord/Zuidlijn en het vraagstuk van de bevoegdheden. Naar aanleiding van de Second Opinion zal wethouder Köhler een standpunt formuleren, waarna Dagelijks Bestuur, commissie en raad zich over de Second Opinion en het standpunt van Köhler zullen gaan buigen.
Er zijn positieve reacties binnengekomen van buurtbewoners van het Jacob Marisplein over de bewonersbrief van het stadsdeel inzake de buurtschouw in de Hoofddorppleinbuurt. Het Dagelijks Bestuur heeft de stadsdeelsecretaris gevraagd naar de stand van zaken van de terugkoppeling van de buurtschouw.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.


55 jaar of ouder? Lever een bijdrage aan het ouderenbeleid in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid Nieuwsdatum: 07-Feb-2000

Bent u 55 jaar of ouder, woonachtig in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en bereid een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het ouderenbeleid in Amsterdam Oud Zuid, dan vragen wij u te reageren.

In april 1999 is de Ouderen Advies Raad Oud Zuid (na fusie OAR Zuid en OAR De Pijp) geïnstalleerd.
De Ouderen Advies Raad (OAR) bestaat uit ongeveer 15 à 20 leden en adviseert, gevraagd of ongevraagd, aan de deelraad over welzijn, zorg, wonen, sociale veiligheid, verkeer en vervoer, voor zover deze onderwerpen de ouderen raken.

Er zijn enkele vacante plaatsen. Bent u 55 jaar of ouder, woonachtig in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en bereid een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het ouderenbeleid in Amsterdam Oud Zuid, dan vragen wij u te reageren. Vanzelfsprekend worden ook ouderen van buitenlandse afkomst gevraagd op deze oproep te reageren. Een gesprek met de door de stadsdeelraad aangewezen benoemingscommissie maakt deel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie kunt u krijgen bij mw. H.J. Winkler-Ekel, voorzitter, telefoonnummer 673 87 04 of mw. M.M.C. Rouwendaal Bleekemolen, secretaris telefoonnummer 679 81 21.
De verordening op de Ouderen Advies Raad en de profielschets kunt u opvragen bij stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, telefoonnummer 678 16 78.

Uw reacties kunt u vóór 1 maart 2000 richten aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Buurtschouw aanstaande maandag. Nieuwsdatum: 07-Feb-2000

Laat van u horen in de buurtschouw op 14 februari aanstaande in het Museumkwartier. Wij starten om 16:00 uur in het Fons Vitae Lyceum aan de R. Vinkeleskade 53.
DOE MEE MET DE BUURTSCHOUW!
Wijkgericht werken is een van de belangrijkste speerpunten van het Stadsdeel. Het buurtschouwen is daar een onderdeel van. Elke maandag om 16.00 uur start in één van de 41 buurten van ons stadsdeel een buurtschouw (zie de kalender). Samen met de Politie, de Wijkopbouworganen, de Woningcorporatie, Stadstoezicht en natuurlijk de bewoners wordt de buurt grondig onder de loep genomen. En dit gaat niet alleen over de scheve paaltjes en kapotte stoeptegels, maar bijvoorbeeld ook over sociale veiligheid en verkeersveiligheid, voorzieningen en de verblijfskwaliteit.
Is de schouw bij u in de buurt dan krijgt u minimaal een week van tevoren een uitnodigingsbrief in de bus.

Op deze uitnodigingsbrief wordt de verzamelplek (om 16.00 uur) aangegeven, maar hierop wordt ook de route van de schouw vermeld. Mocht u niet kunnen of willen meelopen dan kunt u de groep tijdens het passeren van uw huis aan spreken. U kunt ook alleen om 18.00 uur bij het napraten met wensen, ideeën en klachten over de buurt meedoen. De Wijkwethouder is dan ook aanwezig. De schouw en het napraten levert veel materiaal op wat er leeft in de buurt. Na twee maanden wordt huis-aan-huis verslag gedaan van de resultaten van de schouw.

Mocht u meer informatie willen over de schouwen dan kunt u de wijkcoördinatoren bellen (voor de buurtschouwen is een voorlopige wijkindeling gemaakt):
De Oude Pijp (ten noorden van de Ceintuurbaan) en de Apollobuurt: Jeannette Swaab telefoon 678.1624,
De Nieuwe Pijp (ten zuiden van de Centuurbaan) en de Stadionbuurt: Henk Visser telefoon 678.1625,
Museumkwartier en Vondelpark: Richard Schimmelpennink, telefoon 678
1623,
Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt en Willemsparkbuurt: Jeannette Prins telefoon 6781622.
U kunt ook het wijkopbouworgaan uit uw buurt bellen.

Nieuwe Vacatures Nieuwsdatum: 04-Feb-2000

Werken bij het stadsdeel? Kijk op onze vacaturepagina voor de meest recente vacatures. U kunt tot 25 februari reageren. klik hier!

De parkeeroplossing? Autodate natuurlijk! Nieuwsdatum: 03-Feb-2000

Amsterdam Oud Zuid bindt samen met drie bedrijven de strijd aan tegen de parkeerproblemen in de Noord-Pijp. De oplossing wordt gezocht in gedeeld autogebruik. Het lijkt een ideale uitkomst voor degenen die niet dagelijks een auto nodig hebben: autodaten kan de parkeerdruk verminde-ren, de deelnemers behoor-lijk wat geld schelen en is goed voor het milieu.

Met drie bedrijven is een overeenkomst gesloten, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Voor bewoners van de Noord-Pijp die niet dagelijks een auto nodig hebben, is het mogelijk zich bij een van deze (landelijk erkende) bedrij-ven te abonneren. Zij kunnen daarmee toch dag en nacht over een auto beschikken. Dat kost hen relatief weinig en zij hoeven er niet ver voor te lopen. Alle beschikbare wagens staan namelijk op vaste, gereserveerde parkeer-plaat-sen in de buurt. De abonnementhouders kennen dus ook geen parkeer-problemen. Bovendien beschikken alle wagens over een parkeer-vergun-ning voor het hele stadsdeel. Andere voordelen zijn dat onder-houd, reparaties, verze-keringen en belasting voor rekening van de autodate-bedrijven komt.

Bij het stadsdeelkantoor is vanaf medio februari een folder verkrijgbaar met de verschillende regels en tarieven voor het gebruik van de date-auto. Voor algemene informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Vergunningen Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

Aangevraagde en verleende vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel PRINS HENDRIKLAAN 23 voor het aanbrengen van een liftinstallatie in het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0008)
- Voor het perceel ROELOF HARTSTRAAT 2B-2G voor het oprichten van een installatie voor mobiele communicatie (aanvraagnummer 51-00-0009)
- Voor het perceel VALERIUSPLEIN 11 voor het veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot medisch centrum (aanvraagnummer 51-00-0010)

- Voor het perceel JAN LUIJKENSTRAAT 40 voor het veranderen van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0011)

- Voor het perceel OLYMPIAPLEIN 127 voor het plaatsen van een giromaat in de gevel van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0012)
- Voor het perceel QUELLIJNSTRAAT 88 voor het geheel vernieuwen van de fundering (aanvraagnummer BWTE04-2000-0007)


2. De volgende aanvraag voor een monumentenvergunning is ingediend:
- Voor het perceel STADIONPLEIN 18 voor het slopen van het monumentale gebouw (aanvraagnummer 03-00-0001)

De onder 1 t/m 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 3 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.


3. De volgende aanvraag voor een kapvergunning is ingediend:
- Voor het perceel AMSTELVEENSEWEG 338 voor het kappen van één boom (soort nog niet bekend)
(aanvraagnummer 01-00-0138)

De aanvragen voor een kapvergunning liggen vanaf 3 februari 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Voornemen tot vergunningverlening

1. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is, namens de Burgemeester van Amsterdam, voornemens de volgende evenementenvergunning(en) te verlenen:

- Voor een manifestatie ten behoeve van de start van het project Autodaten op zaterdag 19 februari 2000 van 11.00 uur tot 14.30 uur. Door de straten van de buurt Noord Pijp zullen tussen 11.00 uur en
13.30 uur drie autos met geluidsversterkende apparatuur rijden die af en toe stoppen om een voorstelling (tap- of flamencodansen) te geven en loten uit delen. Op het Gerard Douplein zal tussen 13.30 uur en
14.30 uur het project Autodaten officieel geopend worden en zullen de winnaars van de loterij bekend gemaakt.(aanvraagnummer 01-00-162)

De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 3 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Verleende Vergunningen

1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel WILLEM WITSENSTRAAT 12 voor het vergroten van de tweede verdieping (aanvraagnummer 51-99-0611); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 januari 2000

- Voor het perceel SLUISSTRAAT 9 voor het samenvoegen van de begane grond en de 1e verdieping; het intern wijzigen van de entrees van de
2e en 3e verdieping en het wijzigen van de zolderverdieping (aanvraagnummer 51-99-0623 ); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel IJSBAANPAD-TT voor het oprichten van een tijdelijk asielzoekerscentrum middels paviljoenen (aanvraagnummer 51-99-0641); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000
- Voor het perceel CORNELIS SCHUYTSTRAAT 36 voor het vernieuwen van de beganegrondvloer (aanvraagnummer 51-99-0659); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 januari 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel CORNELIS TROOSTSTRAAT 69 voor één boom (soort Kastanje 2 stammig) (aanvraagnummer 99-160); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 75 voor twee bomen (soort Conifeer en een Zaailing) (aanvraagnummer 99-170); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel HYGIËAPLEIN 45 voor één boom (soort Gouden regen) (aanvraagnummer 99-171); het besluit is verzonden aan de aanvrager op
26 januari 2000

- Voor het perceel HARMONIEHOF 11 voor één boom (soort Japanse kers) (aanvraagnummer 99-172); het besluit is verzonden aan de aanvrager op
26 januari 2000

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 70 voor één boom (soort Den) (aanvraagnummer 99-173); het besluit is verzonden aan de aanvrager op
26 januari 2000

- Voor het perceel THÉRÉSE SCHWARTZEPLEIN 15 voor twee bomen (soort Chamaecyparis en een Pinus nigra) (aanvraagnummer 99-175); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000
- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 360 HS voor één boom (soort Italiaanse populier) (aanvraagnummer 99-175); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 januari 2000

- Voor het perceel PATROCLOSSTRAAT 10 voor één boom (soort Kastanje) (aanvraagnummer 99-177); het besluit is verzonden aan de aanvrager op
26 januari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 en 2 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 en 2 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Amsterdam, 2 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Tijdelijke versmalling Amstelveense weg Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

De dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer is al enige tijd bezig met de aanleg van een vrije tram/busbaan op de Amstelveenseweg. In de komende periode wordt er met name gewerkt aan het gedeelte tussen de noordelijke afslag van de A10 en de kruising van de Amstelveenseweg met de Fred. Roeskestraat/IJsbaanpad.
Van begin februari tot half maart zullen er in dit gedeelte slechts 2 rijstroken beschikbaar zijn: één de stad in en één de stad uit (richting A10 en Amstelveen).

Dit kan met name in de spits overlast veroorzaken. In overleg met de verkeerspolitie zullen indien mogelijk tussentijds extra maatregelen getroffen worden, om opstoppingen zoveel mogelijk te beperken.

Voor meer informatie kunt u bellen: 596 4638

Jeugdbeleid maak je samen! Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

Op 16 februari 2000 wordt de officiële aftrap gegeven voor twee projecten waarvan het succes staat of valt met de actieve medewerking van jeugdinstellingen, de jeugd en bewoners in de betrokken buurt. Het project Jong in de Nieuwe Pijp richt zich op kinderen tot 12 jaar en jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het doel is het aanbod van voorzieningen en activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de jeugd zelf. Het project Samen leren in de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt onderzoekt de mogelijkheden voor een integrale educatieve voorziening waarbij onderwijs en de ontwikkelingskansen voor twee- tot twaalfjarigen centraal staan.

Interactie is het motto bij deze projecten! Heeft u ideeën voor voorzieningen in uw buurt? Wilt u een actieve bijdrage leveren aan het nieuw te ontwikkelen beleid? Dat kan, graag zelfs. Laat het ons weten via ons interactieve kanaal: (jeugdbeleid@oudzuid.amsterdam.nl)

Vergadering Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

De commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken vergadert op 9 februari
2000 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:

1 Ondergrondse containerisering papier en glas in Oud Zuid 2e fase.
2 Bestedingsvoorstel budget 2000 werkgroep Publiekszaken.
3 Parkeeronderzoeken 3 gebieden stadsdeel Amsterdam Oud Zuid. De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en kantoor Karel du Jardinstraat 65 . Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1911

Gewijzigde spreekuren Buurtservicepunt Hoofddorppleinbuurt. Nieuwsdatum: 10-Jan-2000

Per 1 januari zijn de spreekuurtijden als volgt veranderd: Maandag van 14:00 tot 17:00 uur; wijkcoördinator van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
Dinsdag van 14:00 tot 17:00 uur; Buurtbeheer
Woensdag 09:00 tot 11:00 uur; Buurtbeheer
Donderdag 14:00 tot 16:00 uur; Buurtbeheer

16:00 tot 18:00 uur; Jongerenproject Zuid
Vrijdag 14:00 tot 17:00 uur; politiewijkteam Surinameplein Elke eerste en dered zaterdag van de maand van 12:00 tot 14:00 uur; overleggroep Stadsvernieuwing Hoofddorppleinbuurt. Het buurtservicepunt is gevestigd in de Heemstedestraat 1, telefoon 615 23
81

Expositie: "Stadsgezichten" Nieuwsdatum: 09-Dec-1999

De expositie van werken van Huib van der Stelt is te zien van 10 december 1999 tot 10 januari 2000, in de publieksruimtes van het kantoor Koninginneweg 1, dagelijks van 09.00 17.00 uur.

Deze expositie is van de Amsterdamse schilder Huib van der Stelt (Amsterdam 1965).
Zijn schilderijen laten een duidelijk beeld zien hoe een schilder zich inwerkt in zijn onderwerp. Eerst laat hij zien dat hij het onderwerp (het stadsgezicht) pakt zoals het werkelijk is, om dan vervolgens de emotie en het bezielde van dat onderwerp aan te pakken, en zo een andere kant van één en het zelfde te laten zien.

Inzameling Klein Chemisch Afval van start Nieuwsdatum: 01-Oct-1999

Amsterdan Oud Zuid gaat weer huis-aan-huis Klein Chemisch Afval inzamelen. In oktober in voormalig de Pijp en in november in voormalig Zuid. U krijgt hiervan ongeveer drie dagen van te voren bericht.

Wielklemkosten direct bij auto te betalen Nieuwsdatum: 29-Sep-1999

Met ingang van 1 oktober is het voor bewoners en bezoekers van Amsterdam mogelijk wielklemkosten direct bij de auto te betalen. Geklemde automobilisten kunnen naar het servicenummer van Stadstoezicht bellen waarna de 'Pay and Go" auto naar de automobilst toekomt. De busjes zijn uitgerust met automaten die het mogelijk maken te betalen met pinpas en creditcard. Om veiligheidsrededen, is het uitsluitend mogelijk electronisch te betalen.

Willemsparkweg weer veilig voor voetgangers Nieuwsdatum: 23-Sep-1999

Het GVB heeft na overleg met het stadsdeel maatregelen genomen om de trambaan verkeersveilig te maken.
Na twee ongelukken waarvan een met dodelijke afloop, was de maat vol. Bewoners van de Willemsparkweg eisten direct verkeersmaatregelen, want automobilisten gebruikten de trambaan als racebaan. Wethouder Richard Ronteltap ging met de Gemeente Amsterdam in overleg. Daarop plaatste het GVB klaphekjes aan weerszijden van beide tramhaltes aan de Willemsparkweg en verving asfalt door grind. Verder werd een oversteekmogelijkheid voor voetgangers gemaakt. Resultaat: een veilige Willemsparkweg.

Modernisering bedrijventerrein Schinkel van start. Nieuwsdatum:
23-Sep-1999

Op 23 september is het officiële startsein gegeven voor de modernisering van bedrijventerrein Schinkel. Eerst worden de Piloten-, Helicopter-, Luchtvaart-, Propeller- en Laboratoriumstraat opnieuw ingericht.

De afgelopen jaren heeft het stadsdeel samen met de ondernemers plannen ontwikkeld voor de modernisering van het terrein. Er wordt daarmee gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid en van de totale uitstraling van het gebied. Bedrijventerrein Schinkel moet een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor nieuwe en reeds gevestigde bedrijven.

Verder

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...