Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van congres over Investeren in ICT-ondernemingen

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gisteren, 8 februari, is er bij ING in samenwerking met Twinning en Nebib een congres georganiseerd voor informal investors. Deze bijeenkomst stond in het teken van Investeren in ICT-ondernemingen. Als gastsprekers waren o.a. Roel Pieper, Alexander Rinnooy Kan (Raad van Bestuur ING) en Fred von Dewall (Technology Rating International) aanwezig.

Onderstaand vindt u een besprekingsverslag van de dag, achtergrondinformatie over de sprekers en een foto.


Informal investors: 'Be an angel…'

Seminar over particuliere investeringen in ICT-starters

Roel Pieper: "Investeer in e-business, ook in Europa"

Amsterdam, 8 februari 2000 - Het onderwerp krijgt in de media steeds meer aandacht: met particulier durfkapitaal investeren in jonge ICT-bedrijven. Vanmiddag werd er ook een congres aan gewijd, en wel op het sprookjesachtige hoofdkantoor van de ING Bank in Amsterdam. Key-spreker was Roel Pieper, de bekendste informal investor van Nederland. Andere informal investors en welgestelde particulieren met belangstelling voor investeringen in ICT-starters hoorden hem spreken over de ontwikkelingen van het internet en de kansen die daar voor investeerders opdoemen. Niet alleen voor particuliere financiers vielen er lessen te trekken. "Het ontbreekt vaak aan kennis en instrumenten om een technologisch plan te beoordelen, waardoor veel potentieel onbenut blijft", aldus gastheer Alexander Rinnooy Kan namens de ING Groep. Het systematisch beoordelen van nieuwe technologie, mede uit een oogpunt van risicobeheer, was dan ook een centraal thema.

Achtergrond en doel
Of de Europese ICT-sector de Amerikaanse concurrentie nog kan bijbenen, is de vraag. Met name op deelgebieden als software, e-commerce en multimedia dreigt een regelrechte achterstand. Een graadmeter is bijvoorbeeld het sterk groeiende aantal beursgangen van internet-achtige bedrijven in de Verenigde Staten, waarbij Europa verbleekt. Ook in cultureel opzicht is Amerika veel verder, te oordelen naar het aantal topmanagers dat het pluche van boardzetels in traditionele industrieën verruilt voor de spannende en veelbelovende toekomst van jonge ICT-bedrijven. In Europa zijn ervaren managers veel minder bereid hun waardevolle kennis en vaardigheden te steken in de ongewisse toekomst van nieuwe technologieën.

Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het echter niet in Europa; daarentegen meestal wel aan geld. Voor onderzoek en ontwikkeling zijn immers zware investeringen nodig, waarvan het rendement lang op zich laat wachten. Traditionele financiers weten daar geen raad mee, vooral omdat ze niet in staat zijn de risico's van ICT-projecten te beoordelen, zo ze überhaupt bereid zijn risicodragend geld te investeren in ICT. Met name hierdoor dreigt veel waardevolle technologie voor Europa verloren te gaan. Vaak blijkt immers dat de ondernemer met zijn veelbelovende idee wel in Amerika voor financiering terecht kan. Uit onderzoek blijkt dat in de VS 60 procent van het venture capital in ICT wordt geïnvesteerd, tegenover slechts 17 procent in Nederland. Dit gebrek aan geld, en aan bestuurlijke talenten en ervaring, wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de Europese achterstand in ICT. In Nederland zijn we ons hiervan bewust, waardoor een organisatie als Twinning werd opgericht, die startende ICT-ondernemers de speciale ondersteuning biedt die zij nodig hebben.

Veel wordt ook verwacht van zogenaamde 'business angels'. Dit zijn particuliere investeerders die bereid zijn om kapitaal - en vaak ook hun managementkwaliteiten - te steken in startende ICT-ondernemers. Soms lijkt deze bereidheid meer weg te hebben van een leuke hobby voor vermogend Nederland dan van een zakelijke transactie. Gemiddeld leveren investeringen in startups namelijk aanzienlijk minder op dan een zwak beursfonds. Er moet dus wat anders zijn, naast winstbejag, dat de investeerder drijft, en dat moeten wel emotionele motieven zijn. Roel Pieper, in Nederland veruit de grootste particuliere investeerder in de ICT, distantieert zich met kracht van dergelijke irrationele overwegingen om geld in starters te steken. Aan het woord 'business angel' als koosnaam voor particuliere investeerder heeft hij dan ook een grondige hekel. Het systematisch beoordelen van een startend bedrijf op toekomstig rendement is echter geen sinecure, zeker voor de investeerder die niet thuis is in de ICT-sector, waar zich op wereldschaal veruit de meeste starters in bewegen.

Het doel van het seminar was dan ook in de eerste plaats om particuliere investeerders te wijzen op objectieve methoden om ICT-projecten te beoordelen, waardoor zij met meer succes hun rol van informal investor kunnen spelen. Een afgeleid doel is dat de ICT-sector in Nederland beter tot ontwikkeling komt, doordat waardevolle innovaties voor Nederland behouden kunnen blijven door lokale financiering.

Organisatie
De naam van het congres luidde "Informal investors: 'be an angel'…", waarmee de primaire doelgroep werd aangesproken: welgestelde particulieren met belangstelling om te investeren in jonge ICT-bedrijven. Het heeft de Private Banking-tak van ING Bank weinig moeite gekost om geïnteresseerde klanten hiervoor te werven. De andere organisatoren, naast ING Bank, waren Twinning en NeBIB. Twinning is een stimuleringsfonds voor startende ICT-ondernemers, twee jaar geleden opgezet door het ministerie van Economische Zaken, mede op initiatief van Roel Pieper. NeBIB is een bureau dat op commerciële basis informal investors in contact brengt met innovatieve ondernemingen die op zoek zijn naar geld en goede raad.

Alexander Rinnooy Kan: "Stimuleer ondernemerschap" Alexander Rinnooy Kan, voormalig voorzitter van werkgeversvereniging VNO/NCW en thans lid van de Raad van Bestuur van ING Groep, opende als gastheer namens de ING Bank het congres. Hij introduceerde de sprekers en de organisatoren en sprak daarna over de randvoorwaarden om met succes te investeren in ICT-starters. Hij stelde in zijn voordracht dat de markt voor informal capital weinig efficiënt is. Dit is, in de ogen van de aanbieder, te wijten aan het grote aantal luchtkastelen en de geringe kwaliteit van het management aan de vraagzijde. De starters zelf ervaren als knelpunt de complexe regelgeving door de overheid, problemen bij de financiering en gebrek aan zakelijke kennis. Verontrustend is dat het aantal starters jaarlijks afneemt en dat slechts 6 procent van hen high-tech-georiënteerd is. Hierdoor loopt Nederland zelfs achter op het gemiddelde van het toch al zwakke Europa. Rinnooy Kan ondersteunde dan ook het actieplan van de regering om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Langs vier wegen wil de overheid dat doel bereiken: 1) aanpassing van de marktstructuur, die toetreding eenvoudiger maakt, 2) terugdringen van administratieve last en regelgeving, 3) fiscale maatregelen (Tante Agaath) en 4) onderwijs. Rinnooy Kan pleitte ervoor Nederland culturel om te vormen tot een ondernemende maatschappij. Hij besloot met een oproep om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren, waaraan het onderwijs en organisaties als Twinning een bijdrage kunnen leveren, maar vooral: informal investors.

Roel Pieper: "Kijk de starter vier minuten in z'n ogen" Op een congres als dit mag Roel Pieper niet ontbreken. Hij zat achtereenvolgens in de top van ICT-bedrijven als Software AG, AT&T Unix, UB Networks, Tandem, Compaq en tot slot Philips waar hij vorig jaar vertrok. Privé investeert Pieper in circa veertig bedrijven, waarvan zo'n vijftien in Nederland. Sinds kort is hij general partner in de Amerikaans-Europese participatiemaatschappij Insight Capital. Ook is Pieper hoogleraar E-commerce aan de Universiteit van Twente. Eerder nam hij het initiatief tot de oprichting van Twinning, dat nu bijna twee jaar met succes draait. Pieper is de nummer één informal investor van Nederland en voorzitter van het Twinning Network voor jonge internet-ondernemers. Als geen ander kan hij vanuit de praktijk spreken over het screenen en selecteren van internet-ondernemingen die om risicogeld verlegen zitten.

Om te beginnen onderschreef hij de opmerking van Rinnooy Kan dat in Europa een minder ondernemende cultuur heerst dan in de Verenigde Staten. Ook het onderwijs bereidt studenten niet voldoende voor op ondernemerschap. Alleen al daarom heeft Europa een achterstand.

Uit de het grote sector ICT ziet hij e-business als het meest kansrijke segment voor investeerders. Daarin ziet hij een brede trend doordat infrastructuren (back-end-systemen) aaneen worden geknoopt, voortgedreven door de wens van ondernemingen om via samenwerkingen efficiency- en kostenvoordelen te behalen op gebieden als R&D, grondstoffen en distributie. Als gevolg daarvan gaan de prijzen omlaag en de marges omhoog. Dit ziet Pieper als een belangrijke verandering van het economisch beeld.

In deze brede trend ziet Pieper twee grote vormen van internet-communicatie: business-to-business en business-to-consumer. Met name in b-to-b wordt op dit moment, aldus Pieper, twintig maal zoveel ge-investeerd als in b-to-c, namelijk maar liefst US$ 250 miljoen per week. Hij noemde Ford als voorbeeld, dat momenteel bezig is de hele achterliggende internet-infrastructuur aaneen te knopen, met als ultieme doel, later, 'make-to-order'-processen op gang te kunnen brengen: consumenten specificeren via internet hun wensen, waarna het poductieproces start. Levi's ging te vroeg met dit concept naar de klant, nog voordat de infrastructuur er lag.

In dit grote proces ontstaan er nieuwe kansen voor nieuwe spelers. Wie het meest innovatief is, kan het meest profiteren. Helaas loopt Europa ook op dit punt achterop, maar name voor wat betreft de bereidheid en vaardigheid om risico te lopen. Toch zullen er ook in Europa veel initiatieven worden ontplooid. Het beoordelen daarvan moet altijd gebeuren op basis van concrete analyses van toekomstig rendement.

Aan de informal investor gaf Pieper het advies zich te richten op bepaalde segmenten in e-commerce. In zulke segmenten zullen bestaande bedrijven strijden met nieuwe toetreders: Pieper concludeerde dat het vooral de combinaties van oud en nieuw zijn, ontstaan door bijvoorbeeld overnames of fusies, die zullen overwinnen.

Voor het beoordelen van startups adviseerde Pieper: "Kijk de starter vier minuten in de ogen en je weet of hij voldoende uitstraling heeft. Maar vooral ook: kan hij omgaan met onzekerheid. Pas daarna kijk je ook naar hetr ondernemingsplan."

Een andere waarschuwing was dat sommige Europese e-commerce-intiatieven na een investering erin vanuit de VS worden ingehaald. Met andere woorden: weten wat er in Silicon Valley omgaat, is ook van belang voor een investeringsbeslissing.

Richting gebruikers van e-commerce gaf hij nog het advies zich volledig eraan te committeren. "De gulden middenweg leidt nergens toe", zei hij. Als voorbeeld noemde hij IBM dat de distributie van pc's via dealerkanalen volledig gestaakt heeft en helemaal over is gegaan op internet. E-commerce vereist een fundamentele omslag van het bedrijf dat eraan begint.

Kortom, concludeerde Pieper, investeer in e-business. Ook in Europa doen zich kansrijke ontwikkelingen voor, onder meer aangewakkerd door Twinning en nu ook door andere incubators elders in Europa. Hij noemde ook een paar cijfers. Een op de dertig starters wodt een echte hit, met een rendement van 40 tot 50 maal de investering. Gemiddeld echter bedraagt het rendement 140 procent, hoewel het aantal failures toch groot is. Uit zijn prive-portefeuille van 40 investeringen behoorden er drie tot deze categorie.

Fred von Dewall: "Positief verband tussen oordeel TRI en besluit financiers" Sinds 1994 bestaat de Stichting TechnologyRating International (TRI). Doorgaans in opdracht van financiële instellingen en de overheid, maar ook informal investors zijn van harte welkom, toetst TRI ondernemingen en projecten integraal op de kwaliteit van de technologie, het management en de marktkansen. Hiervoor ontwikkelt de stichting monitoring-instrumenten en ratingmethodes die een objectieve, gestandaardiseerde beoordeling mogelijk maken. Voor de opdrachtgever gaat het meestal om de beoordeling van het financieringsrisico van een innovatief project op het gebied van ICT, biotechnologie en medische technologie. TRI is een onafhankelijk instituut, waarin een tiental toonaangevende instellingen samenwerkt, waaronder ING Bank, TNO, Senter, Novem, KEMA en Atlas Venture. Door het afgeven van ratings en het bevorderen van een brede acceptatie ervan draagt TRI bij aan het oplossen van het financieringsknelpunt onder ICT-starters. Onder meer fungeert TRI als second opinion voor Twinning Holding Amsterdam.

Op Europees niveau werkt TRI in een consortium samen met onder meer Deutsche Bank, Fraunhofer Management en Natwest Bank in het project ENTAS, ofwel European New Technologies Appraisal System. Dit systeem, waarmee inmiddels wordt proefgedraaid, zal later in licentie beschikbaar worden gesteld.

Initiatiefnemer van TRI is Fred von Dewall, tevens voorzitter van de stichting en directeur van het Economisch Bureau ING. Het belang van de beoordelingsinstrumenten en de expertise van TRI wordt door de markt steeds meer erkend, aldus Von Dewall. Hij staafde deze stelling met een overzicht van beoordeelde projecten en opdrachten in portefeuille. Van de laatste 60 beoordeelde projecten had 30 procent betrekking op starters en 70 procent op groeiers. Bij starters lag de financieringsbehoefte tussen de EUR 150.000 en EUR 900.000; bij groeiers tussen de EUR 900.000 en EUR 6.000.000. Van deze 60 projecten werden er 38 door TRI positief beoordeeld; daarvan werden 32 ofwel 84 procent daadwerkelijk gefinancierd. "Er blijkt dus een duidelijke positieve correlatie te bestaan tussen het oordeel van TRI en de besluitvorming van financiers", aldus Von Dewall.

De praktijk aan het woord
Na de pauze ging het programma verder met enkele korte interviews, afgenomen door Guus Rood, hoofd Ondernemersvoorlichting van de ING Bank, met drie mensen die nauw betrokken zijn bij het thema van de dag. Twee informal investors, Chris Verbeek en Ben Ragas, en de succesvolle ICT-starter Christine Karman vertelden over hun ervaringen. Ook werden ze aan de tand gevoeld over de wijze waarop de angel en de ondernemer samenwerken, over afbreukrisico's en over hun drijfveren. Karman legde ook uit waarom een IT-bedrijf in Nederland zou zitten, hoewel het investeringsklimaat in de VS beter is.

Enkele opmerkelijke noties uit deze sessie waren de volgende. Investeerder Ragas: "Nee, ik investeer niet in e-commerce, daar begrijp ik niets van. Je moet verstand hebben van het project waarin je investeert. Wel wil ik de informal investor adviseren zich te laten omringen door een fiscalist, accountant en advocaat. Toch kijk je altijd eerst naar de ondernemer, pas daarna naar zijn onderneming."

Ondernemer Karman: "De rol van de investeerder is in het begin heel groot: op financieel, operationeel en managementgebied. Naarmate we ons verder ontwikkelen, neemt zijn rol steeds meer af."

Investeerder Verbeek: "We hebben geen rating gedaan. Je gaat toch af op je intuitie. Met een business-plan van zes pagina's zijn we gewoon van start gegaan."

=======================================

Voorwoord

Graag heet ik u van harte welkom op het congres "Informal investors: 'be an angel'…", georganiseerd door Nebib, Twinning en ING Bank voor informele investeerders met belangstelling voor ICT ondernemingen.

Nederland kent gemiddeld zo'n 45.000 startende ondernemers per jaar. ING moedigt dat ondernemerschap aan met spraakmakende campagnes, een Startersdesk en een beleid gericht op actieve ondersteuning en begeleiding. Starters vormen een interessante doelgroep voor ING en worden het eerste jaar actief begeleid door ervaren medewerkers van ING Bank. Zo wordt een duurzame klantrelatie opgebouwd.

Maar het kan beter. Met name aan de poort. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is gebleken dat starters, snelgroeiende bedrijven en innovatieve bedrijven die veel aan R&D doen een grote kans hebben dat hun kredietaanvraag c.q. investeringsaanvraag wordt afgewezen. Het ontbreekt financiële dienstverleners en investeerders nog aan instrumenten en kennis om objectief de levensvatbaarheid van een ondernemingsplan, het kennispotentieel van de ondernemer en de waarde van de technologie te kunnen beoordelen. ING onderkent dit en is zodoende actief betrokken bij de stichting TechnologyRating International.

Dit congres wil o.a. een bijdrage leveren aan het beter inzichtelijk maken van deze ongrijpbare immateriële waardeerfactoren. Immers, nu blijft nog steeds een fors ondernemerspotentieel onbenut! Ik wens u een interessante middag toe.

Alexander Rinnooy Kan
Lid Raad van Bestuur ING Groep N.V.

Programma

13:30 - 13:55 uur Ontvangst in de foyer

13:55 - 14:00 uur Opening door de dagvoorzitter Guus Rood

14:00 - 14:15 uur Randvoorwaarden voor succesvol investeren in ICT-starters door Alexander Rinnooy Kan

14:15 - 15.00 uur Screening en selectie van investeringen door Roel Pieper

15:00 - 15:20 uur Het beoordelen van technologieën op hun potentie door Fred von Dewall

15:20 - 16:00 uur PAUZE

16:00 - 17:15 uur Coaching en monitoring

Interviews met :
Chris Verbeek
Christine Karman
Ben Ragas

Discussie

(foto)

Guus Rood
dagvoorzitter
Sprekers

Roel Pieper, voorzitter Twinning Netwerk, Hoogleraar e-commerce Universiteit Twente, Partner Insight Capital.

Roel Pieper startte zijn carrière bij Software AG. Daarna zat hij in de top van achtereenvolgens AT&T Unix Systems Laboratories, UB Networks, Tandem Computers tot en met de overname door Compaq en Philips. Sinds 1999 is hij General Partner in de Amerikaans-Europese participatiemaatschappij Insight Capital.

Roel Pieper heeft zich ontwikkeld als expert op het gebied van ICT. Sinds 1 september 1999 is hij hoogleraar e-commerce aan de Universiteit van Twente. Samen met Economische Zaken nam hij het initiatief tot het stimuleren van startende ICT bedrijven in de vorm van Twinning. Hij investeert in verschillende bedrijven zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Over het fenomeen 'Business angels' heeft hij een duidelijke mening: 'Dat vind ik een rotwoord. Engelen bestaan niet. Geld is voor mij wel degelijk een drijfveer. Het is bij mij een gezonde combinatie tussen het leuk vinden als een bedrijf doorstoot en er ook plezier aan beleven als je er goed geld aan overhoudt.'

De presentatie van Roel Pieper zal gaan over het screenen en selecteren van ICT bedrijven met investeringsverzoeken.

Fred von Dewall, voorzitter TechnologyRating International, directeur Economisch Bureau ING.

Binnen ING Groep is Fred von Dewall, als lid van het Bestuurlijk Centrum Nederland, verantwoordelijk voor het Economisch Bureau. Dit directoraat heeft onder meer drie onderzoeksafdelingen alsmede het EU Kenniscentrum en bemiddelaars in aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven. Hij is tevens mede-oprichter en voorzitter van de stichting TechnologieRating International.

Voor investeerders wordt het steeds belangrijker om al in een vroeg stadium te kunnen beoordelen of een investering in een ICT-bedrijf kansrijk zal zijn. Hoe eerder men betrokken weet te worden bij de toekomstige champions, hoe beter de portefeuille zal presteren vanwege het winstpotentieel. Aan de andere kant is het voor investeerders van belang om het risicoprofiel van de investering zo laag mogelijk te houden. Combinatie van beide (vroege betrokkenheid en een laag risicoprofiel) levert dan een uitstekend resultaat. TechnologyRating International (TRI) is een Ratinginstituut, dat technologieën al in een vroeg stadium weet te beoordelen op hun potentie. Dat gebeurt door een integrale beoordeling van de drie hoofdaspecten:
· Technologie;

· Kwaliteit van het management;

· Commerciële potentie.

Daartoe beschikt TRI over een groot netwerk van experts die met behulp van consistente methodieken hun opinie vellen over de desbetreffende innovatie. De expertisevelden van TRI liggen op de terreinen van ICT, Life Sciences en Duurzame Energie & Recycling.

Chris G. Verbeek, zelfstandig ondernemer, informal investor in ICT sector en bedrijfsadviseur.

Chris Verbeek heeft de laatste jaren 26 projecten doorgelicht, resulterend in 5 participaties-minderheidsbelangen, uitsluitend seed capital. Zijn aandachtsgebieden zijn: ondernemingsontwikkeling, financiële engineering, organisatie, allianties met strategische partners en coaching in ruime zin (m.u.v. de IT techniek). Voorts is hij bestuurslid van de Stichting PartInvest, het platform voor informal investors.

Zijn begeleiding verschilt per investering. In het begin spelen de financiële en juridische zaken, zoals de juiste verhouding tussen eigen vermogen en geleend vermogen. Hij streeft altijd naar een meerderheidsbelang voor de ondernemer in zijn onderneming. Gedurende de ontwikkeling van het bedrijf begeleidt Chris Verbeek de ondernemer zo veel mogelijk naar succes. Na een aantal jaren, als de groei van de onderneming aanhoudt, komt er een fase van herfinanciering van de onderneming en zoekt hij andere investeerders, zoals participatiemaatschappijen.

Zijn visie op coaching en monitoring vat hij als volgt samen:
· Toegevoegde waarde voor onderneming, creëert continuïteit en waarde
· Vergroot netwerk rondom een onderneming

· Onmisbaar voor elke ondernemer, niemand bezit alle vaardigheden.

Christine Karman, oprichter en CEO van Tryllian B.V.

Christine Karman is oprichter en CEO van Tryllian BV. Tryllian maakt het product Gossip, een mobile agent systeem op het Internet. Dit zijn handige programmaatjes die in opdracht van hun gebruiker op Internet rondsnuffelen. Min of meer 'zelfstandig' zoeken deze programma's op het world wide web naar de gewenste informatie: specifieke sites, de laatste koopjes, interessante contacten. Terwijl het persoonlijke robotje de talloze webpagina's naloopt, kan de gebruiker zijn tijd aan andere zaken besteden. Het ontwikkelen van deze software is kapitaalintensief. Tryllian is in maart 1998 opgericht met geld van twee informal investors. Inmiddels hebben financieringsronden plaatsgevonden met Twinning, Tifan en NPM Capital. Tryllian wil binnen twee, drie jaar naar de beurs.

"Naar mijn mening dienen informal investors een grote rol te spelen bij het creëren van nieuwe hightech bedrijven. Een bescheiden budget en weinig formaliteiten maken een zeer snelle start mogelijk. Investors dienen daarbij niet te sturen op de dikte van het businessplan maar op de kwaliteit van het idee en van het management. Diepgaande kennis van internet en IT is daarbij handig c.q. nodig. Connecties met "dot com" bedrijven ook. Investors lopen in dat opzicht twee jaar achter op de VS. De bedragen die informals in de VS investeren zijn aanzienlijk hoger dan in ons land."

Ben Ragas, directeur Ragas Beheer B.V.
Ragas Beheer doet in beleggingen. Na jarenlang directeur te zijn geweest bij verschillende ondernemingen in de facilitaire dienstverlening is Ben Ragas actief op het gebied van informal venture capital. Hij is, net als Chris Verbeek, bestuurslid van de Stichting PartInvest.

Ben Ragas is reeds 8 jaar een informal investor. Zijn ervaring is breed en niet toegespitst op ICT-ondernemingen. Toch zijn zijn ervaringen leerzaam en interessant voor investors die meer willen weten over de fase van coaching en monitoring. Hem is opgevallen dat in bijna alle gevallen door de beginnende ondernemer alle aandacht aan zijn product of dienst wordt geschonken en veel te weinig aandacht aan de administratieve begeleiding daarvan. Van de drie p's (product, plan, persoon) zijn voor hem de persoon het belangrijkste selectiecriterium. Maar hij waarschuwt ook: "als het te investeren bedrijf een product of dienst heeft, waarmee u echt niets heeft, dan moet u daarin niet investeren." Verder geeft hij u de volgende raad: "Als u dankbaarheid verwacht, omdat u de ondernemer in de gelegenheid gesteld hebt om zijn product of dienst te ontwikkelen, geef dan uw geld maar aan een goed doel, want de kans op dankbaarheid is minimaal". Genoeg stof voor discussie, dus!


Met vriendelijke groeten,

Evelien van Waveren
Account Executive
Text 100 Public Relations
Global High Technology Public Relations

Van Diemenstraat 164-166, 1013 CN Amsterdam
Tel: +31 20 5304339
Fax: +31 20 5304331
Email: (evelienvw@text100.nl)
URL: www.text100.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie