Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Vlaams minister over ENIS-certificaten

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

9 februari 2000

Toespraak Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Marleen Vanderpoorten ter gelegenheid van de uitreiking van de ENIS-certificaten.

Dames en heren,

Het European Schoolnet of EUN werd in 1998 in Brussel gelanceerd. Met het EUN zetten 20 onderwijsministeries en de Europese Commissie een samenwerkingsverband op voor educatief gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Ze hadden hierbij twee zaken voor ogen :


- regionale of nationale educatieve netwerken samenbrengen in één overkoepelend Europees netwerk. Dit netwerk van netwerken wil een bundeling zijn waarbinnen scholen uit de deelnemende landen kunnen samenwerken, educatieve leermiddelen en diensten uittesten en multilateraal projecten uitwerken.


- het educatief gebruik van ICT promoten en integreren in het onderwijs via allerlei innovatieve projecten.

Met de oprichting van het European Schoolnet anticipeerden de onderwijsministeries van de EU-lidstaten en de Europese Commissie op een aantal belangrijke maatschappelijke veranderingen. De technologische innovatie - kenmerk bij uitstek van de kennismaatschappij
- manifesteert zich in alle sectoren: van nieuwe materialen en genetica tot onderwijs en cultuurbeleving. De onderwijstechnologische vernieuwingen betekenen een ware revolutie in een sector waar pedagogische concepten en methodes niet makkelijk en snel veranderen.

Zelf acht ik de integratie van ICT in het onderwijs als één van mijn belangrijkste beleidsprioriteiten. In mijn beleidsnota heb ik de grote krachtlijnen uiteengezet. Ik zal ze hier kort toelichten.


- Ik opteer resoluut niet voor de invoering van een apart vak informatica in het basisonderwijs of de algemene uitbreiding ervan in het secundair onderwijs. Ik streef daarentegen wel naar een betere integratie van ICT in alle vakken. Ik ben van mening dat leerlingen best zo vroeg mogelijk leren omgaan met ICT. Daarom werd voor het basisonderwijs reeds een specifieke eindterm uitgewerkt.


- Een randvoorwaarde voor ICT-integratie is de beschikbaarheid over voldoende aangepaste infrastructuur. De huidige Vlaamse regering heeft er zich toe verbonden het PC/KD-project verder uit te voeren en een scenario uit te werken dat voorziet in upgrading en vervanging van de aanwezige apparatuur.


- Wat de ondersteuning betreft, zullen op zeer korte termijn - ten laatste vanaf 1 september - de regionale expertisenetwerken operationeel zijn. Het verheugt me dat mijn oproep wordt beantwoord en dat momenteel volop gewerkt wordt aan het uitwerken van een ondersteunings- en nascholingsaanbod door verscheidene netwerken. In de eerste plaats moeten de netwerken zorgen voor een inhaalbeweging wat betreft de nascholing van leerkrachten basis- en secundair onderwijs. De roep naar betere ondersteuning en meer vorming hoor ik haast dagdagelijks in mijn contacten met het veld. Met dit project moeten enkele duizenden leerkrachten van een ICT-nascholing kunnen genieten. De klemtoon moet daarbij liggen op het educatieve aspect. Daarnaast hebben de netwerken ook een algemene ondersteuningsopdracht. Met name wat betreft het technisch aspect hebben scholen grote nood aan ondersteuning. Het gaat hierbij onder meer om de vorming van netwerkbeheerders, leren opbouwen van een website,.Ook op dit vlak hebben de netwerken een cruciale taak te vervullen. Toch moet de overheid zich hoeden om alles zelf te willen doen. Afgelopen maandag overhandigde ik, in het kader van Digikids 2000, de eerste van 2000 kits aan een Technische School. Projecten zoals dit, waar de privé-sector, het onderwijsveld en het beleid samenwerken, bewijzen dat zowel netoverschrijdende initiatieven als samenwerking tussen de particuliere sector en de overheid kans op slagen hebben. Ook de uitgestoken hand van Fabrimetal is in die zin een belangrijk signaal dat wij vanuit het onderwijsbeleid toejuichen. De industrie geeft op die manier immers de kans aan het onderwijs om op een accurate wijze op hun noden en verzuchtingen in te spelen.


- ICT-gebruik kan nooit een doel op zich zijn. Het dient steeds te worden ingebed in een algemene pedagogische en maatschappelijke context. Eén van de gevolgen van de kennismaatschappij is de nood aan flexibele leerplatforms voor levenslang leren. De
kennistechnologische evolutie gaat zo snel dat mensen permanent dienen bijgeschoold te worden. Flexibele leerplatforms - waarbij bijv. via het internet cursussen geraadpleegd kunnen worden en via e-mail, electronische prikborden of chatboxen ondersteuning geleverd wordt door de begeleider - kunnen een vrij eenvoudige en goedkope oplossing voor levenslang leren bieden. Het huidige aanbod aan elektronische leerplatformen is te beperkt. Via de
innovatieprojecten in het hoger onderwijs en de digitale implementatie van BIS (Begeleid Individueel Studeren) zal in eerste instantie gepoogd worden dit aanbod te verhogen.


- Momenteel worden de van overheidswege gesubsidieerde computers in het onderwijs niet altijd optimaal aangewend. Op woensdagnamiddag, in de weekends en gedurende vakantieperiodes blijft de infrastructuur vaak ongebruikt. Ik ben van plan te laten onderzoeken hoe de infrastructuur op een verantwoorde manier voor de gemeenschap kan worden opengesteld. Dit zou het voor meer burgers mogelijk moeten maken om op een goedkope manier regelmatig in contact te komen met nieuwe technologieën. Omgekeerd moet ook mogelijk zijn de computer- en andere infrastructuur van de overheid op elk niveau maximaal toegankelijk te maken voor het onderwijs.


- De aanschaf, het gebruik én de integratie van ICT is inmiddels dermate complex geworden dat meer overleg met diverse betrokkenen nodig is. In het najaar zal ik met de bedrijfswereld, de onderwijsverstrekkers en de administraties een overlegforum organiseren waarbij alle aspecten van het ICT-beleid bespreekbaar zullen zijn en waar duidelijk gemaakt wordt waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen.


- Ten slotte ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het onderwijs om jongeren te leren omgaan met de enorme stroom informatie en deze met een kritische geest te benaderen.

Onlangs lanceerde Europees commissievoorzitter Prodi zijn eEurope initiatief. eEurope is een grootschalig digitaal actieplan om de Europese maatschappij aan te sluiten op de elektronische snelweg. Met betrekking tot onderwijs stelt het actieplan onder meer volgende doelstellingen: Tegen eind 2001 moeten alle scholen beschikken over een internetaansluiting en multimedia hulpmiddelen. Alle leerkrachten en leerlingen moeten toegang hebben tot ondersteunende diensten, waaronder op internet gebaseerde informatiebronnen en onderwijshulpmiddelen. Alle jongeren, ook in kansarme gebieden, moeten via openbare centra toegang hebben tot internet en multimediahulpmiddelen. Tegen eind 2002 moeten alle leerkrachten individueel beschikken over toegang tot en vaardigheden in het gebruik van internet en multimediahulpmiddelen.

Ik wil mij engageren om deze Europese doelstellingen na te streven. Veel acties - zoals het reeds vermelde PC/KD
- dragen daar nu reeds toe bij. Het aanbod van telecomoperatoren is momenteel aan evaluatie toe en zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgebreid. Dit aanbod is één van de belangrijkste middelen om het gebruik van internet in het onderwijs te intensifiëren. In één jaar tijd kregen niet minder dan 1560 Vlaamse scholen een snelle internetverbinding dankzij het I-lineproject met steun van de Federale overheid. Daarnaast namen nog eens 200 scholen een aansluiting via het Pandora-aanbod van Telenet. Momenteel worden onderhandelingen gevoerd voor een verdere uitbreiding en optimalisering van het aanbod tegen gunsttarief. Zowel federaal minister Rik Daems als Vlaams minister Dirk Van Mechelen maakten de internettoegang voor elke burger tot een beleidsprioriteit. De reeds genomen maatregelen samen met de Europese richtlijnen vormen een belangrijk kader om het internetgebruik daadwerkelijk te veralgemenen.

Toch blijven deze grootschalige projecten vaak beperkt tot de loutere infrastructuurzijde van het ICT-beleid. Scholen hebben na de input van internetaansluitingen en PC's behoefte aan ondersteuning. Deze ondersteuning kan vele vormen aanbieden. De vorming en nascholing, alsook de technische ondersteuning moet gegarandeerd worden binnen het kader van de regionale expertisenetwerken waar ik reeds naar verwees. Daarnaast heeft mijn departement diverse projecten lopen die scholen wegwijs moeten maken in het aanbod aan educatieve software, die tonen hoe educatieve software gebruikt kan worden in zorgverbreding, die leerkrachten tonen hoe ze educatieve software kunnen aanwenden en welke criteria belangrijk zijn bij de keuze van praktische software. N.a.v. het rivierenproject werd een CD-ROM ontwikkelt met tips, voorbeelden en modellen voor ICT-gebruik in de basisschool. Het project dat hier vandaag voorgesteld wordt, biedt ondersteuning op een ander vlak: scholen die ICT succesvol hebben geïntegreerd dienen als voorbeeld voor de andere scholen. Dit project is het Vlaamse luik van het Europees Netwerk van Innovatieve Scholen, kortweg ENIS.

ENIS is één van de belangrijkste projecten van het European Schoolnet. Na een testfase waaraan slechts vijf landen en regio's - waaronder de Vlaamse Gemeenschap - deelnamen, werden in elk partnerland 30 scholen geselecteerd. Op die manier bevinden zich momenteel een 500-tal scholen in de databank. Op basis van diverse criteria krijgen deze scholen de Europese Standaard "Innovatieve School" en worden zij erkend als Europese goede praktijkvoorbeelden inzake het educatief gebruik van nieuwe media. In Vlaanderen vervullen deze scholen hun voorbeeldfunctie tijdens diverse activiteiten georganiseerd door of met medewerking van het departement Onderwijs, zoals bijv. de CST-beurs. Daarnaast participeren zij aan diverse deelprojecten waarbij een hoge mate aan innovatie vereist is. Ook netwerkvorming is een belangrijk aandachtspunt. Op het Europees niveau heeft ENIS tot doel een netwerk te creëren dat dienst doet als demonstratieproject. Het integrale netwerk van 500 scholen biedt een kader voor:

- netwerkvorming en samenwerking

- voorbeelden van goede praktijk

- het uittesten van educatieve software en technologie
- het geven van advies en het uitwisselen van ervaring en informatie.

Alle basis- en secundaire scholen ontvingen deze week een brochure waarin de ENIS-scholen worden voorgesteld. Ik druk mijn hoop uit dat ze uit een bezoekje aan de website of na persoonlijk contact, inspiratie opdoen voor de introductie van ICT in hun eigen school. Via de ENIS- databank is het bovendien mogelijk om gelijkaardige voorbeelden van goede praktijk uit het buitenland te leren kennen.

Een jaar na de oprichting van het European Schoolnet zijn heel wat projecten binnen het EUN opgestart. Ik nodig u allen uit tot een bezoekje aan de website. Deze maakt duidelijk welke voordelen er zijn voor scholen, leerkrachten, leerlingen en hun ouders, lerarenopleiders, enz.

De bestaande scholennetwerken zijn bijna volledig op de website aangesloten. Nagenoeg elke Europese school die over een website beschikt, kan dus digitaal bereikt worden. Dit onderdeel is dan ook een belangrijk instrument voor scholen die partners zoeken voor allerlei projecten. Een ander onderdeel hiervan is de stap-voor- stap gids voor het plannen en uitvoeren van Europese projecten. Via This is Europe worden scholen begeleid bij een eerste deelname aan een Europees project. En er is een databank met info over diverse Europese subsidiemogelijkheden.

De Virtuele School biedt concreet lesinhouden, gratis educatieve software, voorbeelden van leerplannen of lesprogramma's waarin gebruik gemaakt wordt van ICT, links, meertalige woordenboeken, enz. Deze virtuele campus is gestructureerd zoals een echte school met vaklokalen, een leraarskamer, een directieruimte, bibliotheek, een afdeling voor buitengewoon onderwijs, enz. De aangeboden leermiddelen zijn bedoeld voor het basis- en secundair onderwijs en worden vaak in meerdere talen aangeboden. Binnenkort komt er een nieuw virtueel departement Basisonderwijs dat door Vlaamse leerkrachten gecoördineerd wordt.

Een Innovatieruimte maakt wegwijs in de veelheid van bestaande innovatieprojecten. Een apart onderdeel hiervan
- het Kenniscentrum - biedt links naar expertisecentra in diverse landen en verschaft informatie over lopende en geplande onderzoeksprojecten op vlak van onderwijsinnovatie. Men kan er rapporten vinden van afgerond onderzoek. De Innovatieruimte is de vaste stek voor de ENIS-scholen. Zij stellen hier hun projecten voor. De Innovatieruimte bevat ook een uitvoerig uitgetest stappenplan voor de invoering van ICT in scholen. Dit stappenplan is gratis beschikbaar in het Nederlands.

Een laatste voorbeeld van wat het European Schoolnet te bieden heeft is de virtuele lerarenopleiding. Deze ruimte is voorbehouden voor leerkrachten. Ze krijgen er een platform voor het uitwisselen van ideeën, ervaringen en informatie. Nu reeds vinden leerkrachten er zelfstudiemateriaal en cursussen, maar het is de bedoeling deze site op termijn om te bouwen tot een volwaardige virtuele lerarenopleiding.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om de medewerkers van het European Schoolnet, waarvan hier enkelen aanwezig zijn te feliciteren met hun realisaties. Ik druk mijn hoop uit dat het European Schoolnet snel een volwaardige protaalsite wordt voor de ondersteuning en stimulering van ICT in het Europees onderwijs. Vooraleer over te gaan tot de uitreiking van de ENIS-certificaten feliciteer ik alle ENIS-scholen voor hun gedreven bijdrage aan de ICT- integratie in het Vlaams onderwijs.

info : Nic Vandermarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. (02) 553 99 11 e-mail: (persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...