Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Vlaams minister over ENIS-certificaten

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

9 februari 2000

Toespraak Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Marleen Vanderpoorten ter gelegenheid van de uitreiking van de ENIS-certificaten.

Dames en heren,

Het European Schoolnet of EUN werd in 1998 in Brussel gelanceerd. Met het EUN zetten 20 onderwijsministeries en de Europese Commissie een samenwerkingsverband op voor educatief gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Ze hadden hierbij twee zaken voor ogen :


- regionale of nationale educatieve netwerken samenbrengen in één overkoepelend Europees netwerk. Dit netwerk van netwerken wil een bundeling zijn waarbinnen scholen uit de deelnemende landen kunnen samenwerken, educatieve leermiddelen en diensten uittesten en multilateraal projecten uitwerken.


- het educatief gebruik van ICT promoten en integreren in het onderwijs via allerlei innovatieve projecten.

Met de oprichting van het European Schoolnet anticipeerden de onderwijsministeries van de EU-lidstaten en de Europese Commissie op een aantal belangrijke maatschappelijke veranderingen. De technologische innovatie - kenmerk bij uitstek van de kennismaatschappij
- manifesteert zich in alle sectoren: van nieuwe materialen en genetica tot onderwijs en cultuurbeleving. De onderwijstechnologische vernieuwingen betekenen een ware revolutie in een sector waar pedagogische concepten en methodes niet makkelijk en snel veranderen.

Zelf acht ik de integratie van ICT in het onderwijs als één van mijn belangrijkste beleidsprioriteiten. In mijn beleidsnota heb ik de grote krachtlijnen uiteengezet. Ik zal ze hier kort toelichten.


- Ik opteer resoluut niet voor de invoering van een apart vak informatica in het basisonderwijs of de algemene uitbreiding ervan in het secundair onderwijs. Ik streef daarentegen wel naar een betere integratie van ICT in alle vakken. Ik ben van mening dat leerlingen best zo vroeg mogelijk leren omgaan met ICT. Daarom werd voor het basisonderwijs reeds een specifieke eindterm uitgewerkt.


- Een randvoorwaarde voor ICT-integratie is de beschikbaarheid over voldoende aangepaste infrastructuur. De huidige Vlaamse regering heeft er zich toe verbonden het PC/KD-project verder uit te voeren en een scenario uit te werken dat voorziet in upgrading en vervanging van de aanwezige apparatuur.


- Wat de ondersteuning betreft, zullen op zeer korte termijn - ten laatste vanaf 1 september - de regionale expertisenetwerken operationeel zijn. Het verheugt me dat mijn oproep wordt beantwoord en dat momenteel volop gewerkt wordt aan het uitwerken van een ondersteunings- en nascholingsaanbod door verscheidene netwerken. In de eerste plaats moeten de netwerken zorgen voor een inhaalbeweging wat betreft de nascholing van leerkrachten basis- en secundair onderwijs. De roep naar betere ondersteuning en meer vorming hoor ik haast dagdagelijks in mijn contacten met het veld. Met dit project moeten enkele duizenden leerkrachten van een ICT-nascholing kunnen genieten. De klemtoon moet daarbij liggen op het educatieve aspect. Daarnaast hebben de netwerken ook een algemene ondersteuningsopdracht. Met name wat betreft het technisch aspect hebben scholen grote nood aan ondersteuning. Het gaat hierbij onder meer om de vorming van netwerkbeheerders, leren opbouwen van een website,.Ook op dit vlak hebben de netwerken een cruciale taak te vervullen. Toch moet de overheid zich hoeden om alles zelf te willen doen. Afgelopen maandag overhandigde ik, in het kader van Digikids 2000, de eerste van 2000 kits aan een Technische School. Projecten zoals dit, waar de privé-sector, het onderwijsveld en het beleid samenwerken, bewijzen dat zowel netoverschrijdende initiatieven als samenwerking tussen de particuliere sector en de overheid kans op slagen hebben. Ook de uitgestoken hand van Fabrimetal is in die zin een belangrijk signaal dat wij vanuit het onderwijsbeleid toejuichen. De industrie geeft op die manier immers de kans aan het onderwijs om op een accurate wijze op hun noden en verzuchtingen in te spelen.


- ICT-gebruik kan nooit een doel op zich zijn. Het dient steeds te worden ingebed in een algemene pedagogische en maatschappelijke context. Eén van de gevolgen van de kennismaatschappij is de nood aan flexibele leerplatforms voor levenslang leren. De
kennistechnologische evolutie gaat zo snel dat mensen permanent dienen bijgeschoold te worden. Flexibele leerplatforms - waarbij bijv. via het internet cursussen geraadpleegd kunnen worden en via e-mail, electronische prikborden of chatboxen ondersteuning geleverd wordt door de begeleider - kunnen een vrij eenvoudige en goedkope oplossing voor levenslang leren bieden. Het huidige aanbod aan elektronische leerplatformen is te beperkt. Via de
innovatieprojecten in het hoger onderwijs en de digitale implementatie van BIS (Begeleid Individueel Studeren) zal in eerste instantie gepoogd worden dit aanbod te verhogen.


- Momenteel worden de van overheidswege gesubsidieerde computers in het onderwijs niet altijd optimaal aangewend. Op woensdagnamiddag, in de weekends en gedurende vakantieperiodes blijft de infrastructuur vaak ongebruikt. Ik ben van plan te laten onderzoeken hoe de infrastructuur op een verantwoorde manier voor de gemeenschap kan worden opengesteld. Dit zou het voor meer burgers mogelijk moeten maken om op een goedkope manier regelmatig in contact te komen met nieuwe technologieën. Omgekeerd moet ook mogelijk zijn de computer- en andere infrastructuur van de overheid op elk niveau maximaal toegankelijk te maken voor het onderwijs.


- De aanschaf, het gebruik én de integratie van ICT is inmiddels dermate complex geworden dat meer overleg met diverse betrokkenen nodig is. In het najaar zal ik met de bedrijfswereld, de onderwijsverstrekkers en de administraties een overlegforum organiseren waarbij alle aspecten van het ICT-beleid bespreekbaar zullen zijn en waar duidelijk gemaakt wordt waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen.


- Ten slotte ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het onderwijs om jongeren te leren omgaan met de enorme stroom informatie en deze met een kritische geest te benaderen.

Onlangs lanceerde Europees commissievoorzitter Prodi zijn eEurope initiatief. eEurope is een grootschalig digitaal actieplan om de Europese maatschappij aan te sluiten op de elektronische snelweg. Met betrekking tot onderwijs stelt het actieplan onder meer volgende doelstellingen: Tegen eind 2001 moeten alle scholen beschikken over een internetaansluiting en multimedia hulpmiddelen. Alle leerkrachten en leerlingen moeten toegang hebben tot ondersteunende diensten, waaronder op internet gebaseerde informatiebronnen en onderwijshulpmiddelen. Alle jongeren, ook in kansarme gebieden, moeten via openbare centra toegang hebben tot internet en multimediahulpmiddelen. Tegen eind 2002 moeten alle leerkrachten individueel beschikken over toegang tot en vaardigheden in het gebruik van internet en multimediahulpmiddelen.

Ik wil mij engageren om deze Europese doelstellingen na te streven. Veel acties - zoals het reeds vermelde PC/KD
- dragen daar nu reeds toe bij. Het aanbod van telecomoperatoren is momenteel aan evaluatie toe en zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgebreid. Dit aanbod is één van de belangrijkste middelen om het gebruik van internet in het onderwijs te intensifiëren. In één jaar tijd kregen niet minder dan 1560 Vlaamse scholen een snelle internetverbinding dankzij het I-lineproject met steun van de Federale overheid. Daarnaast namen nog eens 200 scholen een aansluiting via het Pandora-aanbod van Telenet. Momenteel worden onderhandelingen gevoerd voor een verdere uitbreiding en optimalisering van het aanbod tegen gunsttarief. Zowel federaal minister Rik Daems als Vlaams minister Dirk Van Mechelen maakten de internettoegang voor elke burger tot een beleidsprioriteit. De reeds genomen maatregelen samen met de Europese richtlijnen vormen een belangrijk kader om het internetgebruik daadwerkelijk te veralgemenen.

Toch blijven deze grootschalige projecten vaak beperkt tot de loutere infrastructuurzijde van het ICT-beleid. Scholen hebben na de input van internetaansluitingen en PC's behoefte aan ondersteuning. Deze ondersteuning kan vele vormen aanbieden. De vorming en nascholing, alsook de technische ondersteuning moet gegarandeerd worden binnen het kader van de regionale expertisenetwerken waar ik reeds naar verwees. Daarnaast heeft mijn departement diverse projecten lopen die scholen wegwijs moeten maken in het aanbod aan educatieve software, die tonen hoe educatieve software gebruikt kan worden in zorgverbreding, die leerkrachten tonen hoe ze educatieve software kunnen aanwenden en welke criteria belangrijk zijn bij de keuze van praktische software. N.a.v. het rivierenproject werd een CD-ROM ontwikkelt met tips, voorbeelden en modellen voor ICT-gebruik in de basisschool. Het project dat hier vandaag voorgesteld wordt, biedt ondersteuning op een ander vlak: scholen die ICT succesvol hebben geïntegreerd dienen als voorbeeld voor de andere scholen. Dit project is het Vlaamse luik van het Europees Netwerk van Innovatieve Scholen, kortweg ENIS.

ENIS is één van de belangrijkste projecten van het European Schoolnet. Na een testfase waaraan slechts vijf landen en regio's - waaronder de Vlaamse Gemeenschap - deelnamen, werden in elk partnerland 30 scholen geselecteerd. Op die manier bevinden zich momenteel een 500-tal scholen in de databank. Op basis van diverse criteria krijgen deze scholen de Europese Standaard "Innovatieve School" en worden zij erkend als Europese goede praktijkvoorbeelden inzake het educatief gebruik van nieuwe media. In Vlaanderen vervullen deze scholen hun voorbeeldfunctie tijdens diverse activiteiten georganiseerd door of met medewerking van het departement Onderwijs, zoals bijv. de CST-beurs. Daarnaast participeren zij aan diverse deelprojecten waarbij een hoge mate aan innovatie vereist is. Ook netwerkvorming is een belangrijk aandachtspunt. Op het Europees niveau heeft ENIS tot doel een netwerk te creëren dat dienst doet als demonstratieproject. Het integrale netwerk van 500 scholen biedt een kader voor:

- netwerkvorming en samenwerking

- voorbeelden van goede praktijk

- het uittesten van educatieve software en technologie
- het geven van advies en het uitwisselen van ervaring en informatie.

Alle basis- en secundaire scholen ontvingen deze week een brochure waarin de ENIS-scholen worden voorgesteld. Ik druk mijn hoop uit dat ze uit een bezoekje aan de website of na persoonlijk contact, inspiratie opdoen voor de introductie van ICT in hun eigen school. Via de ENIS- databank is het bovendien mogelijk om gelijkaardige voorbeelden van goede praktijk uit het buitenland te leren kennen.

Een jaar na de oprichting van het European Schoolnet zijn heel wat projecten binnen het EUN opgestart. Ik nodig u allen uit tot een bezoekje aan de website. Deze maakt duidelijk welke voordelen er zijn voor scholen, leerkrachten, leerlingen en hun ouders, lerarenopleiders, enz.

De bestaande scholennetwerken zijn bijna volledig op de website aangesloten. Nagenoeg elke Europese school die over een website beschikt, kan dus digitaal bereikt worden. Dit onderdeel is dan ook een belangrijk instrument voor scholen die partners zoeken voor allerlei projecten. Een ander onderdeel hiervan is de stap-voor- stap gids voor het plannen en uitvoeren van Europese projecten. Via This is Europe worden scholen begeleid bij een eerste deelname aan een Europees project. En er is een databank met info over diverse Europese subsidiemogelijkheden.

De Virtuele School biedt concreet lesinhouden, gratis educatieve software, voorbeelden van leerplannen of lesprogramma's waarin gebruik gemaakt wordt van ICT, links, meertalige woordenboeken, enz. Deze virtuele campus is gestructureerd zoals een echte school met vaklokalen, een leraarskamer, een directieruimte, bibliotheek, een afdeling voor buitengewoon onderwijs, enz. De aangeboden leermiddelen zijn bedoeld voor het basis- en secundair onderwijs en worden vaak in meerdere talen aangeboden. Binnenkort komt er een nieuw virtueel departement Basisonderwijs dat door Vlaamse leerkrachten gecoördineerd wordt.

Een Innovatieruimte maakt wegwijs in de veelheid van bestaande innovatieprojecten. Een apart onderdeel hiervan
- het Kenniscentrum - biedt links naar expertisecentra in diverse landen en verschaft informatie over lopende en geplande onderzoeksprojecten op vlak van onderwijsinnovatie. Men kan er rapporten vinden van afgerond onderzoek. De Innovatieruimte is de vaste stek voor de ENIS-scholen. Zij stellen hier hun projecten voor. De Innovatieruimte bevat ook een uitvoerig uitgetest stappenplan voor de invoering van ICT in scholen. Dit stappenplan is gratis beschikbaar in het Nederlands.

Een laatste voorbeeld van wat het European Schoolnet te bieden heeft is de virtuele lerarenopleiding. Deze ruimte is voorbehouden voor leerkrachten. Ze krijgen er een platform voor het uitwisselen van ideeën, ervaringen en informatie. Nu reeds vinden leerkrachten er zelfstudiemateriaal en cursussen, maar het is de bedoeling deze site op termijn om te bouwen tot een volwaardige virtuele lerarenopleiding.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om de medewerkers van het European Schoolnet, waarvan hier enkelen aanwezig zijn te feliciteren met hun realisaties. Ik druk mijn hoop uit dat het European Schoolnet snel een volwaardige protaalsite wordt voor de ondersteuning en stimulering van ICT in het Europees onderwijs. Vooraleer over te gaan tot de uitreiking van de ENIS-certificaten feliciteer ik alle ENIS-scholen voor hun gedreven bijdrage aan de ICT- integratie in het Vlaams onderwijs.

info : Nic Vandermarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. (02) 553 99 11 e-mail: (persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie