Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: over nieuwe Oostenrijkse regering

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 9 februari 2000 Beh.: van Oosterom
Kenmerk DEU 97-99 Telefoon: 070-3485520
Blad /3 Fax: 070-3485329
Bijlage 1 Email:(oosterom@deu.minbuza.nl)
Betreft Nieuwe Oostenrijkse regering

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het verzoek van de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, kenmerk BuZa 2000/09, d.d. 8 februari, bied ik U hierbij de gevraagde informatie aan.

De politieke situatie in Oostenrijk

Op 4 februari jongstleden is in Oostenrijk een nieuwe regering aangetreden, samengesteld uit de Òsterreichische Volkspartei (ÒVP) en de Freiheitliche Partei Òsterreich (FPÒ). Heden is de regeringsverklaring in het Oostenrijkse parlement afgelegd, gevolgd door parlementaire bespreking ervan. De oppositie diende voorafgaande aan het debat over de regeringsverklaring een motie van wantrouwen in, vanwege de deelname van de FPÒ in de regering, die echter verworpen werd. De nieuwe regering steunt op een meerderheid van 104 van de in totaal 183 zetels.

Het aantreden van deze regering heeft ook in Oostenrijk tot zorg en ongerustheid aanleiding gegeven. Mede als gevolg van de buitenlandse reacties werd op instigatie van Bondspresident Klestil een algemene inleiding aan het regeringsakkoord toegevoegd, waarin beide partijen normen en waarden die algemeen in de Europese Unie gelden, expliciet onderschrijven. Tevens zijn twee beoogde FPÒ-ministers vanwege eerder gedane uitspraken door de Bondspresident afgewezen.

Inmiddels zijn twee FPÒ-leden van de regering (de Minister van Justitie en die van Infrastructuur) in de pers in opspraak gekomen vanwege eerdere uitspraken en activiteiten met een onacceptabel karakter.

Het regeer-akkoord

Voor wat betreft die onderwerpen in het regeer-akkoord waar eerdere uitspraken van prominente leden van de FPÒ en passages in het FPÒ-verkiezingsprogramma aanleiding zijn tot zorg (zoals mensenrechten, non-discriminatie, asiel- en migratiebeleid, uitbreiding van de EU), zijn geen beleidsintenties geformuleerd die in belangrijke mate afwijken van het door de vorige regering gevoerde beleid. De regering zal de daden van de Oostenrijkse regering nauwgezet blijven volgen.

Uit het regeer-akkoord blijkt overigens dat de nieuwe regering onder meer inzake het Oostenrijkse sociaal-economische model en het voorgestelde veiligheidsbeleid nieuwe beleidsintenties heeft.

Maatregelen van 14 lidstaten

Het aantreden van de nieuwe regering vormde voor de overige 14 lidstaten van de Europese Unie aanleiding tot het in werking laten treden van de eerder aangekondigde maatregelen, die door de Minister-President op 1 februari met Uw Kamer werden besproken. Het Voorzitterschap heeft na afstemming met de andere 13 lidstaten nader invulling gegeven aan de wijze van uitvoering van de afgesproken maatregelen; het door het Voorzitterschap opgestelde non-paper volgt in bijlage.

Hoewel de maatregelen in zeer belangrijke mate hun rationale vinden in het feit dat Oostenrijk door ons wordt aangesproken op gemeenschappelijke Europese normen en waarden, betreft het in de uitvoering maatregelen in de bilaterale sfeer.

De 14 lidstaten van de Europese Unie zullen geen bilaterale officiële contacten op politiek niveau met de Oostenrijkse regering bevorderen of accepteren. Dit betreft zowel inkomende als uitgaande bilaterale officiële bezoeken. De notie bilateraal beoogt uitdrukkelijk de deelname van Oostenrijkse regeringsvertegenwoordigers aan overleg of bijeenkomsten in het kader van de Europese Unie onverlet te laten.

Zij zullen geen Oostenrijkse kandidaten voor een positie in een internationale organisatie ondersteunen, ongeacht of het huidige of toekomstige kandidaten betreft.

Zij zullen Oostenrijkse Ambassadeurs in de EU-hoofdsteden alleen op 'technisch niveau' ontvangen. Per land wordt bekeken wat onder 'technisch' niveau wordt verstaan. In Nederland betreft dit ambtelijk niveau. Er zijn geen specifieke restricties voor de contacten van de Ambassadeurs van de 14 lidstaten in Wenen.

Nederlandse opstelling

De regering betreurt het tot stand komen van de nieuwe Oostenrijkse regering waaraan de FPÒ deelneemt en heeft daarin aanleiding gezien voor haar bijdrage aan de totstandkoming van de maatregelen van de 14 lidstaten. Het spreekt dan ook vanzelf dat de Nederlandse regering zich nauwgezet zal houden aan deze maatregelen.

De inzet van de regering is er op gericht dat het functioneren van de Europese Unie niet wordt belemmerd. Zo is de regering het eens met de beslissing van het Voorzitterschap om de informele Raad voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid later deze week voor wat betreft het werkgedeelte te laten doorgaan.

De regering zal, zoals aangekondigd door de Minister-President, samen met de andere 13 betrokken EU-lidstaten de uitvoering van het regeer-akkoord en de opstelling van de Oostenrijkse regering, met name ook in actuele EU-beleidsdiscussies (bijvoorbeeld grondrechten, asiel, migratie, uitbreiding) nauwgezet blijven volgen, mede in het licht van artikel 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De regering zal nauw contact houden met de overige 13 EU-lidstaten, teneinde optimale afstemming van het beleid ten opzichte van Oostenrijk en de uitvoering daarvan te garanderen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie