Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Borst (VWS) over verloskunde

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.186 brief min vws inzake verloskunde
Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 10:

2

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 februari 2000. 2000

Onderwerp

Verloskunde

In uw brief van 21 januari 2000 (VWS/00/2/LD) heeft u mij verzocht de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer de stand van zaken mee te delen met betrekking tot de werkzaamheden van de Stuurgroep Modernisering Verloskunde. Ik voldoe gaarne aan dit verzoek.

In september 1999 heb ik de Stuurgroep Modernisering Verloskunde (SMV) ingesteld. In de SMV zijn vertegenwoordigd de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. Sinds 1 januari 2000 zijn ook de 2 landelijke koepelorganisaties voor de kraamzorg - de Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT) en de Branchebelangen Thuiszorg Nederland (BTN) - uitgenodigd aan de SMV deel te nemen met het oog op de nauwe relatie tussen verloskunde en kraamzorg.

Voorzitter van de SMV, op persoonlijke titel, is de heer W.J. Klop, arts.

De SMV heeft tot taak een advies voor te bereiden over de uitwerking van de afspraken die over verloskunde in het Najaarsakkoord 1998 zijn gemaakt . De bedoeling is dat op basis van dat advies een convenant wordt gesloten tussen mij en de bij de verloskundige zorg betrokken partijen.

Naar aanleiding van het Najaarsakkoord 1998 heeft in april 1999 een invitational conference plaatsgevonden. Tijdens deze invitational conference is afgesproken, dat er een integrale meerjarenvisie op de verloskundige zorgverlening in de 21e eeuw moet worden ontwikkeld, waarbij versterking van de eerstelijn en stimulering van de thuisbevalling voorop staat. In die visie dient aandacht geschonken te worden aan een duidelijke positionering van de verloskundige zorgverlening, de werkomstandigheden van de verloskundigen en het kwaliteitsbeleid in de verloskundige zorgverlening.

Een tweede aanleiding voor instelling van de SMV was een brief van de KNOV van 19 mei 1999 waarin de KNOV de noodklok luid over het tekort aan verloskundigen en de veel te hoge werkdruk onder verloskundigen.

Op 8 juni 1999 heeft de KNOV op het departement een toelichting gegeven op haar brief.

Naar aanleiding van de signalen van de KNOV heb ik besloten tot de volgende aanpak:


1. Om te onderzoeken of al binnen afzienbare tijd enige verlichting van de werkdruk mogelijk is heb ik de KNOV verzocht samen met de opleidingen een voorstel te ontwikkelen dat de instroom in de beroepsuitoefening mogelijk maakt van in Nederland wonende verloskundigen met een buitenlands diploma.


2. Zo spoedig mogelijk instellen van een Stuurgroep Modernisering Verloskunde die voorstellen moet ontwikkelen voor aanpak van de in de verloskunde gerezen problemen voor de lange termijn.


3. Mede ter ondersteuning van het werk van de SMV heb ik het NIVEL opdracht gegeven voor het uitvoeren van een zogenaamde `quick scan' (bijgevoegd) om de knelpunten in verloskundige zorgverlening in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek zijn in december 1999 beschikbaar gekomen.


4. Ik heb voor een eerste aanpak van de werkdruk f. 2,0 mln beschikbaar gesteld in de Zorgnota 2000.

Inmiddels heb ik - mede ter facilitering van de werkzaamheden van de SMV en ten behoeve van mijn besluitvorming over het komende advies van de SMV - op 25 januari 2000 het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) verzocht een aantal rekenexercities uit te voeren, die mij inzicht geven in de gevolgen voor het macrobudget verloskunde van een verlaging van de normpraktijk (CSZ/EZ/2038576). Tevens heb ik het CTG verzocht om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de beschikbaar gestelde middelen voor reductie van de werkdruk in te zetten op een wijze analoog aan die welke wordt gehanteerd voor de huisartsen in de grote steden.

Op 24 januari 2000 (CSZ/EZ/2039286) heb ik de SMV verzocht mij een tussenrapportage op hoofdlijnen te zenden. De inspanningen van de SMV zijn erop gericht mij binnen termijn van enkele weken de gevraagde tussenrapportage op hoofdlijnen te doen te komen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie