Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over voorstel Gemeentelijke Herindeling Prov. Utrecht

Datum nieuwsfeit: 10-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Wetsvoorstel Gemeentelijke Herindeling Provincie Utrecht (100200)

Den Haag, 10 februari 2000

Algemeen

De leden van de CDA fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de herindelingvoorstellen Het is de regering zeer waarschijnlijk duidelijk dat de CDA fractie niet tot de grootste voorstanders van gemeentelijke herindeling kan worden gerekend. De voornaamste oorzaak daarvan is dat wij vaak een echte inhoudelijke discussie bij herindeling missen. De discussie speelt zich vaak af op een abstractie niveau waarin alleen algemeenheden aan bod komen. We denken dan aan efficiency winst bij een grotere gemeente, beter op taken toegesneden zijn van grotere gemeenten. Om echt die algemene termen te kunnen toetsen moeten we meer in de diepte afdalen. Dit betekent welke efficiency verbetering gekwantificeerd en welke taken in de betreffende gemeenten kunnen na herverdeling beter uitgevoerd worden. Op het moment dat je dat bij een herindelingsvoorstel het knelpunt heel concreet kunt benoemen vergemakkelijkt dit het uitleggen daarvan aan de burger en vergroot dat je draagvlak. Algemeenheden als het is goed voor de bestuurlijke kwaliteit trekt de burger niet over de streep. In het verleden is door prof. Herweijer e.a. uit Groningen met het onderzoek Effecten van Herindeling een groot aantal herindelingen onderzocht. De resultaten waren niet bevredigend. Financieel voordeel zeer betrekkelijk, beleidsproductie was niet positief en de deelname aan het politieke proces verminderde. Is de regering het met de aan het woord zijnde leden eens dat de resultaten van dit onderzoek onverminderd actueel zijn?

Het CDA beoordeelt de herindeling op

Ruimtelijke noodzaak om aan taakstellingen te kunnen voldoen, dus: is sprake van een ruimtelijk knelpunt. Hierbij speelt ook de samenwerkingstraditie een rol;

Bestuurlijke / ambtelijke noodzaak; kan een gemeente de huidige en toekomstige taken nog aan (bestuurlijk juridisch knelpunt);

Draagvlak zowel bestuurlijk als onder de bevolking.

Dit voorgaande impliceert een knelpunten benadering. Zon standpunt vereist dat elke herindeling bekeken wordt vanuit de specifieke situatie van de betrokken gemeenten en hun huidige en toekomstige taken. Het is een groot goed wanneer burgers zich sterk verbonden voelen met hun gemeente. Dit werkt positief om het bestuur dichter bij mensen te krijgen. Hoe reageert de regering op de stelling dat (grootschalige) herindeling de problemen, zoals die bijv. in het rapport-Elzinga worden geanalyseerd, vergroten? Zowel in Maartensdijk, in Vleuten / de Meern als in Harmelen kiezen burgers massaal (meer dan 80%) voor zelfstandigheid van hun gemeenten. Tegen de wil van deze burgerij ingaan kan naar het oordeel van de CDA fractie alleen op grond van inhoudelijke argumenten die aan deze mensen zijn uit te leggen. Deelt de regering deze zienswijze van de CDA fractie?

De CDA fractie waardeert de brnadering van de strategische gebiedsplannen die het provinciaal bestuur van Utrecht toepast in de gemeenten die niet bij de herindeling zijn betrokken. Dit is een inhoudelijke benadering die meer recht doet aan de specifieke problemen van de gemeenten en hun omgeving. Ondersteunt de regering deze benadering van de strategische gebiedsplannen van het provinciaal bestuur en is de regering bereid de uitkomsten daarvan te accepteren.

Kan de regering nog eens aangeven wat de overwegingen zijn om vooruitlopend op de strategische gebiedsplannen te komen tot de voorstellen voor herindeling die thans voorliggen. Leidt dit niet tot het risico dat een of meerdere thans her in te delen gemeenten ten gevolge van het regeringsbeleid binnen enkele jaren opnieuw te maken krijgen met herindeling. Deelt het kabinet de CDA opvatting dat het bestuurlijk en sociaal niet gewenst is herindeling op mogelijke herindeling te stapelen.

Maartensdijk

De gemeente is een kleine gemeente met diverse erg kleine kernen. Ruimtelijk gezien is het een samenhangend groen gebied. De begrenzing van de herinrichting bevestigt dit. Wij begrijpen dat Maartensdijk gelet op de herinrichting ter plaatse, het samenhangende gebied en de opstelling van de provincie Utrecht elders in de provincie kiest voor een strategische gebiedsbenadering. Waarom is de regering inhoudelijk zo weinig ingegaan op de voorstellen van Maartensdijk die gebaseerd zijn op de zogenaamde gemeente Noorderpark? Kan de regering nog eens uiteen zetten waarom deze benadering van Maartensdijk afgewezen wordt. Maartensdijk is financieel gezond, heeft goede bestuurlijke contacten met De Bilt en Maarssen als buren en heeft een goed voorzieningenniveau. Kan de regering concreet aangeven welke taken Maartensdijk nu en/of in de toekomst niet of niet goed kan uitvoeren? Op RO gebied en infrastructuur zullen er juist gelet op dit gebied geen taken bijkomen. Waarom onderschrijft de regering de tweedeling van Maartensdijk. De leden van de CDA fractie wijzen erop in zijn algemeenheid bezwaren te hebben tegen splitsing van gemeenten. Is in geval van noodzaak van herindeling een samengaan met alleen De Bilt overwogen, gezien onder meer de sociaal-geografische orientatie? Welke concrete taken zal De Bilt beter kunnen uitvoeren dan Maartensdijk.

Maarssen

Welk probleem wordt er voor Utrecht opgelost wanneer het industrieterrein Lage Weide van Maarssen naar Utrecht gaat. Dit omdat zowel de betrokken industriëlen als de gemeente Maarssen dit niet wensen. Utrecht kan dit terrein niet bebouwen, dat is al gebeurd. Op welke gangbare herindelingsmotieven steunt deze overgang? Een sterke gemeente ten noorden van Utrecht is gewenst, zegt de regering. Kan die situatie niet evengoed bereikt worden door intergemeentelijke samenwerking? Hoe beoordeelt de regering de opmerking van de gemeente Maarssen tijdens de hoorzitting van de Vaste Commissie van BZK te Utrecht dat Maarssen kan instemmen met de gedachte van de Noorderparkgemeente wanneer Maarssen het industrieterrein Lage Weide kan behouden. Wijst dit niet op onvolledig en onvoldoende overleg over de thans voorliggende plannen voor Maarssen en Maartensdijk.

Utrecht

De CDA fractie is van oordeel dat de centrumgemeente Utrecht de toebedeelde taken goed moet kunnen uitvoeren in de komende 25 jaar. Wanneer daarvoor herindeling nodig is willen we die steunen. We kiezen echter voor de inhoudelijke benadering. In dit kader vragen de leden van de CDA-fractie aan de regering nog eens aan te geven welke knelpunten worden opgelost met de toevoeging van Vleuten-De Meern. Kan intergemeentelijke samenwerking hier geen soelaas bieden. Kan de regering voorts ingaan op hetgeen gewisseld is met de commissie van Splunder, met name op het terrein van het correct toepassen van de wet ARHI? Waarom is hieraan voorbij gegaan? Ook prof. Elzinga heeft in dit kader het volgende gezegd: In het geval Vleuten-De Meern is betrekkelijk evident dat hier van open overleg beslist geen sprake is geweest. (BB, 12-12-1997) Ook vragen de leden van de CDA-fractie de regering een reactie te geven op de volgende stelling van prof. D.J. Elzinga over de samenvoeging van Vleuten-De Meern bij Utrecht: Indien de Tweede Kamer en de staatssecretaris deze weg verder bewandelen, zal dat in de eerste plaats tot gevolg hebben dat geen enkele randgemeente nog maar een begin van samenwerking zal starten met de stedelijke buurgemeente. (BB, 28-2-1997). Stel dat de samenvoeging van Vleuten / de Meern en Utrecht niet plaatsvindt: Wat betekent dit voor de taakstelling van Utrecht op

Op gebied van infrastructuur en bereikbaarheid,

Bestuurlijk organisatorisch gebied.

Kan de regering met andere woorden aan de hand van een realistisch schrikbeeld de noodzaak van samenvoeging van Utrecht en Vleuten-De Meern duidelijk maken. Welke andere concrete problemen ontstaan er verder voor Utrecht. Zijn die problemen alleen goed oplosbaar via de weg van de gemeentelijke herindeling en waarom? Kan de regering de meest actuele stand van zaken met betrekking tot regionale samenwerking uiteenzetten? Door de gemeenten aangedragen knelpunten als ruimtenood, woningnood, werkgelegenheid en economie lijken niet door Utrecht alleen opgelost te kunnen worden zonder herindeling. Maar gelet op datgene wat regio gemeenten thans doen is voornoemde problematiek toch ook in de toekomst goed oplosbaar door regionale samenwerking. Hoe beoordeelt de regering de situatie dat de ontwikkeling van Leidse Rijn op het Vleutense gebied veel verder is dan op het Utrechtse deel? Is dit niet merkwaardig? Welke door de gemeente Utrecht bedoelde grootstedelijke problemen worden beter en sneller opgelost wanneer Utrecht en Vleuten / de Meern samengevoegd worden en waarom? Wordt in het Utrechtse deel van Leidse Rijn meer sociale woningbouw gepleegd dan in het Vleutense deel en zo ja, waarom? Is er een regionaal afgestemde woningtoewijzing?

Vleuten / de Meern

Het gemeentebestuur van Vleuten / de Meern heeft meegewerkt aan Leidse Rijn, heeft daarvoor grond afgestaan aan Utrecht (neergeslagen in een Vinex contract), heeft de eigen bevolking verteld dat dit gedaan werd om de zelfstandigheid van de gemeente op termijn te behouden, heeft zo de eigen bevolking meegekregen met de plannen Leidse Rijn en moet nu aan diezelfde bevolking uitleggen dat de gemeente toch wordt opgeheven.

De CDA fractie wil de regering vragen hoe een betrouwbare overheid dit kan uitleggen aan de inwoners van Vleuten / de Meern. Hoe doet U dit richting de Vleutense burger? De voorzitter van de stichting Vleuten / de Meern Zelfstandig, de heer Herman Bode, noemde het voorstel een mijlpaal van bestuurlijke onbetrouwbaarheid en weet zich gesteund door 95% van de bevolking van Vleuten / de Meern. Is deze mening van de bevolking te negeren in een democratie zonder heel concreet te kunnen aangeven waarom een ander besluit noodzakelijk is? Op welke punten bent U van mening dat de Vinexplannen gebaat zijn bij een fusie tussen Vleuten / de Meern en Utrecht. Is nu juist Leidse Rijn met de groene scheg tussen Utrecht en Vleuten / de Meern niet een locatie die helemaal toegesneden is op uitvoering en beheer door twee gemeenten en kan zo ook niet maximaal geprofiteerd worden van de kleinschaligheid van Vleuten / de Meern en de binding van de burgers aan Vleuten / de Meern. Op welke onderdelen schiet de huidige goede bilaterale samenwerking tussen Vleuten / de Meern en Utrecht tekort? Hoe beoordeelt U dat de nieuwe inwoners van Vleuten / de Meern reeds een wijkvereniging Veldhuizen hebben gesticht en dat deze wijkvereniging ijvert voor een zelfstandig Vleuten / de Meern. Blijkt hieruit niet de grotere sociale cohesie in een kleinere samenleving. Is het niet vreemd deze kleinere samenleving eerst op te laten gaan in het grotere Utrecht en vervolgens via een soort wijkraden terug te keren naar kleinschaligheid.

Harmelen

De gemeente Harmelen denkt goed zelfstandig verder te kunnen. De regering beoordeelt de positie van Harmelen als zwak. Op welke punten is dat oordeel gebaseerd? Heeft de grote taakstelling mbt. de glastuinbouw de bestuurlijke situatie van Harmelen (tijdelijk ?) verzwakt? De oorzaak van de bestuurlijke zwakte is mogelijk het verzet van de burgers van Harmelen tegen grote ruimtelijke veranderingen. Uiteindelijk zijn de plannen niet gerealiseerd. Is de regering van oordeel dat de taakstelling wel gerealiseerd zou zijn wanneer er eerder een herindeling in Harmelen had plaats gevonden? Zo ja, op welke punten baseert de regering dit oordeel. Welke taken kan Harmelen naar het oordeel van de regering in de toekomst niet goed behartigen en waarom niet. Is Harmelen voldoende georiënteerd op Woerden. Zijn er ook alternatieven bekeken zoals een groene plattelandsgemeente. Zou voor Harmelen de lijn van de strategische gebiedsplannen van de provincie, dus de inhoudelijke lijn, niet veel meer voor de hand liggen. Waarom kiest de regering niet voor die lijn?

Woerden

De regering stelt een versterking voor Woerden voor. De CDA fractie vindt dat vreemd omdat de gemeente Woerden deze versterking raadsbreed niet ziet. Men wenst deze herindeling niet omdat men er geen enkel voordeel van verwacht. Het gemeentebestuur van Woerden heeft recent reeds een herindeling verwerkt en vindt het alleen al om die reden zeer onaantrekkelijk om opnieuw met een herindeling te worden geconfronteerd. En wanneer herindeling vanuit de strategische gebiedsplannen onvermijdelijk zou blijken te zijn, liggen andere voorstellen volgens Woerden meer voor de hand. Graag verneemt de CDA fractie waarom de regering toch bij de mening blijft dat herindeling versterking van Woerden betekent.

Nieuwegein

Hoe beoordeelt de regering de stelling van Nieuwegein dat de Wet AHRI oneigenlijk gebruikt wordt omdat de grenscorrectie geheel onnodig is om de gestelde doelen voor Rijnenburg te bereiken. Vindt de regering dat er in de regio voldoende overleg over de voorgestelde grenscorrecties heeft plaatsgevonden en hoe beoordeelt U de opmerking van de gemeente Nieuwegein tijdens de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie dat de bestuurlijke verhoudingen een zware slag zijn toegebracht?

De op te heffen gemeenten Maartensdijk, Vleuten / de Meern en Harmelen, als ook de blijver Woerden zijn politiek, raadsbreed (inclusief de paarse partijen) tegen de herindelings-voorstellen. Hoe beoordeelt de regering deze situatie?

Herindelingsplannen maken en behandelen kost veel geld en roept veel emotie op. Het voordeel is volgens prof. Herweijer en anderen zeer discutabel. Is dit voor de regering geen aanleiding om wat terughoudender te zijn met het entameren van steeds nieuwe herindelingsvoorstellen.

Kamerlid: A. Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...