Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV voorbereidingsschema Landinrichting 1999

Datum nieuwsfeit: 10-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.117 brief sts lnv voorbereidingsschema landinrichting 1999
Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 16:46


- 5 -

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal


10 februari 2000

Voorbereidingsschema Landinrichting 1999.

(TRC 2000/1140)

Bijgaand ontvangt u het besluit met betrekking tot het Voorbereidingsschema Landinrichting 1999, zoals dit inclusief bijlagen d.d. 10 februari 2000 door mij, overeen-komstig de voordracht van de Centrale Landinrichtingscommissie, is vastgesteld.

Het advies van de Centrale Landinrichtingscommissie is ter kennisneming bijgevoegd.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber


10 februari 2000

No. GRR. 991572

Directie Groene Ruimte en Recreatie

Mede gelet op artikel 18, vierde lid en artikel 22, eerste lid, van de Landinrichtingswet;

gezien de voordracht van de Centrale Landinrichtingscommissie;

BESLUIT:

Artikel 1


1. Het Voorbereidingsschema Landinrichting, bedoeld in artikel 18, eerste lid van de Landinrichtingswet, wordt voor het jaar 1999 vastgesteld conform het bepaalde in bijlage 1 bij dit besluit.


2. In het schema, bedoeld in het eerste lid, zijn tevens opgenomen de aanpassings-inrichtingen welke in voorbereiding zijn ingevolge de Landinrichtingswet alsmede de strategische groenprojecten welke zijn toegevoegd aan dit schema. Ook zijn toegevoegd enkele landinrichtingsprojecten met een laag inrichtingsniveau waarvan de vorm nader zal worden bepaald (experimentele projecten) c.q. welke als kavelruil plus worden opgenomen.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Colleges van Gedeputeerde Staten en een uittreksel zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant.

`s-Gravenhage, 10 februari 2000

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Bij besluit d.d. 10 februari 2000, nr. GRR. 991572, heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingevolge artikel 18, lid 4 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) het Voorbereidingsschema Landinrichting 1999 vastgesteld. Ingevolge artikel 22, lid 1 van de Landinrichtingswet volgt hierna een uittreksel van dit voorbereidingsschema betreffende herinrichtingen, ruilverkavelingen, aanpassingsinrichtingen en reconstructie oude glastuin-bouwgebieden per peildatum 1 januari 1999.

VOORBEREIDINGSSCHEMA 1999

Groningen


- Ruilverkaveling

Appingedam-Delfzijl

Bedum-Ten Boer


- Herinrichting

Haren

SGP Midden-Groningen

Oldambt


- Kavelruil-plus

Middag-Humsterland

Friesland


- Ruilverkaveling

Drachten

Tjabbekamp

Garijp-Sumar


- Herinrichting

Achtkarspelen-Zuid

Jistrum

Hollum-Ballum

Swette-De Burd

Lemsterpolders

Alde Feanen

Drenthe


- Ruilverkaveling

Odoorn

Laaghalen

Beneden-Egge

Zuidwolde-Noord

Echten

Stuifzand


- Herinrichting

Schoonebeek

Zuidwolde-Zuid

Overijssel


- Ruilverkaveling

Rijssen

Enter

Olst-Wesepe

Diepenheim

Nieuwleusen-Ruitenveen

Heeten-Nieuw Heeten

Ramele-Pleegste

Dalmsholte

Geesteren

Paasloo-Steenwijkerkamp


- Herinrichting

Enschede-Zuid

Enschede-Noord

Losser

Bornerbroek-Zenderen


- Strategisch Groenproject

Noord-West Overijssel

Gelderland


- Ruilverkaveling

Land van Maas en Waal

Ochten-Opheusden

Epe-Vaassen-Oost

Eibergen-Oost

Esvelderbeek

Neede-Borculo

Binnenveld-oost


- Herinrichting

Nijkerk-Putten

Harderwijk-Elburg

Lingegebied

Winterswijk-Oost

Huinen-Ermelo-Putten

Epe-Vaassen-West


- Strategisch Groenproject

SGP Fort Sint Andries

SGP Gelderse Poort-Oost

Utrecht


- Ruilverkaveling

Kromme Rijn


- Herinrichting

Binnenveld-West


- Strategisch Groenproject

SGP Groot Groengebied Utrecht

SGP De Venen

Noord-Holland


- Herinrichting

SGP Bergen-Egmond-Schoorl

Zeevang

SGP Vechtstreek

SGP Haarlemmermeer


- Kavelruil-plus

Heemskerk-Beverwijk


- Aanpassingsinrichting

Omgeving 5e baan Schiphol

Zuid-Holland


- Herinrichting

Krimpenerwaard

Oude Leede

Leidschendam

Reeuwijk


- Aanpassingsinrichting

Ade


- Strategisch groenproject

SGP Zoetermeer-Zuidplas

SGP Eiland van Dordrecht

SGP Haaglanden

Zeeland


- Ruilverkaveling

Philipinne

Inkel


- Herinrichting

Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen

Hoek


- Aanpassingsinrichting

Borssele


- Strategisch groenproject

SGP Schouwen-Oost

SGP Schouwen-West

Noord-Brabant


- Ruilverkaveling

Rosmalen

Graspeel

Wintelre-Oerle


- Herinrichting

Weerijs

Teteringen

Ulvenhout-Galder

De Leijen

Heeze

Agger

Nuenen-Stiphout


- Aanpassingsinrichting

A50-Uden-Veghel


- Strategisch groenproject

SGP Beerze-Reuzel

Limburg


- Ruilverkaveling

Buggenumseveld


- Herinrichting

De Graven


- Aanpassingsinrichting

Beek


- Strategisch groenproject

SGP Grensmaas

SGP Peelvenen

Aan de Minister van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20401


2500 EK DEN HAAG

DLG99....

voordracht voor het Voorbereidingsschema

landinrichting 1999.


030-2858511/

E.G.M. Dessing

div.


9


1. Inleiding

In artikel 18 van de Landinrichtingswet is aangegeven dat er jaarlijks, op voordracht van onze commissie, door u een Voorbereidingsschema Landinrichting wordt vastgesteld. Hierin zijn de gebieden opgenomen waarvoor herinrichting of ruilverkaveling wordt voorbereid; daarnaast betreft het de aanpassingsinrichtingen op basis van de Landinrichtingswet (reguliere projecten en Strategische GroenProjecten) en de projecten in het kader van de Regeling Infrastructuur Glastuinbouw (RIG).

Dit Voorbereidingsschema bevat:

de in 1999 in voorbereiding te nemen projecten (tabel 1);

overzichten van alle projecten die in 1999 op het voorbereidingsschema staan (tabel 2 en bijlage 1).


2. Relatie Voorbereidingsschema met IMP en drieslag

Relatie Voorbereidingsschema-IMP

In het kader van het DI-akkoord was 1998 het vierde proefjaar voor het onderdeel programmering.

Op basis van de door LNV opgestelde Kaderbrief Groene Ruimte 1999-
2003 (GRR.98658, 10 juni 1998) met supplement (GRR.981225, 8 januari
1999) en aanvulling (GRR.99327, 13 april 1999), hebben de gezamenlijke provincies een Interprovinciaal Meerjarenprogramma (IMP) 1998-2003 gemaakt (februari 1999).

Dit IMP bevat onder meer een programmering voor de in 1999 in voorbereiding te nemen projecten.

De DI-afspraken zijn nog niet wettelijk verankerd. Tot die tijd blijven bestaande procedures gehandhaafd. In formele zin kan het in voorbereiding nemen van nieuwe projecten dan ook alleen via de plaatsingsprocedure op het Voorbereidingsschema, zoals is voorgeschreven in de Landinrichtingswet.

De inhoud van het Voorbereidingsschema is in overeenstemming gebracht met het IMP. Voor de procedure voor vaststelling van het Voorbereidingsschema wordt de gebruikelijke weg gevolgd.

Op grond van het mandateringsbesluit van onze commissie d.d. 28 juni
1996, is de secretaris gemandateerd om de voordracht voor het Voorbereidingsschema na overleg met de voorzitter op te stellen, daarbij 1:1 aan te sluiten op het IMP en te signaleren of het IMP afwijkt van de Rijksbegroting.

Relatie Voorbereidingsschema-drieslag

In het kader van de drieslag speelt het terugdringen van de verplichtingenstand, naast het invoeren van de voorstellen van de herijking en de realisering van nieuw beleid.

Voor het terugdringen van de verplichtingenstand zijn de provincies voornemens om vier projecten in voorbereiding te beëindigen. In hoofdstuk 5 zijn deze projecten vermeld.


3. Plaatsingsruimte en verplichtingenruimte

In de kaderbrief is de ruimte voor 1999 vermeld voor feitelijke plaatsing van in voorbereiding te nemen projecten. Conform de kaderbrief (10 juni 1998) is f 163,6 miljoen aan trekkingsrechten beschikbaar voor reguliere projecten, inclusief glastuinbouw, en SGP's.

In de kaderbrief zijn daarbij als richtbedragen aangegeven voor het BDU-aandeel in trekkingsrechten voor administratieve projecten f
1.500,- per ha, voor reguliere projecten f 4.400,- per ha en voor SGP's f 6.400,- per ha; uitgangspunt is dat de totale oppervlakte SGP drie maal het oppervlak van de functiewijziging is.

Voor het aangaan van nieuwe verplichtingen in het kader van landinrichting is volgens de aanvulling op de kaderbrief (13 april
1999) een bedrag van f 75 miljoen beschikbaar (definitieve trekkingsrechten). Dit bedrag is bestemd voor het aangaan van kortlopende verplichtingen voor het in uitvoering nemen van modules (deelplannen) van nieuwe landinrichtingsprojecten (f 62,1 miljoen) en voor Uitvoering bij Voorrang (f 10 miljoen).

Voor de projecten volgens de Regeling Infrastructuur Glastuinbouw is f
2,9 miljoen beschikbaar, te weten f 2,4 miljoen voor Aalsmeer en f 0,5 miljoen voor het Westland.


4. Voorstellen provinciale besturen voor nieuwe projecten

Provinciale Staten hebben, elk voor hun provincie, voorstellen aan u doen toekomen voor plaatsing van landinrichtingsprojecten op het Voorbereidingsschema. Ingevolge artikel 19, vijfde lid van de Landinrichtingswet heeft u deze voorstellen aan onze commissie voorgelegd. De voordracht van onze commissie is op deze voorstellen gebaseerd.

Onderstaand worden de provinciale voorstellen weergegeven voor feitelijke plaatsing. Daarbinnen is een aantal categoriën te onderscheiden:

reguliere landinrichtingsprojecten: herinrichting (HER), herinrichting met een bijzondere doelstelling (HBD), herinrichting met een administratief karakter (HAK), ruilverkavelingen met een administratief karakter (RAK).

Strategische GroenProjecten (SGP);

aanpassingsinrichtingen (API);

kavelruil-plus.

In tabel 1 zijn de voorstellen tot feitelijke plaatsing van de wettelijke vormen van landinrichting vermeld, alsmede de door de provincies voorgestelde projecten met een kavelruil-plus karakter. Hiermee geeft tabel 1 een compleet overzicht van de projecten die gefinancierd worden uit het budget voor landinrichtingsprojecten (A1).

De door de provinciale besturen ingediende voorstellen sluiten aan bij het IMP.

Tabel 1. Voorstellen tot feitelijke plaatsing van landinrichtingsprojecten.


______________________________________________________________________
__-__

Provincie Project Vorm Omvang in ha Globale trekkings-

(nominaal) rechten (mln)


______________________________________________________________________
__----__

Groningen Oldambt HAK 42.580 5,5

(i.v.m. Blauwe Stad) conform raamplan, was 6,0 miljoen

Groningen Middag-Humsterland Kavelruil-plus 5.340 6,0

Friesland SGP Groote Wielen- n.v.t. p.m. 13,0 *1

Oude Veenen

Overijssel Steenwijkerwold- RAK 2.950 4,5

Kallenkote was: 4230 ha en 6,3 miljoen

Gelderland Binnenveld-Oost RAK 2.500 3,7

Vraag: in het concept-programma voor het Binnenveld-Oost wordt een rijksbijdrage van


5,2 miljoen aangegeven! M.i. in dit voorbereidingsschema handhaven van de 3,7.

Utrecht Binnenveld-West HER 1.600 7,1

Noord-Holland Heemskerk Kavelruil-plus 350 p.m.

Zuid-Holland SGP Haaglanden Vorm van land- 3.150 23,1 *2

inrichting nader

te bepalen

Zuid-Holland Ade API 2.500 0

Limburg/Noord- SGP Peelvenen Vorm van land- 12.430 16,4 *3

Brabant inrichting nader

te bepalen

Limburg De Graven HER 5.600 20,1


______________________________________________________________________
____

Totaal 79.000 99,7


______________________________________________________________________
____


*1 Bestemd voor de groene delen van de lopende landinrichtingsprojecten Garijp-Sumar,

Swette-de Burd en Alde Feanen. De vermelding van deze projecten betreft de toeken-

ning van de SGP-status; deze projecten zijn voor 1999 in voorbereiding genomen.


*2 Behalve het in tabel 1 genoemde project de Haaglanden, valt ook het al eerder ge-

plaatste project Leidschendam onder het SGP Haaglanden.

Vraag: wat is het antwoord over de extra geldvraag van provincie ZH (27-5)door LNV?


*3 Noord-Brabants deel: circa 7100 ha en Limburgs deel: circa 5330 ha.


*4 Vorm van landinrichting nader te bepalen.


______________________________________________________________________
____

ADVIES

De landinrichtingsprojecten uit tabel 1 komen op grond van de door de provincies ingediende nota's in aanmerking voor landinrichting. De voorstellen passen binnen het door u aangegeven budgettaire kader en sluiten aan op het Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1999.

Onze commissie stelt u voor om de in tabel 1 genoemde projecten thans in voorbereiding te nemen. Tevens wordt voorgesteld de door de provinciale besturen ingediende nota's vast te stellen als Nota's Overwegingen en Uitgangspunten ex art. 20 van de Landinrichtingswet.

Voor wat betreft de ingediende nota's zijn de volgende opmerkingen van belang.

Uit de nota moet de intentie blijken om met enige vorm van landinrichting aan de slag te gaan.

Deze intentie blijkt uit een nota's met een nogal verschillend karakter, variërend van zienswijze tot inrichtingsplan. B.v. «Projectnota», «Programma», «Gebiedsperspec- tief», «Herstructureringsplan» «Intentieverklaring» of «Inrichtingsplan».

Wat betreft de inhoud van de projecten wordt geconstateerd dat een breed spectrum van projecten is voorgesteld. Twee herinrichtingen (HER), één herinrichting met een bijzondere deolestelling (HBD), één herinrichting met een administratief karakter (HAK), één ruilverkavelingen met een administratief karakter (RAK), een Aanpassingsinrichting (API) en twee kavelruil-plus projecten. Voor twee projecten moet de vorm van landinrichting nog nader worden bepaald.

Bij de kavelruil-plus projecten wordt geen gebruik gemaakt van de instrumenten van de Landinrichtingswet. Het gaat daarbij om kavelruil, aangevuld met verschillende inrichtingsmaatregelen. Deze benadering is in overeenstemming met de herijking.

Voorstellen provinciale besturen voor beëindiging van projecten of voor de

aanpassing van de vorm van landinrichting

In het kader van drieslag zijn de provincies voornemens om de volgende projecten te beëindigen:


- de ruilverkavelingen met een administratief karakter Heeten-Nieuw Heeten en

Ramele-Pleegste in Overijssel;


- de herinrichtingen Agger en Heeze in Noord-Brabant.

Hiernaast hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten het project Goirle te beëindigen (3 augustus 1998, nrs. 202029/202039). Tevens hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten om de projecten de Leijen-West en de Leijen-Oost samen te voegen tot één project (23 maart 1999, nrs. 13788/604698).


6. Samenvattend overzicht

In tabel 2 wordt een samenvattend overzicht gegeven van alle projecten, die met de vaststelling van het voorbereidingsschema 1999, in voorbereiding zijn.

Bijlage 1 geeft het voorbereidingschema 1999; hierop zijn alle projecten weergegeven die per 1 januari 1999 in voorbereiding zijn.

Tabel 2. Samenvattend overzicht voorbereidingsschema landinrichting
1999 (peildatum 1-1-1999)


_____________________________________________________________________

Categorie Oppervlakte in ha

(nominaal)


_____________________________________________________________________

Ruilverkavelingen

ruilverkaveling 33.820

ruilverkaveling met een administratief karakter 83.035

Herinrichtingen

herinrichting 138.835

herinrichting met een bijzondere doelstelling 2.620

herinrichting met een administratief karakter 46.710

Landinrichtingsprojecten met een laag inrichtingsniveau, 5.690

waarvan de vorm nader zal worden bepaald/ kavelruil-plus

Aanpassingsinrichtingen

aanpassingsinrichting 5.850

aanpassingsinrichting in combinatie met RAK 4.160

S.G.P.'s:

herinrichting 24.435

vorm nader te bepalen / combinaties met RAK, 104.890

HBD, HAK, aanpassingsinrichting


___________________________________________________________________

Totaal


___________________________________________________________________

CENTRALE LANDINRICHTINGSCOMMISSIE,

voorzitter,

secretaris, Bijlage 1

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

VOORBEREIDINGSSCHEMA 1999

Verklaring onderstreept : gerealiseerd (peildatum 01-01-1999)

niet-onderstreept : planning volgens het Voorbereidingsschema 1999

R : ruilverkaveling

RAK : ruilverkaveling met administratief karakter

H : herinrichting

HAK : herinrichting met administratief karakter

HBD : herinrichting met bijzondere doelstelling

A : aanpassingsinrichting

EXP : experiment

Kavelruil+ : kavelruil-plus

N.B.: De provincies zullen in het volgende IMP het definitieve uitvoeringsprogramma 1999 in evenwicht brengen met de

beschikbare ruimte. Dit zal plaatsvinden op basis van de Kaderbrief
1999 en de bestuurlijke besluitvorming over de

problematiek van de verplichtingenstand.

Provincie/project
Vorm van

landin-
richting
Laatst bekende

oppervlak- te in ha

a

b

nominaal
feitelijke plaatsing op het voorbe-
reidings-schema/aan- wijzing door

Min. LNV

in uitvoering

opmerkingen
GRONINGEN SGP Midden-Groningen Haren Appingedam-Delfzijl Bedum-Ten Boer Oldambt

Middag-Humsterland
H H RAK RAK HAK

Kavelruil+

6.360 4.620 2.985 4.800 42.580


5.340

1994 1986 1996 1997 1999


1999


1999
FRIESLAND Hollum-Ballum Achtkarspelen-Zuid Drachten Jistrum Swette-De Burd Tjabbekamp Garijp-Sumar Lemsterpolders

Alde Feanen
H H R H H RAK RAK HAK

H

345 5.850 2.365 850 2.380 850 2.740 1.000


2.620

1991 1988 1989 1989 1992 1995 1996 1997


1997

1999
DRENTHE Odoorn Laaghalen Schoonebeek Zuidwolde-Zuid Beneden-Egge Zuidwolde-Noord Echten Stuifzand R R H HBD RAK RAK RAK

RAK/EXP

3.790 2.235 7.190 2.620 3.970 4.150 1.180 900 1986 1987 1990 1993 1995
1996 1997 1998 1999

Deze bijlage behoort bij besluit van november 1999, nr. GRR99 mij bekend, DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Provincie/project
Vorm van landin-

richting
Laatst bekende

oppervlak-te in ha

a

Fase

b

nominaal
feitelijke plaatsing op het voorbe-
reidings-schema/aan- wijzing door

Min. LNV

in uitvoering

opmerkingen
OVERIJSSEL Rijssen Enter Olst-Wesepe Enschede-Zuid Enschede-Noord Losser Bornerbroek-Zenderen Diepenheim Nieuwleusen-Ruitenveen Heeten-Nieuw Heeten Ramele-Pleegste Dalmsholte SGP Noord-West Overijssel Geesteren

Steenwijkerwold-Kallenkote
R R R H H H H RAK RAK RAK RAK RAK - RAK

RAK

3.570 4.200 4.130 5.000 3.830 8.485 2.730 1.950 4.860 1.920 1.700
3.000 11.000 3.820


2.660

1987 1988 1991 1989 1992 1993/1995 1995 1995 1995 1996 1996 1997 1997
1998


1999

vorm nog nader te bepalen
GELDERLAND Land van Maas en Waal Ochten-Opheusden Nijkerk-Putten Harderwijk-Elburg Lingegebied Winterswijk-Oost Huinen-Ermelo-Putten Epe-Vaassen-Oost Epe-Vaassen-West Eibergen-Oost SGP Gelderse Poort-Oost SGP Fort Sint Andries Esvelderbeek Neede-Borculo

Binnenveld-Oost
R R H H H H H RAK H RAK - - RAK RAK

RAK

9.420 3.050 5.200 5.820 1.500 7.000 3.110 6.800 6.650 4.205 6.240
9.500 4.000 6.500


2.500

1987 1989 1988 1991 1992 1995 1996 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998


1999
vorm nog nader te bepalen vorm nog nader te bepalen

inrichtingsniveau op ca 50% van niveau RAK
UTRECHT Kromme Rijn SGP Groot Groen-gebied Utrecht SGP De Venen

Binnenveld-West
RAK - -

RAK

3.850 3.000 32.000


1.600

1997 1997 1998


1999
vorm nog nader te bepalen

vorm nog nader te bepalen
NOORD-HOLLAND SGP Bergen-Egmond-Schoorl Zeevang SGP Vechtstreek SGP Haarlemmermeer Omgeving 5e baan Schiphol

Heemskerk-Beverwijk
H H H H A

kavelruil+

4.975 4.000 8.500 4.600 2.000 350 1991 1993 1994 1997 1998


1999


1999

Provincie/project
Vorm van landin-

richting
Laatst bekende oppervlak-

te in ha

a

fase

b

nominaal
feitelijke plaatsing op het voorbe-
reidings-schema/aan- wijzing door

Min. LNV

in uitvoering

opmerkingen
ZUID-HOLLAND Krimpenerwaard Oude Leede Leidschendam Reeuwijk SGP Zoetermeer- Zuidplas SGP Eiland van Dordrecht Ade

SGP Haaglanden
H H H H - H/RAK A


-

12.070 3.010 2.650 1.850 7.150 4.800 3.250


3.150

1982 1987 1990 1995 1995 1996 1999


1999

1999 gefaseerd vorm nog nader te bepalen diverse vormen per deelgebied ZEELAND Inkel Borssele Philippine Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen Hoek SGP Schouwen-Oost

SGP Schouwen-West
RAK A/RAK RAK H HAK HAK

H

3.330 1.960 3.650 5.050 3.130 6.170


4.250

1992 1993 1997 1993 1991 1993 1995


1996 1999
NOORD-BRABANT Rosmalen Weerijs Teteringen Ulvenhout-Galder De Leijen Heeze Agger Graspeel Nuenen-Stiphout A50-Uden-Veghel Wintelre-Oerle

SGP Beerze-Reusel
RAK H H H H
H
H
RAK H A/RAK RAK - 1.840 4.880 1.235 2.670 12.150 1.050 4.530 2.240
3.290 2.200 2.230 3.000 1987 1982 1985 1986 1990 1992 1993 1995 1996
1998 1998 1999

Provincie/project
Vorm van landin-

richting
Laatst bekende oppervlak-

te in ha

a

fase

b

nominaal
feitelijke plaatsing op het voorbe-
reidings-schema/aan- wijzing door

Min. LNV

in uitvoering

opmerkingen
LIMBURG Beek Buggenumse Veld SGP Grensmaas De Graven

SGP Peelvenen
A RAK H H


-

600 405 2.220 5.720


12.430

1985 1998 1998 1999


1999


1999

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...